+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Re: Povinné stravovanie zamestnancov školskej jedá...

Odpoveď Jedálne.sk

Žiadny legislatívny predpis neustanovuje, že zamestnanec MUSÍ odobrať obed. Podmienky stravovania zamestnancov školských jedální upravuje interným predpisom zriaďovateľ (obec) alebo zamestnávateľ ( škola).  Pravidlom je, že zamestnanci, ktorí sa podieľajú na výrobe jedál a manipulujú s potravinami, odoberú v rámci pracovnej zmeny jedno hlavné jedlo. Tu je potrebné poukázať aj na etické  hľadisko voči ostatným zamestnancom školy. Počas práce v kuchyni zamestnanci nič neskonzumujú?

Ak sa  hlavná kuchárka preukazuje dokladom od lekára špecialistu, že jej zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, má nárok na stravné lístky a nemôže odoberať obed.  Za kvalitu vydávaných jedál a posúdenie ich chuti  plne zodpovedá vedúci zamestnanec školskej jedálne. 
 

Zástup v kuchyni
Ďakujem najprv za pochvalu reportáže. Ja by som hneď na úvod povedala, že ma zaskočil prístup, vašej vedúcej či vedenia školy. Určite máte práva. Najprv si všetky sadnite a vydiskutujte to s vedúcou, ak nie požiadajte vedenie školy a ak ani toto nepomôže, ako naznačujete, Tak by som sa vybrala za zriaďovateľom, ale aj písomnou žiadosťou. Neviem presne koľko máte prac. síl, na všetkých stravníkov , aké máte podmienky, či stravu prenášate a pod. Či je vaša kuchyňa s jedálňou pavilónového typu a pod. Teda pozrite si vyhlášku o školskom stravovaní 330/2009, kde sa uvádza koľko má byť pracovníkov v školskej jedálni na počet stravníkov. Neviem presne posúdiť len približne ako uvádzate cca 500 stravníkov / zapísaných/ chodiacich. Prepočítajte si podľa tejto vyhlášky. Poprípade si zavolajte krajskú metodičku o vysvetlenie, alebo p. Ing. Tokárovú teraz z AŠKOS-u, odborníčku pre jedálne. Vo vyhláške je síce napísané, že tento prepočet je orientačný, ale menej nesmie byť. Musia sa zohľadniť všetky aspekty vašej kuchyne. Nepoznám vaše podmienky, ale cca 7 zamestnancov včetne vedúcej pri 500 stravníkoch a ešte záleží, že máte MŠ a či tam vydáva obedy váš zamestnanec atď, tam sa môže ešte pridať. Ďalej či robíte 2 uzávierky teda napr 2 stravné listy.... je tých ukazovateľov veľa. Ak sa budete chcieť porozprávať bližšie, zavolajte. Držím vám prsty. Prepáčte, že oneskorene reagujem, ale mám dovolenku a dostala som sa k tomu až večer. Nájdete ma cez zariadenie- ZŠ Š.M. Daxnera, R. Sobota S pozdravom Vaša kolegyňa.
Kalibrácia teplomerov
Text obsahuje niekoľko mylných informácií. Kalibrovať povinne kalibrované meradlá nemusí len Slovenský metrologický ústava a Slovenská legálna metrológia ale ktorákoľvek organizácia, ktorá je na túto činnosť akreditovaná,. Takých je vioacero, napr. Pyrotherm, Metrologia Holding, SRMi a mnohé ďalšie. Omylom je aj informácia, že je kalibračný interval uvedený v kalibračnom liste. Norma EN 17025 nedovoľuje akreditovaným kalibračným laboratóriám určovať kalibračný interval.
Re: osobitné stravovanie

Odpoveď Jedálne.sk

Školská jedáleň je zriadená na konzumáciu jedál pre deti, žiakov a zamestnancov školy. Zamestnanec, ktorý si donesie vlastný obed, ho samozrejme môže skonzumovať v kultúrnom prostredí školskej jedálne. Na požiadanie, mu školská jedáleň môže poskytnúť aj stolový inventár. 

Re: Vedúca školskej jedálne

Odpoveď Jedálne.sk

V súlade s ustanovením Zákonníka práce (§223-225) „Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov)“.
Aj v tomto prípade musí zamestnanec preukazovať zdravotnú a odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. T.z. musí mať platný zdravotný preukaz a príslušný doklad o získaní vzdelania (príloha č.6 k zákonu č. 585/2008Z.z.) alebo osvedčenie vydané príslušným regionálnym úradom.

Re: Odmietnutie vydaja obedu

Odpoveď Jedálne.sk

Zriadená školská jedáleň poskytuje stravovanie pre deti, žiakov a zamestnancov škôl v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Ak sú kapacity školskej jedálne nepostačujúce, v prvom rade musí zabezpečiť stravovanie detí a žiakov, až na druhom mieste sú zamestnanci a prípadne iné fyzické osoby.  Školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je financovaná  z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na základe počtu potencionálnych stravníkov. Podiel  poukázaného výnosu dane obci na školskú jedáleň sa neodvíja od počtu prihlásených skutočných stravníkov (tento počet sa neustále mení) , ale pri určovaní výnosu dane sa sleduje potencionálny stravník ( každý žiak školy), ktorý zahŕňa aj nestravujúcich sa žiakov, nepravidelných stravníkov  a umožňuje obci vyfinancovať  stravovanie aj novoprijatých žiakov.
Odporúčame vám požiadať o zabezpečenie stravovania dieťaťa formou Zápisného lístka stravníka, na základe ktorého riaditeľ školy musí písomne rozhodnúť o jeho prijatí, resp. neprijatí s uvedením dôvodu.

Žiak na domácom vzelávaní
Dobrý deň, prosím o radu, ako si môže uplatniť "obedy zadarmo" rodič žiaka na domácom vzdelávaní. Nenašla som nikde nič, žiadnu zmienku o tom. Ďakujem pekne.
AŠKOS 2
Odpoveď JEDÁLNE.sk

Dobrý deň, v prípade záujmu o obnovu členstva v AŠKOS kontaktujte priamo asociáciu. Nech sa páči email: info@askos.sk

JEDÁLNE.sk sú nezávislý informačný portál o školskom stravovaní a AŠKOS profesijné občianske združenie. Pracujú a fungujú samostatne.

 

Pozrite si cenami ovenčený dokumentárny film „Aká ...
Ďakujem za info o dokumente. Je stále viac rodičov, čo nadáva, že podávame mlieko a mliečné výrobky, ktoré sú zdraviu škodlivé. Samozrejme, že keď im vysvetľujem, že to, čo je na internete - nemusí byť vždy pravda - tak oponujú, že nie som odborník a mala by som si prečítať na internete, čo píšu "odborníci". Konečne mám informáciu, kde si môžu pozrieť: "Aká je pravda o mlieku" Ešte raz veľmi pekne ďakujem za info :)
Naši partneri