+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
Máte otázky? Prinesieme Vám odpovede priamo z praxe.

Problematika školskej jedálne je veľmi obsiahla a navyše sa nám v nej stále niečo mení. Ako si s tým poradiť v praxi?
Pripravujeme pre vás odpovede na najčastejšie otázky a situácie, na ktoré v praxi narážate.

Máte otázky ku: navýšeniu porcií mäsa pre dospelých, verejnému obstarávaniu na potraviny alebo na technologické vybavenie jedálne, hygienickým požiadavkám na školskú jedáleň alebo inej oblasti školského stravovania?

Napíšte nám, s čím si nie ste istí, čo Vám nie je jasné, čo Vás trápi a my sa Vám pokúsime priniesť odpovede, a to ako formou workshopov na pripravovaných marcových konferenciách, tak formou online webinárov.

Poslať otázku

Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) nájdete TU (zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/25175.pdf)

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

najnovšie príspevky v diskusiách

diskusie

Re: Režijné náklady

Podmienky stravovania zamestnancov a výšku príspevku na stravovanie ustanovuje Zákonník práce v § 152.

Podľa odseku 3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Celkovú výšku ceny jedla pre zamestnancov a iné fyzické osoby v ŠJ tvorí príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín (vo výške určeného finančného pásma B) a príspevok na režijné náklady ( vo výške skutočných nákladov na výrobu jedného jedla).

Ak zamestnávateľ prispieva najmenej 55%, podľa uvedeného zamestnanec prispieva najviac 45% . Úhrada zamestnanca sa môže znížiť o príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (sociálny fond).

Zriaďovateľ školy a školského zariadenia podľa §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže určiť príspevok na úhradu režijných nákladov pre zákonných zástupcov detí a žiakov ( nie zamestnancov).

V prípade ďalšej úhrady zamestnanca, konkrétne príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,30€, ktorý zriaďovateľ určil pre zákonných zástupcov detí a žiakov, by zamestnanec prispel na stravovanie vo výške 45% z ceny jedla + 0,30€.

Porušenie ustanovenia §152 ods. 3 zákonníka práce, príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 55% z ceny jedla by sa znížil o 0,30€.

Re: Povinný obed pre zamestnancov

Žiadny právny predpis neustanovuje, že sa zamestnanec musí stravovať tam, kde mu zamestnávateľ zabezpečí (podľa Zákonníka práce) počas výkonu práce stravovanie.

Stravovanie kuchárok v zariadení, v ktorom pracujú na príprave pokrmov, je však špecifické a zamestnávatelia si odobratie jedného obeda denne môžu ustanoviť v Pracovnom poriadku pre zamestnancov.

Už z pracovnej pozície kuchárky vyplýva, že pripravované pokrmy poskytované stravníkom, v tomto prípade deťom, musí pred výdajom degustovať.

Z hľadiska morálneho je neprípustné, aby zamestnanci, ktorí majú voľný prístup k potravinám a pokrmom neplatili za jedno jedlo denne v zanedbateľnej cene cca 1,50€. Cena potravín neustále rastie a za 1,50€ už nie je možné zakúpiť ani potraviny na raňajky, či desiatu. To skutočne budú kuchárky 8 hodín pracovného času o hlade?

V takom prípade metodičky odporúčajú zamestnávateľovi a vedúcemu zamestnancovi ZŠS posilniť kontrolu zamestnancov.

Obchod 2
Re: Obchod

Z položenej otázky nie jasné , či sa jedná o nákup súkromný alebo nákup pre školskú jedáleň a dôvod uvedeného zákazu.

1. Pri súkromnom nákupe, Vás zamestnávateľ nemôže obmedzovať v činnostiach, ktoré vykonávate pred začiatkom pracovnej doby, ale ak si to ustanoví v internom predpise, môže kontrolovať donášané a odnášané veci z pracoviska v súlade so zákonníkom práce.

Podľa ustanovenia § 177 ods. 2 Zákonníka práce: Na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska. Podrobnejšie podmienky za účelom kontroly vecí prinášaných na pracovisko a odnášaných z pracoviska musí určiť zamestnávateľ v pracovnom poriadku (kontrolu tašiek, osobných vecí, osobného odkladacieho priestoru ( šatne, skrinky), osobného automobilu a osobnú prehliadku ). Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť. Výkon práva zamestnávateľa nesmie byť v nijakom prípade šikanózny a nesmie narušovať súkromie zamestnanca.

Pokiaľ chce zamestnávateľ kontrolovať tašky, skrinky zamestnancom, mal by mať v pracovnom poriadku presne ustanovené za akých okolností, kto a ako sa má takáto kontrola realizovať ( napr.: zamestnanec sa preukáže dokladom o pôvode, nákupe tovaru, ). Kontrola sa vykonáva za prítomnosti zamestnanca a v prítomnosti min. jedného svedka.

2. Pri nákupe pre školskú jedáleň pred začiatkom pracovnej doby, sa cesta posudzuje ako cesta do práce a v prípade úrazu, sa tento úraz nemôže posudzovať ako úraz pracovný.

3. Pri nákupe potravín pre školskú jedáleň v čase začatej pracovnej doby, bez evidencie príchodu na pracovisko sa prípadný úraz, nemôže posudzovať ako úraz pri výkone pracovnej činnosti. Zamestnávateľ, v tomto prípade, oprávnene vyžaduje zaznamenať príchod zamestnanca na pracovisko a až následne začať vykonávať pracovné činnosti ( nákup potravín pre šj).

Re: Doplnkové stravovanie v MŠ

Za doplnkové stravovanie v zariadení školského stravovania všeobecne (nie len v MŠ)sa považuje poskytovanie doplnkového jedla. Doplnkové jedlo je charakterizované v §6 vyhlášky č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania ako raňajky, desiata, olovrant druhá večera.

V prílohe č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. sú uvedené odporúčané počty zamestnancov v šj na počet prijatých stravníkov. Ak zariadenie poskytuje doplnkové stravovanie, zvyšuje sa počet zamestnancov o kuchára pre doplnkové stravovanie podľa uvedenej prílohy.

Re: Počet sanitarnych dní v roku

SANITÁCIA v potravinárstve je nepretržitý komplex činností, ktorými sa v potravinárskej prevádzke a v jej okolí zabezpečujú požiadavky na zvyšovanie hygienickej úrovne výroby, vytváranie a dodržiavanie podmienok na výrobu zdravotne neškodných, biologicky a nutrične vysokohodnotných potravín. Spracovaný a implementovaný plán čistenia, sanitácie a dezinfekcie musí mať každá prevádzka, v ktorej sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

Sanitácia v stravovacom zariadení sa vykonáva podľa harmonogramu priebežne, denne, týždenne, mesačne, štvrťročne a ročne podľa plánu, ktorý je uvedený v sanitačnom programe. Sanitačný program priamo nadväzuje a úzko súvisí s HACCP systémom a prevádzkovým poriadkom.

Vypracovaný plán určuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať pre zabezpečenie zdravotne bezpečnej prevádzky, nestanovuje za aký čas resp. za koľko dní sa tieto činnosti majú vykonať. Rozhoduje veľkosť výrobných priestorov, počet technologických zariadení, počet zamestnancov a pod..

„Veľká sanitácia“ v zariadeniach školského stravovania sa vykonáva len v čase školských prázdnin. Druh sanitačných prác (počet sanitačných dní vrátane maľovania priestorov) určí vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania podľa potreby a veľkosti výrobných priestorov v prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania.

Podľa §3 ods.5 písm. f) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania „Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je aj zabezpečenie hygienického režimu a určenia sanitácie aj počas školských prázdnin,“ .

Re: Cudzí stravníci

Školská jedáleň je zariadenie školského stravovania, ktoré podľa § 139 až 141 zákona č.245/2008 Z.z. zabezpečuje zdravú výživu detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,

Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Avšak, podľa § 2 ods. 2 vyhlášky 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sa poskytovanie stravovania bývalým zamestnancom škôl alebo školských zariadení, ktorí v škole alebo školskom zariadení pracovali do odchodu do dôchodku, a iným fyzickým osobám, nevzťahuje na zariadenia školského stravovania v materskej škole, ak je možnosť zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.

Na základe uvedeného Vám odporúčame vyžiadať si stanovisko od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

zostatok na konci roka
Prosím Vás ,prečo nás stále zavádzate. My potom nevieme čo je správne.
Re: Výdaj obedov

Jednou z pracovných činností prevádzkového zamestnanca (pomocnej kuchárky)  podľa Katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, časť Spoločné pracovné činnosti v oblasti stravovania je  aj  01.02  Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

Re: Odhlasovanie obedov

Žiadny legislatívny predpis neupravuje podmienky odhlasovania/ prihlasovania stravníkov k odoberaniu stravy.

Konkrétne podmienky organizácie spojené so stravovaním, ako je výška príspevku na stravovanie, spôsob úhrady a podmienky prihlasovania/odhlasovania, si určí škola, ktorej súčasťou je školská jedáleň, v Školskom poriadku školy a zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom berie na vedomie tieto podmienky uvedené v zápisnom lístku stravníka.

Vzorky 2
Re: Vzorky

Uchovávanie vzoriek pokrmov legislatívne upravuje vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

§ 11

(1) Vzorky hotových pokrmov sa musia odoberať do čistých, vyvarených sklenených nádob s uzáverom. Na odber vzoriek hotových pokrmov sa používajú lyžice, naberačky a ďalšie pomôcky vyhradené výlučne na odber vzoriek, ktoré sú umyté a vyvarené pri teplote 100 oC počas 15 minút.

(2) Všetky súčasti hotového pokrmu sa musia uchovávať osobitne v samostatnej nádobe. Ak je príloha hotového pokrmu alebo iná súčasť hotového pokrmu súčasťou viacerých pokrmov, možno uchovávať len jednu vzorku.

(3)  Ak hotové pokrmy z rovnakých surovín pripravuje niekoľko pracovných skupín, musia sa uchovávať vzorky každej pracovnej skupiny.

(4) Odobratá vzorka musí mať hmotnosť najmenej 50 g, ak nejde o kusový tovar.

(5) Vzorky hotových pokrmov odoberaných v teplom stave musia byť uzavreté, urýchlene schladené a počas 48 hodín od skončenia výdaja uchovávané v chladničke pri teplote 2 oC až 6 oC. Po uplynutí 48 hodín musia byť vzorky odstránené neškodným spôsobom; nesmú sa použiť na spotrebu.

(6) Dokumentácia o odobratých vzorkách musí obsahovať dátum odberu vzorky, ak sú pokrmy pripravované v rôznom čase, aj hodinu odberu vzorky, druh vzorky a meno a priezvisko osoby, ktorá odber vzorky vykonala.

Naši partneri