Diskusia

Stratili sa problémy v školskom stravovaní?

Nestratili!

Vraťme ich do reality a vyjadrime svoj názor a potreby.

Pomáhajme si navzájom v dobrej diskusii.

 

Založit novú tému

Špeciálne diéty detí v škole v prírode, na lyžiarskom výcviku, výlete... (2x)

Jedálne.sk napísal/a 12 máj 2023

Každá prevádzka verejného stravovania (nielen školského stravovania), pokiaľ zabezpečuje prípravu diétnych pokrmov, musí mať na ich prípravu odčlenené skladovacie priestory, vyhradené pracovné stoly, plochy a oddelené pracovné náradie.

Bez takto oddelenej prevádzky nemôžete pripravovať diétne jedlá pre deti. Pri výrobe diétneho jedla je potrebné zabezpečiť aj odber vzorky pokrmu, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa? Ktorý rodič dieťaťa podpíše Informovaný súhlas rodiča, s vedomím, že poskytnutý pokrm môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu dieťaťa.

Žiadny informovaný súhlas Vás, ako poskytovateľa stravy, neochráni v prípade vzniku zdravotných problémov dieťaťa. Podľa §26 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. je prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania určeného pre deti a mládež povinný pri voľbe stravy vychádzať z vekových potrieb stravovanej skupiny, prihliadať na vhodný výber surovín, ročné obdobie, čas, keď sa má poskytovať stravovanie, a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav stravovaných detí a mládeže.

Zobraziť celú diskusiu

Obedy v MŠ (2x)

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Podmienky výdaja stravy, vyhradený čas a miesto výdaja, si určuje zariadenie školského stravovania v prílohe k prevádzkovému poriadku. Pokrm je možné vydať do najneskôr do štyroch hodín od skončenia tepelnej úpravy pokrmu, po tejto lehote sa pokrm stáva biologicky rozložiteľným odpadom.

2023 Výdaj pokrmov do prepravných nádob k PP

Mgr. Ľudmila Očenášová
odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Zobraziť celú diskusiu

Počet stravníkov na m2 (2x)

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Pre určenie kapacity zariadenia školského stravovania nie je rozhodujúci počet stravníkov. Počet stravníkov resp. počet podaných jedál v zariadení školského stravovania stanovuje, aké musí spĺňať prevádzka požiadavky na priestorové a stavebné rozdelenie podľa :

Počet stravníkov je ďalej rozhodujúci pre určenie počtu zamestnancov v zariadení školského stravovania podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009. Z. z. o zariadení školského stravovania.

Mgr. Ľudmila Očenášová
odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Zobraziť celú diskusiu

Skolská jedálen vs. skolska výdajna (2x)

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Nájomný priestor kuchyne, ktorá nie je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR, nemožno považovať za školskú jedáleň alebo výdajnú školskú jedáleň.

Podľa zákona č. 245/2009 Z. z. (školský zákon) zariadením školského stravovania je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň. Ak by zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia žiadal o zaradenie do siete škôl o takýto „kumulovaný“ priestor kuchyne rozdelený na kuchyňu a výdajňu na jednej adrese sídla s dvomi poskytovateľmi pokrmov a nápojov, ministerstvo školstva rozhodne o nezaradení takéhoto „hybridu“ do siete škôl.

Z vašej otázky vyplýva, že jedáleň a kuchyňa nie sú zaradené v sieti, preto nepodliehajú všeobecne-záväzným prepisom platným pre zariadenia školského stravovania. Štátny zdravotný dozor nad zariadeniami verejného stravovania vykonáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý posúdi ( rozdelené) prenajímané priestory a rozhodne o uvedení priestorov do prevádzky.

Podrobnosti na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie priestorov ustanovuje vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Mgr. Ľudmila Očenášová

Zobraziť celú diskusiu

Stravovanie zamestnancov kuchyne (2x)

Jedálne.sk napísal/a 19 apr 2023

Žiadny legislatívny predpis neustanovuje, že zamestnanec MUSÍ odobrať obed. Podmienky stravovania zamestnancov školských jedální upravuje interným predpisom zriaďovateľ (obec) alebo zamestnávateľ ( škola) v Pracovnom poriadku pre zamestnancov. Pravidlom je, že zamestnanci, ktorí sa podieľajú na výrobe jedál a manipulujú s potravinami, odoberú v rámci pracovnej zmeny jedno hlavné jedlo. Tu je potrebné poukázať aj na etické hľadisko voči ostatným zamestnancom školy. Počas práce v kuchyni zamestnanci nič neskonzumujú?

Zobraziť celú diskusiu
RobotCoupe - CL 50

Pravidlá stravovania v materskej škole (4x)

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Komentár:

Dobrý deň. Rada by som poprosila o doplnkovú infomáciu ohľadom "vynášania" stravy zo školskej jedálne, konkrétne MŠ. Píšete, že čo sa podáva v školskej jedálni sa tam má aj skonzumovať. Ale čo v prípade, ak dieťa v danom čase nie je hladné, prípadne už je napapané a nezjedlo všetko. Ide hlavne o jedlo ako pečené buchty a pod. Je vyslovene zákaz pre MŠ zabaliť zvyšné jedlo a dať ho dieťaťu domov? Na jednej strane sa pri kontrolách uvádza, že čo patrí dieťaťu, má sa mu dať, má na to nárok a zákonný zástupca za uvedený pokrm riadne zaplatí, ale na druhej strane jedlo, ktoré je možné aj s prihlidnutím na hygienické dôvody zabaliť, nie je možné dieťaťu alebo zákonnému zástupcovi odovzdať. Ako je reálne daná situácia hodnotená z hľadiska legislatívy prosím? Ďalujem.

Odpoveď:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania vôbec neuvažuje s možnosťou odnášania nedojedených jedál.

Okrem toho v § 26 zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uložené povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania a jednou z nich je postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pokrmov a nápojov. V zmysle § 24 ods. 5 písm. b/ citovaného zákona je prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež povinný zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.

V prípade, že by bolo umožnené odnášať zo školskej jedálne neskonzumované zvyšky obeda, hrozí najmä epidemiologické riziko a vznik rôznych alimentárnych ochorení, nakoľko by neboli dodržané podmienky HACCP, v rámci ktorých je práve teplotný reťazec veľmi kritickým kontrolným bodom. Pri nedodržaní tejto povinnosti hrozia prevádzkovateľovi zariadenia sankcie.

Prevádzkovateľ nemôže byť zodpovedný a sankcionovaný za nedodržanie teplotného reťazca(skladovanie pokrmu pri určenej teplote, čas výdaja do 4 hodín od prípravy a pod.) v prípade výskytu alimentárneho ochorenia u detí ako následku odnášania stravy a nesprávneho skladovania s prípadným rizikom sekundárne kontaminovaných nádob.

Na základe uvedeného nie je možné povoliť odnášanie neskonzumovaných zvyškov obedov zo školských jedální.

Neskonzumované zvyšky zaraďujeme medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, s ktorým sa má nakladať v zmysle platnej legislatívy a schváleného prevádzkového poriadku zariadenia.

Zobraziť celú diskusiu

Napln prace veducej jedalne mš a v akych programoch sa robí? (1x)

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Dobry den,

Prosim Vas mam moznost ist robit do skolky so 60 detmi veducu jedalne no nemam ziadnu prax a idem si robit skusky odbornej sposobilosti. Co vsetko je naplnou prace takejto veducej? Je tam vela z uctovnictva a co konkretne? V akych programoch sa robia normy jedalnickov? Vie to zvladnut a naucit sa aj clovek bez praxe? Velmi ma bavi vymyslat nove jedla varit piect a je tam super kolektiv len mam obavy ci to zvladnem i ked rada sa naucim po RD nieco nove no obavam sa ci to je zvladnutelne aj bez skusenosti ? Dakujem

Zobraziť celú diskusiu

Výdajňa školského stravovania - ak podáva ovocie? (2x)

Jedálne.sk napísal/a 24 apr 2023

Výdajná školská jedáleň sa, podobne ako školská jedáleň, zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole (§ 141 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov. Hygienicky vyhovujúce, znamená, že stravník prevezme pokrmy, vrátane nápojov, doplnkov, ovocia a zeleniny v zdravotne bezpečnom stave, tak, aby boli pripravené na priamu konzumáciu. Ako chcete poskytovať stravníkom neumyté ovocie ( s výnimkou banánov), budete každého osobitne oboznamovať, že ovocie nie je vhodné na priamu konzumáciu? Dokonca aj citrusové plody musia byť pred výdajom umyté, aby ich stravník mohol skonzumovať v školskej jedálni.

Mgr. Ľudmila Očenášová

odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Zobraziť celú diskusiu

Servis konvektomat (1x)

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Dobrý deň, prosím poraďte mi niekoho v žilinskom kraji, najlepšie Liptov na servisovanie konvektomatu značky Inoxtrend. Ďakujem za každý kontakt. Kelovská

Zobraziť celú diskusiu

Obedy zadarmo (9x)

Jedálne.sk napísal/a 24 apr 2023

V zmysle § 4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách

„Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“

V praxi to znamená, že zákonný zástupca dieťaťa predloží Zápisný lístok stravníka na osobitný spôsob stravovania s uvedením požadovanej diéty a s potvrdením a uvedenou diagnózou od lekára pediatra alebo špecialistu.

Ak školská jedáleň nepripravuje požadovanú diétnu stravu, vydá riaditeľ školy ROZHODNUTIE ( podľa § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) o neprijatí na stravovanie z dôvodu, že školská jedáleň neposkytuje diétne jedlo a zároveň mu oznámi, že dotácia mu bude v plnej výške vyplatená.

Zákonný zástupca vypíše žiadosť ( návratku) o poskytnutie dotácie na stravu a zároveň v návratke uvedie, že žiada vyplatiť dotáciu alebo požiada samostatne písomne o vyplatenie dotácie.

Dieťa sa uvediete v zozname detí, ktoré predložili žiadosti a vypracované zoznamy predloží zariadenie školského stravovania alebo škola na obec ( zriaďovateľovi), ktorá bude o dotáciu na všetky deti žiadať (najneskôr do 10.5.2023).

Podmienky vyplatenia dotácie za diétne stavovanie musí určiť príjemca dotácie, t.j. obec.

Dotácia sa vypláca po skončení mesiaca alebo štvrťroka..., za dni kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania.

Dotáciu môže vyplácať obec v určenom termíne, môže posielať na účet zákonného zástupcu, môže poslať na školu alebo na školskú jedáleň, ktorá dotáciu vyplatí rodičovi.

Dotácia sa poskytuje v plnej výške 2,10 (1. stupeň), 2,30 (2.stupeň) za každý deň, kedy bolo dieťa na vyučovaní v škole.

Mgr. Ľudmila Očenášová

odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Zobraziť celú diskusiu

Režijné náklady (2x)

Jedálne.sk napísal/a 24 jan 2023

Podmienky stravovania zamestnancov a výšku príspevku na stravovanie ustanovuje Zákonník práce v § 152.

Podľa odseku 3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Celkovú výšku ceny jedla pre zamestnancov a iné fyzické osoby v ŠJ tvorí príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín (vo výške určeného finančného pásma B) a príspevok na režijné náklady ( vo výške skutočných nákladov na výrobu jedného jedla).

Ak zamestnávateľ prispieva najmenej 55%, podľa uvedeného zamestnanec prispieva najviac 45% . Úhrada zamestnanca sa môže znížiť o príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (sociálny fond).

Zriaďovateľ školy a školského zariadenia podľa §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže určiť príspevok na úhradu režijných nákladov pre zákonných zástupcov detí a žiakov ( nie zamestnancov).

V prípade ďalšej úhrady zamestnanca, konkrétne príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,30€, ktorý zriaďovateľ určil pre zákonných zástupcov detí a žiakov, by zamestnanec prispel na stravovanie vo výške 45% z ceny jedla + 0,30€.

Porušenie ustanovenia §152 ods. 3 zákonníka práce, príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 55% z ceny jedla by sa znížil o 0,30€.

Zobraziť celú diskusiu

Sanitácia (2x)

Jedálne.sk napísal/a 08 jan 2023

SANITÁCIA v potravinárstve je nepretržitý komplex činností, ktorými sa v potravinárskej prevádzke a v jej okolí zabezpečujú požiadavky na zvyšovanie hygienickej úrovne výroby, vytváranie a dodržiavanie podmienok na výrobu zdravotne neškodných, biologicky a nutrične vysokohodnotných potravín. Spracovaný a implementovaný plán čistenia, sanitácie a dezinfekcie musí mať každá prevádzka, v ktorej sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

Sanitácia v stravovacom zariadení sa vykonáva podľa harmonogramu priebežne, denne, týždenne, mesačne, štvrťročne a ročne podľa plánu, ktorý je uvedený v sanitačnom programe. Sanitačný program priamo nadväzuje a úzko súvisí s HACCP systémom a prevádzkovým poriadkom.

Vypracovaný plán určuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať pre zabezpečenie zdravotne bezpečnej prevádzky, nestanovuje za aký čas resp. za koľko dní sa tieto činnosti majú vykonať. Rozhoduje veľkosť výrobných priestorov, počet technologických zariadení, počet zamestnancov a pod..

„Veľká sanitácia“ v zariadeniach školského stravovania sa vykonáva len v čase školských prázdnin. Druh sanitačných prác (počet sanitačných dní vrátane maľovania priestorov) určí vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania podľa potreby a veľkosti výrobných priestorov v prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania.

Podľa §3 ods.5 písm. f) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania „Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je aj zabezpečenie hygienického režimu a určenia sanitácie aj počas školských prázdnin,“ .

Zobraziť celú diskusiu

Povinný obed zamestnancov (2x)

Jedálne.sk napísal/a 24 jan 2023

Žiadny právny predpis neustanovuje, že sa zamestnanec musí stravovať tam, kde mu zamestnávateľ zabezpečí (podľa Zákonníka práce) počas výkonu práce stravovanie.

Stravovanie kuchárok v zariadení, v ktorom pracujú na príprave pokrmov, je však špecifické a zamestnávatelia si odobratie jedného obeda denne môžu ustanoviť v Pracovnom poriadku pre zamestnancov.

Už z pracovnej pozície kuchárky vyplýva, že pripravované pokrmy poskytované stravníkom, v tomto prípade deťom, musí pred výdajom degustovať.

Z hľadiska morálneho je neprípustné, aby zamestnanci, ktorí majú voľný prístup k potravinám a pokrmom neplatili za jedno jedlo denne v zanedbateľnej cene cca 1,50€. Cena potravín neustále rastie a za 1,50€ už nie je možné zakúpiť ani potraviny na raňajky, či desiatu. To skutočne budú kuchárky 8 hodín pracovného času o hlade?

V takom prípade metodičky odporúčajú zamestnávateľovi a vedúcemu zamestnancovi ZŠS posilniť kontrolu zamestnancov.

Zobraziť celú diskusiu

Doplnkové stravovanie v MŠ (2x)

Jedálne.sk napísal/a 08 jan 2023

Za doplnkové stravovanie v zariadení školského stravovania všeobecne (nie len v MŠ)sa považuje poskytovanie doplnkového jedla. Doplnkové jedlo je charakterizované v §6 vyhlášky č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania ako raňajky, desiata, olovrant druhá večera.

V prílohe č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. sú uvedené odporúčané počty zamestnancov v šj na počet prijatých stravníkov. Ak zariadenie poskytuje doplnkové stravovanie, zvyšuje sa počet zamestnancov o kuchára pre doplnkové stravovanie podľa uvedenej prílohy.

Zobraziť celú diskusiu

Cudzí stravníci (2x)

Jedálne.sk napísal/a 18 dec 2022

Školská jedáleň je zariadenie školského stravovania, ktoré podľa § 139 až 141 zákona č.245/2008 Z.z. zabezpečuje zdravú výživu detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,

Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Avšak, podľa § 2 ods. 2 vyhlášky 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sa poskytovanie stravovania bývalým zamestnancom škôl alebo školských zariadení, ktorí v škole alebo školskom zariadení pracovali do odchodu do dôchodku, a iným fyzickým osobám, nevzťahuje na zariadenia školského stravovania v materskej škole, ak je možnosť zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.

Na základe uvedeného Vám odporúčame vyžiadať si stanovisko od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zobraziť celú diskusiu
Naša Strava.sk
Meno:
E-mail:
Téma diskusie:
Správa:
Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov a pravidlami diskusie.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok