Pravidlá stravovania v materskej škole

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Chcem sa opýtať či je správne, ak dieťa z materskej školy vynáša jedlo konkrétne olovrant - ovocie, jogurt... alebo mlieko v krabičke z mliečneho programu.

Anita

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Podľa školského zákona č. 245/2008 zariadenie školského stravovania sa zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu pokrmov a nápojov. Z uvedeného vyplýva, že školská jedáleň nielen zabezpecuje prípravu pokrmov, ale vytvára aj kultúrny priestor na konzumáciu pripravených jedál. Účelom školského stravovania nie je odnášanie pokrmov zo školskej jedálne do domáceho prostredia. Akonáhle pokrm opustí priestor školskej jedalne, školská jedáleň už nezodpovedá za jeho zdravotnú bezpečnosť.

Pokrm a nápoj, ktorý je podaný dieťaťu v zariadení, sa má aj v zariadení skonzumovať.

Katarína napísal/a 26 apr 2023

Dobrý deň. Rada by som poprosila o doplnkovú infomáciu ohľadom "vynášania" stravy zo školskej jedálne, konkrétne MŠ. Píšete, že čo sa podáva v školskej jedálni sa tam má aj skonzumovať. Ale čo v prípade, ak dieťa v danom čase nie je hladné, prípadne už je napapané a nezjedlo všetko. Ide hlavne o jedlo ako pečené buchty a pod. Je vyslovene zákaz pre MŠ zabaliť zvyšné jedlo a dať ho dieťaťu domov? Na jednej strane sa pri kontrolách uvádza, že čo patrí dieťaťu, má sa mu dať, má na to nárok a zákonný zástupca za uvedený pokrm riadne zaplatí, ale na druhej strane jedlo, ktoré je možné aj s prihlidnutím na hygienické dôvody zabaliť, nie je možné dieťaťu alebo zákonnému zástupcovi odovzdať. Ako je reálne daná situácia hodnotená z hľadiska legislatívy prosím? Ďalujem.

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Komentár:

Dobrý deň. Rada by som poprosila o doplnkovú infomáciu ohľadom "vynášania" stravy zo školskej jedálne, konkrétne MŠ. Píšete, že čo sa podáva v školskej jedálni sa tam má aj skonzumovať. Ale čo v prípade, ak dieťa v danom čase nie je hladné, prípadne už je napapané a nezjedlo všetko. Ide hlavne o jedlo ako pečené buchty a pod. Je vyslovene zákaz pre MŠ zabaliť zvyšné jedlo a dať ho dieťaťu domov? Na jednej strane sa pri kontrolách uvádza, že čo patrí dieťaťu, má sa mu dať, má na to nárok a zákonný zástupca za uvedený pokrm riadne zaplatí, ale na druhej strane jedlo, ktoré je možné aj s prihlidnutím na hygienické dôvody zabaliť, nie je možné dieťaťu alebo zákonnému zástupcovi odovzdať. Ako je reálne daná situácia hodnotená z hľadiska legislatívy prosím? Ďalujem.

Odpoveď:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania vôbec neuvažuje s možnosťou odnášania nedojedených jedál.

Okrem toho v § 26 zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uložené povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania a jednou z nich je postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pokrmov a nápojov. V zmysle § 24 ods. 5 písm. b/ citovaného zákona je prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež povinný zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.

V prípade, že by bolo umožnené odnášať zo školskej jedálne neskonzumované zvyšky obeda, hrozí najmä epidemiologické riziko a vznik rôznych alimentárnych ochorení, nakoľko by neboli dodržané podmienky HACCP, v rámci ktorých je práve teplotný reťazec veľmi kritickým kontrolným bodom. Pri nedodržaní tejto povinnosti hrozia prevádzkovateľovi zariadenia sankcie.

Prevádzkovateľ nemôže byť zodpovedný a sankcionovaný za nedodržanie teplotného reťazca(skladovanie pokrmu pri určenej teplote, čas výdaja do 4 hodín od prípravy a pod.) v prípade výskytu alimentárneho ochorenia u detí ako následku odnášania stravy a nesprávneho skladovania s prípadným rizikom sekundárne kontaminovaných nádob.

Na základe uvedeného nie je možné povoliť odnášanie neskonzumovaných zvyškov obedov zo školských jedální.

Neskonzumované zvyšky zaraďujeme medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, s ktorým sa má nakladať v zmysle platnej legislatívy a schváleného prevádzkového poriadku zariadenia.

VIS Slonensko

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok