Pravidlá stravovania v materskej škole

Andrea napísal/a 23 nov 2023

Dobrý večer , chcem sa informovať o možných krokoch . Deti navštevujú škôlku, v jedálni keď dojedia majú za sebou odniesť tanier, s tým problém nemám. Ale oni musia nedojedene zvyšky vylievať do vedierka s pomyjami. Tu už problém vidím. A gól je v tom, že ak vylejú niečo mimo vedrá , alebo čajík na stôl, tak pomocnícka z kuchyne po nich kričí. Syn má 2.9r a dnes po ňom kričala , lebo polievku vylial na zem keď sa snažil vyliať do vedra. Aké môžem podniknúť právne kroky , aby k takým situáciám viac nedošlo. Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 27 nov 2023

Medzi pracovné činnosti zamestnancov v zariadení školského stravovania (hlavne v materskej škole) patrí aj obsluha stravníkov v jedálni.

Samoobslužné zručnosti pri stravovaní v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa zavádzajú u detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní, teda u predškolákov, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Aj tieto zručnosti musia byť prispôsobené fyzickému veku dieťaťa. Môže ísť o prestieranie príborov, servítok na stôl, odnesenie prázdnych tanierov k výdajnému okienku.

V prvom rade odporúčame Vám obrátiť sa na riaditeľa materskej školy, ktorý predsa musí vedieť o neprimeraných, zavedených "praktikách" počas konzumácie jedál.

Druhá možnosť je informovať zriaďovateľa materskej školy a školského zariadenia. Tretia inštitúcia v poradí je príslušný regionálny úrad školskej správy.

Vlasta napísal/a 16 nov 2023

Chcem sa spýtať či je možné aby rodič dieťaťa v materskej škole odhlasoval olovrant aj každý druhý deň, alebo ako mu to vyhovuje v priebehu mesiaca. Olovrant by sa mal ohlasovať bud na celý mesiac, alebo minimálne na 2 týždne .

Jedálne.sk napísal/a 21 nov 2023

Podľa §6 vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, ak dieťa navštevuje materskú školu s celodennou výchovou a vzdelávaním odoberie desiatu, obed a olovrant. Ak dieťa navštevuje materskú školu s poldennou výchovou a vzdelávaním odoberie desiatu alebo olovrant a obed.

Rozhodujúce je či dieťa bolo prijaté do MŠ na celodennú alebo poldennú výchovu, na základe toho zákonný zástupca dieťaťa prostredníctvom zápisného lístka dieťa zapísal na celodenné stravovanie alebo poldenné a následne bolo vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa na stravovane na celodenné alebo poldenné.

V prípade ľubovoľného rozhodnutia o nepravidelnom prerušení celodenného pobytu dieťaťa v MŠ, zákonnému zástupcovi sa vecná ani finančná náhrada za neodobraté jedlo neposkytuje. Ak školská jedáleň podáva na olovrant kusový, balený pokrm (jogurt, lúpačka, ovocie), ktorý je vopred objednaný, môže si ho dieťa zobrať domov.

Darina napísal/a 07 nov 2023

Dobrý deň, prosím vás chcem sa len informovať. Moje dieťa navštevuje materskú školu, ale mám problém z tým, že dieťa keď neohlásim deň vopred z obeda do 13.00 hod. tak jedlo ostane navyše a ja zaň riadne zaplatím. Jedlo mi za ten deň nevydaju do obedara. Je to hlavne v takom prípade, keď dieťa ochorie v noci a ráno ho odhlasite tak si jedlo nemôžeme prísť vyzdvihnúť za daný deň. Prosím vás je to niekde v smerniciach, ktoré udáva ministerstvo, alebo na koho sa treba obrátiť a vydiskutovať si to. Ďakujem vopred za odpoveď.

Jedálne.sk napísal/a 21 nov 2023

V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, z dôvodu ochorenia dieťaťa, si zákonný zástupca môže navarený obed (ktorý má uhradený) prevziať do prepravnej nádoby v určenom čase.

O tejto skutočnosti je povinný vedúci zamestnanec školskej jedálne informovať zákonných zástupcov detí pri zápise do zariadenia školského stravovania v Zápisnom lístku na stravovanie.

V praxi školských jedální je bežne zaužívané, že doplnkové jedlá za chýbajúce dieťa sa vydajú deťom ako prídavok, ale obed, v prípade záujmu rodiča, si prevezme do prepravnej nádoby.

Žiadny zamestnanec školskej jedálne Vám nemôže svojvoľne odmietnuť vydať Vami zaplatený obed. V prípade pretrvávajúcej situácie sa obráťte na riaditeľa školy alebo zriaďovateľa školského zariadenia.

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Chcem sa opýtať či je správne, ak dieťa z materskej školy vynáša jedlo konkrétne olovrant - ovocie, jogurt... alebo mlieko v krabičke z mliečneho programu.

Anita

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Podľa školského zákona č. 245/2008 zariadenie školského stravovania sa zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu pokrmov a nápojov. Z uvedeného vyplýva, že školská jedáleň nielen zabezpecuje prípravu pokrmov, ale vytvára aj kultúrny priestor na konzumáciu pripravených jedál. Účelom školského stravovania nie je odnášanie pokrmov zo školskej jedálne do domáceho prostredia. Akonáhle pokrm opustí priestor školskej jedalne, školská jedáleň už nezodpovedá za jeho zdravotnú bezpečnosť.

Pokrm a nápoj, ktorý je podaný dieťaťu v zariadení, sa má aj v zariadení skonzumovať.

Katarína napísal/a 26 apr 2023

Dobrý deň. Rada by som poprosila o doplnkovú infomáciu ohľadom "vynášania" stravy zo školskej jedálne, konkrétne MŠ. Píšete, že čo sa podáva v školskej jedálni sa tam má aj skonzumovať. Ale čo v prípade, ak dieťa v danom čase nie je hladné, prípadne už je napapané a nezjedlo všetko. Ide hlavne o jedlo ako pečené buchty a pod. Je vyslovene zákaz pre MŠ zabaliť zvyšné jedlo a dať ho dieťaťu domov? Na jednej strane sa pri kontrolách uvádza, že čo patrí dieťaťu, má sa mu dať, má na to nárok a zákonný zástupca za uvedený pokrm riadne zaplatí, ale na druhej strane jedlo, ktoré je možné aj s prihlidnutím na hygienické dôvody zabaliť, nie je možné dieťaťu alebo zákonnému zástupcovi odovzdať. Ako je reálne daná situácia hodnotená z hľadiska legislatívy prosím? Ďalujem.

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Komentár:

Dobrý deň. Rada by som poprosila o doplnkovú infomáciu ohľadom "vynášania" stravy zo školskej jedálne, konkrétne MŠ. Píšete, že čo sa podáva v školskej jedálni sa tam má aj skonzumovať. Ale čo v prípade, ak dieťa v danom čase nie je hladné, prípadne už je napapané a nezjedlo všetko. Ide hlavne o jedlo ako pečené buchty a pod. Je vyslovene zákaz pre MŠ zabaliť zvyšné jedlo a dať ho dieťaťu domov? Na jednej strane sa pri kontrolách uvádza, že čo patrí dieťaťu, má sa mu dať, má na to nárok a zákonný zástupca za uvedený pokrm riadne zaplatí, ale na druhej strane jedlo, ktoré je možné aj s prihlidnutím na hygienické dôvody zabaliť, nie je možné dieťaťu alebo zákonnému zástupcovi odovzdať. Ako je reálne daná situácia hodnotená z hľadiska legislatívy prosím? Ďalujem.

Odpoveď:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania vôbec neuvažuje s možnosťou odnášania nedojedených jedál.

Okrem toho v § 26 zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uložené povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania a jednou z nich je postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pokrmov a nápojov. V zmysle § 24 ods. 5 písm. b/ citovaného zákona je prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež povinný zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.

V prípade, že by bolo umožnené odnášať zo školskej jedálne neskonzumované zvyšky obeda, hrozí najmä epidemiologické riziko a vznik rôznych alimentárnych ochorení, nakoľko by neboli dodržané podmienky HACCP, v rámci ktorých je práve teplotný reťazec veľmi kritickým kontrolným bodom. Pri nedodržaní tejto povinnosti hrozia prevádzkovateľovi zariadenia sankcie.

Prevádzkovateľ nemôže byť zodpovedný a sankcionovaný za nedodržanie teplotného reťazca(skladovanie pokrmu pri určenej teplote, čas výdaja do 4 hodín od prípravy a pod.) v prípade výskytu alimentárneho ochorenia u detí ako následku odnášania stravy a nesprávneho skladovania s prípadným rizikom sekundárne kontaminovaných nádob.

Na základe uvedeného nie je možné povoliť odnášanie neskonzumovaných zvyškov obedov zo školských jedální.

Neskonzumované zvyšky zaraďujeme medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, s ktorým sa má nakladať v zmysle platnej legislatívy a schváleného prevádzkového poriadku zariadenia.

Kobra

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok