Stravovanie v školských jedálňach po 1.6.2020

napísal/a 01 feb 2021

Dobrý deň. Prešla som do iného zariadenia školskej jedálne a pri kontrole surovín som našla niektoré po dátume spotreby, ktoré mi zanechala pani vedúca predo mnou. Ako postupovať?Varilo sa málo a ešte sa v podstate aj varí... Kto to uhradí keď dám tieto potraviny do odpisov? Bude to tak ako v marci? Že náklady bude znášať štát? Ďakujem za odpoveď.

 

napísal/a 04 feb 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa § 10 ods. 2 nariadenia vlády 130/2020 Z.z. na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.

a)     Ustanovenie nariadenia vlády zabezpečuje zmiernenie dopadov vyhlásenej krízovej situácie v dôsledku uzavretia zariadení školského stravovania, ktoré už mali zabezpečené zásoby potravín na prípravu stravy pre deti v materských školách alebo základných školách tak, aby dotácia na stravu sa mohla použiť aj na úhradu škôd spôsobených na skladových zásobách bez potreby preukazovania nákladov na likvidáciu skladových zásob.

b)     Podľa nariadenia vlády si žiadateľ môže z dotácie na stravu (obedy zadarmo) uplatniť náklady za škodu a to vo výške, ktorá zodpovedá sume súčinu dotácie na stravu, počtu detí prihlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní.

Výpočet:

c)      Ak deň pred vyhlásením krízovej situácie (uzatvorením školy)  bolo na stravovanie prihlásených 100 detí, výška dotácie, ktorá môže byť zúčtovaná týmto spôsobom predstavuje sumu 360 eur (1,20 € x 100 detí x 3 dni). Na tento účel sa za deň vyhlásenia krízovej situácie považuje aj deň uzatvorenia školy na základe rozhodnutia príslušného orgánu. 

d)     V prípade, ak škody na potravinách presahujú zúčtovateľnú náhradu škôd z dotácie, rozdiel na vzniknutých škodách bude vedený na ťarchu zriaďovateľa školy.
 

napísal/a 27 jan 2021

Dobrý deň, môže škola variť a poskytovať obedy pre zamestnancov, ktorí sú na home office, ako aj pre tých, ktorí sú striedavo v zamestnaní (dodržujú sa opatrenia) a pre verejnosť (dôchodcovia, zamestnanci neďalekých inštitúcií...) aj počas zákazu vychádzania? Obedy vydávame v jednorazových nádobách cez okienko (vstupné dvere - zadný vchod), podľa záujmu robíme rozvoz, dodržiavame prísne hygienické opatrenia. Žiaci pri dištančnom vzdelávaní si pre obedy nechodia. Od neprajníka sme dostali upozornenie, že nie sme reštaurácia a variť nesmieme.

napísal/a 28 jan 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Zariadenie školského stravovania môže zabezpečovať stravovanie pre deti, žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v škole, ďalej zabezpečuje  stravovanie  zamestnancov školy a školského zariadenia, ktorí sú prítomní na pracovisku (v škole), stravovanie seniorov a zazmluvnených cudzích stravníkov. Stravovanie musí spĺňať prísne hygienické opatrenia vydané v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Pre zamestnancov pri výkone domáckej práce alebo telepráce  poskytne  zamestnávateľ finančný príspevok (stravný lístok),  ak nemôže zabezpečiť stravovanie na pracovisku z dôvodu  napr. zákazu vychádzania, domácej práce, obmedzenia  kontaktu s cudzími stravníkmi a pod..  
 

napísal/a 08 dec 2020

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či  rodičia môžu deťom priniesť stravu z domu vo vlastných nádobách, keď má dieťa zdravotné problémy potvrdené lekárom a nemôže sa stravovať v školskom zariadení. Doposiaľ nám bolo nariadené, že v čase epidémie je zakázané nosiť si jedlo z domu. Rodičia sa neustále dožadujú nosenia si vlastnej stravy vo vlastných nádobách. Môžeme im to umožniť?

napísal/a 08 dec 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Príjem a výdaj individuálne donesených diétnych pokrmov sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať za dodržania nasledovných podmienok:
-       individuálne donášať diétne pokrmy do zariadenia je možné len deťom a žiakom, ktorí už boli rozhodnutím riaditeľa prijatí na stravovanie a spĺňajú podmienky stravníka s diétou (potvrdenie od ošetrujúceho lekára, prihláška na diétne stravovanie
a informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa);
-       zákonný zástupca dieťaťa s diétnym stravovaním prinesie do zariadenia školského stravovania hotový diétny pokrm v jednorazových prepravných nádobách alebo
v umývateľných uzatvorených nádobách, ktoré je možné pred uskladnením vydezinfikovať;
-       dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných priestorov, používa prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiava 2 m odstup, rešpektuje minimálny kontakt;
-       poverený zamestnanec preberie v rukaviciach prepravnú nádobu, očistí ju dezinfekčným prostriedkom a uloží vo vyhradenej chladničke, v ktorej sa neskladujú potraviny ani vzorky;
-       výdaj diétneho pokrmu sa ďalej zabezpečuje bežným spôsobom s dodržiavaním hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe.

napísal/a 05 nov 2020

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ohľadom príspevku na stravovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka z dôvodu, že rodičia žiakov prvého stupňa dostávajú dotáciu na stravu od štátu a rodičia detí druhého stupňa sú bez príspevku na obedy.

Pritom rovnako chodia do práce ako rodičia detí 1.stupňa a obedy nehradia. Naviac rodičia po práci musia venovať svoj čas zabezpečeniu a príprave stravy na nasledujúci deň pre svoje deti miesto toho aby venovali čas svojim deťom..., alebo využívajú donáškové služby, aby deťom zabezpečili teplú stravu v čase obedu - čím sa im výrazne zvyšujú náklady na stravné oproti rodičom, ktorých deti navštevujú školské zariadenia.

Pevne dúfam, že pomôžete týmto rodičom, aby všetci mali keď nie rovnaké, tak aspoň porovnateľné podmienky a bonusy.

Vopred ďakujem za odpoveď.

napísal/a 05 nov 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Napriek tomu, že dotácia na podporu stravovacích návykov detí a žiakov sa poskytuje všetkým žiakom školy (žiakom 1. aj 2. stupňa), podľa rozhodnutia ministra školstva sa v prevádzke zariadení školského stravovania neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl 2. stupňa na dištančnom vzdelávaní. Uvedené rozhodnutie bolo vydané v spojitosti so zákazom vychádzania. O každom novom usmernení  a zmenách, vás budeme naďalej informovať na stránke nášho portálu. 

Marek napísal/a 20 nov 2020

Dobrý deň, co sa deje s dotáciami na obedy pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú a stravujú doma? Štát ich nevypláca?

napísal/a 25 nov 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Dotácie na podporu stravovacích návykov detí (obedy zadarmo), ktoré sa nevyčerpajú z dôvodu, že dieťa alebo žiak sa nezúčastnilo vyučovacieho procesu v škole a neodobralo obed, budú vrátené v zmysle zákona o dotáciách.

 

napísal/a 26 okt 2020

Dobrý deň,musia sa baliť príbory aj keď ich prestiera jedna osoba a má rukavice?dakujem

napísal/a 28 okt 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa usmernenia hlavného hygienika číslo SOPZŠČ/4317/98672/2020 zo dňa 11.6.2020 „stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom“. V odporúčaní ministerstva školstva zo dňa 27.10.2020 je k poskytovaniu stravovania v školskej jedálni uvedené: „Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti Žiaci si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory“.

Podľa nášho názoru,  ak príbor, pokrmy a nápoje vydáva poverený zamestnanec školskej jedálne za dodržania prísnych hygienických podmienok a podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu nie je možné technicky zabezpečovať balenie príboru, požiadavka čistých príborov, ktoré si deti sami neberú, je splnená. 
 

napísal/a 26 okt 2020

Dobrý deň.Chcem sa spýtat,ako to je s cudzimi stravníkmi .Mozu vstupovat do jedalne cudzi stravníci?Mozme im obedy balit a oni si ich zobrali so sebou?

 

napísal/a 28 okt 2020

Odpoveď Jedálne.sk

V čase mimoriadnej situácie je zakázaný vstup  cudzím osobám do objektu školy. Stravovanie  iných fyzických osôb (cudzích stravníkov) je možné zabezpečiť formou výdaja pokrmov v jednorazových prepravných  nádobách na vyhradenom výdajnom mieste. 

vedúca napísal/a 25 okt 2020

Chcem sa opýtať, či po prechode žiakov II. stupňa na dištančné vzdelávanie od 26. októbra bude možné v školskej jedálni vydávať žiakom II. stupňa obed do jednorazového nevratného obalu, ktorý preberie zákonný zástupca, v rámci výnimky zo zákazu vychádzania "najbližšie potraviny", keďže máme v obci zatvorené jediné potraviny kvôli covidu, a taktiež sme denne bez elektriny? Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 28 okt 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2020/17949:1-A1810 sa s účinnosťou od 26.10.2010 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie  v  základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku a to bez výnimky. Zároveň sa v prevádzke zariadení školského stravovania neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl s prerušeným vyučovaním.

Anonym napísal/a 14 okt 2020

Dobrý deň, ja by som sa chcela informovať o tom, či môže učiteľ, ktorý vykonáva dozor v jedálni, naberať polievku žiakom. Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 19 okt 2020

Odpoveď Jedalne.sk

Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor v školskej jedálni, môže vypomôcť s dokladaním príborov v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.  
 

 

Martina Šefčíková napísal/a 25 sep 2020

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako mám postupovať v prípade, keď 2 triedy zo základnej školy museli ísť ráno do karantény, čiže obedy sa už nedali odhlásiť ani vyzdvihnúť. Kto bude platiť nevyzdvihnutý obed v tejto situácii, nakoľko to nebola chyba zo strany rodičov. Ďakujem.

napísal/a 30 sep 2020

Odpoveď Jedalne.sk

V čase mimoriadnej situácie  vzniknutej z ochorenia COVID19, zariadenie školského stravovania v spolupráci s riaditeľom školy malo hromadne odhlásiť žiakov, ktorí boli v karanténe, zo stravovania. V tomto prípade, keďže ide o prekážku na strane školy, nemôže znášať náklady za prípravu stravy zákonný zástupca žiaka.

 

17.09.2020 napísal/a 17 sep 2020

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či platí odhlasovanie žiakov z obeda do 14,00 na nasledujúci deň, tak, ako to prezentovala Ing. Silvia Tokárová na seminári v Nitre 07.11.2019. V diskusii jasne a zreteľne uviedla, že ráno kuchár/ka začne variť o 7,00, ako môže byť potom odhlasovanie do 8,00, keď suroviny sa už nedajú vrátiť! Prosím o stanovisko. Ďakujem

napísal/a 30 sep 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Podmienky, spôsob a čas prihlasovania resp. odhlasovania  a podmienky výdaja obeda v prvý deň ochorenia dieťaťa musia byť uvedené v školskom poriadku a  v prevádzkovom  poriadku zariadenia školského stravovania.

V mimoriadnej situácii je povolené v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať obed len v jednorazových nádobách v určenom časovom rozpätí. 

Čas a spôsob  prihlasovania resp. odhlasovania z obeda nie je legislatívne ustanovený, zariadenie školského stravovania si ho uvedie v prevádzkovom poriadku, podľa vlastných podmienok, rozhodujúca je veľkosť školy a počet stravujúcich sa žiakov.

Pre výdaj obedov v prvý deň ochorenia dieťaťa je potrebné stanoviť v prevádzkovom poriadku zariadenia časové rozpätie od - do. Ak si zákonný zástupca nahlási, že si obed príde prevziať, zariadenie školského stravovania je povinné mu ho vydať ( v tejto dobe v jednorazovom obale) , avšak najneskôr do troch hodín od ukončenia jeho prípravy.
 

Olga napísal/a 26 aug 2020

Dobrý deň, v našom stravovacom zariadení varíme aj večere pre žiakov na internáte. Keď žiak nemohol kvôli tréningu prísť na večeru, tak mu zobral spolužiak do obedára, ktoré sme na tento účel zakúpili. Je teraz počas pandémie toto možné alebo musíme zakúpiť 1-razové nádoby? Ako máme vyriešiť rodičov, ktorí si prídu pre neodhlásený obed? Nemáme možnosť vytvorenia okienka alebo samostatného vstupu. Taktiež by si museli priniesť 1-razový obedár. Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 09 sep 2020

Jedálne.sk

Posledné usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4317/98672/2020 platné od 15.6.2020 už neustanovuje ako poskytovať obed deťom a žiakom mimo zariadenia školského stravovania, tak ako to bolo pre dištančnom vzdelávaní v čase mimoriadnej situácie, do jednorazových prepravných nádob. Ak nateraz platí usmernenie, ktoré  stanovuje poskytovať seniorom hygienicky balenú stravu, podľa nášho názoru sú nádoby, ktoré poskytne školská jedáleň, hygienicky bezpečné. Orientovať sa v spleti nariadení je obtiažne a každý si jednotlivé ustanovenia vysvetľuje po svojom. Odporúčame Vám obrátiť sa na príslušný regionálny úrad, ktorý vám bude alebo nebude tieto prepravné nádoby akceptovať.

V prípade choroby dieťaťa si musí rodič obed odhlásiť . V tejto mimoriadnej situácii , kedy je obmedzovaný vstup osôb do objektu školy, je potrebné upozorniť rodičov , že pri neodhlásení  obeda je zrušená možnosť jeho prevzatia.
 

obedy napísal/a 09 sep 2020

A ak dieťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu ochorie napr. zvýšená teplota, nádcha, kašeľ) žiak odchádza domov. Môže rodič, prísť prevziať obed do jednorázového obalu v určenom čase ?

napísal/a 30 sep 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Podmienky, spôsob a čas prihlasovania resp. odhlasovania  a podmienky výdaja obeda v prvý deň ochorenia dieťaťa musia byť uvedené v školskom poriadku a  v prevádzkovom  poriadku zariadenia školského stravovania.

V mimoriadnej situácii je povolené v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať obed len v jednorazových nádobách v určenom časovom rozpätí. 

Čas a spôsob  prihlasovania resp. odhlasovania z obeda nie je legislatívne ustanovený, zariadenie školského stravovania si ho uvedie v prevádzkovom poriadku, podľa vlastných podmienok, rozhodujúca je veľkosť školy a počet stravujúcich sa žiakov.

Pre výdaj obedov v prvý deň ochorenia dieťaťa je potrebné stanoviť v prevádzkovom poriadku zariadenia časové rozpätie od - do. Ak si zákonný zástupca nahlási, že si obed príde prevziať, zariadenie školského stravovania je povinné mu ho vydať ( v tejto dobe v jednorazovom obale) , avšak najneskôr do troch hodín od ukončenia jeho prípravy.

Štefánia Hrušovská napísal/a 20 aug 2020

Chcela by som sa opýtať, či tomu správne rozumiem, že podľa vydaného usmernenia, ktoré je platné od 15.6.2020, stravu vydáva personál, to znamená, že všetky pokrmy , vrátane polievky, hl.jedla, nápoja, príbor (hygienicky balený) naberá poverený zamestnanec (rúško, rukavice) ? Ďakujem.

napísal/a 09 sep 2020

Jedálne.sk


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  číslo SOPZŠČ/4317/98672/2020 platné od 15.6.2020 zostáva naďalej v platnosti.

Nikola Mihalova napísal/a 16 jún 2020

Dobry deň, naďalej platí , že musíme stravu dávať seniorom do jednorazových nevratných obalov? Mám dilemu, mám do konca mesiaca nakúpené jednorazové obaly, či si mám kúpiť na ďalší mesiac ďalšie, alebo môžeme od nového mesiaca už dávať do obedárov. Vďaka

napísal/a 26 jún 2020

Jedálne.sk

Výdaj obedov pre seniorov do jednorazových prepravných obalov bol ustanovený opatrením hlavného hygienika. Pokiaľ toto opatrenie hlavný hygienik nezruší, stále platí.

vedúca napísal/a 12 jún 2020

Dobrý deň, z usmernenia hlavného hygienika zo dňa 11.6.2020 nie je jasné, či deti v jedálni naďalej musia jesť pri stoloch tak, aby boli od seba vzdialené min. 1,5 m, či si môžu naberať samé polievku... Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 12 jún 2020

Jedálne.sk

Vzhľadom k tomu, že ani doteraz v žiadnom opatrení hlavného hygienika a ani usmerneni ÚVZ SR, nebolo ustanovené dodržiavanie vzdialenosti 1,5 metra  medzi stravníkmi v školskej jedálni, ani  od 15.6. 2020 nie je potrebné vytvárať odstupy medzi stravníkmi v jednej skupine- t.j. triede. Naďalej však platí, sedenie pri stoloch podľa skupín- tried. 

Podľa vydaného usmernenia stravu vydáva personál, to znamená, že  všetky pokrmy , vrátane polievky, naberá poverený zamestnanec (rúško, rukavice). Stravníci si sami neberú príbor zo spoločných nádob, ani si nenaberaju pokrmy.

napísal/a 09 jún 2020

Dobrý deň, podľa usmernenia je možne zabezpečiť stravovanie detí aj v priamo v triedach. Na webinári, ak som dobre porozumela bolo povedané, že výdaj má byť zabezpečený podľa harmonogramu len v jedálni. Tak ako to vlastne je, môžu deti jesť v triede? Ďakujem.

napísal/a 09 jún 2020

Jedálne.sk

Správnu odpoveď nájdete v Usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR
SOPZŠČ/4317/94825/2020.

Stravovanie detí a žiakov prítomných na vyučovaní v škole, zabezpečiť bežným spôsobom - deťom MŠ v triedach (alebo v jedálni, ak ju MŠ má), žiakom ZŠ v jedálni podľa harmonogramu, aby sa skupiny detí a žiakov jednotlivých tried nemiešali.

Pri získavaní rôznych informácií a usmernení je potrebné vždy zvážiť, kto Vám tieto infomácie poskytuje.

napísal/a 09 jún 2020

V ŠJ pri ZŠ,stravujeme i deti z MŠ. Do MŠ sme doteraz vozili stravu na otvorenom vozíku v termo nádobách. Kto je zodpovedný za prevoz stravy, zriaďovateľ, riaditeľ školy, alebo vedúca jedálne? Lebo prevážať stravu v dnešnej dobe na otvorenom vozíku je veľmi rizikové. Nikde sa neuvádza, či je to vôbec možné. Prosím o urgentnú odpoveď. Neviem, či to mám ako vedúca jedálne riešiť, alebo to nechať na kompetentných.

napísal/a 09 jún 2020

Jedálne.sk

Žiadny legislatívny predpis neudáva, akým dopravným prostriedkom má byť vykonaný prevoz stravy.
Podstatné sú funkčné termonádoby, dodržaný 3 hodinový čas od prípravy pokrmov a zabezpečený teplotný reťazec pri výdaji. Vo vašom prípade je rozhodujúca vzdialenosť do MŠ a rentabilita prevozu stravy autom. To je na rozhodnutí zriadovateľa a posúdení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 

napísal/a 09 jún 2020

Dobrý deň, prosím Vás, v našej škole nám poslali oznam, že rodič je povinný uhradiť režijný poplatok za obdobie apríl a máj 2020, aj napriek tomu, že školy a školské jedálne boli zatvorené pre korona krízu. Má školská jedáleň základnej školy právo žiadať takýto poplatok? Dakujem

napísal/a 09 jún 2020

Jedálne.sk

Podľa §140 ods. 10 zákona č.245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) "Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obecalebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením."

Odporúčame pozrieť podmienky úhrady stanovené zriaďovateľom všeobecne záväzným nariadením. Podľa školského zákona, školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a režijné náklady ak tak určí zriaďvateľ. V čase mimoriadneho uzatvorenia škôl, školská jedáleň neposkytovala stravovanie. Režijný poplatok je príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov pri príprave jedného obeda ( nie je to udržiavací poplatok ).

 

Viera Bíliková napísal/a 02 jún 2020

Pracujem v škole ako upratovačka prečo si nemôžem obed zobrať do obedára ak som zamestnanec na stravné lístky nemám nárok ďakujem za odpoveď

napísal/a 09 jún 2020

Jedálne.sk

V čase mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie COVID19 vydal hlavný hygienik opatrenie, ktoré nepovoľuje kontakt zamestnancov s prepravnými nádobami donesenými z domáceho prostredia. Výdaj obedov je povolený len na tanier, alebo do jednorazovej prepravnej nádoby.

 

Aj mimo mimoriadnej situácie je výdaj do obedárov obmedzený a to vo vyhradenom čase a vo vyhradenom priestore tak, aby zamestnanec neprišiel v čase výdaja obedov na tanier pre žiakov a zamestnancov do kontaktu s obedárom.

napísal/a 26 máj 2020

Dobrý deň, chcem sa spýtať na spôsob účtovania nevratných obalov, do ktorých sa na základe usmernenia musia baliť obedy pre cudzích stravníkov. Pre cudzích stravníkov máme stravnú jednotku 2,74 €. Máme k tejto sume pripočítať aj sumu za zakúpené a vydané nevratné obaly, alebo suma 2,74 € bude už sumou vrátane obalov? Ďakujem.

napísal/a 29 máj 2020

Jedálne.sk
Stanovená stravná jednotka 2,74€ nezahŕňa cenu obalového materiálu. O zmene stravnej jednotky, o zvýšení ceny obeda pre cudzích stravníkov  o cenu obalu, rozhoduje zriaďovateľ školy a školského zariadenia. V tomto prípade si obal uhradí stravník. Ak zriaďovateľ rozhodne, že náklady za obstaranie obalov bude znášať zriaďovateľ, nie je potrebné zvyšovať stravnú jednotku. 

napísal/a 26 máj 2020

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na odoberanie stravy u žiakov , ktorí budú chodiť do školy od júna 2020.V opatrení od Úradu verejného zdravotníctva SR je uvedené,že stravu môže prebrať len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa.Znamená to teda, že deti nebudú môcť zjesť svoj obed v škole? V rozhodnutí Ministerstva školstva nieje nič spomenuté. Ďakujem

napísal/a 29 máj 2020

Jedálne.sk
Opatrenie ÚVZSR OLP/4204/2020 od 1.6.2020 povoľuje  činnosť zariadení školského stravovania a zároveň vypúšťa platiace podmienky  za účelom prípravy stravy pre deti seniorov dané opatrením OLP/3991/2020.
Stravovanie detí a žiakov od 1.6.2020 upravuje Usmernenie hlavného hygienika SR číslo SOPZŠČ/4317/94825/2020, podľa ktorého sa stravovanie detí a žiakov prítomných na vyučovaní v škole zabezpečuje bežným spôsobom za dodržania sprísnených hygienických požiadaviek. Stravovanie žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne (doma) , ak tak rozhodne zriaďovateľ, zabezpečí školská jedáleň výdaj obedov v jednorázových obaloch prostredníctvom zákonného zastupcu dieťaťa alebo poverenej osoby.

VIS Slonensko

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok