OSOBITNÝ SPÔSOB STRAVOVANIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ

Veronika napísal/a 31 jan 2024

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom obedov, po ktoré si môžem prísť do predškolského zariadenia. Kedy má rodič právo prísť pre obed a kedy nie? Bolo mi povedané, že v prvý deň choroby alebo teda v prvý deň kedy dieťa nepríde do zariadenia. Ale čo ak sa dieťa nemôže dostaviť do zariadenia aj po odhlásených dňoch? Teda potom už obed prepadá a ja prídem o peniaze a obed sa musí vyhodiť pretože mi do nemôžu dať a ani nikomu inému. Teda moja otázka je prečo si nemôžem prísť pre obed ak je zaplatený a dieťa sa už nestihlo odhlásiť z daného dňa? Ďakujem za odpoveď.

Jedálne.sk napísal/a 06 feb 2024

Podmienky odobratia obeda v prípade neprítomnosti dieťaťa v školskom zariadení neupravuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Tieto podmienky si určí samotné zariadenie školského stravovania v školskom poriadku a v zápisnom lístku stravníka, kde rodič svojim podpisom berie podmienky organizácie na vedomie.

Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ dieťa nie je prítomné v škole, neodhlásený, uvarený obed si uhradí zákonný zástupca dieťaťa a samozrejme si tento obed môže prevziať do prepravných nádob za podmienok určených zariadením školského stravovania (čas, miesto a spôsob prevzatia).

Zlatica napísal/a 09 feb 2024

Dobrý deň! Prosím Vás, poraďte mi, ako mám riešiť resp. ukončiť môj večný boj s rodičmi ohľadne odhlasovania stravy deň vopred. Pomaly strácam trpezlivosť, lebo každý deň sa nájde rodič, ktorý argumentuje s tým, že predsa nemohol vedieť deň vopred, že jeho dieťa ochorie. Už nemám silu im to dookola vysvetľovať, že aj my máme predpisy, ktoré musíme dodržiavať. Neviem ako kde, ale u nás rodičia si myslia, že len práva majú, povinnosti nie. Sú arogantný, ak im nevychádza človek v ústrety.

Jedálne.sk napísal/a 12 feb 2024

Zákonný zástupca pri prihlásení dieťaťa v zápisnom lístku svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky zariadenia školského stravovania, vrátane odhlasovania zo stravy, úhrady, odobratie obeda v čase choroby a pod. Keď však príde na lámanie chleba, skutočnosť je niekde inde.

Jediným účinným riešením je zavedenie čipového systému, ktorý umožňuje odhlásenie obedov cez internet alebo mobil v čase, ktoré si nastaví zariadenie školského stravovania. Pri elektronickom prihlasovaní a odhlasovaní je možné upraviť čas uzávierky na ráno do 7 (resp.8 hod.), kedy je jednoduchšie urobiť elektronické prenormovanie a pokrmy sú ešte len v počiatočnej fáze prípravy a je možné upraviť výdaj surovín.

Zbavíte sa problémov z úhradou ceny obedov, ktoré dieťa ani neodobralo, zbavíte sa výdaja obedov do obedárov, znížite počty obedov, ktoré idú do odpadu a predovšetkým sa vyhnete konfliktom s rodičmi.

Lenka napísal/a 15 dec 2023

Dobrý deň, mám jednu výhradu ku stravovaniu v materskej škôlke. Súhlasím, že je to zariadenie kde by mala byť strava vyvážená. Prečo sa ale podáva v takejto inštitúcii nutela (na raňajky, olovrant). Nutela je absolútne nezdravá, neexistuje jediná zložka v tomto výrobku, ktorým by sa dalo argumentovať v jej prospech. Požiadala som pani učiteľku aby mojím deťom tento chemický produkt nepodávali. Bolo mi povedané, že musím doniesť potvrdenie od lekára. Najskôr sa ale chcem opýtať priamo na tejto stránke (aj pre informáciu pre ostatných rodičov) - nemali by škôlky takýto produkt odstrániť zo svojho jedálnička - v rámci zdravej výživy, výchovy detí k správnym stravovacím návykom? Ďakujem za odpoveď

Jedálne.sk napísal/a 19 dec 2023

Výrobok s názvom Nutela sa v registri materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie vydaných ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2021 NENACHÁDZA.

T.z., že sa v zariadeniach školského stravovania nemôže používať.

Mária napísal/a 27 nov 2023

Dobrý deň, hygienička v našej škole zakázala donášanie diétnych jedál deťom a ako dôvod uviedla riziko kontaminácie. Ako má prosím škola zabezpečiť to, aby si deti, ktoré musia mať diétu, mohli dať tiež teplý obed, na ktorý predpokladám majú právo?

Jedálne.sk napísal/a 28 nov 2023

Vyhláška č.75/2023 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá je účinná od 14.3.2023, ustanovuje v §7 ods. 3 písm. b)

"V zariadení pre deti do šesť rokov veku sa doplnkové stravovanie môže zabezpečiť len prostredníctvom zariadení spoločného stravovania. V zariadení pre deti a mládež, v ktorom prebieha výchova a vzdelávanie detí a žiakov do 18 rokov veku, sa doplnkové stravovanie poskytuje tak, aby

sa do zariadenia pre deti do šesť rokov veku a zariadenia školského stravovania, v ktorom sa stravujú deti a žiaci do 18 rokov veku, deťom a žiakom individuálne nedonášala strava; to neplatí, ak dieťaťu alebo žiakovi lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore určil diagnózu, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie".

A práve v tomto ustanovení vyhlášky vznikol problém, na ktorý ste upozornili. Podľa uvedeného, tým že do pôvodného textu bolo doplnené slovo "doplnkové" stravovanie, si môže dieťa s diétou do zariadenia donášať iba doplnkovú stravu (desiata a olovrant) nie hlavné jedlo (obed). Predpokladáme, že tvorcovia vyhlášky doplnením slova "doplnkové" nepredpokladali, že týmto vylúčia donášku obeda. Nie je možné aby dieťa v MŠ alebo žiak v ZŠ s osobitným stravovaním bolo na vyučovaní v škole bez donášky svojho diétneho obeda. Školská jedáleň s informovaným súhlasom rodiča a s vypracovanými podmienkami donášky stravy do zariadenia v prevádzkovom poriadku dokáže zabezpečiť uchovanie pokrmu vo vyhradenom chladiacom zariadení a ohrev a výdaj pokrmu podľa správnej výrobnej praxe HACCP.

Riziko kontaminácie (podľa vyjadrenia hygieničky) by mohlo vzniknúť iba v prípade , ak skladujete obedár v chladničke s potravinami. Vyrieši to vyhradená chladnička alebo jednorazový obal. Skúste to vykonzultovať s hygieničkou.

K uvedenej donáške diétnych obedov do zariadenia školského stravovania budeme žiadať stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR. Budeme Vás informovať.

Poznámka:

Vyhláška č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá bola platná do 13.3. 2023 donášku stravy vo všeobecnosti umožňovala:

"V zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby do školského stravovacieho zariadenia sa žiakom a deťom individuálne nedonášala strava okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie."

Majka napísal/a 05 nov 2023

Dobry den, mam trosku inu otazocku....da sa zaradit do jedalneho listka MS aj ine jedlo ×ako je v normovacych knihach× napr. olovrant ,ze zaradit tam zeleninove wafle ,alebo brokolicove mafiny so zeleninovou prilohou. Dakujem za odpoved.

Jedálne.sk napísal/a 07 nov 2023

Zariadenie školského stravovania pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie ( §140 zákona č. 245/2008 Z. z.), ktoré vydáva ministerstvo školstva.

Všetky receptúry v registri MSN sú vypracované podľa výživových odporúčaní odborníkov v oblasti školského stravovania a schválené Úradom verejného zdravotníctva SR.

V prípade záujmu o zaradenie nových receptúr do registra MSN obráťte sa na metodika pre školské stravovanie na príslušnom regionálnom úrade školskej správy, prípadne priamo na ministerstvo školstva.

Jedálne.sk napísal/a 07 dec 2023

Stanovisko k individuálnej donáške obedov:

Ide o nešťastne zvolenú formuláciu, nakoľko doplnkové stravovanie sa vzťahuje iba na písmeno a/ a c/ bodu 3 v rámci § 7 vyhlášky MZ SR č. 75/2023 Z. z.
Písmeno b/ bodu 3 citovanej vyhlášky sa vzťahuje všeobecne na zariadenia školského stravovania, kde sa pripravujú najmä obedy. Preto v prípade, že dieťa alebo žiak má potvrdenie od lekára, môže mu byť individuálne donášaná strava, t.j. aj obed do zariadenia školského stravovania. Samozrejme za dodržania podmienok správnej výrobnej praxe, uchovania pokrmu vo vyhradenom chladiacom zariadení, ohrev a výdaj pokrmu v súlade so zásadami HACCP.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52 I 826 45 Bratislava I Slovenská republika

Anka napísal/a 23 okt 2023

Dobrý deň. V minulom školskom roku p. učiteľky počas adventu upiekli spolu s detičkami medovníčky, ktoré si pripravili v triedach a upiekli v kuchyni MŠ. Nemali s tým problémy ani kuchárky, ani vedúca školskej jedálne. Teraz vedúca ŠJ upozornila učiteľky, že nedovolí piecť v kuchyni medovníčky v doobedňajších hodinách, len poobede od 15,00 hod. Chcela by som sa opýtať, v ktorej vyhláške nájdem nejaké informácie o tom, kto a za akých podmienok môže vstúpiť do kuchyne MŠ? Môže zakázať vedúca ŠJ vstup do kuchyne učiteľkám, keď do kancelárie riaditeľky a do skladu môžu sa dostať len cez kuchyňu? Ďakujem za odpoveď.

Jedálne.sk napísal/a 27 okt 2023

V zmysle § 26 ods.4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je „prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania“ povinný zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby.

Oprávnenou osobou v tomto prípade je každá fyzická osoba, ktorá má zdravotný preukaz a odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín, a to v rámci výkonu svojich povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.

Na základe uvedeného je vstup do výrobných priestorov pedagogických zamestnancov aj po 15,00 hod. neoprávnený. Po dohode s vedúcim zamestnancom školskej jedálne vám medovníky môžu upiecť zamestnanci školskej jedálne.

Anita napísal/a 04 júl 2023

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Dieťa má histamínovú intoleranciu. Mamička tvrdí, že iba slabú a málo toho nemôže konzumovať. Chcela by donášať stravu iba keď je v jedálničku také jedlo ktoré dieťa nemôže konzumovať. Tým myslím napríklad raz týždenne iba hlavné druhé jedlo by doniesla vlastné. Polievku by jedla našu. Potom napr ďalší týždeň 2x olovrant raz obed... Jedná sa o materskú škôlku. Je takéto stravovanie možné?Alebo má možnosť buď konzumovať iba stravu vydanú zo školskej jedálne alebo iba donášať vlastnú stravu na základe lekárskeho nálezu? Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

V zariadeniach školského stravovania sa bežne v praxi využíva tzv. kombinované stravovanie, ktoré si rodič uvedie v zápisnom lístku, doloží stanovenú diagnózu dieťaťa od lekára a následne riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí stravníka na kombinované stravovanie. V tomto prípade odporúčame vyžiadať od zákonného zástupcu dieťaťa Informovaný súhlas, kde budú uvedené podmienky tohto stravovania- napr. odhlásenie dieťaťa zo stravy na základe JL, vylúčenie potravín, ktoré spôsobujú intoleranciu a pod..

Kombinované stravovanie znamená odhlásenie dieťaťa z celého dňa, kedy je pre dieťa nevhodné zloženie stravy a rodič donesie vlastnú stravu (desiatu, obed, olovrant). Podmienky individuálnej donášky stravy je potrebné vypracovať ako prílohu k prevádzkovému poriadku.

Z dôvodu evidencie odobratej stravy, účtovania stravného a kontroly, čo dieťa v daný deň konzumuje, neodporúčame poskytovať Vami popísaný spôsob stravovania ( z ceny hlavného jedla, neviete určiť cenu polievky).

Michaela napísal/a 30 máj 2023

Dobrý deň,chcela by som sa spýtať vo škôlke máme dieťa pravdepodobne s alergiou na kravsku bielkovinu(s tým že rodič skúša čo dietatu nepasuje)raz doniesli papier od alergologicky to bolo asi 2 roky dozadu,ako často treba aby rodič dokladal papier o aktuálnosti alergie?predpokladáme že aspoň raz ročne či sa niečo nezmenilo?ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 05 jún 2023

Ak dieťa má ( pravdepodobne) alergiu na bielkovinu kravského mlieka a výrobky z neho, školská jedáleň nevie vylúčiť z prípravy jedál tieto mliečne zložky a zákonný zástupca dieťaťa si zabezpečuje stravovanie individuálnou donáškou pokrmov do zariadenia. Pokiaľ sa zdravotný stav dieťaťa sa nezmenil a spôsob stravovania donáškou sa nemení, nie je potrebné vyžadovať "aktualizovaný papier". Ak však zákonný zástupca žiada o vyplatenie dotácie na stravu, z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, túto žiadosť musí podložiť aktuálnym potvrdením.

I.Z. napísal/a 27 mar 2023

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu ohľadom stravovania sa v MŠ. Jedná sa o to, že rodič si chce donášať stravu pre dieťa s tvrdením, že má od psychológa papier poukázaním na zákon §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež. V tomto zákone však nie sú špecifikované presne, od ktorých lekárov sa môžu akceptovať potvrdenia pre donášanie stravy do MŠ. Poprosila by som o špecifikáciu lekárov. Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 19 apr 2023

Zrušením vyhlášky 527/2007 Z. z. nadobudla účinnosť 15. marca 2023 vyhláška č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti mládež, ktorá v §7 upravuje podmienky stravovania a pitný režim detí.

Podľa ustanovenia §7 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 75/2023 Z. z. „sa do zariadenia pre deti do šesť rokov veku a zariadenia školského stravovania, v ktorom sa stravujú deti a žiaci do 18 rokov veku, deťom a žiakom individuálne nedonášala strava; to neplatí, ak dieťaťu alebo žiakovi lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore určil diagnózu, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie,“

Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka predloží doklad lekára-pediatra alebo špecialistu s uvedením diagnózy, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie, a školská jedáleň nezabezpečuje požadovaný druh diéty, umožní sa dieťaťu alebo žiakovi osobitný spôsob stravovania formou individuálnej donášky stravy.

napísal/a 20 sep 2021

Dobry den, dakujem za odpoved. Specifikuje vyhlaska specializacie lekarov, ktori su taketo posudenia zdravotneho stavu dietata pre ucel donasky individualnej stravy opravneni vydavat? Dakujem,

napísal/a 21 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

§8 ods.2 písm. b) vyhlášky č.527/2007 Z.z. hovorí o posudku lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

napísal/a 20 sep 2021

Dobrý deň prajem chcela by som sa opýtať či je v nejakom zákone alebo vo vyhláške zakotvené, že desiata či už v Mš alebo na Zš musí byť mliečna desiata??? Dakujem za odpoved

napísal/a 21 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, ktorá ustanovuje zásady na zostavovanie jedálnych lístkov, doplnkové jedlá (desiata, olovrant) obsahujú potravinu okrem mlieka, ktorá je zdrojom bielkovín. Žiadny všeobecne záväzný predpis necharakterizuje „mliečnu desiatu“.

Kristína napísal/a 29 aug 2021

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, moja dcérka nastupuje do MŠ, z náboženských dôvodov nekonzumujeme bravčové mäso a ani výrobky z neho. Môže dieťa dostať naložené na tanier v MŠ v deň keď sa bude podávať bravčové mäso alebo výrobky z neho, iba prílohu (napr. iba ryžu alebo cestoviny, alebo chlieb s maslom)?Ak nemôže, upravuje nejaký všeobecný záväzný predpis takéto ustanovenie, ak je to na žiadosť rodičov?Ďakujem pekne za odpoveď.

napísal/a 10 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie ( vyhláška 330/2009Z.z.  o zariadení školského stravovania) sa v školskej jedálni  výroba jedál uskutočňuje okrem iného podľa:
- materiálno-spotrebných noriem, kde každá receptúra  uvádza hmotnosť porcie pokrmu podľa vekovej kategórie stravníka, ktorú má dostať;
- odporúčaných –výživových dávok podľa vekových kategórií, ktoré má stravník prijať;
- finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín, na ktoré má dieťa nárok.
Zariadenia školského stravovania zabezpečujú po stránke energetickej a výživovej vhodné stravovanie v súlade s výživovými požiadavkami na stravovanie jednotlivých vekových skupín detí a mládeže a plnia vo významnej miere úlohu výchovy detí k vytvoreniu si správnych stravovacích návykov. V zariadeniach školského stravovania sa zabezpečuje pre deti a žiakov v čase ich pobytu v škole zdravá výživa  pod dozorom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Školská jedáleň je povinná poskytnúť dieťaťu stravu, na ktorú má nárok, nemôže zabezpečovať stravovanie  na základe individuálnych požiadaviek zákonných zástupcov z iných, ako zdravotných dôvodov. 

Katarina napísal/a 24 aug 2021

Podla nasej pani veducej sk. jedalne, od septembra 2021, nie je mozne nosit dietatu vlastnu stravu. Ani v pripade, ak vseobecny lekar doporucuje domacu stravu. Vraj existuje nejaka nova vyhlaska, podla ktorej sa zakazuje aj vydavat vegetarianska strava v sk. jedalni. Narok na individualnu, vlastnu stravu ma dieta iba v pripade dvoch zdravotnych tazkosti, potvrdenych specialistom. Prosim Vas, je toto pravda, existuje takato diskriminacna vyhlaska? Je zriadovatel povinny nam vyhoviet v noseni vlastnej stravy, ak vseobecny lekar tuto doporucuje? Este upresnim, ze ide o matersku skolku. Dakujem.

napísal/a 10 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež musí zabezpečiť , aby sa do zriadenia deťom a žiakom individuálne nedonášala strava.

Ak zákonný zástupca predloží  posudok lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou, že dieťa alebo žiak vyžaduje osobitné stravovanie, zariadenie mu umožní na základe zápisného lístka individuálnu donášku pokrmov do zariadenia. 
 

 

Hela napísal/a 18 aug 2021

Dobrý deň. Chcem sa spýtať na pokyny školských zariadeniach od septembra, pretože sa o jedálňach nepíše napr. balenie príborov, či žiak si môže sám naberať polievku, nápoj šalát........ po skupinách chodiť do jedálne.... Ďakujem

napísal/a 20 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pre organizáciu prevádzky zariadení školského stravovania k dnešnému dňu stále platí Usmernenie hlavného hygienika zo dňa 11.6.2020  číslo SOPZŠČ/4317/98672/2020.
Výdaj príborov hygienickým spôsobom, bez dotyku ostatných stravníkov, výdaj pokrmov bez možnosti samoobsluhy,  zvýšená dezinfekcia, vypracovaný dodatok k prevádzkovému poriadku.

napísal/a 07 júl 2021

Som vegetariánka a naša školská jedáleň ponúka väčšinou mäso. Nemali by mať aj učitelia - vegetariáni možnosť stravovať sa v školskej jedálni alebo dostať stravné lístky? Súčasný stav považujem za diskriminačný.

napísal/a 07 júl 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa zákonníka práce (§152) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancom, najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny, a to vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov poskytnutím finančného príspevku (stravného lístka). O spôsobe zabezpečenia stravovania rozhoduje zamestnávateľ. Ak sa zamestnanci školy rozhodnutím zamestnávateľa stravujú vo vlastnom stravovacom zariadení, teda v školskej jedálni,  musia akceptovať  spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania vrátane výroby jedál podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

napísal/a 12 máj 2021

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to so stravovaním v škôlke ak má môj syn potvrdenú histaminovu intoleranciu imunologičkou . Je možné nosiť vlastné jedlo do škôlky? Alebo nejaké produkty? Napríklad ak majú deti na olovrant čokoládový jogurt môžem doniesť vlastný alebo by mi mohli vyjsť v ústrety aspoň s tým,že môjmu dieťaťu dajú vanilkový? Existuje nejaký zákon, vyhláška čím sa môže rodič ohradiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

napísal/a 14 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Histamínová intolerancia sa prejavuje u každého dieťaťa s touto diagnózou individuálne. Reakcie na druh a množstvo  potraviny,  ktoré dieťa nemôže konzumovať, sú veľmi rozdielne. Zariadenia školského stravovania histamínovú diétu nepripravujú práve z uvedeného dôvodu, každé dieťa má individuálny zoznam potravín  na vylúčenie z jedálneho lístka, ktoré sú súčasťou aj pripravovaných jedál. 

Pre deti a žiakov, u ktorých na základe lekárskeho potvrdenia je indikovaná histamínová intolerancia, odporúčame  v súlade s §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č.527/2007 Z.z.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež zabezpečiť individuálnu donášku stravy zákonným zástupcom dieťaťa. 
 

Monika napísal/a 22 sep 2021

Súhlasím ako ste písali, že HIT je u každého individuálne problémová záležitosť, ale doniesla som do škôlky lekárske potvrdenie kde je indikovaná histamínová intolerancia so zoznamom potravín, ktoré mu lekár vylúčil z jedálnička a na určité obdobie mu aj prikázali naozaj prísnu histaminovú dietu, lebo jedenie niektorých potravín ho dostalo na týždeň do nemocnice, no dnes som sa stretla s riaditeľkou v škôlke, ktorá tvrdí, že takéto diety nevedia zabezpečiť, z jedálnička mu tieto potraviny nedokážu, či teda nevedia vylúčiť z rôznych príčin a teda má dieťa zostať hladné a asi aj smädné, lebo citronády a nápoje s citrónom sú každodennou ich realitou. Dnešná skúsenosť, doniesla som mu vlastný obed, natretý rožok a informovala som ich, že môj syn nemôže ich obed ani olovrant konzumovať, lebo sa v každom jedle nachádzajú paradajky, ich odpoved bola, ma zostať hladný, lebo oni sa riadia hlavnym hygienikom, ktorý im nosenie vlastnej stravy zakazuje a oni sa boja pokút. Prosím o vyjadrenie, ako postupovať a umožniť dieťaťu sa najesť, kedže je predškolák a plní povinnú predškolskú dochádzku a teda nie je mu umožnené ani sa doma naobedovať!!! Čo môžem urobiť, načo sa odvolať, aby mu bolo umožnené priniesť si vlastnú stravu a v jedálni dostať aspoň niečo z jedálnička, napríklad suchý chleba bez tuniakovej, droždovej atd nátierky, aby nebol prípadne celý deň hladný.... Naozaj dnes okrem bezlepkovej a laktozovej intolerancii deti inými chorobami netrpia a teda nemajú právo sa v jedálni najesť?

napísal/a 22 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §8 ods.3 písm.b) musí prevádzkovateľ zariadenia zabezpečiť aby sa do školského stravovacieho zariadenia žiakom a deťom individuálne nedonášala strava okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.

V texte zdôrazňujeme slovo OKREM, čo znamená, že pokiaľ školská jedáleň nevie alebo nemôže zabezpečiť dieťaťu osobitné stravovanie, musí prevádzkovateľ umožniť individuálnu donášku stravy do zariadenia tak, aby dieťaťu bola táto strava podaná v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe - uskladnenie, ohriatie a servírovanie.

Ani protiepidemiologické opatrenia nebránia donáške  diétneho pokrmu pre dieťa, ktoré sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, samozrejme pri zabezpečení základných podmienok pre zabránenie kontaminácie. Určený zamestnanec prevezme zabalený pokrm, ktorý uskladní vo vyhradenej časti chladiaceho zariadenia, po každej manipulácii s obalom si dôkladne umyje a vydezinfikuje ruky a dotknutý priestor.  

 

Marcela napísal/a 30 apr 2021

Prosím Vás, ak si dieťa, alebo aj zamestnanec /s diétou, ktorú mi neposkytujeme/ prinesie vlastnú stravu a nevyžaduje od nášho zariadenia nič iné, len ju chce skonzumovať v školskej jedálni spolu s ostatnými stravníkmi, môžeme mu to umožniť? My mu to nebudeme ani ohrievať, ani nijakým spôsobom neprídeme do styku s jeho nádobami. Ďakujem za odpoveď

napísal/a 30 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

V tomto prípade žiak nie je stravníkom školskej jedálne a preto odporúčame  predložiť  Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa) v zmysle § 2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  s uvedením súhlasného stanoviska rodiča s podmienkami konzumácie vlastného obeda v školskej jedálni. V závere súhlasu je potrebné uviesť, že rodič plne zodpovedá za zdravotnú bezpečnosť donesenej stravy.

Marcela napísal/a 30 apr 2021

A čo v prípade zamestnanca školy, ktorý má diétu - môže skonzumovať svoj donesený obed v školskej jedálni?

napísal/a 06 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Školská jedáleň je zriadená na konzumáciu jedál pre deti, žiakov a zamestnancov školy. Zamestnanec, ktorý si donesie vlastný obed, ho samozrejme môže skonzumovať v kultúrnom prostredí školskej jedálne. Na požiadanie, mu školská jedáleň môže poskytnúť aj stolový inventár. 

Eva napísal/a 27 apr 2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako to je s vydávaním stravy pre zamestnancov do obedárov. Ja a manžel pracujeme u rovnakého zamestnávateľa ja ako vychovávateľka a manžel ako dielenský učiteľ kt. vzhľadom k povahe svojho povolania pracuje v prašnom a pomerne špinavom prostredí - pracuje v monterkách. Vedenie školy vzdalo nariadenie zákazu výdaja stravy do obedárov. Môj manžel kebz chcel ísť na obed by musel ísť v zašpinených monterkách, alebo sa dva krát prezliekať, nakoľko jeho práca pokračuje i po obede. Nie je v právomoci zamestnávateľa vydať v tomto prípade výnimku, alebo je možné si vzdaný obed svojpomocne dať si obed v priestoroch školskej jedálne do obedára.

napísal/a 28 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s ochorením COVID19, vydal hlavný hygienik usmernenie, v ktorom  stanovil  vykonávať balenie stravy len do jednorazových nevratných obalov, pre obmedzenie kontaktu zamestnancov  so zdrojmi vonkajšej kontaminácie (obedármi) . Povinnosťou zariadenia školského stravovania je vydať obed zamestnancom na tanier, prípadne v jednorazovom obale.  Zamestnanec po prebratí obeda na tanieri, si tento môže preložiť do vlastných prepravných nádob.

Marta- vedúca napísal/a 29 apr 2021

A vtedy môže byť už prepravná nádoba / obedár/ v jedálni. Tak si učitelia zhŕňajú obedy v jedálni pri stole do obedárov. To je to isté. I p. uč. dielenský nie je 8 hod v montérkach , ale skôr v pracovnom plášti, ktorý si vie v čase obeda vyzliecť. Skôr ide o to, aby si mohli obedy brať domov..... program HCCP hovorí, že sa jedlo stoluje na tanier s komp. príborom

Meno napísal/a 29 apr 2021

Skôr je tam podľa mňa myslené, že obedár sa nesmie nachádzať v kuchyni kvôli kontaminácii, takto ale s obedárom bude narábať len stravník, čo by malo byť v poriadku.

Slavka Hosová napísal/a 16 apr 2021

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kde by som našla nejaké nariadenie k tomu, že v čase aktuálnej krízy nie je môžné dieťaťu s bezlepkovou diétou ohrievať stravu, ktorú si prinesie z domu. Dostala som informáciu, že to momentálne nie je možné, nakoľko momentálne majú zakázané skladovať donesené jedlo. Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 16 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Žiadny legislatívny predpis, ktorý bol vydaný v čase mimoriadnej situácie COVID 19, nezakazuje donášku diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania. Dieťaťu, ktoré je prítomné na prezenčnom vzdelávaní a spĺňa podmienky osobitného spôsobu stravovania, školská jedáleň zabezpečí výdaj individuálne donesenej stravy.
Každé zariadenie školského stravovania, ktoré zabezpečuje výdaj diétnych pokrmov musí mať  prílohou k prevádzkovému poriadku vypracované Podmienky výdaja individuálne donesených pokrmov do zariadenia školského stravovania. 
Podľa nariadenia hlavného hygienika, v čase mimoriadnej situácie COVID19, všetky zariadenia školského stravovania majú povinnosť vypracovať aj  Dodatok k prevádzkovému poriadku, v ktorom okrem podmienok pre výdaj pokrmov v školskej jedálni, je potrebné  zapracovať aj :
 
Príjem a výdaj individuálne donesených diétnych pokrmov:
individuálne donášať diétne pokrmy do zariadenia je možné len deťom a žiakom, ktorí už boli rozhodnutím riaditeľa prijatí na stravovanie a spĺňajú podmienky stravníka s diétou (potvrdenie od ošetrujúceho lekára, prihláška na diétne stravovanie a informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa);
zákonný zástupca dieťaťa s diétnym stravovaním prinesie do zariadenia školského stravovania hotový diétny pokrm v jednorazových prepravných nádobách alebo v umývateľných uzatvorených nádobách, ktoré je možné pred uskladnením vydezinfikovať;
zákonný zástupca dieťaťa dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných priestorov, používa prekrytie horných dýchacích ciest, rešpektuje minimálny kontakt, preukazuje negatívnym testom na COVID 19;
poverený zamestnanec preberie v jednorazových rukaviciach prepravnú nádobu, očistí ju dezinfekčným prostriedkom a uloží vo vyhradenej chladničke;
výdaj diétneho pokrmu sa ďalej zabezpečuje bežným spôsobom s dodržiavaním hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe. 

napísal/a 15 apr 2021

Chcel by som sa informovať na možnosti stravovania v školskej jedálni pri bezlepkovej diéte: - je školská jedáleň, na základe potvrdenia od lekára POVINNÁ pripravovať diétnu stravu ?? čo to nariaďuje / umožňuje.. - v prípade že ŠJ nezabezpečuje bezlepkovú stravu - aké sú možnosti donášky, resp. zabezpečenia stravy pre dieťa s diétou.. napr. donáška stravy z domu, ohrev stravy... Ďakujem

napísal/a 15 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §140 ods. 5 zákona č.245/2008Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. O tom, či školská jedáleň bude zabezpečovať diétne jedlá rozhoduje zriaďovateľ zariadenia na základe počtu prijatých žiadostí na konkrétny druh poskytovanej diéty, podľa materiálno-technických možností zariadenia, personálneho obsadenia  a pod..
Pokiaľ zriaďovateľ nerozhodne o príprave diétnej stravy v školskej jedálni, riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do zariadenia s individuálnou donáškou diétneho jedla zákonným zástupcom dieťaťa. Podrobnosti k donáške stravy do školskej jedálne nájdete v našom článku  OSOBITNÝ SPÔSOB STRAVOVANIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ z 2.10.2019.

E-shop

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok