FAQ

E-shop

Odporúčane počty zamestnancov školskej jedálne

Pripravili sme pre vás pomôcku a vzory, ako si jednoducho odporúčané počty zamestnancov vypočítať.

"Odporúčané" znamená, že tento počet zamestnancov sa odporúča pre zabezpečenie zdravotne bezpečných pokrmov a nápojov v zariadení pre deti a mládež s dodržaním základných hygienických požiadaviek na pri ich výrobe a podávaní.

 

Pripravili sme pre vás pomôcku a vzory, ako si jednoducho odporúčané počty zamestnancov vypočítať.

Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne >>

 

Ktorý predpis stanovuje počet zamestnancov v školskej jedálni?

Aký je normatív zamestnancov na počet prijatých stravníkov? >>

 

Finančné pásma a navýšenie porcií mäsa pre dospelých stravníkov

Odpovede MŠVV SR na často kladené otázky (FAQ)
Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023

Otázka č. 1
Finančné pásma B stanovujú finančné limity aj pre celoročné stravovanie. Ktoré školské zariadenia poskytujú celoročné stravovanie podľa Finančných pásiem B?

Celoročné stravovanie zabezpečujú školské zariadenia s nepretržitou prevádzkou, ktoré svoju činnosť vykonávajú aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Medzi zariadenia s nepretržitou prevádzkou patrí reedukačné centrum, diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium.

Otázka č. 2
Môže mať zariadenie školského stravovania, ktoré je súčasťou materskej školy, rozdielny stupeň finančného pásma pre deti materskej školy a zamestnancov materskej školy?

Nemôže. V zariadení školského stravovania pri materskej škole sa určí jednotný stupeň finančného pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov. Pre deti materskej školy podľa Finančného pásma A, pre zamestnancov materskej školy podľa Finančného pásma B.

Otázka č. 3
Ktorý stupeň finančného pásma sa určí pre zamestnancov školy v zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo spojenej škole, ak je pre deti materskej školy určené finančné pásmo o stupeň vyššie ako pre žiakov základnej školy?

Pre zamestnancov školy a školského zariadenia vrátane iných fyzických osôb sa určí stupeň finančného pásma ako pre žiakov základnej školy, ale podľa Finančného pásma B.

Otázka č. 4
Môže zriaďovateľ, ktorý má v zriaďovateľskej pôsobnosti základné aj materské školy určiť rozdielny stupeň finančného pásma?

Zriaďovateľ škôl a školských zariadení môže určiť z Finančného pásma A rozdielny stupeň pre zariadenia školského stravovania pri základných školách ako aj pre zariadenia školského stravovania pri materských školách.
Jednotný stupeň finančného pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov sa určuje len v konkrétnom zariadení školského stravovania

Otázka č. 5
Ak zamestnanci nepožadujú navýšenie hmotnosti mäsa, je možné určiť finančný limit pre zamestnancov z Finančného pásma A?

Nie je. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.1.2023 vydalo finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií a ustanovilo, že zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B.
Rozhodnutie zaradiť dospelých stravníkov do Finančného pásma skupiny B pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných bolo prijaté na základe niekoľkoročných opakovaných požiadaviek zamestnancov škôl a školských zariadení a „cudzích“ dospelých stravníkov na úpravu resp. zvýšenie hmotnosti porcie mäsových jedál.

Otázka č. 6
Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%. Je možnosť navýšenia hmotnosti porcie mäsa v rozpätí od 0% do 30% ?

Nie je. Pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby sa určí stupeň
finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B
a navýši sa hmotnosť porcie mäsa o 30%.
Hmotnosť porcie mäsa sa navýši u hlavných jedál z pokrmovej skupiny mäsových pokrmov:
06 Pokrmy z hovädzieho mäsa
07 Pokrmy z bravčového mäsa
08 Pokrmy z teľacieho mäsa
09 Pokrmy z hydiny
10 Pokrmy z rybieho mäsa
11 Pokrmy z králika
12 Pokrmy z vnútorností
13 Pokrmy z mletého mäsa a polomäsité pokrmy
26 Pokrmy zo zveriny

 

Prepočet navýšenia hrubej váhy 1 porcie mäsa pre zamestnancov škôl, školských zariade
a
iné FO (po zaokruhlení)

Otázka č. 8
Pri príprave pokrmov pre dospelých stravníkov vo Finančnom pásme B je potrebné vyhotoviť samostatný normovací hárok a samostatný stravný list?

Ak zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie detí, žiakov a zamestnancov podľa jednotného stupňa z Finančných pásiem A a B, vyhotovuje jeden normovací hárok a vydané potraviny eviduje v jednom stravnom liste.
Pri zabezpečovaní stravovania detí a žiakov aj s diétnym stravovaním a stravovaním športovcov s využitím Finančných pásiem B sa vyhotovujú dva normovacie hárky a dva stravné listy (jeden pre bežné stravovanie a druhý pre diétne stravovanie alebo stravovanie športovcov).
V zariadení s celoročným stravovaním, kde sú všetky vekové kategórie vo Finančnom pásme B, sa vyhotovuje jeden normovací hárok a vydané potraviny sa evidujú v jednom stravnom liste.

Otázka č. 9
Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie pre deti materskej školy, žiakov základnej školy, zamestnancov školy a iné fyzické osoby. Je povinnosťou zariadenia školského stravovania vykonávať evidenciu v dvoch stravných listoch, pre deti, žiakov a zamestnancov jeden stravný list a pre iné fyzické osoby druhý stravný list?

Ak zariadenie školského stravovania poskytuje pre iné fyzické osoby v jednozmennej prevádzke lenobedy, vyhotovuje jeden normovací hárok a vydané potraviny sa evidujú v jednom stravnom liste.V prípade, že zariadenie školského stravovania poskytuje pre iné fyzické osoby celodenné stravovanie (napr. zariadenie pre seniorov), vyhotovuje samostatný normovací hárok a samostatný stravný list.

Otázka č. 10
Finančné pásma sú účinné od 1.1.2023, môžeme ich používať až od 1.3.2023, po schválení všeobecne záväzného nariadenia obce?

Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu SR spolu s finančnými pásmami vydalo usmernenie, že finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platné od 1.1.2023 je potrebné prijať najneskôr do 28.2.2023.
V súlade s uvedeným usmernením je možné prijať finančné pásma už od 1.1.2023 a najneskôr je ich potrebné prijať do 28.2.2023. Najneskôr od 1.3.2023 sú teda všetky zariadenia školského stravovania povinné zabezpečovať prípravu jedál a nápojov podľa vydaných Finančných pásiem A a B účinných od 1.1.2023.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/25175.pdf

Zaraďovanie zamestnancov zariadení školského stravovania do platových tried

Často sa nás pýtate na kvalifikačné predpoklady a požadované vzdelanie pre prácu v zariadení školského stravovania a ich vplyv na odmeňovanie.

Na odmeňovanie tejto skupiny zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Kvalifikačné predpoklady vo vzťahu ku stupňu požadovaného vzdelania pre jednotlivé pracovné činnosti vypracované v súlade s charakteristikami platových tried sú uvedené v katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme.

Katalógy pracovných činností sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“).

Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi vykonávať činnosti, na ktoré podľa nariadenia vlády nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania.

Viac informácií v článku TU

 

Nechcem sa stravovať v školskej jedálni, môžem dostať stravné lístky?

Môžu dostávať zamestnanci školy stravné lístky, keď sa nechcú stravovať v jedálni, pričom nemajú zdravotné problémy, len sa im strava nepáči?

Otázka, ktorú často dostávame na adresu redakcie Jedálne.sk. V článku vám prinášame odpovede na otázky, ktoré sa týkajú stravovania školských zamestnancov.

Otázka, ktorú často dostávame na adresu redakcie Jedálne.sk. V článku vám prinášame odpovede na otázky, ktoré sa týkajú stravovania školských zamestnancov.

Stravovanie zamestnancov škôl, školských zariadení je zabezpečované väčšinou prostredníctvom školských jedální. Problematika stravovania zamestnancov škôl predstavuje pre zamestnávateľov, riaditeľov škôl často nekončiaci boj. Zamestnanci sa dožadujú stravných lístkov z rôznych dôvodov, ak im školská strava nechutí alebo sa im strava v školskej jedálni nepáči, majú malé porcie, prípadne nemajú čas sa najesť.

Podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje Zákonník práce v § 152.

Viac informácií v článku TU

čipy

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok