Legislatíva v školskom stravovaní

napísal/a 06 okt 2021

Dobrý deň. Poprosím o uvedenie presného číselného označenia z Katalógu pracovných činností pre kuchárku a prevádzkového zemestnanca v školskej jedálni. Aktualizujem pracovné náplne a neviem či sa so zmenou platových tried menilo aj číselné označenie. Ďakujem

napísal/a 07 okt 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Kuchárky školských jedální, pomocné kuchárky a hlavné kuchárky sa zaraďujú do 1. až 3. platovej triedy podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej prác, pracovné činnosti z okruhu stravovania, ustanoveným nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z. Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti kuchárky školskej jedálne nie je právnym predpisom stanovený. 
Pracovníčka v prevádzke , ktorá získala základné vzdelanie sa zaradí do 1. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.01. ..
     
    01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
    02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
    03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.
    04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
08 Obsluha stravníkov v jedálni.


Kuchárka, ktorá získala stredné vzdelanie sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.02. ..
     
-    02 Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke (napr. v nemocnici, v domove mládeže, v internáte, v zariadení sociálnych služieb) vrátane ich výdaja.
-    03 Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.
-    04 Výroba a výdaj technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných receptúr a kalkulácií vrátane kontroly hotových výrobkov.
    Kuchárka, ktorá získala stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie sa zaradí do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.03. .. 
 
-    05  Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

napísal/a 20 sep 2021

Dobrý deň, prosím Vás koľko chladničiek musí byť v školskej jedálni? Máme jednu na vajíčka, druhú na zeleninu a tretiu na mliečne výrobky. Je to v poriadku? Môžeme obsah niektorých dvoch zlúčiť s tým, že rozličné potraviny budú v osobitných poličkách? Ďakujem za radu.

napísal/a 20 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Množstvo a kapacitu skladov určuje veľkosť stravovacieho zariadenia. Vo všeobecnosti sa udáva, že potraviny  je potrebné skladovať v chladiacom zariadení tak, aby sa zmyslovo  neovplyvňovali. Napr.: Vajcia, ktoré uložíte do umývateľnej nádoby, môžete skladovať spolu s balenými mliečnymi výrobkami apod. Vami uvedené rozdelenie chladničiek je v poriadku, nesmiete však zabudnúť na vyhradenie chladiaceho priestoru v chladničke na pomalé rozmrazovanie mäsa  (hydina, ryby) tak, aby sa predišlo kontaminácii ostatných skladovaných komodít

napísal/a 20 sep 2021

Dobrý deň, je možné odobrať iba desiatu bez obeda počas adaptácie dieťaťa do MŠ, alebo obed ako hlavné jedlo je povinné ?

napísal/a 20 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §8 ods.2 písm. b) vyhlášky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,  ak je dieťa prítomné  v zariadení v dopoludňajších hodinách prevádzkovateľ  mu musí zabezpečiť  podávanie desiatej, ak je prítomné aj v čase obeda, musí zabezpečiť aj obed.

napísal/a 04 aug 2021

Zriaďujeme ZŠ, v ktorej sa prvý rok budú vyučovať len žiaci dvoch tried 1.ročníka. (30 žiakov) V škole sú pripravené priestory pre jedáleň a výdajňu jedál. Ako máme postupovať pri zabezpečení stravy? Môžeme dovážať stravu z MŠ, ktorá je v našej obci? (MŠ nepatrí pod ZŠ.) Alebo musíme zabezpečiť stravu z niektorej zo ZŠ z blízkeho mesta. Čo všetko treba organizačne, legislatívne zabezpečiť a dodržať?

napísal/a 06 aug 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Prípravu stravy na prevoz do výdajnej školskej jedálne môže zabezpečovať školská jedáleň, ktorá je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR. Nie je rozhodujúce , či je táto školská jedáleň pri MŠ alebo ZŠ. Výhodou je, ak je v zriaďovateľskej pôsobnosti jedného zriaďovateľa.

Novozriadená výdajná školská jedáleň, ktorá  chce mať oprávnenie na vykonávanie svojej činnosti požiada o zaradenie do siete škôl a školských zariadení podľa §15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre podrobnejšie informácie k zaraďovaniu do siete sa obráťte na svoju metodičku pri OÚ.

napísal/a 23 jún 2021

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či od 1. 9. 2021 vstupujú do platnosti nové finančné pásma pre školské stravovanie, alebo zostávajú v platnosti tie súčasné? Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 23 jún 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa získaných informácií z ministerstva školstva, finančné pásma sa s účinnosťou  od 1.9.2021 budú meniť, rozširovať sa bude rozpätie jednotlivých stupňov od 1. do 5.
Informácia bude potvrdená, zverejnením finančných pásiem na webovom sídle ministerstva školstva.

Dušan napísal/a 02 aug 2021

Finančné pásma mali byť už dávno zverejnené. Stravníci si už v auguste platia platby na mesiac september. Predsa niekde majú dovolenky a treba to nastaviť. Novým stravníkom sa už posielali inštrukcie k novému šk. roku 2021/2022. Už v včera bolo neskoro. Viac pružnosti by k tomu bola treba, ale keby si to niekto vyskúšal v praxi tak by to až potom pochopil o čom to je.

napísal/a 03 aug 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa najnovšej získanej informácie z ministerstva školstva, finančné pásma na nákup potravín sa od 1.9.2021 meniť nebudú, zostávajú v platnosti finančné pásma s účinnosťou od 1.9.2019.

Iveta Košická napísal/a 12 jún 2021

Dobrý deň, sme zs s MŠ, kde v MŠ je 51 stravníkov a ZŠ 154 stravníkov. Varíme všetkým spolu a tak by som sa chcela opýtať, koľko zamestnancov by nás malo byť a ako sa do toho počíta upratovačka.Dakujem

napísal/a 14 jún 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni  podľa počtu prijatých stravníkov je uvedený v Prílohe č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z.z..
 
Vzor výpočtu:  
Hlavné jedlo         51+154= 205 / 4 zam.
Doplnkové                            102 /0,5 zam.
Z poskytnutých údajov nie je zrejmé, či je v počte stravníkov zahrnutý aj počet stravujúcich sa zamestnancov.
Práca upratovačky sa nepočíta do činností v okruhu stravovania. 

Zuzana napísal/a 29 sep 2021

Dobrý deň, sme MŠ s výdajnou školskou jedálňou pre ZŠ. V MŠ je 88 stravníkov a zo ZŠ chodí 141 stravníkov dospelých stravníkov je 21. Chcem sa spýtať koľko by sme mali mať zamestnancov. Keď sú v MŠ zamestnané upratovačky je ich povinnosť umývať jedáleň? Ďakujem

napísal/a 06 okt 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Príloha č. 2 k vyhláke č.330/2009Z.z. o zariadení školského stravovania  stanovuje odporúčané počty zamestnancov na počet prijatých stravníkov . Podľa počtu , ktorý uvádzate je odporúčaný počet zamestnancov nasledovný: 

250 stravníkov -3,5 zam.;

176 stravníkov ( 88x2)  na doplnkové stravovanie – 0,5 zam.. 

Ak sa výdajná školská jedáleň pri ZŠ nachádza na inej adrese a zabezpečuje sa prenos stravy a výdaj stravy pre  141 stravníkov - 0,5 zam..
 

Mária napísal/a 11 okt 2021

Dobrý deň, ak je v septembri počet stravníkov v jedálni iný ako v októbri, musí sa zmeniť aj počet zamestnancov? Momentálne sa počet mení, lebo rodičia svoje deti odlasujú, niektorý zasa prihlasujú. Koľko by malo byť zamestnancov ak je počet: Materská škola-je v inej časti areálu, kde sa jedlo preváža-počet detí 58+5učiteliek, celodenných detí-olovranty 40. Základná škola-počet detí 145, 29učiteľov a 14 externých stravníkov-dôchodcov-odoberajú obed do jednorázových plastových obalov. Koľko by mal byť počet zamestnancov. Ďakujem

napísal/a 14 okt 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pri prepočte zamestnancov v školskej jedálni sa berie do úvahy počet prijatých stravníkov ( zápisný lístok+ rozhodnutie o prijatí stravníka).

Prepočítaný počet kuchárov a prev. zamestnancov podľa prílohy č. 2 k vyhláške 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

Obedy 58+145+48= 251=4,5 zam.

Doplnky 58+40=98= 0,25 zam.

Prenos stravy do výdajne 58+5= 0,6 zam.

Školské mlieko a školské ovocie =0,75 zam.

napísal/a 08 jún 2021

Dobrý večer, poprosila by som o info aké práva a povinnosti vyplývajú z "funkcie" hlavnej kuchárky v školskej jedálni voči pomocným kuchárkam a pomocným silám. Ďakujem

napísal/a 09 jún 2021

Odpoveď Jedálne.sk
Každý zamestnanec zariadenia školského stravovania podľa pracovného zaradenia vykonáva samostatne pracovné činnosti,  ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy a  z pracovnej náplne. Činnosti stravovacej prevádzky a organizáciu odborných prác zamestnancov koordinuje vedúci zamestnanec školskej jedálne. 

napísal/a 24 máj 2021

Dobrý deň, som vedúca ŠJ pri MŠ, ktorá bude mať navýšený počet detí z dôvodu povinnej predškolskej dochádzky. Výchovo vzdelávacia činnosť týchto detí bude prebiehať v dočasných priestoroch, v ktorých potrebujeme zriadiť výdajnú školsku jedáleň. Chcem sa opýtať, či mi viete poradiť ako postupovať v tomto prípade a čo je potrebné v tejto jedálni, v ktorej sa budú vydávať desiaty, obedy, olovranty, prípadne, aký inventár a zariadenie musí byť v tomto priestore. Ďakujem

napísal/a 24 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Novozriadenú výdajnú školskú jedáleň je zriaďovateľ povinný zaradiť do siete škôl a školských zariadení.  Pri predkladaní žiadosti postupuje v zmysle §16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odporúčané materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania je uvedené  v prílohe č. 5 k vyhláške č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 
Podobne, ako školská jedáleň, aj výdajná školská jedáleň musí spĺňať  základné hygienické požiadavky na priestorové usporiadanie, technologické vybavenie (ohrevné a chladiace zariadenie) a vnútorné členenie prevádzky podľa vyhlášky č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

napísal/a 20 máj 2021

 

Dobrý deň, chcem sa spýtať, koľko je odporúčaný počet stravnikov na jednu kuchárku v kuchyni na základnej škole.

napísal/a 20 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni na počet prijatých stravníkov je uvedený v prílohe č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z.z.  o zariadení školského stravovania.
 

napísal/a 26 apr 2021

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, či môže funkciu vedúcej školskej jedálne v ZŠ s MŠ vykonávať riaditeľka školy, alebo zástupkyňa riaditeľky školy. Vopred ďakujem za odpoveď.

napísal/a 26 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

V súlade s ustanovením Zákonníka práce (§223-225) „Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov)“.
Aj v tomto prípade musí zamestnanec preukazovať zdravotnú a odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. T.z. musí mať platný zdravotný preukaz a príslušný doklad o získaní vzdelania (príloha č.6 k zákonu č. 585/2008Z.z.) alebo osvedčenie vydané príslušným regionálnym úradom.

napísal/a 16 apr 2021

Dobrý deň, prosím kde nájdem zadefinované, že dieťa v MŠ je povinné odoberať mi. dva krát za deň stravu. Napr. si odhlási len desiatu a dieťa bude mať obed a olovrant alebo si odhlási olovrant a dieťa bude mať desiatu a obed. Rodičia ma požiadali o vyhlášku. Ďakujem Soňa

napísal/a 16 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Režim stravovania a pitný režim detí v zariadení pre deti a mládež  ustanovuje §8 ods.2 vyhláška MZ č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť  stravu pre dieťa, ak je prítomné v predškolskom zariadení. 
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom zariadení je aj výchova k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. Len u detí, ktoré dochádzajú do zariadenia na dopoludňajšie hodiny (vydané rozhodnutie riaditeľa MŠ, že dieťa je prijaté na poldennú výchovu a vzdelávanie ) je možná kombinácia desiata alebo desiata+ obed.  Ak je dieťa prítomné v čase konzumácie pokrmov, nemôže byť vyčlenené z kolektívu detí. Individuálne donesenú stravu, môžu mať len deti, u ktorých na základe potvrdenia  ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

napísal/a 07 apr 2021

Dobrý deň, prosím vás práve som prebrala miesto vedúcej šk. jedálne na stred. škole. Ale chcem sa vyvarovať, že mi stiahnu a zosobnia napr. mäso ako mojej predchodkyni. Rozumiem že program mi vynormuje počet presný surovín na váru ale ako je to pri mäse keď vynormuje napr. 5kg mäsa, ok a na druhý deň mäso sa dá rozmraziť, voda zleje a už tam tým pádom nie je 5 ale len 4,5 alebo 4kg. Treba to doložiť do tej váhy 5kg? A ak áno ako sa to zapisuje do normy lebo pred. vedúca mala kôli tomuto veľké manká :(

napísal/a 07 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podmienkou prípravy kvalitných pokrmov v školskom stravovaní , okrem iných čerstvých surovín , je aj  používanie čerstvého chladeného mäsa. Podmienky  sú ustanovené v Aplikácii princípov k MSN, ktoré sú záväzné a sú súčasťou MSN. Metodika nepovoľuje používať mrazené mäso, okrem rýb a hydiny.
„Požiadavky na bravčové a hovädzie mäso: 
- nakupovať čerstvé chladené mäso, nie zmrazené, hlbokozmrazené ani rozmrazované mäso, (chladené mäso, ktoré vplyvom chladiaceho procesu nestuhlo - nebalené voľne uložené, alebo balené v ochrannej atmosfére plynu, balené alebo vákuovo balené).“

Ingrid napísal/a 31 máj 2021

Prepáčte, ale odpoveď na otázku nie je úplná, môžete ju doplniť? Mňa to tiež zaujíma a z uvedeného vyplýva, že ryby a hydina sa môžu používať mrazené. Ako je to teda potom s váhou? Najmä ryby (filé) sú problematické, ak sa má dodržať norma a nedať stravníkovi na tanier dve sústa.

napísal/a 02 jún 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Minimálne požiadavky na kvalitu potravín používaných v školskom stravovaní sú ustanovené v Aplikácii princípov k materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie.
Požiadavky na hydinové mäso:
uprednostňovať čerstvé, chladené mäso, nezamieňať mäso za mäsové prípravky (výrobky bez prívlastkov krehčené, šťavnaté, solené, do ktorých sú pridávané ďalšie ingrediencie)
Požiadavky na rybacie mäso:
-      preferovať morské ryby - čerstvé chladené, mrazené, hlbokozmrazené;
-      uprednostňovať 100% rybacie mäso bez pridanej vody a aditívnych látok;
-      pri zmrazených rybách sledovať percentuálny podiel glazúry v tolerancii najviac do 15%;
-      v označení glazúrovaných produktov rybolovu sa uvádza netto hmotnosť produktu rybolovu v zmrazenom stave bez glazúry a bez obalového materiálu.
V časti Úprava hmotnosti potravinových komodít  sú v % uvedené straty, ktoré vzniknú rozmrazením,  o ktoré je potrebné  hrubú hmotnosť mrazeného mäsa  pri normovaní navýšiť.

napísal/a 25 mar 2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať, som nová vedúca jedálne v MŠ, máme ešte ZŠ s výdajňou, kde sa obedy dovážajú z MŠ. Kto nesie zodpovednosť za výdaj obedov v ZŠ? Ja mám na starosti ich agendu, ale fyzicky som v MŠ, a nemám čas chodiť ešte aj do ZŠ. Každá škola má svoju riaditeľku, ja spadám pod riaditeľku v MŠ. Takže podľa mňa by zodpovednosť mala patriť vydávajúcemu pracovníkovi a riaditeľke v ZŠ. Je to tak? Na pracovnej zmluve to nemám napísané. Ďakujem

napísal/a 26 mar 2021

Odpoveď Jedálne.sk

1.Pracovná zmluva (podľa  § 43 ods. 1 Zákonníka práce ) musí obsahovať minimálne štyri podstatné náležitosti, ktoré musia byť je  bezpodmienečne predmetom dohody zamestnávateľa so zamestnancom: druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika; miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto); deň nástupu do práce; a mzdové podmienky.

Ak je podľa pracovnej zmluvy miestom výkonu práce školská jedáleň pri MŠ, a výdajná školská jedáleň pri ZŠ je samostatné pracovisko iného zamestnávateľa, VŠJ pri ZŠ nie je miestom vášho výkonu práce.

2. Poskytovanie stravovania medzi dvomi samostatnými subjektmi ( MŠ a ZŠ, aj keď u jedného zriaďovateľa) sa uskutočňuje na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania.

Zmluvné podmienky dodávky stravy, cena obeda (potraviny+režijné náklady), preprava obeda  a jeho výdaj, spôsob fakturácie a iné  musia byť dohodnuté vopred, so súhlasom oboch zmluvných strán. Z podmienok dohodnutých v zmluve musí byť jasné, kto zodpovedá za  výdaj stravy vo výdajnej školskej jedálni, kto zodpovedá za vedenie dokumentácie výdajnej školskej jedálne (prinajmenšom dokumentácie HACCP, prevádzkový poriadok, evidenciu stravníkov a pod.).

Možnosti:

1.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu stravy až po jej odobratie odberateľom ( t.j. po dvere kuchyne, kedy sa režijné náklady na jeden obed  znížia cca o 20% na výdaj).Stravu vydáva zamestnanec výdajnej školskej jedálne, ktorá je v tomto prípade súčasťou ZŠ, za organizáciu prevádzky zodpovedá riaditeľ ZŠ.

2.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu, výdaj, prípadne aj prepravu stravy ( odberateľ hradí plnú výšku režijných nákladov zvýšenú o prepravné náklady), stravu vydáva zamestnanec MŠ, ktorý má miesto výkonu práce  aj v ZŠ, prepravu zabezpečuje MŠ, za organizáciu prevádzky  výdajne zodpovedá riaditeľ ZŠ.

3.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu a prepravu stravy ( t.j. po dvere výdajne odberateľa).

 

Poznámka: pri vstupe zamestnanca na pracovisko iného zamestnávateľa je dôležité písomne potvrdené miesto výkonu práce, z dôvodu prijatej  zodpovednosti za zverený úsek a z dôvodu prechodu z jedného pracoviska na pracovisko druhé a výkon práce z hľadiska  BOZP a prípadného úrazu.
 

napísal/a 12 mar 2021

Dobrý deň, chcela by som si dať do poriadku archív. Prosím Vás, poraďte mi, aké dokumenty sa archivujú a aká je doba archivácie. Či je na všetko 10 rokov alebo aké je delenie dokumentov, ktoré sa koľko archivujú. Tiež sa chcem opýtať čo robíte s dokumentami po skončení archivácie. Existuje nejaký zákon na dobu a určenie toho čo sa má archivovať v školskej jedálni? Ďakujem.

napísal/a 15 mar 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Registratúrny poriadok je interný predpis, ktorým si organizácia stanovuje pravidlá, ako sa manipuluje s dokumentmi vzniknutými z jeho činnosti, teda akým spôsobom sa prijímajú, tvoria, evidujú, vybavujú, označujú, ukladajú, využívajú a vyraďujú v čase, keď ich už pôvodca nebude z prevádzkových dôvodov potrebovať.
 
Školské jedálne, ktoré sú súčasťou školy (právny subjekt), školského zariadenia alebo sú zariadením zriaďovateľa školy (neprávny subjekt) nevydávajú samostatný registratúrny poriadok. Manipulácia s ich registratúrnymi záznamami (dokumentmi) má byť upravená v registratúrnom poriadku školy alebo zriaďovateľa. Súčasťou samotnej registratúry spisov je aj registratúrny plán - dĺžka lehôt uloženia jednotlivých druhov dokumentov. Školám, zriaďovateľom vzniká povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a plán a predložiť ich na schválenie príslušnému štátnemu archívu.
 
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení  zabezpečujú informovanosť a vedenie dokumentácie od škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a vyžadujú 
zavedenie registratúrneho poriadku  a registratúrneho plánu do praxe. 
Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/ 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška MV SR č. 628/ 2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
Ako pomôcka Vám poslúži Smernica č. 17/2005-R na webovej stránke ministerstva školstva. 
https://www.minedu.sk/smernica-c-172005-r-zo-16-novembra-2005-ktorou-sa-urcuje-postup-implementacie-vzoroveho-registraturneho-poriadku-a-registraturneho-planu-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Viera Slováková napísal/a 17 apr 2020

Prosím mohol by niekto poskytnúť vzor sanitačného programu pre školské jedálne ideálne vo wordovom súbore ďakujem

napísal/a 13 máj 2020

Vypracovaný sanitačný program pre zariadenia školského stravovania je súčasťou príručky Zásady správnej výrobnej praxe E-model HACCP, ktorú v roku 2013 vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.
Celú príručku si môžete stiahnuť zo stránky https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/.
 

Hrachový granuát

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok