EXKLUZÍVNE: POLOŽTE OTÁZKU EXPERTKE NA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Ján napísal/a 28 feb 2024

Dobrý deň, nás, ako staviteľa novej MŠ, kde je projaktované stravovanie v samotných triedach, hygiena konfrontvala s požiadavkou zabezpečiť stavovanie detí v jedálni. No pri študovaní vyhlášok a zákona sme nikde nenašli jednodznačnú povinnosť zabezpečiť stravovanie v jedálni, resp. zákaz stravovania v triedach. Tomuto konceptu stravovania (v triedach) už máme prispôsobenú pojektovú dokumentáciu a gastrotechnológiu (napr. výhrevné vozíky na rozvoz jedla do tried). Týmto by som sa Vás chcel spýtať, či je niekde v zákone a nevšimli sme si to uvedené, že je povinnosť mať zriadenú jedáleň a stravovať sa výlučne v nej a nie v triedach. Vieme totižto o ďaľších škôlkach v SR, kde sa deti bežne stravujú v triedach. Ďakujeme

Jedálne.sk napísal/a 01 mar 2024

Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje , že deti v predškolskom zariadení musia stravu konzumovať v jedálni. Pokiaľ sa však bude strava prenášať na iné výdajné miesto ( do tried ) aj toto výdajné miesto musí spĺňať hygienické požiadavky na výdajňu jedál - vyhradený priestor, pracovný stôl na manipuláciu s pokrmami a kuchynský drez s teplou vodou.

Materské školy, kde sa strava konzumuje priamo v triedach sú stavebne uspôsobené tak, že pri každej triede sa nachádza "kuchynka" na výdaj pokrmov a na umývanie stolového riadu.

O návrhu na uvedenie priestorov zariadenia školského stravovania do prevádzky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení (§13, ods. 4), rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na základe uvedeného Vám odporúčame prispôsobiť výdaj pokrmov a stravovanie detí v triedach tak, aby bolo akceptovateľné "hygienikmi".

Silvia napísal/a 04 dec 2023

Dobrý deň, potrebovala by som informácie ohľadom stravovania v škôlke. Dcéra má histaminovu intolerancia, od prvého septembra 2023 je nové usmernenie ohľadom stravovania detí s intoleranciami. V škôlke mi povedali, že oni jej nebudú zvlášť variť lebo oni nemajú diétne stravovanie, doslova sa vedúca jedálne vyjadrila, že sa jej nechce variť. Zisťovala som si, že v iných škôlkach nariadenie dodržujú a varia zvlášť. Existujú škôlky s nedijetnym stravovaním? Mala vedúca jedalne pravdu, či si vymýšľa... za odpoveď ďakujem...

Jedálne.sk napísal/a 07 dec 2023

Podľa §140 ods.5 zákona 245/2008 Z. z. sa v školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva.

V zmysle uvedeného sa môžu diétne jedlá pripravovať, ak tak rozhodne zriaďovateľ školy a školského zariadenia, podľa receptúr, ktoré schválil Úrad verejného zdravotníctva SR a vydalo ministerstvo školstva pre vybrané diéty - bezgluténová, šetriaca, diabetická.

K. napísal/a 19 júl 2023

Dobrý deň, pracujem na 100%-ný úväzok na pozícii učiteľka v MŠ, ako samostatný pedagogický zamestnanec. Chcem sa informovať ohľadom podávania stravy a odnášania špinavého riadu zo stola do zberného okienka. Nakoľko u nás je to tak, že počas obeda dostanú deti na stôl od kuchárok len nabratú polievku a my učiteľky potom po nich zbierame špinavé taniere, stojíme im v rade na druhé jedlo, a nosíme im ho na stôl + nápoj. Nedojedené zvyšky z tanierov ešte zhŕňame do vedierka a kuchárka + pomocná sila len stoja v okienku a naberajú jedlo. Špinavé riady nosíme do zberného okienka aj po desiate a olovrante. Samozrejme žiadna z nás učiteliek nemá zdravotný preukaz a keďže počas obeda deti obsluhujeme, prípadne tým maličkým aj pomáhame s naberaním a krájaním mäsa, nemáme časový priestor na zjedenie obeda. Ďakujem za odpoveď

Jedálne.sk napísal/a 11 aug 2023

Jednou zo základných pracovných činností zamestnancov pracujúcich v školskom stravovaní podľa Katalógu pracovných činností REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME je aj výdaj jedál a prípadná obsluha stravníkov.

Podmienka obsluhy stravníkov v jedálni sa dodržiava hlavne u detí v predškolskom zariadení.

Vzhľadom k tomu, že učiteľky MŠ nespĺňajú požiadavku „Odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami“, nemôžu manipulovať s potravinami a hotovými pokrmami ( naberať deťom pokrmy na tanier).

V zmysle uvedeného odporúčame preorganizovať práce zamestnancov školskej jedálne spojené s výdajom pokrmov- výdaj pokrmov a nápojov priamo pri stole, zber použitého stolového riadu po konzumácii. Pre deti v poslednom ročníku MŠ je možné uskutočňovať výdaj pokrmov pri výdajnom okienku pre získanie samoobslužných činností, kedy si deti sami preberajú pokrm (aj to len u pokrmov, ktoré dieťa zvládne odniesť). Učiteľky MŠ počas obeda dozerajú na správne zvyklosti detí pri stolovaní, prípadne pomáhajú deťom pri konzumácii pokrmu ( krájanie mäsa).

Podľa zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Pracovný čas musí zamestnávateľ rozvrhnúť tak, aby mal zamestnanec prestávku na jedenie spravidla po odpracovaní 3, 4 alebo piatich hodín. Zmyslom prestávky počas pracovnej zmeny je poskytnutie oddychu zamestnancovi a tým aj ochrany zdravia zamestnanca a zvýšenie bezpečnosti práce. Počas prestávky v práci na odpočinok a jedenie zamestnancovi neprislúcha mzda ani náhrada mzdy. Počas prestávky v práci zamestnanec nie je povinný plniť pokyny zamestnávateľa, s výnimkou dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ani nie je povinný zdržiavať sa na pracovisku. Ide o čas osobného voľna, počas ktorého dochádza k suspenzácii pracovného záväzku. Je vhodné upraviť tento problém detailnejšie v pracovnom poriadku alebo v kolektívnej zmluve.

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je nejaký zákon ohľadne platby za obedy zamestnancov. Doteraz si platili zamestnanci tak ako aj deti, čiže mesiac vopred, a teraz chcú aba si zamestnanci zaplatili v daný mesiac presne podľa počtu odobratých obedov, je to správne?? Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Podmienky úhrady poplatkov za stravovanie, spôsob a termín úhrady, určí prevádzkovateľ zariadenia – vedúci zamestnanec školského zariadenia. Stravník podaním „Zápisného lístka na stravovanie“ svojim podpisom potvrdzuje , že je s podmienkami oboznámený a súhlasí s nimi. Podmienky pri poskytovaní stravovania v školskej jedálni by mali platiť pre všetkých stravníkov rovnako, pre deti, žiakov, zamestnancov aj cudzích stravníkov.

X napísal/a 26 nov 2022

Dobrý večer. Veľmi pekne Vás prosím o radu. Pracujem v MŠ ako ,,vydávačka stravy,, . Neviem, či je to správne pomenovanie, no tak to mám uvedené v zmluve. Deťom pripravujem desiatu ( nátierka a nápoj), vydávam obed a takisto chystám olovrant. Pravdaže vykonávam aj iné veci, no píšem o príprave a výdaji kôli mojej otázke... Sú odo mňa požadované určité výkony a teda mám pár otázok: 1. Som povinná deťom ( ospravedlňujem sa za výraz ) čistiť zadočky po toalete a keď sa pokakajú? Môžem chytať pokakané oblečenie a všetky veci s tým súvisiace? 2. Kto čistí dieťa a tiež miesto, kde sa dieťa povracia? 3. Je mojou povinnosťou čistiť a celkovo obstarávať pieskovisko v MŠ? Myslím prekopávanie, hrabanie, odstraňovanie nečistôt, polievanie, jeho dezinfekcia, či zháňanie krytu na pieskovisko a pod.? 4. Pokiaľ je v MŠ jedna ,,vydávačka stravy,, a jedna upratovačka. Môže táto vydávačka umývať WC, umývadlá, umývať okná, prezliekať periny a kontrolovať deťom vlasy, pokiaľ sa vyskytnú vši? 5. Pokiaľ je ďalšia prevádzka s nízkym počtom detí, je možné aby vydávačka stravy robila všetky tieto úkony sama? Teda príprava a výdaj jedál, údržba piesku, dokonca starostlivosť o skalku na školskom dvore a celkové udržiavanie Mš? Od zamestnávateľa mám totiž zabezpečené len biele pracovné oblečenie a obuv a určite mi nepríde v poriadku v tomto oblečení vykonávať tieto práce. Svoje ,,civilné,, oblečenie a obuv určite nechcem použiť... 6. Je povinnosťou vydávačky jedál česať deťom vlasy a pomáhať deťom pri obliekaní, či už na pobyt vonku, alebo po spaní, pokiaľ pri tom všetkom jednoducho nevychádza na to čas? Netuším, kde by som to zistila, a tak sa obraciam na Vás. Ďakujem za odpoveď

Jedálne.sk napísal/a 30 nov 2022

  1. Podľa prílohy č.4 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sú pre výdajnú školskú jedáleň zadefinované odporúčané počty zamestnancov a ich pracovné funkcie - riaditeľ/ vedúci, kuchár, prevádzkový zamestnanec a kuchár pre doplnkové stravovanie. Pojem „vydávačka stravy“ školské stravovanie nepozná.
  2. Z vami uvedeného sa nedá jednoznačne určiť, či ste vo výdajnej školskej jedálni zamestnaná podľa počtu stravníkov na plný pracovný úväzok alebo na úväzok čiastočný (vo výdajni) doplnený o úväzok v MŠ. Rozhodujúci je popis druhu práce uvedený vo vašej pracovnej zmluve a opis pracovných činností vyplývajúcich z pracovnej náplne.
  3. V prípade, ak máte kumulovanú funkciu pracovníčka v prevádzke na výdaj stravy a upratovačka/školníčka, aj tieto činnosti musia byť písomne dohodnuté a časovo oddelené. Pre zabránenie krížovej kontaminácie pri príprave zdravotne bezpečnej stravy je neprípustné prechádzať z jednej činnosti ( manipulácia s potravinami) na činnosť druhú (manipulácia s deťmi) bez dodržania prísnych hygienických požiadaviek, ako je výmena pracovného odevu a dôsledná dezinfekcia rúk.
  4. Dôležité je vo Vašom prípade určiť , kto je Váš priamy nadriadený zamestnanec, či úlohy, ktoré zabezpečujete sú na jeho pokyn.

Vo Vašom prípade Vám odporúčame obrátiť sa na Vášho zamestnávateľa a doriešiť podmienky výkonu druhu práce podľa pracovnej zmluvy.

napísal/a 04 nov 2022

Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať na výšku stravného, ktorým prispieva zamestnávateľ zamestnancovi. V zákone sa uvádza najmenej 2,64. U nás je stravná jednotka 3,13. platba za dospelého stravníka 1,41 + režijné náklady 1,72. Akou sumou má prispieť zamestnávateľ ? Sumou 1,72 čo je 55% z 3,13 alebo 2,64 čo je najmenej 55% z hodnoty stravného 4,80. Za odpoveď vopred ďakujem

napísal/a 04 nov 2022

Odpoveď Jedálne.sk

V zmysle §152 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Stravná jednotka 3,13€, príspevok zamestnávateľa je najmenej 55% ceny jedla 1,72€, (najviac 55% zo stravného pri pracovnej ceste 5-12 hod. 3,52 € zo 6,40€).

napísal/a 04 nov 2022

Dobrý deň ja by som sa chcela informovať som vyučená kuchárka z 2 výučnými listami bez maturity v kuchyni pracujem už od 16 rokov brigádne až pokím som neskončila školu a od 20 rokov pracujem do školskej jedálne som sa dostala od roku 2019 ako kuchárka a od roku 2020 som sa stala vedúca školskej jedálne a mam na starost všetko čo vedúca má mať a ešte aj pritom varím a vydávam obedy a chcem sa opýtať do akej platovej triedy by som mala patriť? Ďakujem

napísal/a 04 nov 2022

Odpoveď Jedálne.sk

Vedúci zamestnanci zariadení školského stravovania sa do platových tried zaraďujú podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z.

05. PLATOVÁ TRIEDA Úplné stredné vzdelanie ( s maturitou, bez špecifikácie odboru)

01 „Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení“ .

Kuchári, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády.

Kuchár 02. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie ( bez maturity, bez špecifikácie odboru)

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.

02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

Hlavný kuchár 03. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie ( bez maturity alebo s maturitou)

01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.

03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít na osobitné akcie prevažne podľa vlastných receptúr a kalkulácií s použitím rôznej technológie, prípadná účasť na výrobe.

Podľa uvedeného zamestnanec bez úplného stredného vzdelania ( bez maturity) nemôže vykonávať činnosti vedúceho zamestnanca uvedené v 5.platovej triede.

Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi vykonávať činnosti, na ktoré podľa nariadenia vlády nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania.

Bez získania úplného stredného vzdelania môžete byť zaradená len ako kuchárka v 03. platovej triede.

Anna Kostelanská napísal/a 21 nov 2022

Pracujem ako kuchárka v Materskej škole. Varim aj pre deti zo Základnej školy.a k tomu zamestnanci.Spolu mam49 stravnikov.Pracovnu dobu 7 30 ho do 15 30 hod.Nqjprv idem do obchodu na nákup potravín to jetak okolo polhodiny.O 8 30 hod vydávam prvú desiatu a o 9 00 hod druhu desiatu nakoľko máme dve triedy.Okolo poldesiatej začínam variť a o pol dvanastej prvý výdaj obeda o dvanástej druhý a o 13 hod tretí deti zo školy. Medzi tým ešte zamestnanci.Po odchode deti zo školy dat do poriadku riady a prychystat olovrant.ktory vydávam okolo 15 hod az15 10 hod podľa toho kedy prídu na olovrant .Potom dat všetko do poriadku co je asi tak o15 45 hod.Rada by som vedela Váš názor či sa to dá jednej kuchárka všetko stíhať.Ja nestíham a chodím už 6 00hod do obchodu aby som to stihala navarit a pripraviť.Dakujem za odpoveď.

Jedálne.sk napísal/a 25 nov 2022

Vážená pani kuchárka,

popísali ste režim pracovnej činnosti kuchárky v zariadení školského stravovania pri „malotriednej ZŠ a MŠ. S Vami uvedeným problémom sa denne stretávajú kuchárky v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti malých obcí s počtom stravníkov do 50. Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009Z.z o zariadení školského stravovania sa odporúča nasledovný počet zamestnancov: vedúci zamestnanec na 0,5 úväzku, 1 kuchár na plný úväzok a 0,25 úväzku na doplnkové stravovanie (desiata a olovrant).

Podľa uvedeného celkového počtu stravníkov (49) sa nedá určiť koľko detí MŠ odoberá doplnkové stravovanie ( uvádzate dve triedy t.j. cca 40 detí). V prípade, že poskytujete desiatu aj žiakom ZŠ, je to služba navyše a čas na prípravu celého obeda (od 9,30- do 11,30 hod.) je nepostačujúci.

Rozvrh pracovnej činnosti a pracovnej doby Vám odporúčame prerokovať z Vaším priamym nadriadeným zamestnancom (vedúca školskej jedálne) prípadne z Vašim zamestnávateľom.

Zuzana Kurišová napísal/a 25 okt 2022

Dobrý deň, moje dieťa je nahlásené v MŠ s celoddenou výchovou a vzdelávaním, poobede odchádza domov. V zápisnom lístku na stravovanie je nahlásené na desiatu a obed. Vedúca ŠJ nám účtuje aj olovrant, ktorý nepoberá a ani som nepodpisovala, že ho bude poberať. Má právo nám účtovať olovrant a požadovať platbu? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Kurišová

Jedálne.sk napísal/a 28 okt 2022

„Režim stravovania žiakov a detí predškolského veku v zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ organizovať tak, aby zabezpečil

a) pre deti v predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) podávanie desiatej, obeda a olovrantu, ak nejde o deti uvedené v písmene b),

b) pre deti dochádzajúce do predškolského zariadenia1) a do prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku2) len na dopoludňajšie hodiny podávanie desiatej, a ak sú prítomné v predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) aj v čase obeda, podávanie aj obeda.“

Podľa uvedeného, pokiaľ dieťa nie je pravidelne prítomné v predškolskom zariadení v čase podávania olovrantu a zákonný zástupca dieťaťa vyznačil v zápisnom lístku stravníka odoberanie desiatej a obeda, uhrádza finančný príspevok za desiatu a obed. Riaditeľ školského zariadenia vydá Rozhodnutie o prijatí stravníka s poldennou výchovou na odber desiatej a obeda.

napísal/a 28 jún 2022

Dobrý deň, V škôlke nám počas obeda dieťa vysypalo obed. Išlo o kusový obed- kocka nákupu.Pani učiteľka požiadala o náhradný obed pre dieťa,načo hlavná kuchárka reagovala, že mu dá svoj.Ako sa rieši situácia keď dieťa prevrhne obed?Obed a vlastne každé jedlo sa normuje kde vziať náhradu?

Jedálne.sk napísal/a 28 okt 2022

Kde vziať náhradu? Ako je možné, že dieťa vysypalo obed, keď sa deťom materskej školy podáva obed priamo pri stole? Na túto otázku si musí odpovedať pani vedúca, ktorá zodpovedá zabezpečenie stravovania detí.

Snáď je len potrebné poďakovať za normálny „ľudský“ prístup hlavnej kuchárky.

napísal/a 26 máj 2022

Dobrý deň, prosím o usmernenie, kto má vydať rozhodnutie o prijatí stravníka (poprosím aj odkaz na legislatívu) pre Základnú školu s materskou školou, s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je obec. Ďakujem pekne za odpoveď.

napísal/a 26 máj 2022

Odpoveď Jedálne.sk

Rozhodnutie o prijatí žiaka do školského zariadenia vydáva riaditeľ školského zariadenia ( §5 ods. 6 zákon č. 596/2003Z.z.).

Ak je škola právnym subjektom , štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ, ktorý je oprávnený rozhodovať vo veciach prijatia žiakov za všetky súčasti školy, vrátane zariadenia školského stravovania.

 

napísal/a 26 mar 2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže školská jedáleň v materskej škole vydať na obed deťom suchú stravu (chlieb so šunkou) ?

 

 

napísal/a 30 mar 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Predpokladáme, že ide o výnimočný prípad,  kedy sa suchá strava pre deti a žiakov podáva ako hlavné jedlo počas prechodného obdobia,  a to v čase havarijných situácií, prerušenia dodávky energií alebo výpadku zamestnancov. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať energetickým a biologickým hodnotám podľa § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

napísal/a 24 mar 2021

Dobrý deň chcela by som sa informovať o zaradení som vedúca školskej jedálne MŠ máme 146 deti a 30 zamestnancov ,druhú škôlku máme 42 deti a 6 zamestnancov varíme desiata obed olovrant ,a tretiu škôlku máme iba obed pre nich varíme 38 deti a 8 zamestnancov bola som zaradená do 5 triedy a 2 stupňa bolo to správne zaradenie prosím vás? mám nastarosti celú agendu vedenia Školskej jedálne ďakujem

 

napísal/a 24 mar 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Na odmeňovanie skupiny zamestnancov zariadení školského stravovania sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.  

Vedúci zamestnanci školských jedální sa do platových tried zaraďujú podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. 

Pracovné činnosti vykonávané vedúcou školskej jedálne sú charakterizované v príklade pracovnej činnosti 01.05.01 ako „ Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení“

so zaradením do 5. platovej triedy s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania - úplné stredné vzdelanie. 

Kuchári a pomocní kuchári, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 uvedeného nariadenia vlády.

Pomocný kuchár so základným vzdelaním sa zaradí do 1. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.01.04 „ Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám“.

Kuchár so stredným vzdelaním sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.02.03  „Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál“ alebo

do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.03.05 „Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu“.

 

Do platového stupňa zaraďuje zamestnávateľ zamestnancov podľa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený s ohľadom  na dĺžku jeho započítanej praxe.

Zamestnancom zariadení školského stravovania sa určuje plat  (základná mzda) podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. januára 2021 sa určuje podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. 

Súčasťou  každej pracovnej zmluvy zamestnanca je dohoda o mzde, ktorá obsahuje nasledujúce zložky mzdy zamestnanca:  

a) nárokovateľné: 

o   základná mzda, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, ak nie je mzda dohodnutá vrátane práce nadčas, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 

o   mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak je priznané, 

o   príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu, 

o   mzdové zvýhodnenie za obtiažnosť pracoviska, ak je priznané; 

b) nenárokovateľné,: 

o   osobné ohodnotenie, 

o   odmena.  

Každý zamestnávateľ je povinný  v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. vystaviť oznámenie o výške a zložení funkčného platu pri každej zmene, resp. úprave funkčného platu zamestnanca. Čistá mzda zamestnanca  je výsledkom tzv. hrubej mzdy zamestnanca  zníženej o povinné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a daň z príjmu zamestnanca.

Podľa vami uvedenej len jednej zložky platu, nie je možné vypočítať výšku čistého príjmu, odporúčame Vám obrátiť sa na svojho zamestnávateľa. 
 

vedúca ŠJ napísal/a 24 aug 2022

Som vedúca ŠJ zaradená do 4. platovej triedy, žiadala som od riaditeľky zaradenie do 5 triedy, ale ona povedala, že som zaradená správne. Chcela, by som vedieť, na koho sa mám písomne obrátiť, aby vydal písomné stanovisko o správnom zaradení do 5. platovej triedy. Ďakujem.

napísal/a 13 sep 2022

Odpoveď Jedálne.sk

Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania sa podľa požadovanej kvalifikácie a popisu činností zaraďuje podľa Katalógu pracovných činností  spravidla do 5. platovej triedy. V prípade pochybnosti o nesprávnom zaradení do platovej triedy odporúčame písomne požiadať zamestnávateľa o prehodnotenie zaradenia do platovej triedy. Po písomnom odmietnutí, alebo nesprávnom zaradení je možné sa  so svojou požiadavkou obrátiť na príslušný Inšpektorát práce, ktorý posúdi správnosť zaradenia zamestnanca.

 

krehotinka napísal/a 12 mar 2021

Chcem sa opýtať, je vedúca ŠJ povinná pri nedostatku pracovníkov pracovať v kuchyni. Zamestnávateľ tvrdí, že je to naša povinnosť

napísal/a 16 mar 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Vedúca školskej jedálne je riadiaci zamestnanec, ktorému vyplýva z pracovnej činnosti zabezpečiť plynulý chod stravovacej jednotky. Pri nedostatku zamestnancov kuchyne z dôvodu práceneschopnosti, zabezpečí zamestanca na zastupovanie alebo prispôsobí jedálny lístok a krátkodobo vypomôže pri prácach v kuchyni (bežná prax). 

Pri  dlhodobom nedostatku zamestnancov, z dôvodu rozhodnutia zamestnávateľa, podľa pracovnej zmluvy a náplne práce vedúceho stravovacej jednotky nevyplýva povinnosť vykonávať pomocné práce pri príprave pokrmov. 
 

anonym napísal/a 08 nov 2023

Dobrý deň,chcela by som zareagovať na prácu vedúcej v ŠJ,lebo vraj aj stoly má utierať,tovar preberať to áno,ale aj ukladať do skladov,zastupovať kuchárku aj pomocnú silu a vedúcu nemá kto

Jedálne.sk napísal/a 21 nov 2023

Plne s Vami súhlasíme, vedúci zamestnanec zodpovedá za plynulý chod stravovacieho zariadenia, čo sa má premietnuť do príplatku za riadenie, ktorý je častokrát minimálny alebo aj nulový.

Pri výpadku zamestnancov z dôvodu ochorenia ( to je čoraz častejšie, keďže vekový priemer zamestnancov školských jedální sa pohybuje od 50 rokov a viac), je povinný zabezpečiť zastupovanie, čo sa nepodarí z dôvodu ponúkanej minimálnej mzdy.

Takže neostáva nič iné, len si obliecť zásteru a "zabezpečiť plynulý chod". Po pracovnej dobe zbalí "papiere" do tašiek (a to je už podozrivý čo odnáša) a svoje pracovné povinnosti dotiahne doma.

Zastupovanie vedúceho školskej jedálne počas PN? O tom je už iná rozprávka...

Marta napísal/a 27 nov 2023

Zastupovanie vedúceho školskej jedálne počas PN? O tom je už iná rozprávka... Tak a ja tuto rozravku dopoviem: su 2 varianty....variant c.1 ak ste chory bezna chripka angina bolesti chrbta alebo koncatiny a tak podobne tak maximalne doktorovi po antibiotika alebo analgetika a robite dalej v kychyni to nevadi ze kaslete a dychate nad jedlom a roznasate bacile ved HACCP to je len taky zdrap papiera. variant c.2 ak uz ste dlhodobo PN tam kde nemaju adekvatnu nahradu vacsinou na malych skolach na obciach tak pokial vam neamputuju hlavu alebo ruky alebo neostanete dement na hlavu tak pocas PN bud chodite cez vychadzky na 2hodiny do prace alebo robite vsetko z domu dostanete zaplatenu iba PN takze robili ste ale na vyplate nic navyse neuvidite.potom pridete do prace po PN este na vas zazeraju ze preco ste vlastne si dovolil ochoriet? takze vlastne je to vsetko vasa vina.....zazvonil zvonec a rozpravky je koniec :-)

Jedálne.sk napísal/a 28 nov 2023

Popísali ste to výstižne. Takýchto rozprávok z pracovných podmienok, v ktorých fungujú zariadenia školského stravovania, by nenapísal ani sám Pavol Dobšinský.

anonym napísal/a 08 nov 2023

Dobrý deň,prosim Vás a Vy ako vedúca aj tovar ukladáte do skladov,stoly utierate, chystáte kuchárke napr.keksy,ovocie ...

napísal/a 12 mar 2021

Dobrý deň, idem si k Vám po radu, nakoľko za krátky čas, ako robím vedúcu ŠJ, som sa s takýmto prípadom ešte nestretla...Od marca k nám do MŠ nastupuje dieťa, ktoré nebude poberať obed. Akú stravnú jednotku tomuto dieťaťu počítať, keď naša stravnú jednotka je 1,37€/deň? Je možné je započítať len desiatu a olovrant, t. j. 0,57 €? A ako sa potom mám vysporiadať s normou potravín na deň (normatívne náklady na potraviny)? Ďakujem

napísal/a 15 mar 2021

Odpoveď Jedálne.sk


Podľa §8  ods.2 vyhlášky č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež musí pre deti predškolského veku prevádzkovateľ zabezpečiť pri celodennej výchove desiatu, obed a olovrant. T.z, že dieťa v čase prítomnosti v MŠ odoberie desiatu, obed olovrant.
Pre deti , ktoré sú v predškolskom zariadení v dopoludňajších hodinách zabezpečí podávanie desiatej, ak je prítomné v aj v čase obeda , dieťa odoberie aj obed.  
Kombinácia desiata a olovrant, je možná len v tom prípade, ak dieťa na základe posúdenia lekára vyžaduje osobitné stravovanie.

Milan Rosa napísal/a 20 feb 2021

Dobrý deň,Chcem sa opýtať ako je to s likvidáciou nevydaných obedov.Myslim tak aby neboli použité na ďalšie obedy v nasledujúci deň.Bolo objavené obalené filé z predošlého dňa v rybacej polievke.Obedy ,resp.vecere sa vydávajú v noci od 22:00do 02:00 a v ten deň po nočných ďalší výdaj o 10:00hod

napísal/a 22 feb 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa druhej časti otázky predpokladáme, že otázka sa netýka konkrétne výdaja jedál v školskej jedálni.  Odpovedáme na prvú časť otázky, ako je to s likvidáciou nevydaných obedov v školskej jedálni. Napriek tomu, že stravníci sú povinní sa na odobratie obeda prihlásiť, resp. z obeda odhlásiť, stáva sa, že zostávajú aj neodobraté obedy.  V takomto prípade, ak neprekročila doba výdaja pokrmov čas 3 hodín, je možné neodobratý obed vydať na tzv. dupľu žiakom alebo zamestnancom školy. Po uplynutí  3 hodín od uvarenia pokrmov, sú nevydané pokrmy za hranicou zdravotnej bezpečnosti a stávajú sa biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, s ktorým školská jedáleň nakladá podľa zákona o odpadoch.

Hlavnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovávať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín. V zmysle uvedeného školská jedáleň v technologickom postupe prípravy pokrmov nemá povolené ani len urobiť si predprípravu deň vopred ( napr. uvariť zemiaky v šupke a pod.). Použitím  zvyškov z predchádzajúceho dňa verejné stravovacie zariadenia porušujú zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov a riskujú zdravotnú bezpečnosť pripravovaných pokrmov. Pri takomto zistení majú stravníci právo, tak ako aj v inom verejnom stravovacom zariadení, poskytnuté jedlo reklamovať. Denne odoberané vzorky z pripravovaných pokrmov vedia preukázať z akých surovín bol pokrm pripravený a vedia preukázať aj ich zdravotnú bezpečnosť, či ich nutričné zloženie. 
 

 

napísal/a 28 jan 2021

Viete mi poradiť koľko stravníkov pripadá na jedného kuchára pri celodennom stravovaní ,ďakujem .

napísal/a 28 jan 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pri jednozmennej prevádzke ( MŠ- desiata-obed-olovrant) do 50 stravníkov je odporúčaný - 1 kuchár
Pri celodennej prevádzke (internátne zariadenia- raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) do 50 stravníkov sú odporúčaní - 2 kuchári.
Pri stanovení počtu zamestnancov je potrebné zohľadniť aj iné špeciálne požiadavky ako je prenos stravy na iné výdajné miesto, zabezpečovanie celospoločenských programov , príprava diétnych pokrmov, stravovanie športovcov a pod..
Odporúčané počty zamestnancov v školskej jedálni podľa počtu stravníkov sú uvedené v prílohe č. 2  k vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

Henrieta napísal/a 21 feb 2021

Som vedúca v Šj máme 230 stravníkov.Teraz počas Covidu keď nechodí 2.stupeň mám okolo 115 stravníkov chcem sa opýtať či môže riaditeĺ školy preradiť pomocnú silu ns upratovačku lebo nemáme počet stravníkov na to aby mohli byť v kuchyni 4 zamestnanci.Ďakujem

napísal/a 22 feb 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Zamestnávateľ môže vyžadovať od zamestnanca, aby vykonával len takú prácu, na akej sa dohodli v pracovnej zmluve. Pracovnú zmluvu nemôže zamestnávateľ sám bez súhlasu zamestnanca zmeniť a rozhodnúť, že zamestnanec bude vykonávať inú prácu. Podmienky dojednané medzi zamestnávateľom a zamestnancom v pracovnej zmluve sú záväzné tak pre zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Žiadna zo zmluvných strán nemôže jednostranne vnútiť tej druhej také podmienky, s ktorými nesúhlasí.

Niekedy však môžu nastať situácie, keď zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu, ktorú má vykonávať v zmysle pracovnej zmluvy. Prípadne potrebuje, aby zamestnanec dočasne vykonával inú prácu. Alebo môžu nastať okolnosti na strane zamestnanca, pre ktoré je zamestnávateľ povinný určiť zamestnancovi inú prácu. 

Zamestnanca však nemôže zamestnávateľ preradiť na inú prácu hocikedy a bez splnenia ďalších podmienok. Zákonník práce v ustanovení § 55 výslovne upravuje podmienky a situácie, za ktorých zamestnávateľ môže, resp. niekedy dokonca musí zamestnanca preradiť.

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi preradením zamestnanca s jeho súhlasom a bez jeho súhlasu. Ak s preradením zamestnanec súhlasí, možno ho preradiť kedykoľvek a na hocijakú inú prácu. Avšak len na určitú dobu, po ktorej by sa zamestnanec mal vrátiť späť na pôvodnú prácu. Ak však zamestnanec s preradením nesúhlasí, situácia je komplikovanejšia. V takomto prípade je možné preradiť zamestnanca len ak je potrebné odvrátiť určitú mimoriadnu okolnosť alebo zmierniť následky takejto mimoriadnej udalosti. Aj tu platí, že preradenie zamestnanca pri odvracaní mimoriadnej udalosti však môže trvať len nevyhnutne potrebný čas. Po skončení mimoriadnej okolnosti alebo odstránení následkov takejto mimoriadnej okolnosti sa zamestnanec musí vrátiť vykonávať tú prácu, ktorú vykonával predtým. Zákon bližšie nedefinuje aké situácie spadajú pod mimoriadne udalosti. Je preto vhodné zaviesť ich definíciu, resp. bližšiu konkretizáciu v pracovnom poriadku alebo v pracovnej zmluve. 

Podľa nášho názoru upratovacie práce nemožno považovať za odvracanie mimoriadnej udalosti. 
 

napísal/a 14 jan 2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je potrebné odoberať vzorku aj z pečiva. Alebo treba odložiť pečivo spolu s natretou nátierkou do jednej nádoby? Keďže sa píše, že vzorku odoberáme z hotových jedál vyhotovených v školskej jedálni.. Odoberáme vzorku len z nátierky (50g), pretože sa vyhotoví v zariadení školského stravovania. Pričom pečivo je z distribučnej siete. Stretla som sa s rôznymi postojmi, až som začala uvažovať či robíme chybu. Ďakujem za objasnenie. :)

napísal/a 15 jan 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Váš postup pri odoberaní vzorky pokrmu je správny. Odoberá sa len vzorka hotového pokrmu, vo vašom prípade vzorka pripravovanej nátierky. Vzorku podávaného pečiva alebo čistého masla, či medu nie je porebné uchovávať. Ak by ste však pripravovali medové maslo, zmiešaním masla a medu, vtedy je už potrebné odobrať vzorku ako u pripravovanej nátierky.

Saman napísal/a 30 dec 2020

Dobrý deň. Chcem sa informovať v súvislosti s pracovným úväzkom veducej školskej jedálne. Ak mam do 50 stravníkov MŠ, ZŠ a zamestnanci, cca 48, v zmysle vyhlášky mi pripadá 0,8 osoby teda úväzok 80%. Môže zamestnávateľ teda obec mi určit len 20% úväzok? aj po predloženej žiadosti o navýšenie? nieje to trocha proti vyhláške? Poradte mi prosim ako postupovať. Dakujem

napísal/a 07 jan 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov  v školskej jedálni v prílohe  č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z.z. stanovuje pri počte do 50 stravníkov v jednozmennej prevádzke  úväzok vedúceho zamestnanca 0,5. Odporúčané počty zamestnancov v jednotlivých pozíciách sú nastavené podľa počtu stravníkov tak, aby zariadenie školského stravovania spĺňalo všetky atribúty zdravotne bezpečnej prevádzky.  Jedná sa o minimálny počet zamestnancov, ktorí zabezpečia prípravu  energeticky a nutrične vyvážených jedál za dodržania hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe.
 

Radovan napísal/a 19 jan 2021

Skor som mal namysli celodennu prevádzku...ale kazdopádne...moze obec určit na danu poziciu aj menší úväzok? ako sa mozem ako zamestnanec brániť? Robí prácú na 80% ale dostáva len 20%...poradite mi dalsi postup?

Veselá napísal/a 11 dec 2020

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o technické požiadavky na zriadenie diétnej kuchyne v rámci celkovej kuchyne a príslušenstva kuchyne a jedálne materskej školy. Akým spôsobom je nutné zabezpečiť ochranu pri krížovej kontaminácii medzi pracovnými operáciami alebo počas pracovných operácií s potravinami a pokrmami. Ďakujem

napísal/a 15 dec 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Riziko sekundárnej kontaminácie diétnych pokrmov pripravovaných v školskej jedálni  je závislé na znalosti princípov správnej výrobnej praxe zamestnancov školskej jedálne. Prevencia sekundárnej kontaminácie spočíva v dodržiavaní stanovených pravidiel a postupov HACCP, osobná a prevádzková hygiena (napr. umývanie rúk pri prechode prác, používanie vyhradených pracovných plôch a farebne odlíšených pomôcok,  dôkladné čistenie zariadení a pomôcok; skladovanie surovín a potravín v oddelených priestoroch alebo uzavretých nádobách; organizáciu pri výdaji pokrmov).

Prípravu diétnych jedál umožňuje

-       dostatočný počet zamestnancov, 

-       vyučená kuchárka  určená na prípravu diétnych jedál,

-       dostatočná kapacita školskej jedálne k počtu pripravovaných pokrmov, 

-       primeraná veľkosť varných zariadení, 

-       vyhradený kuchynský riad a náradie zo zdravotne bezpečného materiálu, určené len na prípravu diétnych pokrmov,

-       vyhradený stolový riad zo zdravotne bezpečného materiálu a so súvislým a s nepoškodeným povrchom,

-       označený pracovný stôl a pracovné plochy (dosky) odlíšené farebne, 

-       vyhradené skladové priestory na skladovanie suchých, chladených a mrazených potravín, 

-       dostatok chladničiek, aby bolo možné uskladniť potraviny podľa druhu (mäso, mlieko, mliečne výrobky, čerstvú zeleninu, čerstvé ovocie vajcia a pod.)
 

Patricia napísal/a 08 dec 2020

Dobry den, chcela by som sa opytat ako je to s ovocim a zeleninou. Moje dieta dostava 1 jablko na mesiac co sa mi zda velmi malo a ziadnu zeleninu. Skolka nakupuje mlieko s prichutami a vselijake ine veci ale naozaj to ovocie a zelenina mi tam chyba. Dakujem

napísal/a 09 dec 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa zásad na zostavu jedálnych lístkov pre školské stravovanie v prílohe  č.1 k vyhláške č.330/2009 Z.z. sa zelenina podáva denne (polievka alebo hlavné jedlo), z toho  vo forme šalátov 2x týždenne a 1x týždenne ako zeleninová obloha. Pri podávaní doplnkových jedál - desiata, olovrant sa podáva sezónna zelenina ku každej nátierke, tam kde je to vhodné. Ovocie sa zaraďuje do jedálneho lístka denne podľa finančného limitu. V materských školách sa odporúča zaraďovať ovocie denne v dopoludňajších hodinách aj v menších porciách alebo ako obloha k nátierke, ak je to vhodné. Čerstvé ovocie je možné zaraďovať do jedálneho lístka aj formou ovocného múčnika alebo ako ovocný šalát k pudingom, jogurtom a pod.

Štefan napísal/a 22 nov 2020

Dobrý deň, o koľkej musia deti dostať školský obed, lebo u nás deti dostanú obed o 14:30. Ďakujem za váš odpoveď.

napísal/a 25 nov 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Organizáciu režimu stravovania s dostatočnou prestávkou na jedlo a oddych  určuje riaditeľ školy v školskom poriadku tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov. Dôležité je brať na zreteľ epidemiologické hľadisko a dodržať podmienku výdaja pokrmov ihneď po dohotovení najneskôr však 3 hodiny po ukončení spracovania. Obed, ktorý sa začne vydávať o 14,30 hod. môže byť uvarený najskôr o 12,00 hod.

napísal/a 05 nov 2020

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Môžem byť poverená vedúcou školskej jedálne keď si dorábam maturitu? Mám 26 ročnú prax v školstve ako hl. kuchárka. Ďakujem

napísal/a 09 nov 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania už pri nástupe do funkcie musí spĺňať predpoklady pre výkon riadiacej činnosti podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme § 3 ods.1:

Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) je bezúhonná, 

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady (podľa zákona č. 553/2003Z.z.)   a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis (zákon č. 585/2008 Z.z.;§22),

d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis (zákon č. 585/2008 Z.z.;§22), atď. ...

Predpoklady uvedené v odseku 1 musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme.

Kvalifikačné predpoklady podľa písm. c) a v súlade so zákonom č. 553/2003Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, §2 ods.3 písm. c) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
 

Zuzana napísal/a 02 nov 2020

Dobry den.Chcem sa opytat na aky pocet ziakov a zamestnancov mozu mat hlavna a pomocna kucharka naplny uvazok. Dakujem

napísal/a 05 nov 2020

Odpoveď Jedálne.sk

V zariadení školského stravovania sa určuje počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov, odporúčaný počet je uvedený v prílohe č.2 a 3 k vyhláške č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 

Saman napísal/a 24 nov 2020

Dobrý deň. Ta uvedená vyhlaska s počtom zamestnancov je závezna ci su to minimálne počty...ci ako mame chapat slovo ODPORUCANY počet zamestncov. dakujem

napísal/a 25 nov 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni stanovuje minimálny počet zamestnancov, ktorí podľa počtu prijatých stravníkov zabezpečia prípravu  energeticky a nutrične vyvážených jedál za dodržania hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe. 

Lucia napísal/a 14 jan 2021

Dobrý deň slovo odporúčaný by malo byť nahradené záväzný, keď pýtam navýšenie sily, zriadovateľ aj riaditeľ sa ohradzuje slovom odporúčaný, ak by tam bolo záväzný tak by mi silu dali, ale tým, že kuchárok mám málo musím aj ja vo svojom pracovnom čase zbehnúť do kuchyne pomáhať aj keď to nemám v náplni a nemám to zaplatené, ale ako mi bolo povedané robím to v pracovnom čase, prosím o uverejnenie mojich slov ďakujem

Jana napísal/a 08 okt 2020

Dobrý deň, prosím Vás musia mať kuchárky v materskej škole obuv s oceľovou špičkou? Ďakujem, Jana

napísal/a 14 okt 2020

Odpoveď Jedalne.sk

Zamestnanci zariadení školského stravovania pri výkone svojej práce používajú obuv s protišmykovou podrážkou. Dôležité pri výbere vhodnej obuvi, je požadovať od svojho dodávateľa certifikát k  pracovnej obuvi s protišmykovou úpravou pre mokré a mastné povrchy.

Odporúčaný zoznam ochranných pracovných prostriedkov  nájdete v prílohe č.7 k vyhláške č.330/2009 Z.z o zariadení školského stravovania.

 

Klara napísal/a 28 sep 2020

Je povinná vedúca šk. jedálne na konci roka poskytnúť rodičom vyúčtovanie odobratej stravy za školský rok? Môže si zamestnanec školy stravujúci sa v školskej jedálni nedojedený obed vziať domov v donesenej miske, prípadne si obed naložený na tanier preložiť do misky a vziať domov?

napísal/a 02 okt 2020

Otázka č. 1 : Je povinná vedúca šk. jedálne na konci roka poskytnúť rodičom vyúčtovanie odobratej stravy za školský rok? 

Odpoveď Jedalne.sk

Ak zákonný zástupca uhrádza príspevok na stravovanie, alebo aspoň jeho časť, má právo žiadať informáciu o jeho čerpaní.

Otázka č. 2 : Môže si zamestnanec školy stravujúci sa v školskej jedálni nedojedený obed vziať domov v donesenej miske, prípadne si obed naložený na tanier preložiť do misky a vziať domov?

Odpoveď Jedalne.sk

Školská jedáleň podľa školského zákona sa  zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v  čase ich pobytu v škole. Stravníci, ktorí konzumujú jedlá v školskej jedálni sú deti, žiaci a zamestnanci školy. Vo výnimočných prípadoch si môže stravník prevziať jedlo do prepravných nádob ( teraz do jednorazových) a to vo vyhradenom čase ( mimo času výdaja obeda v jedálni) a vyhradenom priestore ( mimo výdajného okienka v jedálni). Výnimočným prípadom u detí a žiakov je prvý deň ochorenia, u zamestnancov sú to časové dôvody.

Povinnosťou zamestnancov školskej jedálne je naservírovať stravníkovi objednaný obed na tanier. Pedagogický zamestnanec má aj v čase konzumácie jedál výchovne pôsobiť na svojich žiakov, byť príkladom. Ako vedúci zamestnanec školskej jedálne odnášaniu neviete zabrániť, zobrať si svoj zaplatený obed môže. Naozaj záleží od kultúry každého jedinca.

Problém nastane, ak si svoje zvyšky obeda začnú odnášať aj žiaci. 
 

napísal/a 23 sep 2020

Dobrý deň, som upratovačka v základnej škole, začíname o 13hod. Chceli by sme brať si obedy do svojich obedárov, ale vedúca nám nechce dovoliť, že sa máme najesť v jedálni.

 

napísal/a 23 sep 2020

Odpoveď Jedalne.sk

Podľa  § 140 školského zákona ( č.245/2008 Z.z.) zariadenie školského stravovania sa zriaďuje na prípravu, výdaj  a konzumáciu jedál pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

Obedy do obedárov (predovšetkým pre cudzích stravníkov) je možné vydávať len vo vyhradenom čase a vyhradenom mieste, mimo  výdajného okienka na riadny výdaj stravy.


Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú  situáciu v súvislosti s obmedzeniami ochorenia COVID 19, je zakázané vydávať pokrmy do obedárov. 
 

napísal/a 16 sep 2020

Prosím o odborné stanovisko, vedenie školy ZŠ trvá, aby kuchárky počas výdaja obedov upratovali jedáleň, ak žiak niečo rozleje alebo rozbije. Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 23 sep 2020

Odpoveď Jedalne.sk

Zamestnanci školskej  jedálne v zmysle správnej výrobnej praxe pre zabezpečenie bezpečnej prípravy a výdaja pokrmov  sú povinní pri sanitácii použiť vyhradený odev, aby nedochádzalo ku kontaminácii pokrmov odevom. 

Odporúčame vám konštruktívne  komunikovať s vedením  školy a argumentovať nedostatočným časovým priestorom pri výdaji stravy a dodržiavaním hygienických požiadaviek na ochranu proti krížtovej kontaminácii medzi pracovnými operáciami- výdaj stravy- upratovanie podlahy. 
 

napísal/a 12 aug 2020

Chcem sa Vás opýtať, či na konci škol. roka máme vracať preplatky rodičom žiakov automaticky, alebo si majú rodičia žiadať o vrátenie preplatkov vzhľadom na to, že v smernici máme uvedené, že preplatky sa presúvajú do bud. škol. roka. Ako je to, prosím Vás, so zábezpekou na bezplatné stravovanie? Keďže od 1.1.2020 sa bezplatné stravovanie skončí, môžeme vrátiť rodičom zábezpeku už teraz, alebo je to potrebné až na konci kalend. roka 2020? Môžeme vrátiť tzv. zábezpeku spolu s preplatkami? Ďakujem

napísal/a 12 aug 2020

redakcia Jedálne.sk

Preplatky za neodobraté jedlá sa po zúčtovaní vracajú zákonným zástupcom detí a žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku. Tieto preplatky je potrebné vrátiť bezodkladne bez toho, aby o to zákonný zástupca dieťaťa žiadal. Preplatky na stravnom, za deti a žiakov, ktorí pokračujú v školskej dochádzke a budú sa stravovať v zariadení školského stravovania sa automaticky presúvajú do ďalšieho školského roka.
S tzv. „zábezpekou“ – zálohou za neodhlásené obedy sa nakladá podobne, ako s preplatkami na stravnom. Buď ju po skončení školskej dochádzky vrátite stravníkovi, alebo ju presúvate do ďalšieho školského roka.  Odporúčame Vám,  pokiaľ nebude legislatívne upravené – resp. zrušené poskytovanie dotácie na obedy “zadarmo“, nemožno hovoriť o vracaní zábezpeky alebo podmienkach, ktoré budú platiť v školskom stravovaní. 

napísal/a 16 jún 2020

Dobrý deň. Od 1.6 pracujem ako vedúca školskej jedálne, mám školu kuchárka-servírka obsluha. Takže nepotrebujem hygienické minimum? A aké iné školenia by som mala absolvovať? ďakujem

napísal/a 26 jún 2020

Jedálne.sk

Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania musí spĺňať kvalifikačné požiadavky - stredné vzdelanie ukončené maturitným vysvedčením a požiadavky na odbornú spôsobilosť na prácu s potravinami. Ukončením vzdelania v odbore kuchár získavate odbornú spôsobilosť zo vzdelania, nepotrebujete absolvovať žiadne iné špeciálne školenia. 

napísal/a 10 jún 2020

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc s poskytnutím informácií.  Sme súkromná škola a jasle - prosím viete nám poradiť, čo musí, alebo ako musí postupovať reštaurácia, ktorá je ochotná nám variť stravu pre deti, aby bola hygienou akceptovateľná, ako detská strava. Nám sa nič nepodarilo nájsť na internete , preto Vás prosíme o pomoc a radu. Ďakujeme

napísal/a 10 jún 2020

Jedálne.sk

Ak zriaďovateľ súkromnej materskej školy nepožiadal MŠVVaŠ SR o jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR, jej činnosť nepodlieha všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré platia pre školy a školské zariadenia v sieti. Strava poskytovaná deťom predškolského veku v zariadení pre deti a mládež musí spĺňať odporúčané výživové dávky, ktoré vytvárajú základný predpoklad na zabezpečenie zdravej výživy pre jednotlivé fyziologické skupiny obyvateľstva. Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9.revízia) boli zverejnené vo vestníku MZ SR ročník 63, čiastka 4-5 19.júna 2015

Ailina Hanková napísal/a 12 nov 2020

Dobrý deň, sme súkromná základná škola, ktorá aktuálne potrebuje zmeniť dodávateľa školskej stravy z dôvodu, že pôvodný dodávateľ od zmluvy odstúpil. Vykonali sme kroky zamerané na podporu toho, aby došlo k zmene súkromnej výdajnej školskej jedálne, resp. aby došlo k tomu, že nová súkromná výdajná školská jedálneň mohla byť zaradená do siete zariadení školského stravovania. Žiadosť formálne musí predkladať pôvodný zriaďovateľ, tak aj urobil, všetky dokumenty boli predložené, okrem jedného. Ministerstvo školstva SR požaduje, aby bolo predložené, z akej školskej jedálne bude dodávaná strava do tejto novej súkromnej výdajnej školskej jedálne. Problém je, že žiadna školská jedáleň nie je ochotná dodávať, z dôvodu obmedzených kapacitných možností. Nový zriaďovateľ súkromnej výdajnej školskej jedálne bude stravu odoberať z vlastného reštauračného zariadenia, ktoré prevádzkuje ako súkromná reštaurácia a teda nemá status školskej jedálne. Je toto dôvod na to, aby MŠ SR zamietlo žiadosť o zmenu zriaďovateľa súkromnej výdajnej školskej jedálne a nezaradilo tohto súkromného dodávateľa do siete a nepriradilo mu status súkromnej výdajnej školskej jedálne? alebo inak: ak subjekt chce byť zaradený v sieti školských zariadení ako súkromná výdajná školská jedáleň - musí stravu odoberať len a len zo školskej jedálne? alebo je možné stravu odoberať aj zo súkromnej reštaurácie? ďakujeme za pomoc

napísal/a 13 nov 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Na účely školského stravovania sa uplatňujú ustanovenia §139 až §141 zákona č. 245/2008 Z.z. a určujú zariadenia školského stravovania, ktoré zabezpečujú  stravovanie detí , žiakov a iných osôb - školská jedáleň a výdajná školská jedáleň.

V prvej vete ods.1 §141 zákona č. 245/2008 Z.z. je uvedené, že výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj , konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Druhá veta bezprostredne nadväzuje na prvú vetu a vymedzuje činnosti, ktoré výdajná školská jedáleň zabezpečuje pri dodávke stravy so špecifikáciou, že jedlá a nápoje  sú do výdajnej školskej jedálne dodávané zo školskej jedálne. Jedná sa o školskú jedáleň zaradenú v sieti škôl a školských zariadení.

Ak by bolo možné do výdajnej školskej jedálne dodávať stravu pre účely stravovania detí a žiakov aj z iných zariadení (reštauračných) poskytujúcich stravovanie, potom by sa špecifikácia uvedená v závere druhej vety neuvádzala.

Podľa §16 ods.7 písm. b) ministerstvo školstva pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl, školských zariadení, t.j. aj formu organizácie dodávania stravy do výdajnej školskej jedálne. 

 
 

Ailina Hanková napísal/a 13 nov 2020

Dobrý deň, sme súkromná základná škola, ktorá aktuálne potrebuje zmeniť dodávateľa školskej stravy z dôvodu, že pôvodný dodávateľ od zmluvy odstúpil. Vykonali sme kroky zamerané na podporu toho, aby došlo k zmene súkromnej výdajnej školskej jedálne, resp. aby došlo k tomu, že nová súkromná výdajná školská jedálneň mohla byť zaradená do siete zariadení školského stravovania. Žiadosť formálne musí predkladať pôvodný zriaďovateľ, tak aj urobil, všetky dokumenty boli predložené, okrem jedného. Ministerstvo školstva SR požaduje, aby bolo predložené, z akej školskej jedálne bude dodávaná strava do tejto novej súkromnej výdajnej školskej jedálne. Problém je, že žiadna školská jedáleň nie je ochotná dodávať, z dôvodu obmedzených kapacitných možností. Nový zriaďovateľ súkromnej výdajnej školskej jedálne bude stravu odoberať z vlastného reštauračného zariadenia, ktoré prevádzkuje ako súkromná reštaurácia a teda nemá status školskej jedálne. Je toto dôvod na to, aby MŠ SR zamietlo žiadosť o zmenu zriaďovateľa súkromnej výdajnej školskej jedálne a nezaradilo tohto súkromného dodávateľa do siete a nepriradilo mu status súkromnej výdajnej školskej jedálne? alebo inak: ak subjekt chce byť zaradený v sieti školských zariadení ako súkromná výdajná školská jedáleň - musí stravu odoberať len a len zo školskej jedálne? alebo je možné stravu odoberať aj zo súkromnej reštaurácie? ďakujeme za pomoc

Ailina Hanková napísal/a 13 nov 2020

Dobrý deň, sme súkromná základná škola, ktorá aktuálne potrebuje zmeniť dodávateľa školskej stravy z dôvodu, že pôvodný dodávateľ od zmluvy odstúpil. Vykonali sme kroky zamerané na podporu toho, aby došlo k zmene súkromnej výdajnej školskej jedálne, resp. aby došlo k tomu, že nová súkromná výdajná školská jedálneň mohla byť zaradená do siete zariadení školského stravovania. Žiadosť formálne musí predkladať pôvodný zriaďovateľ, tak aj urobil, všetky dokumenty boli predložené, okrem jedného. Ministerstvo školstva SR požaduje, aby bolo predložené, z akej školskej jedálne bude dodávaná strava do tejto novej súkromnej výdajnej školskej jedálne. Problém je, že žiadna školská jedáleň nie je ochotná dodávať, z dôvodu obmedzených kapacitných možností. Nový zriaďovateľ súkromnej výdajnej školskej jedálne bude stravu odoberať z vlastného reštauračného zariadenia, ktoré prevádzkuje ako súkromná reštaurácia a teda nemá status školskej jedálne. Je toto dôvod na to, aby MŠ SR zamietlo žiadosť o zmenu zriaďovateľa súkromnej výdajnej školskej jedálne a nezaradilo tohto súkromného dodávateľa do siete a nepriradilo mu status súkromnej výdajnej školskej jedálne? alebo inak: ak subjekt chce byť zaradený v sieti školských zariadení ako súkromná výdajná školská jedáleň - musí stravu odoberať len a len zo školskej jedálne? alebo je možné stravu odoberať aj zo súkromnej reštaurácie? ďakujeme za pomoc

napísal/a 05 máj 2020

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, aký je postup pri vrátení preplatku končiacim maturantom? Vracia sa celá suma, alebo suma bez réžie? Ďakujem

 

napísal/a 13 máj 2020

Pri cene  stravného lístka je potrebné vychádzať z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín, z príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov (ďalej réžia) a z dotácie na obedy "zadarmo" (u predškolákov MŠ a žiakov ZŠ). V prípade vrátenia preplatkov stravníkom, ktorí ukončili stravovanie v zariadení,  je školská jedáleň povinná vrátiť príspevok rodiča na nákup potravín za neodobraté jedlá.U réžie  je potrebné najprv rozlíšiť  spôsob úhrady  podľa rozhodnutia zriaďovateľa resp. riaditeľa školy. Réžia môže byť stanovená na deň na jedno odobraté jedlo (napr. 0,20€ ) alebo paušálne na jeden stravný mesiac alebo rok (napr. 2 €) bez  ohľadu na počet odobratých jedál.  Školská jedáleň vráti stravníkovi réžiu, ktorá je stanovená za deň podľa počtu  neodobratých jedál. Pri paušálnej úhrade sa réžia stravníkovi nevracia. 

napísal/a 07 apr 2020

Prosím o odpoveď na otázku ku možnostiam otvorenia školských jedální na výdaj stravy pre žiakov a seniorov. V zmysle nariadení o dodržiavaní hygienických predpisov by bolo možné testovať prednostne na koronavírus - zamestnancov školských jedální, ktorí sa zúčastnia na príprave a výdaji stravy pre dôchodcov. Takto by sa predišlo rozširovanej nákaze, keď stačí aby jedna kuchárka (pozitívna na COVID19 a nevykazovala by žiadne príznaky) si utrela pri príprave stravy napríklad oči ... ďakujem

napísal/a 13 máj 2020

Pre otvorenie školských jedální na výdaj stravy pre seniorov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo vydané opatrenie hlavného hygienika, ktoré nájdete v článku https://www.jedalne.sk/clanky/doc/priprava-a-vydaj-stravy-pre-seniorov-a-socialne-znevyhodnene-deti-242/doc-article.htm
 
O výbere testovaných skupín obyvateľstva na prítomnosť vírusu COVID 19 rozhoduje Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky.

napísal/a 07 apr 2020

Dobry den . Prosim Vas o informaciu kolko vlastne vracaju rodičom za obed ak su deti odhlasene z dovodu marodky....Chapem,ze ak za mesic platim.4 eur a maroduje 10 dni tak...zrejme sa vratia 2 eura kedze za obed rodica doplacaju 0.20 cento....ale poznam pripady ,ze v systeme na odhlas a prihlas.obedov maju vysoky preplatko akokeby im za pdhalseny obed rato 1.20 eur a nie 0.20 Dakujem

napísal/a 13 máj 2020

Pri cene  stravného lístka je potrebné vychádzať z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín, z príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov (ďalej réžia) a z dotácie na obedy "zadarmo" (u predškolákov MŠ a žiakov ZŠ). V prípade vrátenia preplatkov stravníkom, ktorí ukončili stravovanie v zariadení,  je školská jedáleň povinná vrátiť príspevok rodiča na nákup potravín za neodobraté jedlá.U réžie  je potrebné najprv rozlíšiť  spôsob úhrady  podľa rozhodnutia zriaďovateľa resp. riaditeľa školy. Réžia môže byť stanovená na deň na jedno odobraté jedlo (napr. 0,20€ ) alebo paušálne na jeden stravný mesiac alebo rok (napr. 2 €) bez  ohľadu na počet odobratých jedál.  Školská jedáleň vráti stravníkovi réžiu, ktorá je stanovená za deň podľa počtu  neodobratých jedál. Pri paušálnej úhrade sa réžia stravníkovi nevracia. 

Beata napísal/a 26 okt 2019

Dobry den,chcela by som sa iňformovat.na ktorom ucte ma byt zalohova platba 20€.Mne kontrolorka povedala,ze tie peniaze mam odosla na ucet skolay a mesacne od nich ziadat peniaze na stravu pte deti ktote neboli v skole a meodhlasili sa z obeda.Dakujem

Lena napísal/a 01 okt 2019

Dobrý deň, má žiak nárok na dotovaný obed, keď sa zúčastní vyučovania len jednu hodinu ?

Dana napísal/a 23 sep 2019

Dobrý deň, sme malá jedáleň, obstarávame potraviny za cca 21 000,- eur ročne. Urobili sme výberové konanie na dodávateľa potravín. Z prihlásených troch, aj ten najlacnejší má niektoré potraviny dosť drahé. Je možné, aby sme napríklad mäso a mäsové výrobky nakupovali u iného - ladnejšieho dodávateľa ? Alebo musíme všetky potraviny /pečivo, mäso, zeleninu/ brať iba od jedného dodávateľa? Urobili sme si prieskum a vedeli by sme brať ladnejšie pečivo od jedného dodávateľa, mäso od druhého dodávateľa. Je to možné? Ak áno, je predpísaný nejaký postup, ako sa postupuje ? Ďakujem Šmajdová D.

evulas napísal/a 19 sep 2019

navrhujem systém, že na zápisnom lístku rodičia uvedú výšku svojho príjmu - ako sa to robilo v minulosti - a podľa výšky platu sa určil poplatok za obed a hotovo. nebolo by s tým toľko papierovačiek a prepočtov , lebo ten, čo zaplatí menej, je v podstate dotovaný. A kto nechce chodiť na školský obed, nech teda nechodí - ani mojim deťom to nechutilo, tak som ich nenútila, vždy sme mali navarené doma.

Ladislav napísal/a 20 aug 2019

Dobrý deň. Na koho sa mám obrátiť na získanie dotácie na technické vybavenie školskej kuchyne.

Iveta Juskova napísal/a 15 júl 2019

Prosim váš nazor na vydavanie stravy do obedarov ďakujem.

Ľudovít napísal/a 12 júl 2019

Dobrý deň prajem Chcem sa opýtať na situáciu ohľadom dozorov v jedálni. V našej jedálni stravujeme dve ZŠ mesta, našu a inú. My si dokážeme zabezpečiť dozor nad našimi deťmi, ale druhá škola, ktorá chodí na obedy po nás, nesúhlasí s ich dozorom v našej jedálni. Teda chcú, aby sme my mali dozor nad ich deťmi, ktoré ani nepoznáme. Musia alebo nemusia mať dozor v jedálni nad svojimi žiakmi učitelia školy, ktorej jedáleň nepatri??? ĎAKUJEM

veduca SJ napísal/a 17 jún 2019

Dobry den, podobna otazka tu uz bola polozena ale bez odpovede. Poprosim Vas o vyjadrenie: ak na 1.stupni 2pasmo stoji obed 1,15€ (s dotaciou vznika 0,05€ preplatok) a na 2.stupni 2pasmo stoji 1,23€ (s dotaciou nedoplatok 0,03€). Je mozne aby si skola vykompenzovala preplatok s nedoplatkom a teda nemusela by ziadat od rodicov doplatky 0,03€ na obed? Dakujem za odpoved

Zuzana napísal/a 16 jún 2019

Synovi zistili alergiu na mlieko. Stačí potvrdenie od detského lekára pre jedáleň materskej školy k tomu, aby sme mu obedy mohli nosiť my. Ďakujem.

Vedúca ŠJ napísal/a 13 jún 2019

prosím ake podmienky su pre deti napríklad na mesiac august, sa prihlasuju deti z iných obci a z Českej republiky. Zahrnieme ich do dotacie našho zariadenia? ďakuejm

veducasj napísal/a 23 máj 2019

Dobrý deň, som nova vedúca šj na strednej škole, stravujú sa u nás deti z inej zš. Akým spôsobom si mám od septembra ja overovať dochádzku, či a koľko detí bolo na vyučovaní, Alebo mňa zaujíma len koľko detí sa odpípne? Kto vlastne musí požiadať o dotáciu? predpokladám, že zriadovaťeľ tej danej základnej školy, nie my ako školská jedáleň. Ďakujem

silvia tokarova napísal/a 23 máj 2019

Vážená pani vedúca, odporúčam Vám účasť na odborných seminároch, ktoré sa uskutočnia od 27. 05. 2019 až do 05. 06. 2019 vo všetkých krajských mestách s účasťou zástupcov Ústredia práce, ktorí Vám ochotne v tejto veci poradia. Pozrite si stránku www. jedálne, Prihlasovanie na odborné semináre, ak Ste členkou I. AŠKOS máte účasť zdarma.

Maja napísal/a 22 máj 2019

Rada by som sa opytala,ako sa dostanem do projektu na školske jedalne,ak tam chcem pracovať,su nejake podmienky pre nezamestnaneho alebo školy?

silvia tokárová napísal/a 22 máj 2019

Odporúčam Vám požiadať o informáciu na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Vašom meste.

Mihaľová napísal/a 07 máj 2019

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či už vieme, kedy bude preplácané diétne stravovanie: či len pri 3 diétach, ktoré pozná školské stravovanie alebo pri každej diéte, ktorú potvrdí odborný lekár. Ďakujem.

silvia tokarova napísal/a 07 máj 2019

Podľa stanoviska MPSVaR SR budú zriaďovatelia preplácať všetky druhy diét zákonným zástupcom po splnení podmienok uvedených v zákone č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR , ak školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie.

Tóthová napísal/a 01 apr 2019

Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, komu a dokedy máme posláť požiadavky na zabezpečenie technického vybavenia jedálne a doplnenie chýbajúcej pracovnej sily, nakoľko sa od septembra zvýši u nás počet stravníkov o 100. Ďakujem

vedúca napísal/a 18 mar 2019

Prajem pekný deň, chcela by som sa informovať, kedy vstúpia do platnosti nové finančné limity, Nakoľko je to dlhý proces cez obce a mestá/ cez zastupiteľstvá/. Naposledy keď sme chceli zvýšiť z 3. fin. limitu na 4., trvalo to veľmi, veľmi dlho, skoro 4 mesiace. Návrh išiel v januári, ktorý sa musel pripraviť podrobne. Potom to išlo cez návrhovú komisiu, potom cez školskú. V každej komisii to trvalo viac ako 15 dní, nakoľko to muselo nadobudnúť platnosť. A až tak to bolo predložené odborom školstva na mestské zastupiteľstvo. Nakoľko v tej dobe zastupiteľstvo nezasadalo, čakalo sa do ďalšieho mesiaca. Áno schválili poslanci a znova sme potrebovali čas nadobudnutia a tak sa schválilo k máju 2018. Čo znamená , že viac ako tri mesiace. A ak chceme pripraviť VZN včas, bolo by potrebné fin. limity poznať už najpozdejšie v mesiaci apríl., aby sme mohli rodičovskú verejnosť informovať včas. Hlavne aby bol návrh na zvýšenie stravy, a s tým spojené ostatné body ako je zápisný lístok, zálohové platby - kaucie, vyhlasovanie včas!!! Ďakujem.

veduca ZŠ napísal/a 18 mar 2019

na podnet zriaďovateľa sme sa ako vedúce ŠJ cez pánov riaditeľov vyjadrili aké pásmo v rámci mesta by sme navrhovali pre MŠ a ZŠ. Zriaďovateľ to predložil školskej komisii, ktorá žiada riaditeľov MŠ / s pásmom pre ZŠ súhlasili/, aby zvolali rodičovské a rodičia sa vyjadrili, že aké zvýšenie si prajú. Ja sa pýtam - má rodič takúto právomoc?

silvia tokárová napísal/a 18 mar 2019

Finančné pásma s účinnosťou od 01. 09. 2019 sú zverejnené na web stránke www. minedu.sk v časti regionálne školstvo - školské stravovanie.

Elen/Králiková napísal/a 06 mar 2019

Dobrý deň Chcela by som sa spýtať ako mám postupovať, keď sa nebude zhodovať výkaz triedny s výkazom stravovacím pri stravníkov HN. Mám 13 žiakov HN keď som zisťovala či výkazy súhlasia, tak som zistila že nesúhlasia. Rodičia žiakov HN neodhlasujú a stáva sa, že žiak do školy nejde ale na obed príde. Jedno rázový príspevok nezaplatia. Keď som sa informovala na Úrade práce soc.vecí a rodiny v Zlatých Moravciach bolo mi ústne povedané, že žiadnom zákone nie je napísané, že žiaka mám vylúčiť so stravovania. Preto Vás prosím o písomné stanovisko ako mám postupovať. Ďakujem

silvia tokárová napísal/a 06 mar 2019

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR zostali všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť školského stravovania nedotknuté. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ máte vo VZN, v prevádzkovom poriadku školy schválenú organizáciu režimu stravovania s povinnosťou odhlasovania a prihlasovania na stravovanie a tiež máte podpisom odsúhlasené podmienky stravovania v zápisnom lístku stravníka zákonným zástupcom tak je Vašou povinnosťou a zároveň povinnosťou zákonného zástupcu tieto podmienky dodržiavať. A tieto podmienky a povinnosti stravníkmi nie sú dodržiavané t.j. sú porušované , tak nie je možné zabezpečovať stravovanie takýchto stravníkov.

silvia tokarova napísal/a 06 mar 2019

V tejto téme riešime len problematiku "dotácií" a nie hmotnú núdzu. Odporúčame Vám, aby Ste sa zúčastnili plánovaných seminárov v jednotlivých krajských mestách a využili prítomnosť zástupcov ústredia práce, ktorí Vám poskytnú odborné stanovisko vo veci hmotnej núdzi.

Anna Piataková napísal/a 05 mar 2019

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom vyúčtovania. Pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi je poskytovaná dotácia vo výške 1,20€, kedže sme v nižšom finančnom pásme z hodnoty poskytnutej dotácie nám ostáva 0,19€. Máme tento rozdiel použiť alebo sa pri vyúčtovaní vráti úradu práce? Vopred ďakujem za odpoveď.

Silvia Tokárová napísal/a 05 mar 2019

Zúčtovanie dotácií, ktoré sa týkajú HM usmerňuje príslušný Úrad práce a rodiny vo Vašom meste.

silvia tokarova napísal/a 05 mar 2019

V tejto téme riešime len problematiku "dotácií" a nie hmotnú núdzu. Odporúčame Vám, aby Ste sa zúčastnili plánovaných seminárov v jednotlivých krajských mestách a využili prítomnosť zástupcov ústredia práce, ktorí Vám poskytnú odborné stanovisko vo veci hmotnej núdzi.

Ing. Eva Vargová napísal/a 01 mar 2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadne obedov zadarmo: Pre predškolákov a deti HN dostávame dotáciu 1,20 €, kedže sme v 2. finančnom pásme, z uvedenej sumy sa nám ostávajú nejaké centy, podľa vekových kategórií je to rôzne. Čiastočná úhrada od rodičov činí 0,05 € na 1 obed, podľa platného VZN. Chcem sa opýtať: môžeme 0,05 € vyberať aj naďalej od rodičov detí, na ktoré príde dotácia 1,20 € ? Uvediem príklad: podľa fin.pásma majú predškoláci a deti HN v materskej škole platiť 1,12 € za potraviny a 0,05 € za čiastočnú úhradu režijných nákladov. Dotácia je 1,20 €. Môžeme vyberať naďalej vyberať 0,05 € v zmysle platného VZN) od rodičov pre skupinu detí na ktoré dostávame dotáciu 1,20 € alebo nie? E.Vargová

silvia tokárová napísal/a 01 mar 2019

VZN prijaté mestom /obcou by malo byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po nadobudnutí platnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR je výška dotácie 1,20 EUR na stravovanie. Pokiaľ si zachováte pôvodné FP je doplatok od rodičov nadbytočný a to z dôvodu, že zostatok , ktorý Vám zostáva po odpočítaní nákladov na potraviny je možné použiť aj na režijné náklady,ale len na školskú jedáleň. Pokiaľ sa zriaďovateľ rozhodne, že bude aj naďalej vyberať od rodičov doplatok na prevádzku školskej jedálne, tak je tento postup podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oprávnený.

vedca SJ napísal/a 01 mar 2019

Dobrý deň. Vo VZN máme schválené 5 finančné pásmo a vzniknuté finančné rozdiely (pri dotácii 1,2€) na nákup potravín v školských jedálňach uhrádza zriaďovateľ z rozpočtu mesta. Ako to máme účtovať? a) z 1 stupňa (stravná jednotka -1,16 €) nám ostane do réž. nákladov 0,04 € a z 2 stupňa (stravná jednotka-1,22 €) nám bude chýbať 0,02 €, ktoré vyfaktúrujeme zriadevateľovi? alebo b) z 1 stupňa (stravná jednotka -1,16 €) nám ostane 0,04 € a z 2 stupňa (stravná jednotka-1,22 €) nám bude chýbať 0,02 €. Vyúčtujeme zostatok -1 stupňa 0,04 € odrátame nedoplatok z 2 stupňa 0,02 € a preplatok 0,02 € si dáme do réž. nákladov a ak náhodou vznikne nedoplatok - tak ten vyfaktúrujeme zriadevateľovi? Ďakujem za odpoveď či je správne a), alebo b)

Filipova napísal/a 27 feb 2019

Dobrý deň pani Ing.Tokárová, dozvedela som sa, že sú rodičia, ktorí nechcú ani " zadarmo" obedy .Zatiaľ viem o prípade , keď dieťa navštevuje ZŠ. Ako postupovať, ak v zozname dochádzky školy bude, ale na obedy nechce chodiť.Ďakujem za odpoveď .Filipova

silvia Tokárová napísal/a 27 feb 2019

Žiak školy, ktorý bude prítomný na výchovno-vzdelávacom procese ale nebude prihlásený a prijatý na stravovanie nespĺňa podmienku podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR a tým nemá nárok na dotáciu na stravovanie. V sumárnom výkaze počtu žiakov na ktorých sa žiada dotácia nebude figurovať.

Anka Borošková/ Anka napísal/a 25 feb 2019

Dobrý deň pani Tokárová, chcem si potvrdiť či som dobre pochopila k diétnemu stravovaniu keď ŠJ nepripravuje diétnu stravu - dotácia sa vypláca na účet len tomu zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré doloží potvrdenie o diéte ktoré pozná školské stravovanie t.j. šetriaca, diabetická a bezlepková. Pre iný druh diét dotácia neprináleží? A druhý dotaz: ak si dieťa nosí stravu na základe posúdenia odborného lekára - špecialistu, ale nemá ani jednu z 3 diét ktoré pozná školské stravovanie (má napr. anitihistamínovú détu, alebo intoleranciu na niektoré potraviny, alebo fenylketonúriu). Stravu si môže nosiť, ale predškolákovi dotácia nepatrí, keďže má iný druh diéty ako pozná šk. stravovanie?? A ktoré diéty považujete za šetriace diéty??? Vopred ďakujem Anka

Silvia Tokárová napísal/a 25 feb 2019

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR všeobecne záväzné právne predpisy platné pre oblasť školského stravovania zostávajú nedotknuté. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ zriaďovateľ nezabezpečuje diétne stravovanie pre deti a žiakov v zariadení školského stravovania a to diéty podľa Metodiky princípov aplikácií k MSN a receptúram pre školské stravovanie t.j. pre celiatikov, diabetikov a šetriacu diétu, tak zákonnému zástupcovi dieťaťa prepláca dotáciu po preukázaní sa stanoviskom od odborného lekára. Ďalšie podmienky pre iné varianty diétneho systému stravovania okrem vyššie uvedených napr. formou donášky diétneho jedla zákonným zástupcom do zariadenia školského stravovania budú predmetom operatívnej konzultácií so zástupcami MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorú I.AŠKOS iniciovala. Šetriaca diéta je určená pre chorých pri rôznych poruchách tráviaceho traktu, funkčných poruchách žalúdka, pri chronických ochoreniach žlčníka a pankreasu. Je ľahko stráviteľná, energeticky a biologicky hodnotná, výber potravy a technológia prípravy má šetriaci charakter. Odporúčaná technologická úprava pokrmov varenie, dusenie. Všetky pripravené jedlá musia mať mäkkú konzistenciu. Odporúča sa úprava jedál mletím a pasírovaním.

Mihaľová napísal/a 25 feb 2019

Dobrý deň, mohli by ste, prosím, konzultovať s pracovníkmi MPSVaR aj možnosť poskytnutia dotácie formou fin. príspevku rodičom aj pre iné druhy diétneho stravovania potvrdeného odborným lekárom, než sú tie 3 uvedené diéty? Mohlo by stačiť len potvrdenie odborným lekárom? Ak budeme vymenúvať konkrétne diéty, tak riskujeme, že "nezachytíme" všetko. Vopred ďakujem za odpoveď.

Silvia Tokárová napísal/a 25 feb 2019

Zástupcovia I. AŠKOS pripravujú rokovanie s MPSVa R SR v najbližších dňoch, jednou z tém bude aj rozšírenie dotácie pre ďalšie druhy diét, ktoré sa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a ÚVZ SR budú môcť zákonným zástupcom preplácať v prípade, ak zriaďovateľ takýto druh diéty v školskom stravovaní nezabezpečí. O výsledkoch rokovania budete informované/í na stránke I. AŠKOS a www.jedalne.sk.

Mihaľová napísal/a 25 feb 2019

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď ohľadom zálohy od rodičov (na OS odznela rada pýtať si zálohu o výške približne 20 eur). Môže byť táto záloha ako povinná súčasť zápisného lístka? To znamená, že ak rodič vyplní a podpíše zápisný lístok, ale zálohu neuhradí, bude tento neplatný. Ide o to, že problémoví rodičia na TA veľakrát nechodia. Informácie môžu byť poslané aj domov po dieťati, ale možno to ten rodič len mechanicky podpíše. Zápisný lístok vyplní, podpíše, ale 20 eur neuhradí a nebude uhrádzať ani neodhlásené a neprevzaté obedy. Ak bude záloha povinnou súčasťou zápisného lístka, mohlo by to odfiltrovať časť neserióznych záujemcov. V prípade ŠJ s nedostatkom priestorov je žiadúce riešiť zápisný lístok + zálohu už v tomto šk. roku, aby zisťovanie záujemcov o stravovanie bolo záväzné, nielen orientačné. Bude to takto v poriadku? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom M. Mihaľová

Silvia Tokárová napísal/a 25 feb 2019

Podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov spôsob úhrady a výšku príspevku na stravovanie určí zriaďovateľ VZN. Následne sa tieto podmienky uvedú v zápisnom lístku stravníka príslušného zariadenia školského stravovania vrátane tzv. vratnej zálohovej platby zákonného zástupcu za stravovanie. Termín informovania zákonných zástupcov o podmienkach stravovania explicitne všeobecne záväzné právne predpisy neupravujú a môže si ich upraviť riaditeľ školy podľa vlastných podmienok v prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania podľa § 3 ods.5 písm. a) vyhlášky č. 330/2009 z. z. o zariadení školského stravovania.
E-shop

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok