Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti
Jedálne.sk, s.
r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina
IČO: 53064275, DIČ: 2121262418, IČ DPH: SK2121262418
Bankové spojenie: IBAN SK47 8330 0000 0023 0182 7289 , BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kontaktné údaje:
E-mail: info@jedalne.sk, mobil: +421 905 030 096

 

(ďalej iba „Jedálne.sk, s.r.o.“)

 

a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy:

 

 • Predávajúci: spoločnosť Jedálne.sk, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je nákup tovaru, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.jedalne.sk.
 • Kupujúci: zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim
 • Dodávateľ: výrobca tovaru, s ktorou internetový obchod spolupracuje. Dodávateľ zabezpečuje dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy
 

Pri objednaní tovaru kliknite myšou na ikonku vybraného produktu a stiahnite si Záväznú objednávku. Objednávka vzniká odoslaním kompletne vyplneného objednávkového formulára na email: info@jedalne.sk
Bez zbytočného odkladu vám na vami zadanú e-mailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky a inštrukciu k platbe. Doručením emailu dochádza k uzavretiu

kúpnej zmluvy. Po prijatí platby obdržíte faktúru so všetkými náležitosťami v zmysle Zákonu o DPH, §74 obsah faktúry:

§74 Obsah faktúry
(1)Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 musí obsahovať
a) meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
b) meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
j) slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6,
k) slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
l) údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
m) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
n) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky - umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66,
o) meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.
 

Ceny

Všetky ceny tovarov sú uvádzané ako konečné. Nezahŕňajú však cenu dodania tovaru (poštovné) a balné. Sme platcovia DPH.

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne produkt odosielame (odovzdáme prepravcovi). V našom e-shope rozlišujeme dve doby dodania:

 

 • Tovar je na sklade – platí pre produkty, ktoré máme na našom sklade, a teda ich vieme odoslať v deň objednania/prijatia platby, prípadne v nasledujúci pracovný deň
 • Tovar nie je skladom – dĺžka dodania je uvedená pri tovare, ktorý nemáme na sklade a platí aj pre tovar, ktorý požadujete upraviť na mieru. Tento čas potrebujeme na korektné ušitie či zabezpečenie produktu. Je to však maximálna dĺžka dodania. Rýchlosť vždy závisí od množstva objednávok vo výrobe.


 

Miesto a spôsob dodania tovaru

Tovar posielame prepravnou spoločnosťou Packeta, aby vám objednávku doručila. O tom, že bola objednávka odovzdaná prepravcovi vás vždy informujeme e-mailom. V prípade, že vám tovar nebol doručení do piatich dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, dopravcu i nás. Bližšie informácie o vašej objednávke a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou). V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

V našom e-shope si môžete vybrať z niekoľkých možností platby na základe vašej preferencie:

 

 • dobierka – zaplatíte v hotovosti pri prevzatí zásielky. Objednávku začneme spracúvať okamžite (+ 1€ bDPH)
 • platba prevodom vopred – okamžite po prijatí platby začneme objednávku spracúvať (+ 0€). Obdržíte faktúru – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítame poštovné a balné. Iné poplatky neúčtujeme.

Záručná doba

Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Stornovanie objednávky

Kedykoľvek do doručenia tovaru máte možnosť ju stornovať. Ak sa tak rozhodnete, napíšte nám čo najskôr na e-mail info@jedalne.sk a nezabudnite uviesť variabilný symbol. V prípade, že ste za objednávku už zaplatili, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na bankový účet, z ktorého ste platbu posielali.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode JEDÁLNE.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia tovaru e-mailom na info@jedalne.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 905 030 096.

V prípade, že chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás prosím vopred (kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu JEDÁLNE.sk, Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina – odporúčame tovar odoslať doporučene. Neposielajte nám ho, prosím, na dobierku.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade uznania reklamácie vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom vám bude doručený reklamačný protokol.

V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu. Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

Rovnako ako máte nárok na vyriešenie chyby/vady na produkte, máte nárok aj na ODSTÚPENIE OD ZMLUVY bez udania dôvodu. Všetky náležitosti vrátenia tovaru, vrátane potrebného formulára nájdete v sekcii ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, či dodaným tovarom, napíšte nám na info@jedalne.sk. V prípade, že sme vašu reklamáciu nevybavili k vašej spokojnosti, alebo sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Všetky dôležité informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ich získavaní, chránení a spracovaní si môžete prečítať v sekcii Ochrana osobných údajov.

Ako predávajúci plne rešpektujeme dôverný charakter vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete spoločnosti Jedálne.sk, s r.o. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich na korektné vybavenie a doručenie objednávky, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňového dokladu, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s vami, tedy pre celkovú administratívu a rovnako tak i na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenávajú iba vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie alebo objednávky.

SpoločnosťJedálne.sk, s r.o. používa cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimalizovať webové stránky – tak, aby sa vám viac páčili. Cookies sú malé „súbory,“ ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už z vášho počítača niekedy navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.


 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Jedálne.sk, s r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a porozumel im. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2018.

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok