Legislatíva

Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti verejného zdravia
921x 18 apr 2023 Legislatíva

Pripravili sme pre Vás výber novelizovaných predpisov, ktoré ustanovujú podrobnosti o hygienických požiadavkách na prevádzku v zariadeniach školského stravovania.

Hrachový granuát
Navýšenie mäsa pre dospelých - odpovede na Vaše otázky

Dnes sme pre vás vybrali sme pre vás otázku, ktorej odpoveď zaujíma veľkú skupinu z vás.

Školské obedy „zadarmo“ sa vracajú?

Vyplýva to z poslaneckého návrhu v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú schválil parlament. Kto má na dotáciu nárok a v akej výške? Rodičia musia o dotáciu požiadať.

Čo je nové v školskom stravovaní? FINANČNÉ PÁSMA NA NÁKUP POTRAVÍN

„Od 1. januára 2023 budú platiť na prípravu teplého jedla v školách väčšie príspevky“ oznámil po rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školské jedálne

Na základe vašich otázok v diskusii sme pripravili článok o archivácii dokumentácie školskej jedálne.

Naša Strava.sk
Povinne kalibrované meradlá

Povinne kalibrované meradlá súvisia s ochranou zdravia fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti.
Kalibrovanými teplomermi sa overujú hodnoty teplôt priestorov na uskladnenie potravín a teploty pokrmov vo fáze ich prípravy a výdaja.

Používanie určených meradiel v zariadení školského stravovania

Povinnosť používať určené meradlá v zariadení školského stravovania podľa zákona č. 157/2018 Z. z. Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“).

Nové finančné pásma pre školské stravovanie ....... v nedohľadne

Pýtame sa, ako dodržať všetky ustanovenia, ktoré sú ustanovené v legislatívnych prepisoch platných pre školské stravovanie, pri súčasných finančných pásmach vydaných MŠVVaŠ SR?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Už ste splnili svoju povinnosť?

Termín 28. február 2022.

V zariadeniach školského stravovania máme dve vyhlášky k dokumentácii

Ak sme si mysleli, že zámerom je zjednodušenie práce zamestnancov jedálne, odbúranie „papierovej“ práce a odstránenie zbytočnej byrokracie, chyba, mýlili sme sa.

KDE sa stratila nová vyhláška upravujúca podmienky organizácie prevádzky zariadení školského stavovania?

Navrhovaná úprava hovorí o platnosti od 1. januára 2022.  Ako to s tou našou vyhláškou dopadlo?

 

Pripravované zmeny legislatívnych predpisov v školskom stravovaní od 1.januára 2022

Prinášame Vám návrhy vykonávacích predpisov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vyplývajú zo zákona č.415/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Revízia MSN 2021 - výber najdôležitejších princípov

Pripravili sme pre Vás výber najdôležitejších princípov, ktoré využijete pri normovaní, výpočte množstva surovín potrebných k príprave pokrmov a nápojov a princípov pri zostavovaní jedálneho lístka.

Dotácia na stravu, alebo daňový bonus?

Právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách (ďalej len „zákon o dotáciách“) účinných od 01.08.2021, došlo k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a k doplneniu novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“).

Menia sa podmienky poskytovania stravovania v zariadeniach školského stravovania?

Nové legislatívne opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok