Nový školský rok, staré problémy. Aký je normatív zamestnancov na počet prijatých stravníkov?

Kuchárka shutterstock_1306637515

Nový školský rok, staré problémy. Aký je normatív zamestnancov na počet prijatých stravníkov?

1147 27 okt 2021

„Ako si vypočítať počet kuchárov podľa stravníkov?
Ktorý predpis stanovuje počet zamestnancov v školskej jedálni?“

Toto sú najčastejšie otázky, ktoré nám do redakcie zasielate na začiatku školského roka.

Stáva sa pravidlom, že ak zamestnávatelia zvažujú podniknúť kroky k šetreniu finančných prostriedkov, hľadajú rezervy práve v školských jedálňach.

Pri zabezpečovaní stravovania detí a žiakov sa však neustále zdôrazňuje kvalita nutrične vyvážených jedál so zachovaním ich zdravotne bezpečnej prípravy.

Ako to dosiahnuť, ak v školskej jedálni nie je zabezpečený dostatok kvalifikovaných, odborných zamestnancov?

V prílohe č.2 k vyhláške č.330/2009 Z.Z. je uvedený - ODPORÚČANÝ POČET ZAMESTNANCOV, t.j. stanovený základ, od ktorého sa počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov stanovuje. Aj keď je uvedený „odporúčaný“ počet, to neznamená, že sa nemá dodržať. Ide o prepočítaný počet zamestnancov, ktorí sú schopní zabezpečiť požiadavky na výrobu, prípravu a výdaj jedál, ale aj hygienické požiadavky podľa zásad správnej výrobnej praxe. A práve z dôvodu nedostatočného počtu zamestnancov vznikajú nedostatky v oblasti dodržiavania hygieny priestorov a výrobných zariadení, čím školská jedáleň nespĺňa atribúty zdravotne bezpečnej prevádzky.

Príklad:

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ poskytuje stravovanie v jednozmennej prevádzke žiakom a zamestnancom základnej školy, deťom a zamestnancom materskej školy, ktorej výdajňa sa nachádza na inom výdajnom mieste. Ďalej poskytuje doplnkové stravovanie pre určitý počet žiakov (desiaty) a stravovanie iným fyzickým osobám. Okrem stravovania, školská jedáleň zabezpečuje plnenie celospoločenských programov zdravia (školské mlieko a školské ovocie).

Počet prijatých stravníkov:

Obed: žiaci ZŠ 325, zamestnanci ZŠ 32, deti MŠ 63, zamestnanci MŠ 6, iné fyzické osoby 21
= spolu 447.

Desiata: žiaci ZŠ 25, deti MŠ 63= spolu 88

Olovrant: deti MŠ 60

Celospoločenské programy zdravia: 430 žiakov ZŠ, 63 detí MŠ= spolu 493

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni podľa prílohy č.2 a č.4 vyhlášky o zariadení školského stravovania stanovuje pre prípravu a výdaj stravy 8,1 zamestnancov kuchyne, 1 riaditeľ/vedúci.

Ak je realizovaný program školské mlieko a školské ovocie cez školskú jedáleň, počet sa zvyšuje o 1 zamestnanca podľa počtu detí a žiakov zapojených do programu ( 493 je počet všetkých detí a žiakov školy).

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok