Obedy zadarmo

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ohľadne obedov skoro zadarmo. Zadarmo nebudú, lebo rodičia si mesačne platili za réžie jedálne a doplácali za obedy /MŠ/. Mohli by sme zostatok sumy /rozdiel medzi výškou sumy dotácie a finančným pásmom/ zakomponovať do skvalitnenia jedál. Nakoľko na réžiu máme dosť finančných prostriedkov. Ďakujem za informáciu

 

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ohľadne obedov skoro zadarmo. Zadarmo nebudú, lebo rodičia si mesačne platili za réžie jedálne a doplácali za obedy /MŠ/. Mohli by sme zostatok sumy /rozdiel medzi výškou sumy dotácie a finančným pásmom/ zakomponovať do skvalitnenia jedál. Nakoľko na réžiu máme dosť finančných prostriedkov. Ďakujem za informáciu

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Ak zriaďovateľ zariadenia školského stravovania určil výšku príspevku na stravovanie v nižšom pásme, ako je výška dotácie na podporu výchovy stravovacím návykom dieťaťa, vzniknutý preplatok je možné použiť na doplnkové pokrmy, na skvalitnenie poskytovanej stravy alebo na vybavenie školskej jedálne.

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa bude dotácia vyplácať rodičom na účet tých detí, ktoré majú od lekára potvrdenie, že sa nemôžu stravovať v školskej jedálni skrz ochorenie. Nikde nie je tento údaj napísaný ani vysvetlený. Toto určite bude zaujímať rodičov pri vyplnení žiadosti a nikto im nebude vedieť povedať ako to je. Ďakujem Erika

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Pokiaľ školská jedáleň nezabezpečuje prípravu diétnych pokrmov, rodič dieťaťa vyplní žiadosť o poskytnutie dotácie. Dotácia bude vyplatená spôsobom, ako rozhodne zriaďovateľ školy. Informácia je uvedená v článku Dotácie na obedy zadarmo sú späť.

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Prosím Vás, vedel by mi niekto pomôcť? S tým, že sa vracajú dotácie pre všetkých žiakov a nezáleží teda na tom, či naňho rodičia poberajú alebo nepoberajú daňový bonus, sa vyskytne situácia, že aj rodičia, ktorých deti sa nestravovali v ŠJ, pretože nevarí diéty, majú možnosť požiadať o dotáciu. Na poskytnutie dotácie je ale potrebné, aby žiak okrem toho, že sa zúčastnil vyučovania aj odobral stravu. Avšak takýto žiak stravu neodoberie, pretože nemôže. Čo teda s nimi robiť? Podať prihlášku do ŠJ a potom čo? Vydať rodičom nejaký papier, že žiak nebude zaradený do stravovania a pôjdu potom s ním k zriaďovateľovi, aby mu vyplácal dotáciu na účet? A ako bude vyplácať zriaďovateľ tú dotáciu? Mesiac dopredu? Dozadu? Ako si overí, že dieťa bolo v škole? Kopia sa na mňa otázky od rodičov aj zriaďovateľa, čo budeme robiť, avšak ja sa neviem nikde dostať k nejakej zmysluplnej odpovedi . Pomoc.

Jedálne.sk napísal/a 24 apr 2023

V zmysle § 4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách

„Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“

V praxi to znamená, že zákonný zástupca dieťaťa predloží Zápisný lístok stravníka na osobitný spôsob stravovania s uvedením požadovanej diéty a s potvrdením a uvedenou diagnózou od lekára pediatra alebo špecialistu.

Ak školská jedáleň nepripravuje požadovanú diétnu stravu, vydá riaditeľ školy ROZHODNUTIE ( podľa § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) o neprijatí na stravovanie z dôvodu, že školská jedáleň neposkytuje diétne jedlo a zároveň mu oznámi, že dotácia mu bude v plnej výške vyplatená.

Zákonný zástupca vypíše žiadosť ( návratku) o poskytnutie dotácie na stravu a zároveň v návratke uvedie, že žiada vyplatiť dotáciu alebo požiada samostatne písomne o vyplatenie dotácie.

Dieťa sa uvediete v zozname detí, ktoré predložili žiadosti a vypracované zoznamy predloží zariadenie školského stravovania alebo škola na obec ( zriaďovateľovi), ktorá bude o dotáciu na všetky deti žiadať (najneskôr do 10.5.2023).

Podmienky vyplatenia dotácie za diétne stavovanie musí určiť príjemca dotácie, t.j. obec.

Dotácia sa vypláca po skončení mesiaca alebo štvrťroka..., za dni kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania.

Dotáciu môže vyplácať obec v určenom termíne, môže posielať na účet zákonného zástupcu, môže poslať na školu alebo na školskú jedáleň, ktorá dotáciu vyplatí rodičovi.

Dotácia sa poskytuje v plnej výške 2,10 (1. stupeň), 2,30 (2.stupeň) za každý deň, kedy bolo dieťa na vyučovaní v škole.

Mgr. Ľudmila Očenášová

odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Jedálne.sk napísal/a 18 apr 2023

Má obedy zadarmo 2023 dieťa, ktoré ešte nie je v poslednom ročníku MS a už malo 5 rokov?

Eva D.

Jedálne.sk napísal/a 19 apr 2023

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu pre dieťa v MŠ, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (t.z. plní povinné predprimárne vzdelávanie) Príklad: Dotácia sa vzťahuje na dieťa, ktoré dosiahlo do 31.8.2022 5 rokov a 1.9.2023 nastupuje do ZŠ.

Espik

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok