Dotácie na školské obedy „zadarmo“ sú späť

prázdne taniere

Dotácie na školské obedy „zadarmo“ sú späť

10857 20 mar 2023

Komu sa bude dotácia poskytovať?
Ako požiadať o dotáciu?
Spôsob použitia dotácie.

 

Približne pred dvomi rokmi sme na našej stránke publikovali článok „OBEDY ZADARMO - KEĎ TO ZAČALO FUNGOVAŤ, JE KONIEC?“, v ktorom sme Vás informovali o zrušení poskytovania dotácií na podporu stravovacích návykov detí a žiakov.

Pri zavádzaní dotácie na tzv. „obedy zadarmo“ do praxe (v roku 2018) sa vyskytlo mnoho otázok a problémov, ktoré museli školské jedálne „za pochodu“ vyriešiť, určiť podmienky úhrady a odoberania obedov, nastaviť systém zisťovania prítomných detí a žiakov v škole a zvládnuť ich náročnú evidenciu. Keď to v školách a školských jedálňach naozaj začalo fungovať, plošné poskytovanie dotácie na obedy zadarmo pre všetky deti bolo zrušené. V tom čase nikto z nás nepredpokladal, že by sa uvedený „kolotoč“ mohol zopakovať. A je to tu, školské obedy „zadarmo“ sú späť.

Dotácia na obedy v legislatíve

S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“). Konsolidované znenie zákona o dotáciách je zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html

Zmeny od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu :

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach.

Účel poskytnutia dotácie na stravu

Dotácia na stravu sa môže poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa v materskej škole a žiaka v základnej škole (ďalej len dieťa).

Dotácia na stravu poskytuje paušálne na obed podľa 5. finančného pásma v príslušnej vekovej kategórií stravníkov za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu, a to aj v prípade ak zariadenie školského stravovania má určený nižší stupeň finančného pásma.

Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume ako je výška dotácie, uvedený rozdiel môže byť následne použitý napr. na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania. Z poskytnutej sumy dotácie na stravu je možné pokryť okrem obeda, aj desiatu/ olovrant.

Výška dotácie na stravu

 • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
 • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
 • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín na obed v 5. finančnom pásme, platné od 01.01.2023 pre zariadenia školského stravovania. Podmienkou je vždy účasť na vyučovaní a odobratie obeda.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu bez posúdenia príjmu domácnosti:

 • deti v poslednom ročníku materskej školy (predškolák plniaci povinné predprimárne vzdelávanie, dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole)
 • za podmienky, že zákonný zástupca dieťaťa, písomne požiada o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu.
 • žiaci vo všetkých ročníkoch základnej školy,
  za podmienky, že zákonný zástupca dieťaťa, písomne požiada o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu z domácnosti v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima:

 • deti v MŠ vo veku od 2. do 5. rokov z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  za podmienky, že zriaďovateľ MŠ má preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM (potvrdenie o HM/ŽM).
 • deti v MŠ vo veku od 2. do 5. rokov, ak je v MŠ ( okrem detí v poslednom ročníku) najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v HN,
  za podmienky, že zriaďovateľ MŠ má preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

Potvrdenie, že ide o dieťa v HN je možné overiť prostredníctvom Over Si alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

Špecifické podmienky poskytnutia dotácie na stravu

Dotáciu na stravu možno poskytnúť:

 • na dieťa v tzv. individuálnom vzdelávaní bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
 • na dieťa, ktoré sa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo, dotáciu na stravu vyplatí zriaďovateľ / škola rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania.

Pod písomnou žiadosťou je možné chápať požiadanie v listinnej aj v elektronickej forme. Vzhľadom na novú právnu úpravu, odporúčame pri príprave zoznamov oprávnených detí od 01.05.2023 použiť vzor žiadosti - návratky, ktorú pripravilo Ústredie sociálnych vecí a rodiny ako pomôcku pre zriaďovateľov. Použitím elektronického spôsobu zistenia údajov o vyslovení súhlasu, resp. nesúhlasu rodiča prostredníctvom Edupage, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje (vyjadrenie rodiča) zostali uschované pre účely následného overenia oprávnenosti detí na poskytnutie dotácie na stravu.

Ak sa dieťa v školskej jedálni nestravuje, nie je rozhodnutím riaditeľa prijaté na stravovanie, musí rodič dieťaťa predložiť zároveň aj zápisný lístok stravníka.

VZOR ŽIADOSTI nájdete v prílohe

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí žiadosť- návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.

Rodič dieťaťa má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí.

Harmonogram činností spojených so zavedením dotácie na stravu

Marec 2023

Zariadenie školského stravovania v spolupráci so školou zverejní :

 • Informáciu pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (vzor v prílohe).

Uvedená informácia slúži ako vzor, škola alebo školské zariadenie si môže uviesť aj doplňujúce informácie podľa vlastných podmienok a požiadaviek napr.:

- spôsob podania žiadosti – písomne/elektronicky
- termín predloženia žiadosti
- povinnosti prihlasovania a odhlasovania zo stravy a spôsob úhrady poplatkov za stravovanie v prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní a neodhlásení stravy.
Zápisný lístok stravníka pre zákonných zástupcov detí, ktorí plánujú svoje dieťa prihlásiť na stravovanie od 1. 5. 2023.

 

Apríl 2023

Zariadenie školského stravovania v spolupráci so školou

 • prevezme podpísané žiadosti od zákonných zástupcov detí v určenom termíne,
 • vypracuje menné zoznamy oprávnených detí podľa vzoru a v členení podľa požiadaviek úradu práce sociálnych vecí a rodiny (vzory v prílohe),
 • vypracované zoznamy predloží zriaďovateľovi/žiadateľovi o dotáciu v termíne tak, ako určí zriaďovateľ školy a školského zariadenia.

 

Máj 2023

Zriaďovateľ, je povinný v zmysle novej právnej úpravy, oznámiť úradu nové skutočnosti od 01.05.2023 rozhodujúce na výpočet sumy dotácie na stravu. Nakoľko v zmysle § 4 ods. 8 zákona o dotáciách, sa dotácia na stravu poskytuje len na dieťa uvedené v zoznamoch oprávnených detí, k poskytnutiu dotácie od 01.05.2023 je nevyhnutné zo strany zriaďovateľa predložiť úradu nové zoznamy oprávnených detí.

Za správnosť údajov uvedených v zoznamoch detí, zodpovedá zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v HN/ŽM, návratka od rodiča/zariadenia SPOD a SK). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné úradu k zoznamom detí predkladať.

Obedy NIE SÚ ZADARMO

Pozor, obedy nie sú zadarmo. Za každým vydaným obedom sa skrýva kus ľudskej práce a odhodlania pracovať často v nevyhovujúcich podmienkach, bez primeraného finančného, či morálneho ohodnotenia kuchárov a ostatných zamestnancov školských jedální.

Zamestnanci jedálne v tomto prechodnom období, musia oprášiť svoje praktické skúsenosti s obedmi zadarmo z nedávnej minulosti, pripraviť sa na komplikovanú evidenciu prítomných detí a žiakov v škole, určiť podmienky prihlasovania a odhlasovania obedov a hlavne pripraviť sa na ďalšiu byrokratickú záťaž v podobe spracovania písomných žiadostí o poskytnutie dotácie, nových zápisných lístkov a iných ďalších evidencií.

Poznámka redakcie: Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom usmernení nepripúšťa podávanie hromadných žiadostí s podpismi rodičov. Takéto alternatívy, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami nespĺňajú podmienky ochrany osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo dieťaťa,...).

 

Prílohy:

Informácia o poskytovaní dotácie na stravu od 01.05.2023
Žiadosť rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (návratka).
Návratka- rodič

Formulár na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu a školské potreby pre deti s osobitnou ochranou alebo deti, ktorých zákonný zástupca je osoba s osobitnou ochranou
Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK

Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
Zoznam § 4 ods. 3 a) - MŠ (posledný ročník)_žiadosť

Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
Zoznam § 4 ods. 3 a) - UA_MŠ (posledný ročník)_žiadosť

Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na prvom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
Zoznam § 4 ods. 3 a) - ZŠ_1. stupeň_žiadosť

Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na prvom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
Zoznam § 4 ods. 3 a) - UA_ZŠ_1. stupeň_žiadosť

Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na druhom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
Zoznam § 4 ods. 3 a) - ZŠ_2. stupeň_žiadosť

Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na druhom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
Zoznam § 4 ods. 3 a) - UA_ZŠ_2. stupeň_žiadosť

Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách (mladšie deti v HN/ŽM v MŠ)
Zoznam § 4 ods. 3 b) - MŠ mladšie deti_HN a ZM_žiadosť

Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách (mladšie deti v HN/ŽM)
Zoznam § 4 ods. 3 b) - UA_ MŠ mladšie deti_HN a ZM_žiadosť

Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (každé mladšie dieťa v MŠ, ak je najmenej 50% detí v HN)
Zoznam § 4 ods. 3 c) - cela_MŠ (bez posledného ročníka)

 

Zdroj údajov: Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok | Sekcia sociálnych vecí, Špitálska 8 | 812 67 Bratislava | Slovenská republika

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok