Na čo sa môžu využívať réžie v školskej jedálni

Silva napísal/a 26 nov 2023

Dobrý deň, rada by som vedela ako je to so zastupovaním, vedúca školskej jedálne zastupuje pomocnú silu v kuchyni 4 mesiace a nedostane žiadnu odmenu. Je to v poriadku? Pracovná zmluva je uzatvorená na vedúcu školskej jedálne nie je tam zmienka o prácach pri výpadku pomocnej sily. Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 28 nov 2023

Ak má to "šťastie" vedúci zamestnanec školskej jedálne, má priznaný príplatok za riadenie. T. z. , že zabezpečuje plynulý chod prevádzky zariadenia a to aj pri výpadku pracovných síl . Buď si zoženie a príjme zamestnanca na zástup počas PN alebo svojou pomocou v kuchyni "zabezpečí plynulý chod stravovacieho zariadenia". A ak príplatok za riadenie nemá, postupuje presne rovnako.

Eva napísal/a 02 nov 2023

Dobrý deň, chcela by som vedieť, čo spadá do režijných nákladov pre základné školy. Môže škola nevydať stravu dieťaťu, z dôvodu nezaplatenia režij.poplatku? Čo to ma spoločné so stravou s dotáciou? Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 07 nov 2023

Cenu stravného lístka pre stravníka v školskej jedálni tvorí finančný limit na nákup potravín a režijné náklady na výrobu jedného jedla. Finančný limit na potraviny je určený všeobecne záväzným nariadením obce ( VZN) v súlade s finančnými pásmami MŠVVaŠ SR a hradený je (aktuálne) z dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa z ÚPSVaR.

Režijné náklady sú prepočítané náklady na výrobu jedného jedla ( zahŕňajú mzdy a odvody zamestnancov, náklady na energie, náklady na bežné výdavky, údržbu, revízie a pod.). Zriaďovateľ školy a školského zariadenia (mesto, obec, VÚC) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní je povinný určiť vo VZN finančné pásmo na nákup potravín a zároveň môže určiť aj príspevok na čiastočnú úhradu na režijné náklady, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

Pokiaľ je príspevok na režijné náklady určený o VZN, je pre zákonného zástupcu záväzný. Organizačné podmienky školského zariadenia a podmienky úhrady za stravovanie zákonný zástupca berie na vedomie a svojim podpisom potvrdzuje v Zápisnom lístku stravníka. Pri nedodržiavaní platobných podmienok ustanovených vo VZN a organizačných podmienok školského zariadenia môže byť stravník vylúčený zo stravovania. Odporúčame vopred upozorniť zákonného zástupcu dieťaťa na neplnenie uvedených podmienok.

Jedálne.sk napísal/a 27 okt 2023

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, že na čo sa môžu využívať réžie v školskej jedálni (či sú účelovo viazané-prevádzkové náklady ŠJ,nákup hrncov,tanierov,na odmeny pre zamest.atd.)Ďakujem za odpoveď, som nová vedúca nemám prehľad ešte o všetkom,tak preto pýšem o radu,ešte raz dakujem,pekný deň.

Jedálne.sk napísal/a 27 okt 2023

Poskytovateľ dotácie ÚPSVaR vo svojich metodických pokynoch uvádza, že rozdiel, ktorý vznikne medzi určeným finančným pásmom na potraviny a prijatou dotáciou na stravu, môže byť použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania. Úrad práce v súvislosti s použitou dotáciou kontroluje počet prítomných žiakov v škole s počtom odobratých obedov, ďalej neskúma účel použitia rozdielu z dotácie.

Robot R301

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok