Doklady treba na pracovnú pozíciu hlavnej kuchárky

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Dobrý deň. Prosím Vás,aké potrebné doklady treba na pracovnú pozíciu hlavnej kuchárky v MŠ? Ďakujem. Dana

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania.

Pracovné zaradenie hlavný kuchár vyžaduje kvalifikačný predpoklad vzdelania: Stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie (výučný list alebo maturitné vysvedčenie).

Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností zamestnancov v zariadení školského stravovania pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je požadovaná zdravotná a odborná spôsobilosť (§22).

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár ( zdravotný preukaz). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby.

Odbornú spôsobilosť preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:

1. diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, uvedené v zozname v prílohe č. 6 vyhlášky č. 585/2008 Z .z. alebo

2. osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, ktoré vydáva príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva po absolvovaní skúšky.

Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje

odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

lekárska fakulta

farmaceutická fakulta

fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce

prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia

veterinárna fakulta

fakulta chemickej a potravinárskej technológie

stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby

fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve

stredná zdravotnícka škola

10. stredná hotelová škola

11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve

12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby

13. stredné odborné učilište vodohospodárske

14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo

15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

16. stredná veterinárna škola.

VIS Slonensko

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok