Dotácie na podporu stravy

Ľubica napísal/a 26 sep 2023

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, či by bolo možné kúpiť zo zostatku dotácie aj umývačku riadu do kuchyne, nakoľko sa nám pokazila a nie sú iné financie. Ďakujem za odpoveď. Ľubica

Jedálne.sk napísal/a 28 sep 2023

Poskytovateľ dotácie ÚPSVaR vo svojich metodických pokynoch uvádza, že rozdiel, ktorý vznikne medzi určeným finančným pásmom na potraviny a prijatou dotáciou na stravu, môže byť použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania.

Za použitie prijatej dotácie na stravu v plnej miere zodpovedá jej prijímateľ, teda zriaďovateľ/ obec.

V prípade obstarania majetku s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700 € ide o kapitálový výdavok so zaradením do majetkovej evidencie ako dlhodobý hmotný majetok s dobou použitia dlhšou ako jeden rok.

Keďže z účtovného hľadiska je dotácia na stravu použitá na bežné výdavky o preklasifikovaní bežných výdavkov a použití na kapitálové výdavky musí rozhodnúť Váš zriaďovateľ. Okrem prípadu, že zakúpená umývačka riadu nepresiahne nákupnú cenu 1700,-€ bez DPH.

Dominika napísal/a 28 aug 2023

Dobry den ja sa chcem opytat mam dieta chodi do skolky teraz nastupi uz druhy rok bude mat 4 roky mame narok na dotaciu na obedy ak prijem nieje na urovni zivotneho minima? Ak ano citala som ze treba podat ziadost do 10 augusta? Takze som to premeskala? Dakujem za odpoved

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje

materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

V tomto prípade zákonný zástupca dieťaťa nežiada o poskytnutie dotácie, ale predloží potvrdenie, že ide o dieťa z rodiny v HN alebo ŽM. Na základe potvrdenia zariadenie školského stravovania zaradí dieťa do zoznamu stravníkov. Dotácia na stravu bude dieťaťu poskytnutá nasledujúci mesiac.

Jedálne.sk napísal/a 20 sep 2023

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje

- na dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole); Zákonný zástupca podáva žiadosť o poskytnutie dotácie.

- na dieťa vo veku od 2 do 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN alebo ktorej príjem je najviac vo výške ŽM;

Zákonný zástupca predkladá do školskej jedálne potvrdenie, že dieťa je z rodiny v HN alebo pod úrovňou ŽM. Školská jedáleň takéto dieťa automaticky zaradí do zoznamu stravníkov, ktorí majú nárok na dotáciu.

Jedálne.sk napísal/a 06 aug 2023

Dobrý deň, rád by som Vás požiadal o pomoc, resp. či niektorý z Vás už majú nejaké usmernenie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 pre 1. - 4- ročník, osemročných gymnázií. Nemám s tým skúsenosť. Ďakujem. Jozef

Jedálne.sk napísal/a 06 aug 2023

Od 1. septembra 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 z 21. júna 2023,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

V §4 ods. 3 písm. a) znie: „ Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole,33) základnej škole33a) a v strednej škole34) na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, základnú školu, prvý ročník až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa“.

O dotácie budú môcť požiadať zriaďovatelia za osemročné gymnáziá do 10. septembra 2023 a poskytované im budú preddavkovo na obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2023, a to najneskôr do 25. septembra 2023.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a)
zriaďovateľ materskej školy, zriaďovateľ základnej školy alebo zriaďovateľ strednej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je regionálny úrad školskej správy,
34a)

b)
obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy, zriaďovateľom základnej školy alebo zriaďovateľom strednej školy je regionálny úrad školskej správy,

c)
občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy, zriaďovateľom základnej školy alebo zriaďovateľom strednej školy je regionálny úrad školskej správy, alebo

d)
v odôvodnených prípadoch materská škola, základná škola alebo stredná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).“.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume

2,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni, vyučovania v prvom ročníku až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo vyučovania v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy a odobralo stravu.

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania.

Pod písomnou žiadosťou je možné chápať požiadanie v listinnej aj v elektronickej forme. Zoznamy oprávnených detí od 01.09.2023 vypracuje zariadenie školského stravovania na základe prijatých žiadostí (návratka), ktorú pripravilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Použitím elektronického spôsobu zistenia údajov o vyslovení súhlasu, resp. nesúhlasu rodiča prostredníctvom Edupage, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje (vyjadrenie rodiča) zostali uschované pre účely následného overenia oprávnenosti detí na poskytnutie dotácie na stravu.

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedoručí žiadosť- návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, pokiaľ v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.

Zákonný zástupca dieťaťa má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí.

V prípade záujmu nových stravníkov o stravovanie v zariadení školského stravovania, zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou aj zápisný lístok stravníka, na základe ktorého vydá riaditeľ školy alebo školského zariadenia rozhodnutie o prijatí dieťaťa na stravovanie.

Bližšie informácie na stránke MPSVaR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/

Espik 2

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok