Hlavná kuchárka

Mária Poľašková napísal/a 15 jan 2024

Pracujem ako kuchárka v Dss skoro 20 rokov. Mám ukončenú Strednú hotelovú školu v Prešove. Najprv som mala platovu triedu 3 a platový stupeň 12 a aj osobný príplatok . Od 1.1.2019 som bola preradená do platovej triedy 2 a platových stupeň 14.Tiež mi bol zrušený osobný príplatok. Pomocná kuchárka , čo so mnou robí má platovú triedu 2. Ja pripravujem jedlá a ona čistí zeleninu a umýva riad. V práci sme 3 kuchárky a 2 pomocné kuchárky. Funkciu oficiálne hlavnej kuchárky nemá nikto, ale tá ktorá ten deň varí je zodpovedná za kvalitu jedla, Chcem sa spýtať, či moje pracovné zaradenie je vporiadku ?

Jedálne.sk napísal/a 23 jan 2024

Aby mohol byť zamestnanec zaradený do určitej platovej triedy musí spĺňať požadovanú kvalifikáciu a vykonávať činnosti uvedené v katalógu pracovných činností.

Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne preradiť zamestnanca do nižšej platovej triedy, môže tak urobiť len s jeho súhlasom. Podľa kvalifikácie môžete byť zaradená do 3. platovej triedy, ak vykonávate činnosti podľa 3.PT.

Kuchári a pomocní kuchári v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa Katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme (01 Spoločné pracovné činnosti).

Výber z katalógu pracovných činností:

01. PLATOVÁ TRIEDA Vzdelanie neustanovené – prevádzkový zamestnanec

01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.

04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti kuchár v zariadení školského stravovania nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovený.

02. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie ( bez špecifikácie odboru)

Kuchár

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.

02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

03. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Kuchár a hlavný kuchár

01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.

03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít na osobitné akcie prevažne podľa vlastných receptúr a kalkulácií s použitím rôznej technológie, prípadná účasť na výrobe.

05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu

Oľga napísal/a 12 sep 2023

Chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy a skupiny by som mala byť zaradena v ŠJ ked mám ukončene stredné vzdelanie s maturitou a absolvovanú odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a pracujem ako kuchárka na 6 hod,pracovný úväzok a máme 80 detí na stravovanie a 15 dospelých.Pracujeme tam 2 kuchárky,Môžme pracovať obidve aj na osem hodín?

Jedálne.sk napísal/a 14 sep 2023

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stavovania sa odporúča počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov nasledovne:

95 prijatých stravníkov obed (80+15) – 2 kuchári na plný pracovný úväzok

160 stravníkov doplnkové stravovanie(80+80)- 0,5 Kuchár na doplnkové stravovanie , ak sa jedná o MŠ

Riaditeľ/vedúci ZŠS-1

Vyhláška odporúča pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pripravovaných pokrmov a dodržanie hygienických požiadaviek výrobných priestorov zariadenia podľa počtu prijatých stravníkov 2 kuchárov na plný pracovný úväzok v prípade prípravy desiat a olovrantov 0,5 úväzku na doplnkové stravovanie.

Kuchári a pomocní kuchári, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z..

02. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie ( bez špecifikácie odboru)

Kuchár- činnosti

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.

02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

03. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Hlavný kuchár- činnosti

01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.

03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít na osobitné akcie prevažne podľa vlastných receptúr a kalkulácií s použitím rôznej technológie, prípadná účasť na výrobe.

05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

Zamestnávateľ , vzhľadom k tomu , že spĺňate kvalifikačné predpoklady , Vám môže uznať aj 3. platovú triedu podľa činnosti, ktorú vykonávate ako hlavná kuchárka.

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

Dobrý deň, do akej platovej triedy má byť zaradená hlavná kuchárka v školskej jedálni, pokiaľ všetky činnosti vykonáva samostatne (príprava desiaty, olovrantov, obedov, výdaj jedál, preberanie a nákup potravín, umýva, dodrž, hygienické predpisy, atď.) Prípadne, do akej najvyššej platovej triedy môže byť zaradená / aký príplatok jej môže prináležať. Ďakujem Klára

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Kuchári, pomocní kuchári a prevádzkový zamestnanci, t. j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Hlavný kuchár, kuchár so získaným stredným vzdelaním sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.02.03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

01.02.04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

01.02.05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

01.02.06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

Hlavný kuchár, kuchár pre diétne stravovanie so získaným stredným vzdelaním alebo úplným stredným vzdelaním sa zaradí do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.03.05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

V súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca aj do 14. platového stupňa tej platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený bez ohľadu na dĺžku jeho započítanej praxe.

Podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. môže zamestnávateľ zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností priznať osobný príplatok. Limit osobného príplatku je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

Ďalšou možnosťou, ktorú môže zamestnávateľ využiť pri určovaní výšky funkčných platov svojich zamestnancov je inštitút výkonnostného príplatku podľa § 14a zákona č. 553/2003 Z. z. podľa množstva a kvality práce. Výkonnostný príplatok môžu poberať len zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, t.j. pracovníčky v prevádzke, pomocné kuchárky, kuchárky, ale aj školníci, údržbári, vodiči a pod. Jeho výška nie je limitovaná. Priznaním výkonnostného príplatku nie je dotknutá možnosť priznať zamestnancovi osobný príplatok podľa § 10.

Espik

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok