Pracovné zaradenie zamestnancov školskej jedálne

Viera napísal/a 29 okt 2023

Dobrý deň chcem sa spytať či mám dobre pracovné zaradenie pracujem v školskej jedálni na zmeny robím na rannej raňajky a desiatu a pomáham hlavnej kuchárke s prípravou obedov vydávam žiakom obedy a na poobednej smene robím večere a vydávam večere som zaradená do 1. Platovej triedy a v zmluve mám dohodnutý druh prace pomocné , jednoduché kuchárske prace v školskej jedálni . Som zaradená v práci ako pomocná kuchárka alebo pomocná sila čiže prevádzkový zamestnanec ? Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 02 nov 2023

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

 

Príklad:

Prevádzkový zamestnanec

01.PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.

04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

05 Ručné vaľkanie cesta na chlieb a ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva (napr. vianočka, hviezdičky, ozdobovanie koláčov, príprava lístkového cesta).

06 Sádzanie chleba zo slamienok do priebežných pecí.

07 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufete s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.

08 Obsluha stravníkov v jedálni.

Kuchár

02.PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.

02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

Na základe Vami uvedeného spĺňate podmienku najnáročnejšej činnosti – prinajmenšom v bode 03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál, nevieme vyhodnotiť kvalifikačné predpoklady. Pre zaradenie do 02. platovej triedy musíte mať ukončené stredné vzdelanie-najmenej výučný list, bez určenia odboru.

Viera napísal/a 02 nov 2023

Mám výučný list ale nie v odbore kuchár som vyučená predavačka v potravinách

Jedálne.sk napísal/a 07 nov 2023

Kuchári a pomocní kuchári, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a dosiahnutého stupňa vzdelania podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z..

Zamestnanec, ktorý získal základné vzdelanie sa zaradí do pracovnej funkcie - prevádzkový zamestnanec

01. PLATOVÁ TRIEDA - vzdelanie neustanovené


01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.
04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

 

Zamestnanec, ktorý získal stredné vzdelanie ( bez špecifikácie odboru) sa zaradí do pracovnej funkcie - kuchár

02. PLATOVÁ TRIEDA - stredné vzdelanie
01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.
02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.
03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.
05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkovanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

 

Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností zamestnancov v zariadení školského stravovania podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je požadovaná zdravotná a odborná spôsobilosť (§22).

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré na základe lekárskej prehliadky vydá lekár.

Odbornú spôsobilosť preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:

1. diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, alebo

2. osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, ktoré vydáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva po absolvovaní skúšky.

 

Vysvedčenie, ktoré vydala stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti.

Lenka napísal/a 08 okt 2023

Dobrý deň, pracujem ako vedúca ŠJ, som vyucena kuchárka s maturitou. Pod sebou mám jedného zamestnanca, pom.kucharku. Starám sa o všetko normujem, zostavujem jed.listky,objednávam tovar, platím faktúry,robím uzávierky, zároveň varím,vydávam jedlo starám sa o chod a čistotu kuchyne. Som zaradená do platovej tarify číslo 4. Zamestnávateľ tvrdí,že som zaradená správne . Chcela by som sa spýtať či je to pravda. Či by som nemala byť zaradená do plat.tar. 5 Ďakujem za odpoveď.

Jedálne.sk napísal/a 11 okt 2023

Pri zaraďovaní zamestnanca do platovej triedy je v tomto prípade rozhodujúce to, čo je máte uvedené v pracovnej zmluve. Pracovná zmluva je základnou zmluvou v rámci pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Pracovná zmluva musí byť uzatváraná na základe Zákonníka práce,

musí obsahovať druh práce, na ktorú ste prijatá a jej stručnú charakteristiku, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, taktiež v nej býva uvedený pracovný čas, doba práce – určitá alebo neurčitá, ako aj možnosti ukončenia zamestnaneckého vzťahu, môže obsahovať aj rôzne dodatky pre potreby upresnenia alebo zmien, býva vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostáva každá zo strán – vy ako zamestnanec aj váš zamestnávateľ.

Okrem druhu práce sa v praxi stretávame aj s pojmom „pracovná náplň“. Pracovná náplň je v podstate konkretizáciou pracovných úloh, ktoré sú všeobecne vyjadrené v rámci druhu práce v pracovnej zmluve.

Vzhľadom k tomu, že vyhláška č.330/2009 Z. z. odporúča na organizovanie prác v školskej jedálni prijať riaditeľa (neprávny subjekt) alebo vedúceho ZŠS ( škola s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je školská jedáleň), tento sa zaraďuje do 5.platovej triedy.

Do 4. platovej triedy sa zaraďuje technicko-hospodársky zamestnanec, ktorý zabezpečuje vedenie agendy súvisiacej so stravovanými osobami v zariadení školského stravovania s celodenným stravovaním s vyšším počtom stravníkov.

Odkazujeme na článok Jedálne.sk z 10.1.2023

Na odmeňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Zamestnávatelia určujú plat tejto skupine zamestnancov a posudzujú kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie jednotlivých pracovných činností v súlade s uvedeným zákonom a v súlade s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon sa od zamestnanca požaduje. Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi vykonávať činnosti, na ktoré podľa nariadenia vlády nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania.

Vedúci zamestnanci zariadení školského stravovania

sa do platových tried zaraďujú podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády.

Pracovné činnosti vykonávané vedúcim zamestnancom zariadenia školského stravovania s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania - úplné stredné vzdelanie (s maturitou bez špecifikácie odboru) sa zaraďujú do:

05. PLATOVEJ TRIEDY

01 „Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení“

Technicko-hospodársky zamestnanci

sa do platových tried zaraďujú podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády.

Pracovné činnosti vykonávané technicko-hospodárskym zamestnancom zariadenia školského stravovania s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania- úplné stredné vzdelanie sa zaraďujú do:

04. PLATOVEJ TRIEDY

11 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce
(napr. na úseku ubytovania, stravovania, v stavebnej alebo špedičnej prevádzke) s plnou hmotnou zodpovednosťou.

MILKA napísal/a 05 júl 2023

Dobry som vyučena kucharka mam viac ako 40rokov praxe p. veduca mi tam chodi každy druhy den da mi vynormovave na plny počet stravnikov ja si to potom musim prenormovat na skutočny stav preberam tovar dva krat v tyždni som sama na 40 stravnikov + - dali ma do 2.platobnej triedy a 14 platovy stupen chcem sa vas preto spytat či je to v poriadku mam zodpovednost za stavu hygienu proste za všetko DAKUJEM vam zatial

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Hlavný kuchár, alebo kuchár so získaným stredným vzdelaním sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.02.03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

01.02.04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

01.02.05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

01.02.06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

Hlavný kuchár alebo kuchár, ktorý pripravuje diétne stravovanie so získaným stredným vzdelaním alebo úplným stredným vzdelaním sa zaradí do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.03.05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

Podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca do najvyššieho 14. platového stupňa tej platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený bez ohľadu na dĺžku jeho započítanej praxe.

Na základe uvedeného je Vaše zaradenie do 2.platovej triedy a 14.platového stupňa správne. Zamestnávateľ však môže prehodnotiť Vaše zaradenie do 3. platovej triedy v prípade prípravy diétnych jedál v ZŠS.

Jedálne.sk napísal/a 18 jún 2023

Dobrý deň, Chcela by som Vás poprosiť o objasnenie funkcií zaradenia zamestnancov podľa prílohy č.2 k vyhláške č.330/2009 Z. z. Ako napríklad : Technicko - hospodársky zamestnanec , šéfkuchár , prvý kuchár , kuchár , zaučený kuchár , prevádzkový zamestnanec - aké je potrebné vzdelanie k danému zaradeniu a aká je ich pracovná náplň ? Ešte ma zaujíma ako sa určuje počet zamestnancov v kuchyni : 1. podľa počtu prihlásených stravníkov ? alebo 2. podľa počtu pripravovaných pokrmov ? V našom prípade máme 850 prihlásených stravníkov ,varíme 650 obedov a 120 desiat , Jedna pracovná sila odchádza 2x denne vydávať desiatu a obed do elokovaného pracoviska vzdialeného 3 km . Chcela by som vedieť koľko zamestnancov potrebujeme zamestnať. Vopred ďakujem za odpoveď. Maria

Jedálne.sk napísal/a 18 jún 2023

Požadovaná kvalifikácia a opis pracovnej činnosti pre zamestnancov v okruhu stravovania sú ustanovené prostredníctvom podzákonnej normy, ktorou je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z. Predmetné nariadenie ustanovuje katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme (ktorý tvorí prílohu č. 1 k predmetnému nariadeniu vlády) a katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme (ktorý tvorí prílohu č. 2 k predmetnému nariadeniu vlády). Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti sa uplatní pracovná činnosť uvedená v ktorejkoľvek časti katalógu pod podmienkou, že sa zachová určený kvalifikačný predpoklad a náročnosť pracovnej činnosti. Nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení sa týka časť katalógu 01. Spoločné pracovné činnosti , časť Pracovné činnosti v oblasti stravovania.

Samotné rozdelenie kuchárov na pozície šéfkuchár , prvý kuchár , kuchár určí vedúci zamestnanec zariadenia podľa konkrétnej činnosti, ktorú vykonávajú (zaradenie do 2. alebo 3.PT). Pozícia zaučený kuchár sa využíva u zamestnancov, ktorý majú ukončené základné vzdelanie (1. PT) alebo stredné vzdelanie (nie z oblasti stravovania a potravinárstva 2.PT) s absolvovaným kurzom kuchár bez výučného listu.

Počet zamestnancov v ZŠS sa určí podľa počtu skutočne prijatých stravníkov na stravovanie (zápisný lístok). Jednotlivé počty sú uvedené v prílohe č.2-4 vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Pri zapísanom počte 850 stravníkov sa odporúča minimálny prepočítaný počet zamestnancov 9,5. Zamestnanec na výdaj stravy sa určí​ podľa počtu stravníkov vo výdajnej školskej jedálni (elokované pracovisko) podľa prílohy č. 4.

1 Pracovná náplň- prev.zamestnanec 01
2 Pracovná náplň-kuchár 02
3 Pracovná náplň- kuchár 03
4 Pracovná náplň- THZ 04
5 Pracovná náplň- vedúca 05

EMIKLA napísal/a 05 júl 2023

Zdravym som som hlavny kuchar vyučeny varim sam pre m.š desiatu obed olovrant a pre z.š 1-4 obedy ročnik mam 40 rokov praxe som zaradeny do 2Platobnej triedy a 14 platovy stupen je to spravne zaradenie zamestnanca DAKUJEM

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Kuchári, pomocní kuchári a prevádzkový zamestnanci, t. j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Hlavný kuchár, kuchár so získaným stredným vzdelaním sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.02.03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

01.02.04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

01.02.05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

01.02.06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

Hlavný kuchár, kuchár pre diétne stravovanie so získaným stredným vzdelaním alebo úplným stredným vzdelaním sa zaradí do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.03.05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

V súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca aj do 14. platového stupňa tej platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený bez ohľadu na dĺžku jeho započítanej praxe.

Na základe uvedeného je zaradenie správne, zamestnávateľ však môže prehodnotiť zaradenie do 3. platovej triedy v prípade prípravy diétnych jedál v ZŠS.

 

Pavlína napísal/a 02 nov 2023

Prosím Vás o radu, máme zamestnankyňu, ktorá má na starosti evidenciu, zverejňovanie platieb a informácií pre rodičov, kompletnú evidenciu stravníkov až po riešenie upomienok nedoplatkov, prípravu podkladov na preplácanie preplatkov. Je zaradená v 3 PT, je to správne?? Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 07 nov 2023

Podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1, k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. sa

Technicko-hospodársky zamestnanec zaraďuje do platovej triedy: 04

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Popis pracovnej činnosti podľa Katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme:

04.11 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce(napr. na úseku ubytovania, stravovania, v stavebnej alebo špedičnej prevádzke) s plnou hmotnou zodpovednosťou. Komplexné vedenie agendy súvisiacej so stravovanými osobami v zariadení školského stravovania:

a) vedie evidenciu stravníkov podľa prijatých zápisných lístkov stravníkov;

b) denne vedie výkaz stravovaných osôb na základe odhlášok a prihlášok na stravovanie;

c) samostatne rozpočtuje, zúčtováva a spravuje finančné prostriedky zákonných zástupcov detí a žiakov a dospelých stravníkov určených na úhradu nákladov na stravovanie;

d) zabezpečuje včasné zúčtovanie preplatkov a nedoplatkov stravníkov;

e) vyhotovuje podklady k mesačnej uzávierke a prehľad inkasa stravného

Kobra

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok