+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Re: obedy zadarmo

Odpoveď Jedalne.sk

Otázka skončenia „obedov zadarmo“ je k dnešnému dňu stále otvorená. Zatiaľ žiaden pripravovaný  legislatívny predpis neupravuje ich zrušenie.  
 

Riadiť ŠJ nie je jednoduché
Páči sa mi názor na dlho neriešený problém s vedúcimi ŠJ - riadiť prevádzku. Teším sa na ďalšie postrehy v manažovaní prevádzky. Stela
Svetový deň mlieka v školách
Obdivuhodná akcia všetkých zúčastnených, pretože veľa záleží od ľudí ako pristupujú k takýmto možnostiam prezentácie.
Re: Školské programy

Odpoveď Jedálne.sk

V článku  ŠKOLSKÉ MLIEKO A ŠKOLSKÉ OVOCIE - ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY sme zverejnili  dokument  vydaný Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR v jeho plnom znení. 
Podľa vydaného usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ak sa škola zapojená do školského programu rozhodne distribuovať výrobky školských programov prostredníctvom zariadenia školského stravovania nad rámec obeda, je povinná zverejniť informáciu aj v jedálnom lístku, ako aj na mieste distribúcie (napr. pri výdajnom okienku v školskej jedálni).

Normy 2
Re: Normy

Odpoveď Jedálne.sk

Pri vypracovaní receptúry sa u pokrmov (polotovarov), ktoré sa pripravujú varením vo vode počíta s 10% zvýšením hmotnosti.  T.j. na žiaka I. stupňa knedle 170g+10%=189g+20g (maslo)=208g porcia po uvarení.  

Pri príprave takýchto pokrmov musíme brať úvahy, že tieto výrobky sú od rôznych výrobcov a nie všetky spĺňajú bežné štandardy výťažnosti, kvality, obsahu vody vo výrobku a podobne.

Cieľom školského  stravovania  je dosiahnuť, aby bol  žiak - stravník spokojný, to znamená dodržať hmotnosť porcie uvedenej na jedálnom lístku.  Podľa pokynov v aplikácii princípov k MSN je možné v preukázateľných prípadoch navýšiť vynormované potraviny  o 10%.  Odporúčame vám používať výrobky od výrobcov, ktorí sa vám osvedčili a polotovary používať LEN vo výnimočných situáciách. 
 

Re: Dotácie

Odpoveď Jedálne.sk

Pri poskytovaní dotácie na obedy je rozhodujúci mesiac, v ktorom päťročné dieťa dovŕši šesť rokov.
Nárok na dotáciu a dvojnásobok sumy daňového bonusu má poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov. Nasledujúci  mesiac má dieťa nárok buď na dotáciu na obedy alebo si rodič uplatní zvýšený daňový bonus  (1,7 násobok základného daňového bonusu). To isté platí u dieťaťa , ktoré dosiahlo 15 rokov a nasledujúci mesiac má nárok na dotáciu, lebo mu skončil nárok na zvýšený daňový bonus.
Zákonný zástupca si musí byť vedomý skutočnosti, že v prípade, ak by si uplatnil, resp. začne poberať zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (od 6 roku veku dieťaťa do 15 rokov), nemá nárok na poskytovanie dotácie na stravu a mal by o tom zriaďovateľa informovať.  

Re: Čas na jedlo

Odpoveď Jedálne.sk

Režim stravovania a pitný režim je organizovaný vyhláškou č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, kde v  §8 ods. 2 písm.d) stanovuje časový odstup medzi jednotlivými jedlami najviac tri hodiny. Dĺžka času na konzumáciu jedla je individuálna, u každého dieťaťa môže byť iná. Čas na skonzumovanie jedla nie je možné stanoviť.

Naši partneri