+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Účtovanie v jedálni a nové výstupy z programov
My robíme hospodárenie jedálne v programe od spoločnosti VIS Plzeň už niekoľko rokov. Technik mi vždy program nastaví podľa mojich požiadaviek, a tak to bolo aj pri obedoch zadarmo. Platby mi program delí automaticky, označujem len deti, ktoré sa neodhlásili z obeda a nemajú nárok na dotáciu. Uzávierka u nás prebehla bez problémov, záleží od šikovnosti účtovníčky.
Re: stravovavie v ŠJ odborného učilišťa

Jedálne.sk

Vzhľadom k tomu, že dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa sa nevzťahuje na  žiakov stredných škôl, nie je možné uplatniť si  škody na potravinách  vzniknuté z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 z tejto dotácie.
Vzniknuté škody nemôže vznášať stravník (žiak, zamestnanec). Tieto mimoriadne vzniknuté , škody pripadajú na ťarchu školy, ktorá v prípade nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnanie škôd požiada (v dohodovacom konaní) svojho zriaďovateľa, v tomto prípade príslušný okresný úrad, o navýšenie resp. o úpravu rozpočtu. 

JL
Nemali by zasahovať do JL. U nám tiež sa len pedagog. zamestnanci uprednostňujú stále niečo vymýšľajú. V prvom rade je to stravovanie pre deti. Je na výber z 3 jedál a dobre že by tak asi 10 učiteľkám neurobil niečo extra.
odbornosť zamestnancov
Veľmi sa mi páči vaša myšlienka, či realita. Žiaľ skutočnosť je iná. Odbornosť v školskom stravovaní vo funkcii vedúcej školského stravovacieho zariadenia nie je požadovaná na odbornosti. Dnes môže byť vedúca maturantka , ale bez odbornosti. takto postavili odbornosť v katalógu pracovných činností. Áno môžu si riaditelia upraviť vo svojom napr. mzdovom, alebo kvalifikačnom predpise, ale povedzte na čo by to robili. Takto im to vyhovuje a na pozíciach máme neodborníkov.
Re: Potraviny po dobe spotreby

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa § 10 ods. 2 nariadenia vlády 130/2020 Z.z. na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.

a)     Ustanovenie nariadenia vlády zabezpečuje zmiernenie dopadov vyhlásenej krízovej situácie v dôsledku uzavretia zariadení školského stravovania, ktoré už mali zabezpečené zásoby potravín na prípravu stravy pre deti v materských školách alebo základných školách tak, aby dotácia na stravu sa mohla použiť aj na úhradu škôd spôsobených na skladových zásobách bez potreby preukazovania nákladov na likvidáciu skladových zásob.

b)     Podľa nariadenia vlády si žiadateľ môže z dotácie na stravu (obedy zadarmo) uplatniť náklady za škodu a to vo výške, ktorá zodpovedá sume súčinu dotácie na stravu, počtu detí prihlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní.

Výpočet:

c)      Ak deň pred vyhlásením krízovej situácie (uzatvorením školy)  bolo na stravovanie prihlásených 100 detí, výška dotácie, ktorá môže byť zúčtovaná týmto spôsobom predstavuje sumu 360 eur (1,20 € x 100 detí x 3 dni). Na tento účel sa za deň vyhlásenia krízovej situácie považuje aj deň uzatvorenia školy na základe rozhodnutia príslušného orgánu. 

d)     V prípade, ak škody na potravinách presahujú zúčtovateľnú náhradu škôd z dotácie, rozdiel na vzniknutých škodách bude vedený na ťarchu zriaďovateľa školy.
 

Naši partneri