+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

jedálny lístky v školskom stravovaní
Skladbu jedálnych lístkov upravuje Aplikácia princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 v časti špecifické princípy aplikácie. Pri poskytovaní stravovania v zariadení školského stravovania musia byť dodržiavané Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vrátane časovej a obsahovej štruktúry jedál v zmysle OVD tak, aby: - pre deti predškolského veku v materskej škole hodnoty energie a základných živín pri podaní desiatej, obeda a olovrantu boli dodržané na 60% z celkového denného príjmu OVD; - pre žiakov I. stupňa základnej školy, II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy a dospelých stravníkov hodnoty energie a základných živín pri podaní obeda boli dodržané na 35% z celkového denného príjmu OVD. V prípade zavedenia systému dvoch druhov jedál na výber pre vekové skupiny B,C a D je potrebné dodržať zostavu jedál tak, aby energetická a nutričná hodnota druhého jedla dosahovala minimálne 90% OVD jedla prvého u sacharidov a bielkovín a 80% OVD pre tuky, obidve jedlá na výber v rámci dňa musia zohľadňovať zásady pre zostavu jedálnych lístkov. Pri zavedení systému dvoch jedál je potrebné zohľadniť personálne a materiálno-technické zabezpečenie zariadenia školského stravovania. Ponuka jedál na výber v alternatíve – mäsité a múčne (sladké, slané) nie je na základe uvedeného prípustná.
vybavenie kuchyne
Chcela by som sa spýtať, či je nejaký zákon,ktorý by donútil zriaďovateľa dokúpiť do vybavenia kuchyne MŠ myčku na riad. Ďakujem
Likvidácia KO
No najlepšie je sa opýtať asi toho, čo to vymyslel.... Na ministerstve poľnohospodárstva Vám neodpovedajú, ale zavolajte na odbor životného prostredia...
Re: Objednávka na MSN

Objednávku MSN získate kliknutím na ich obrázok s textom: DOPREDAJ - objednajte si MSN! :)

mlieko
Dobrý deň, chcem sa spýtať milé dámy ako vy riešite mlieko v školských jedálňach.Konkrétne v základnej škole. Mlieko na pitie im nechcem nejak stále dávať, lebo ho nepijú, tak to riešim aj mliečnymi polievkami. Len to sa nepáči učiteľom a neviem ako im mám vysvetliť že dieťa potrebuje v obede mlieko....Robím niečo zlé keď je hlavné jedlo bez zložky mlieka a tak ho dám vo forme polievky?? ?
Re: Normy

Odpoveď Jedálne.sk

Zariadenie školského stravovania je účelové zariadenie  zriadené na prípravu, výdaj a konzumáciu pokrmov a nápojov predovšetkým pre deti a žiakov, pri svojej činnosti sa riadi legislatívnymi predpismi upravujúcimi organizáciu a prevádzku zariadenia školského stravovania.
Ak školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám (dospelým stravníkom, klientom DSS), pri výrobe jedál postupuje podľa  MSN pre školské stravovanie pre vekovú skupinu 15-18 ročných. Receptúry sú záväzné a prípustné zmeny, úpravy a špecifiká aplikácie sú uvedené v metodickej príručke Aplikácia princípov k MSN a receptúram pre školské stravovanie. 

Do akej triedy
Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať do akej triedy by som mala byť zaradená ako vedúca, ktorá splňa školu a mám ŠJ pri ZŠ jeden sklad a evidencia a ŠJ v MŠ to mám mimo samostatná evidencia. Popri tom Domov dôchodcov, ktorý evidujem v škole , ale na samostatnom liste a v nepretržitej prevádzke. Ďakujem Dana.
Re: Využitie réžii

Odpoveď Jedálne.sk

Pri výpočte režijných nákladov na výrobu jedného jedla sa počíta so všetkými nákladmi, ktoré vznikajú pri jeho výrobe, teda aj s nákladmi, ktoré vznikajú pri organizovaní práce.

Ak zriaďovateľ nerozhodol inak, príspevky na čiastočnú úhradu režijných nákladov od zákonných zástupcov detí je možné použiť na výdavky spojené s admistratívnou prácou.
 

Odpoveď JEDÁLNE.sk

Vylúčenie mlieka a mliečnych výrobkov

Ak zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka vylučuje konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom odbore, vyžaduje osobitné stravovanie.

V prípade, že dieťaťu bola indikovaná laktózová intolerancia - neznášanlivosť laktózy (mliečny cukor), je dôležité vedieť koľko mlieka a mliečnych výrobkov dieťa toleruje. Tolerancia množstva mlieka a mliečnych výrobkov je individuálna. Syry, maslo, jogurty, smotana, ktoré sú dennou súčasťou prípravy pokrmov, sú zvyčajne tolerované dobre. Ak sa intolerancia týka len mlieka na pitie, je možné poskytovať dieťaťu bezlaktózové mlieko. V prípade alergie na mlieko - neznášanlivosť bielkoviny kravského mlieka, dieťa nemôže konzumovať kravské mlieko a výrobky z neho v akejkoľvek forme (ani v jedle). Neodporúča sa pripravovať pokrmy v zariadení školského stravovania bez použitia kravského mlieka a mliečnych výrobkov s náhradou za iný druh mlieka. Jedná sa osobitný spôsob stravovania, pre ktorý nie sú vydané receptúry v materiálno-spotrebných normách. Pri alergii na kravské mlieko a mliečne výrobky sa odporúča vydať rozhodnutie o individuálnej donáške stravy do zariadenia školského stravovania.

Pri individuálnej donáške stravy je potrebné vypracovať hygienou schválené postupy, kde sú určené podmienky skladovania pokrmu, spôsob ohrevu pokrmu (nie v mikrovlnnej rúre) a výdaj ohriateho pokrmu dieťaťu na stolovom inventári.

Naši partneri