+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Re: výška stravného pri diéte

Odpoveď Jedálne.sk

Ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume najmenej 55% ceny jedla (cena jedla - príspevok na nákup potravín a režijné náklady), najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. 

To znamená, že zamestnávateľ bude postupovať v prípade všetkých zamestnancov rovnako, a teda, uplatní ten istý základ pre výpočet príspevku (v našom prípade - cenu jedla v školskej jedálni).
 

Leto - dovolenka

Ďakujeme za pekné slová a naozaj vidíme čo nás čaká do budúcna. Letné dni v kruhu svojich blízkych si oddýchneme, načerpáme nové sily a v septembri vykročíme dopredu. Prajem každému prekrásne slnečné leto. Edita

Zdravé školské stravovanie
dobrý deň pani Lakyová, pre inšpiráciu pripravujeme množstvo podujatí a prizveme aj zriaďovateľov a predstaviteľovi ZMOS-u. Vám odporúčam, aby Ste sa podľa možností seminárov zúčastnili, čaká Vás veľa informácií a potrebujeme spojiť naše sily. S pozdravom Tokárová
Odpoveď

Na zápisnom lístku stravníka nie je potrebné uvádzať súhlas so spracovaním osobných údajov.

„Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko- psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt) podľa osobitného zákona § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) - Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia.“

V prípade, že na zápisnom lístku vyžaduje zariadenie školského stravovania uvádzať osobné údaje nad rozsah údajov uvedených v školskom zákone (napr. číslo bankového účtu zákonného zástupcu), je potrebné vyžiadať písomný súhlas dotknutej osoby.

Vzor: Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov (v prípade vyžiadania čísla účtu)

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ/ZŠ, adresa zariadenia, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

vzdelávanie
Vážená pani vedúca, vzdelávanie zamestnancov zariadení školského stravovania je jednou z nosných úloh, ktoré Vám vyplývajú z Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025. Táto úloha je záväzná pre školy a pre zariadenia školského stravovania. Z uvedeného vyplýva, že je záväzná aj pre riaditeľa školy, ktorého povinnosťou je uvoľniť Vás na vzdelávanie. Ak Vás odmieta vyslať v rámci služobných povinností, oznámte túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi a na ministerstvo školstva. Ak Ste členkou I. AŠKOS platíte len ročný poplatok 20 EUR a účasť na seminároch máte zdarma.
Vzorky
Nerozumiem tomu. Ak to myslíte - normovať túto vzorku podľa kat. D. Prosím podrobnejšie vysvetliť Napríklad: Nátierka medová 10 detí/norma kat.B ... cena desiatej 0,36 € x 10 detí =3,6 € Maslo (0,17 kg x 8,82 = 1,5 €) + Med (0,10 kg x 1,02€) =Cena desiatej = 1,6 € Normované náklady 3,6, + vzorka ? skutočné náklady 1,60 Rozdiel: +2 € Ako mám vyrátať vzorku? Koľko bude stáť vzorka?
Re: Vlastné príjmy v školskej jedálni

Odpoveď Jedalne.sk

Vlastné príjmy školskej jedálne resp. školy, ktorej je súčasťou, sú príspevky od zákonných zástupcov detí a žiakov účelovo určených na nákup potravín a príspevky na čiastočnú úhradu režijných nákladov. Aj tieto príjmy sa účtovne klasifikujú ako príjmy obce. Medzi vlastné príjmy možno zaradiť aj sponzorské príspevky. Finančné prostriedky od zriaďovateľa /obce sú rozpočtované ako výdavky obce, ktoré vám poskyuje zriaďovateľ na úhradu nákladov (mzdy, energie, bežné výdavky a pod.).

fórum 1
Budúcnosť školského stravovania
Na uvedenom stretnutí oceňujem okruhy otázok, ktorými sa zúčastnení zaoberali, ako je vzdelávanie zamestnancov ŠS, generačná výmena , s ktorou úzko súvisí nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v školskom stravovaní. Nemenej dôležitou otázkou ostáva potreba motivácie zamestnancov, ktorá priamo súvisí s finančným ohodnotením. Uvítala by som, keby ste nám priblížili konkrétnejšie závery z tohto stretnutia. Je to nesmierne dôležitý pálčivý okruh tém, ktoré je nutné riešiť v čo najkratšom čase, lebo hrozí, že v školskom stravovaní v priebehu niekoľkých rokov bude klesať kvalita stravovania a tým aj záujem o tento druh stravovania, ktorý môže nahradiť tradičnú dostupnosť žiakov výmenou za fast foodovú stravu. Nie každá krajina sa môže pýšiť tak kvalitným, premysleným a prepracovaným školským stravovaním ako máme tu na Slovensku. Vážme si to a udržme si ho čo najdlhšie,!
Re: preplatky zamestnancov

Odpoveď Jedálne.sk

Preplatky  resp. nedoplatky na stravnom sa prenášajú do ďalšieho kalendárneho roka za všetkých stravníkov, evidujú sa ako záväzky resp. pohľadávky na stravnom.
 

Re: Finančné pásma podľa vekovej kategórie stravní...

Odpoveď Jedálne.sk

Aj keď sú finančné pásma rozdelené podľa vekovej kategórie stravníkov, školská jedáleň zabezpečuje prípravu pokrmov pre deti a žiakov podľa zaradenia do stupňa školy - deti MŠ, žiaci 1.stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ a žiaci SŠ.

Ak by školská jedáleň zabezpečovala hmotnosť pokrmov podľa skutočne dosiahnutého veku dieťaťa alebo žiaka, musela by viesť evidenciu o ich dátume narodenia. Podľa toho by dieťa v MŠ, ktoré dosiahlo vek 6 rokov a má odloženú dochádzku malo dostať porciu žiaka 1. stupňa?   

Naši partneri