+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Leto - dovolenka

Ďakujeme za pekné slová a naozaj vidíme čo nás čaká do budúcna. Letné dni v kruhu svojich blízkych si oddýchneme, načerpáme nové sily a v septembri vykročíme dopredu. Prajem každému prekrásne slnečné leto. Edita

Zdravé školské stravovanie
dobrý deň pani Lakyová, pre inšpiráciu pripravujeme množstvo podujatí a prizveme aj zriaďovateľov a predstaviteľovi ZMOS-u. Vám odporúčam, aby Ste sa podľa možností seminárov zúčastnili, čaká Vás veľa informácií a potrebujeme spojiť naše sily. S pozdravom Tokárová
Odpoveď

Na zápisnom lístku stravníka nie je potrebné uvádzať súhlas so spracovaním osobných údajov.

„Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko- psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt) podľa osobitného zákona § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) - Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia.“

V prípade, že na zápisnom lístku vyžaduje zariadenie školského stravovania uvádzať osobné údaje nad rozsah údajov uvedených v školskom zákone (napr. číslo bankového účtu zákonného zástupcu), je potrebné vyžiadať písomný súhlas dotknutej osoby.

Vzor: Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov (v prípade vyžiadania čísla účtu)

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ/ZŠ, adresa zariadenia, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

vzdelávanie
Vážená pani vedúca, vzdelávanie zamestnancov zariadení školského stravovania je jednou z nosných úloh, ktoré Vám vyplývajú z Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025. Táto úloha je záväzná pre školy a pre zariadenia školského stravovania. Z uvedeného vyplýva, že je záväzná aj pre riaditeľa školy, ktorého povinnosťou je uvoľniť Vás na vzdelávanie. Ak Vás odmieta vyslať v rámci služobných povinností, oznámte túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi a na ministerstvo školstva. Ak Ste členkou I. AŠKOS platíte len ročný poplatok 20 EUR a účasť na seminároch máte zdarma.
Vzorky
Nerozumiem tomu. Ak to myslíte - normovať túto vzorku podľa kat. D. Prosím podrobnejšie vysvetliť Napríklad: Nátierka medová 10 detí/norma kat.B ... cena desiatej 0,36 € x 10 detí =3,6 € Maslo (0,17 kg x 8,82 = 1,5 €) + Med (0,10 kg x 1,02€) =Cena desiatej = 1,6 € Normované náklady 3,6, + vzorka ? skutočné náklady 1,60 Rozdiel: +2 € Ako mám vyrátať vzorku? Koľko bude stáť vzorka?
Re: Vlastné príjmy v školskej jedálni

Odpoveď Jedalne.sk

Vlastné príjmy školskej jedálne resp. školy, ktorej je súčasťou, sú príspevky od zákonných zástupcov detí a žiakov účelovo určených na nákup potravín a príspevky na čiastočnú úhradu režijných nákladov. Aj tieto príjmy sa účtovne klasifikujú ako príjmy obce. Medzi vlastné príjmy možno zaradiť aj sponzorské príspevky. Finančné prostriedky od zriaďovateľa /obce sú rozpočtované ako výdavky obce, ktoré vám poskyuje zriaďovateľ na úhradu nákladov (mzdy, energie, bežné výdavky a pod.).

fórum 1
Budúcnosť školského stravovania
Na uvedenom stretnutí oceňujem okruhy otázok, ktorými sa zúčastnení zaoberali, ako je vzdelávanie zamestnancov ŠS, generačná výmena , s ktorou úzko súvisí nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v školskom stravovaní. Nemenej dôležitou otázkou ostáva potreba motivácie zamestnancov, ktorá priamo súvisí s finančným ohodnotením. Uvítala by som, keby ste nám priblížili konkrétnejšie závery z tohto stretnutia. Je to nesmierne dôležitý pálčivý okruh tém, ktoré je nutné riešiť v čo najkratšom čase, lebo hrozí, že v školskom stravovaní v priebehu niekoľkých rokov bude klesať kvalita stravovania a tým aj záujem o tento druh stravovania, ktorý môže nahradiť tradičnú dostupnosť žiakov výmenou za fast foodovú stravu. Nie každá krajina sa môže pýšiť tak kvalitným, premysleným a prepracovaným školským stravovaním ako máme tu na Slovensku. Vážme si to a udržme si ho čo najdlhšie,!
Re: preplatky zamestnancov

Odpoveď Jedálne.sk

Preplatky  resp. nedoplatky na stravnom sa prenášajú do ďalšieho kalendárneho roka za všetkých stravníkov, evidujú sa ako záväzky resp. pohľadávky na stravnom.
 

vydávanie neodhlásených obedov
Dobrý deň, počas pandémie sa obedy môžu vydať do jednorázových obalov ak takéto obaly máte, my to riešime tak že nám rodič zahlási, že dieťa ochorelo a jeho obed sa " predá" inému žiakovi, ktorý na daný deň nemal obed prihlásený. Máme 95 % úspešnosť. Nemáme totiž výdajné okienko a nemáme jednorázové obaly.
Alergia na sóju, pozitívna genetika na celiakiu a ...
Dobrý deň, dcérka nastupuje teraz v septembri do škôlky, takmer od narodenia mala problem s laktozou, striedali sme dojčenské mlieka a postupne do jej prvého roka sa u nej ukázala aj neznášanlivosť na kazein, tak sme na odporúčanie pediatra mlieko a výrobky z neho vylúčili zo stravy. Keďže ja mam potvrdenú celiakiu a alergiu na mlieko, sóju a ďalšie alergény, so zavádzaním lepku do stravy sme boli u dcerky opatrní avšak aj tak sa u nej prejavila aj neznášanlivosť na lepok, takže sme prešli aj na bezlepkovú stravu časom. Kedze nám bolo povedané ze u bábätiek bývajú výsledky testov na potravinové alergie často skreslené, až po dovŕšení 3 rokov sme absolvovali vyšetrenie u alergologicky, ktorá bola oboznámená s priebehom a vývinom potravinovej neznášanlivosti na lepok a mlieko a tak boli dcérke spravené kompletne krvné testy ale teda vzhľadom na to ze dcérka už bola vyše roka na bezlepkovej a bez mliečnej diéte, robila sa jej rovno len genetika celiakie pre potvrdenie neznášanlivosti lepku.Z krvných testov boli silné pozitívne protilátky na sóju a vyšla aj pozitívna genetika na celiakiu. Alergologicka nám dala potvrdenie pre materskú skolku na individuálne diétne stravovanie s vynechanim soje a v lekárskej správe uviedla že testy na genetiku celiakie sú pozitívne.Veduca jedálne v materskej skôlke mi však povedala, že individuálne stravovanie v škôlke môžu mať len deti, ktoré majú diabetes alebo riadne diagnostikovanu celiakiu, že na ostatné potravinové alergie sa to nevzťahuje, ani na sóju, pritom ta je pridávania všade a oni nevedia zabezpečiť pre ňu stravu bez soje a ani mi nepovolia donasanie vlastnej stravy do škôlky kým nebudem mat papier na potvrdenú celiakiu. Chcem sa teda spýtať ako to vlastne je, keď ma dieťa alergiu na sóju, jedáleň v škôlke nevie pripravit stravu bez soje, ale ani nedovolí rodičovi prinášať stravu pre dieťa, tým pádom mi dali len 2 možnosti, bud dcérku nedať do škôlky a byť s ňou doma bez príjmu alebo ju nechať jest stravu v škôlke s obsahom soje, lepku a mlieka a zhoršiť jej tak zdravotný stav... Ďakujem krasne za odpoveď.
Naši partneri