Diskusia

Stratili sa problémy v školskom stravovaní?

Nestratili!

Vraťme ich do reality a vyjadrime svoj názor a potreby.

Pomáhajme si navzájom v dobrej diskusii.

 

Založit novú tému

Nárok na dotáciu počas účasti dieťaťa na školskej akcii (2x)

Jedálne.sk napísal/a 31 máj 2023

Otázka č. 1: Žiaci, ktorí sa zúčastňujú vedomostných a športových súťaží a reprezentujú školu, sa podľa pokynov Štátnej školskej inšpekcie, zapisujú do dochádzky ako chýbajúci žiaci, nie sú prítomní na vyučovaní v škole, ale počet vymeškaných hodín sa uvedie 0, zároveň sa do poznámky uvedie druh súťaže, vrátia sa spolu s pedagogickým dozorom do školy na obed. Súťaže pre školy sú organizované IUVENTOU a žiakom sa poskytuje len malé občerstvenie. Majú žiaci nárok na dotáciu na stravu, ak sa zúčastnia vedomostných a športových súťaží, vrátia sa s pedagogickým dozorom do školy a odoberú obed v školskej jedálni?

Odpoveď: Áno, dotáciu je možné poskytnúť, podmienka, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed je splnená podľa zákona o dotáciách.

Otázka č. 2: Žiaci základnej školy sa počas školského roka zúčastňujú výletov, plaveckých výcvikov a kultúrnych podujatí, teda vyučovanie nie je v škole, ale mimo školy. Po ukončení týchto aktivít, ktoré sa vykonávajú v rámci vyučovania mimo školy, sa žiaci spolu s pedagogickým dozorom vrátia do školy na obed. Majú nárok na dotáciu na stravu, ak sa zúčastnia vyučovacích aktivít mimo školy, s pedagogickým dozorom sa vrátia do školy a odoberú obed v školskej jedálni?

Odpoveď: Áno, dotáciu je možné poskytnúť, podmienka, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed je splnená podľa zákona o dotáciách. Dotáciu nie je možné poskytnúť v prípade, že dieťa je v škole v prírode, alebo na lyžiarskom výcviku. Vtedy je zo stravy v jedálni odhlásené a pobyt je dotovaný z iných finančných prostriedkov. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný odhlásiť zo stravovania v školskej jedálni.

Otázka č. 3: Žiaci športových tried sa zúčastnia na vyučovaní len 2 hodiny, po druhej vyučovacej hodine sa zúčastnia súťaže mimo školy. Stravu v školskej jedálni nemôžu odobrať z dôvodu, že sú na súťaži mimo školy a z časových dôvodov by nestihli prísť na obed do školskej jedálne. Môže škola čerpať dotáciu na stravu pre žiakov športových tried tak, že školská jedáleň pripraví balíček-suchú stravu?

Odpoveď: Ak sa dieťa zúčastní vyučovania, aj keď len 2 hodiny a odoberie obed – suchý balíček, dotáciu na stravu je možné poskytnúť. Pozor aj podaná suchá strava musí spĺňať OVD a musia byť dodržané podmienky výdaja a skladovania.
Ak dieťa neodoberie obed, resp., nedostane suchý balíček, dotáciu nie je možné poskytnúť.

Otázka č. 4: Žiak, ktorý sa zúčastní prijímacieho pohovoru na strednej škole, má nárok na obed s dotáciou?

Odpoveď: Ak sa žiak vráti do školy a odoberie obed v školskej jedálni , má nárok na dotáciu. V opačnom prípade je zákonný zástupca žiaka povinný žiaka odhlásiť zo stravovania.

Mgr. Ľudmila Očenášová
odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Zobraziť celú diskusiu

Špeciálne diéty detí v škole v prírode, na lyžiarskom výcviku, výlete... (2x)

Jedálne.sk napísal/a 12 máj 2023

Každá prevádzka verejného stravovania (nielen školského stravovania), pokiaľ zabezpečuje prípravu diétnych pokrmov, musí mať na ich prípravu odčlenené skladovacie priestory, vyhradené pracovné stoly, plochy a oddelené pracovné náradie.

Bez takto oddelenej prevádzky nemôžete pripravovať diétne jedlá pre deti. Pri výrobe diétneho jedla je potrebné zabezpečiť aj odber vzorky pokrmu, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa? Ktorý rodič dieťaťa podpíše Informovaný súhlas rodiča, s vedomím, že poskytnutý pokrm môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu dieťaťa.

Žiadny informovaný súhlas Vás, ako poskytovateľa stravy, neochráni v prípade vzniku zdravotných problémov dieťaťa. Podľa §26 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. je prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania určeného pre deti a mládež povinný pri voľbe stravy vychádzať z vekových potrieb stravovanej skupiny, prihliadať na vhodný výber surovín, ročné obdobie, čas, keď sa má poskytovať stravovanie, a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav stravovaných detí a mládeže.

Zobraziť celú diskusiu

Obedy v MŠ (2x)

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Podmienky výdaja stravy, vyhradený čas a miesto výdaja, si určuje zariadenie školského stravovania v prílohe k prevádzkovému poriadku. Pokrm je možné vydať do najneskôr do štyroch hodín od skončenia tepelnej úpravy pokrmu, po tejto lehote sa pokrm stáva biologicky rozložiteľným odpadom.

2023 Výdaj pokrmov do prepravných nádob k PP

Mgr. Ľudmila Očenášová
odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Zobraziť celú diskusiu

Počet stravníkov na m2 (2x)

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Pre určenie kapacity zariadenia školského stravovania nie je rozhodujúci počet stravníkov. Počet stravníkov resp. počet podaných jedál v zariadení školského stravovania stanovuje, aké musí spĺňať prevádzka požiadavky na priestorové a stavebné rozdelenie podľa :

Počet stravníkov je ďalej rozhodujúci pre určenie počtu zamestnancov v zariadení školského stravovania podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009. Z. z. o zariadení školského stravovania.

Mgr. Ľudmila Očenášová
odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Zobraziť celú diskusiu

Skolská jedálen vs. skolska výdajna (2x)

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Nájomný priestor kuchyne, ktorá nie je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR, nemožno považovať za školskú jedáleň alebo výdajnú školskú jedáleň.

Podľa zákona č. 245/2009 Z. z. (školský zákon) zariadením školského stravovania je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň. Ak by zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia žiadal o zaradenie do siete škôl o takýto „kumulovaný“ priestor kuchyne rozdelený na kuchyňu a výdajňu na jednej adrese sídla s dvomi poskytovateľmi pokrmov a nápojov, ministerstvo školstva rozhodne o nezaradení takéhoto „hybridu“ do siete škôl.

Z vašej otázky vyplýva, že jedáleň a kuchyňa nie sú zaradené v sieti, preto nepodliehajú všeobecne-záväzným prepisom platným pre zariadenia školského stravovania. Štátny zdravotný dozor nad zariadeniami verejného stravovania vykonáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý posúdi ( rozdelené) prenajímané priestory a rozhodne o uvedení priestorov do prevádzky.

Podrobnosti na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie priestorov ustanovuje vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Mgr. Ľudmila Očenášová

Zobraziť celú diskusiu
RobotCoupe - CL 50

Cudzí stravníci (2x)

Jedálne.sk napísal/a 18 dec 2022

Školská jedáleň je zariadenie školského stravovania, ktoré podľa § 139 až 141 zákona č.245/2008 Z.z. zabezpečuje zdravú výživu detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,

Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Avšak, podľa § 2 ods. 2 vyhlášky 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sa poskytovanie stravovania bývalým zamestnancom škôl alebo školských zariadení, ktorí v škole alebo školskom zariadení pracovali do odchodu do dôchodku, a iným fyzickým osobám, nevzťahuje na zariadenia školského stravovania v materskej škole, ak je možnosť zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.

Na základe uvedeného Vám odporúčame vyžiadať si stanovisko od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zobraziť celú diskusiu

Obchod (2x)

Jedálne.sk napísal/a 24 jan 2023

Z položenej otázky nie jasné , či sa jedná o nákup súkromný alebo nákup pre školskú jedáleň a dôvod uvedeného zákazu.

1. Pri súkromnom nákupe, Vás zamestnávateľ nemôže obmedzovať v činnostiach, ktoré vykonávate pred začiatkom pracovnej doby, ale ak si to ustanoví v internom predpise, môže kontrolovať donášané a odnášané veci z pracoviska v súlade so zákonníkom práce.

Podľa ustanovenia § 177 ods. 2 Zákonníka práce: Na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska. Podrobnejšie podmienky za účelom kontroly vecí prinášaných na pracovisko a odnášaných z pracoviska musí určiť zamestnávateľ v pracovnom poriadku (kontrolu tašiek, osobných vecí, osobného odkladacieho priestoru ( šatne, skrinky), osobného automobilu a osobnú prehliadku ). Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť. Výkon práva zamestnávateľa nesmie byť v nijakom prípade šikanózny a nesmie narušovať súkromie zamestnanca.

Pokiaľ chce zamestnávateľ kontrolovať tašky, skrinky zamestnancom, mal by mať v pracovnom poriadku presne ustanovené za akých okolností, kto a ako sa má takáto kontrola realizovať ( napr.: zamestnanec sa preukáže dokladom o pôvode, nákupe tovaru, ). Kontrola sa vykonáva za prítomnosti zamestnanca a v prítomnosti min. jedného svedka.

2. Pri nákupe pre školskú jedáleň pred začiatkom pracovnej doby, sa cesta posudzuje ako cesta do práce a v prípade úrazu, sa tento úraz nemôže posudzovať ako úraz pracovný.

3. Pri nákupe potravín pre školskú jedáleň v čase začatej pracovnej doby, bez evidencie príchodu na pracovisko sa prípadný úraz, nemôže posudzovať ako úraz pri výkone pracovnej činnosti. Zamestnávateľ, v tomto prípade, oprávnene vyžaduje zaznamenať príchod zamestnanca na pracovisko a až následne začať vykonávať pracovné činnosti ( nákup potravín pre šj).

Zobraziť celú diskusiu

Finančná norma (2x)

Jedálne.sk napísal/a 18 dec 2022

Podľa Aplikácie princípov k MSN pre školské stravovanie revízia 2021 v časti 2.1 je uvedené usmernenie k stanoveniu finančného pásma a jeho čerpaniu. Čerpanie finančného limitu v priebehu školského roka musí byť vyrovnané tak, aby finančný limit na konci mesiaca nebol nižší, ale ani neprevýšil 20% jednodňového finančného limitu na nákup potravín. T,j, 0,20€ na jedného stravníka. Usmernenie neudáva podmienku ukončenia roka s nulovým čerpaním.

Usmernenie, „Na konci decembra má byť finančná norma na „0“, nie je legislatívne ustanovené a neplatí najmenej 10 rokov.

Zobraziť celú diskusiu

Odporúčané počty zamestnancov (20x)

Jedálne.sk napísal/a 31 máj 2023

  • *216x2+23=455
  • Kuchár pre doplnkové stravovanie sa určuje v jednozmennej prevádzke (najčastejšie v MŠ) príklad: počet stravníkov na desiatu+ počet stravníkov na olovrant= celkový počet na doplnkové stravovanie
  • Doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programov: počet detí a žiakov ( aj mimo stravníkov šj), ktorým sa poskytuje školské mlieko a školské ovocie.
Zobraziť celú diskusiu

Odhlasovanie obedov (2x)

Jedálne.sk napísal/a 02 dec 2022

Žiadny legislatívny predpis neupravuje podmienky odhlasovania/ prihlasovania stravníkov k odoberaniu stravy.

Konkrétne podmienky organizácie spojené so stravovaním, ako je výška príspevku na stravovanie, spôsob úhrady a podmienky prihlasovania/odhlasovania, si určí škola, ktorej súčasťou je školská jedáleň, v Školskom poriadku školy a zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom berie na vedomie tieto podmienky uvedené v zápisnom lístku stravníka.

Zobraziť celú diskusiu

Vzorky (2x)

Jedálne.sk napísal/a 30 nov 2022

Uchovávanie vzoriek pokrmov legislatívne upravuje vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

§ 11

(1) Vzorky hotových pokrmov sa musia odoberať do čistých, vyvarených sklenených nádob s uzáverom. Na odber vzoriek hotových pokrmov sa používajú lyžice, naberačky a ďalšie pomôcky vyhradené výlučne na odber vzoriek, ktoré sú umyté a vyvarené pri teplote 100 oC počas 15 minút.

(2) Všetky súčasti hotového pokrmu sa musia uchovávať osobitne v samostatnej nádobe. Ak je príloha hotového pokrmu alebo iná súčasť hotového pokrmu súčasťou viacerých pokrmov, možno uchovávať len jednu vzorku.

(3)  Ak hotové pokrmy z rovnakých surovín pripravuje niekoľko pracovných skupín, musia sa uchovávať vzorky každej pracovnej skupiny.

(4) Odobratá vzorka musí mať hmotnosť najmenej 50 g, ak nejde o kusový tovar.

(5) Vzorky hotových pokrmov odoberaných v teplom stave musia byť uzavreté, urýchlene schladené a počas 48 hodín od skončenia výdaja uchovávané v chladničke pri teplote 2 oC až 6 oC. Po uplynutí 48 hodín musia byť vzorky odstránené neškodným spôsobom; nesmú sa použiť na spotrebu.

(6) Dokumentácia o odobratých vzorkách musí obsahovať dátum odberu vzorky, ak sú pokrmy pripravované v rôznom čase, aj hodinu odberu vzorky, druh vzorky a meno a priezvisko osoby, ktorá odber vzorky vykonala.

Zobraziť celú diskusiu

Zatvorená jedáleň (2x)

Jedálne.sk napísal/a 30 nov 2022

V prípade pracovnej neschopnosti zamestnanca z dôvodu ochorenia, je povinnosťou vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania resp. riaditeľa školy alebo zriaďovateľa školy a školského zariadenia, zabezpečiť plynulý chod školskej jedálne.

Dočasne prerušiť činnosť školskej jedálne môže len príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v prípade mimoriadnej epidemiologickej situácie na zamedzenia šírenia prenosného ochorenia.

Zobraziť celú diskusiu

Nové finančné pásma od 1.1.2023 (4x)

Jedálne.sk napísal/a 08 jan 2023

Ustanovenie § 140 odsek 11 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) znie,

Príspevok podľa odseku 8 a 10 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32).“

Z uvedeného ustanovenia vyplýva , že podľa odseku 8 sa príspevok neuhrádza za žiaka špeciálnej školy z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Vzťahuje sa predmetné ustanovenie ods. 11 aj na dieťa špeciálnej materskej školy z domácnosti v hmotnej núdzi, keďže v ustanovení sa uvádza „žiak“?

Otázne je, či sa ustanovenie ods. 11 dotýka aj detí a žiakov v HN zo škôl v zriaďovateľskej pôsobností obcí a samosprávneho kraja podľa odseku 9?

Je zriaďovateľ (orgán miestnej štátnej správy v školstve, obec a samosprávny kraj) povinný odpustiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady, ak o to plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka a dieťaťa v hmotnej núdzi požiada?

V prípade odpustenia príspevku a určenia podmienok vo VZN, náklady za stravovanie detí a žiakov znáša v plnej výške zriaďovateľ školy?

Vzhľadom na to, že gestorom predmetného zákona je MŠVVaŠ SR ,predložili sme otázky vyplývajúce z ustanovenia a požiadali sme ministerstvo školstva o výklad § 140 odsek 11 zákona č. 245/2008 Z. z..

O písomnom vyjadrení ministerstva školstva Vás budeme na stránke Jedálne.sk informovať.

Zobraziť celú diskusiu

stravovanie kuchárok v ŠJ (2x)

Jedálne.sk napísal/a 25 nov 2022

Žiadny právny predpis neustanovuje, že sa zamestnanec musí stravovať tam, kde mu zamestnávateľ zabezpečí (podľa Zákonníka práce) počas výkonu práce stravovanie.

Stravovanie kuchárok v zariadení, v ktorom pracujú na príprave pokrmov, je však špecifické a zamestnávatelia si odobratie jedného obeda denne môžu ustanoviť v Pracovnom poriadku pre zamestnancov.

Už z pracovnej pozície kuchárky vyplýva, že pripravované pokrmy poskytované stravníkom, v tomto prípade deťom, musí pred výdajom degustovať.

Z hľadiska morálneho je neprípustné, aby zamestnanci, ktorí majú voľný prístup k potravinám a pokrmom neplatili za jedno jedlo denne v zanedbateľnej cene cca 1,50€. Cena potravín neustále rastie a za 1,50€ už nie je možné zakúpiť ani potraviny na raňajky, či desiatu. To skutočne budú kuchárky 8 hodín pracovného času o hlade?

V takom prípade odporúčame zamestnávateľovi a vedúcemu zamestnancovi ZŠS posilniť kontrolu zamestnancov.

Zobraziť celú diskusiu

Zbieranie tanierov po jedle (4x)

napísal/a 04 nov 2022

Odpoveď Jedálne.sk

Pri prijatí dieťaťa do zariadenia školského stravovania je povinnosťou vedúceho zariadenia poskytnúť informácie k organizácii prevádzky v prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda. Zákonný zástupca dieťaťa si prvý deň ochorenia dieťaťa, v prípade prejaveného záujmu, môže prevziať obed do prepravnej nádoby vo vyhradenom čase. Ak neprejaví záujem, je bežne zaužívanou praxou zostávajúce jedlá (desiatu, obed a olovrant) poskytnúť deťom ako prídavok.

Pani učiteľky si, v prípade záujmu, môžu uhradiť doplnkové stravovanie podľa finančného pásma ako pre vekovú kategóriu 15-19 ročných stravníkov.

Zobraziť celú diskusiu
Naša Strava.sk
Meno:
E-mail:
Téma diskusie:
Správa:
Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov a pravidlami diskusie.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok