Diskusia

Stratili sa problémy v školskom stravovaní?

Nestratili!

Vraťme ich do reality a vyjadrime svoj názor a potreby.

Pomáhajme si navzájom v dobrej diskusii.

 

Založit novú tému

Má súkromná škola v sieti povinnosť zriadiť jedáleň alebo výdajňu stravy? (2x)

Jedálne.sk napísal/a 01 mar 2024

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec a samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Zákon nehovorí o povinnosti zabezpečovať podmienky na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby (ďalej len cirkevný a súkromný zriaďovateľ).

1.Pokiaľ však cirkevný alebo súkromný zriaďovateľ nemá zriadené školské zariadenie (zariadenie školského stravovania), obec, na ktorej území sa nachádza škola, neuzatvorí so zriaďovateľom Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča poskytovaných podľa § 6 ods. 12 písm. b) vyššie uvedeného zákona.

2. Pokiaľ cirkevný alebo súkromný zriaďovateľ nemá zriadené vlastné školské zariadenie (zariadenie školského stravovania) alebo nezabezpečuje stravovanie detí a žiakov v zariadení školského stravovania iného zriaďovateľa, obec, na ktorej území sa nachádza škola, nemôže byť žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. "obedy zadarmo") podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách

Zobraziť celú diskusiu

EXKLUZÍVNE: POLOŽTE OTÁZKU EXPERTKE NA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE (122x)

Jedálne.sk napísal/a 01 mar 2024

Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje , že deti v predškolskom zariadení musia stravu konzumovať v jedálni. Pokiaľ sa však bude strava prenášať na iné výdajné miesto ( do tried ) aj toto výdajné miesto musí spĺňať hygienické požiadavky na výdajňu jedál - vyhradený priestor, pracovný stôl na manipuláciu s pokrmami a kuchynský drez s teplou vodou.

Materské školy, kde sa strava konzumuje priamo v triedach sú stavebne uspôsobené tak, že pri každej triede sa nachádza "kuchynka" na výdaj pokrmov a na umývanie stolového riadu.

O návrhu na uvedenie priestorov zariadenia školského stravovania do prevádzky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení (§13, ods. 4), rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na základe uvedeného Vám odporúčame prispôsobiť výdaj pokrmov a stravovanie detí v triedach tak, aby bolo akceptovateľné "hygienikmi".

Zobraziť celú diskusiu

Podnet na jedalen (2x)

Jedálne.sk napísal/a 26 feb 2024

V prípade pripomienok na prácu školskej jedálne je potrebné v prvom kroku obrátiť sa na vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania, ktorý má oprávnenie daný problém vyriešiť.

Ďalším krokom je obrátiť sa na riaditeľa školy a školského zariadenia alebo zriaďovateľa školského zariadenia.

Prípadne môžete osloviť metodika pre školské stravovanie na príslušnom regionálnom úrade školskej správy.

Zobraziť celú diskusiu

Polotovary (2x)

Jedálne.sk napísal/a 26 feb 2024

Revíziou Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie boli v roku 2021 vyňaté receptúry, ktoré obsahovali tzv. polotovary.

Pravdou však je, že v receptúrach sa nachádzajú tri múčne pokrmy hlbokozmrazené, označené znakom hviezdička ( *), čo znamená , že sa podávajú obmedzene, výnimočne. jedná sa o pokrmy, ktoré stravníci žiadajú a pri vyššom počte stravníkov nie možné ich prípravu časovo a fyzicky zvládnuť.

Špagety so syrom a kečupom považujeme za nie plnohodnotný obed, podávajú sa v zariadeniach s celodennou prevádzkou na večeru. Vyradenie tejto receptúry sprevádzala búrlivá diskusia s odôvodnením ako jedlo, ktoré deti obľubujú a sú na toto jedlo naučené z domu. Rybie prsty a rybie guľky sa v registri noriem nenachádzajú.

V školskom stravovaní je neprípustné podávať vopred tepelne upravené zemiaky, ak zariadenie školského stravovania z akéhokoľvek dôvodu preferuje používanie očistených zemiakov, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky, nie je odôvodnené zakázať používanie očistenej zeleniny a zemiakov.

Zobraziť celú diskusiu

Pravidlá stravovania v materskej škole (14x)

Jedálne.sk napísal/a 26 feb 2024

Podľa §7 vyhlášky č. 75/2023 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež sa do zariadenia pre deti do šesť rokov veku deťom individuálne nedonáša strava, iba v prípade ak dieťaťu lekár so špecializáciou v odbore pediater alebo lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore určí diagnózu, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie.

Zobraziť celú diskusiu
Hrachový granuát

ŠJ zaradenie do siete (4x)

Jedálne.sk napísal/a 07 feb 2024

Pokiaľ škola alebo zriaďovateľ školy zabezpečuje stravovanie prostredníctvom poskytovateľa stravy , ktorý nie je zaradený v sieti škôl a školských zariadení, toto stravovanie zabezpečuje prostredníctvom zmluvy o dodávke stravovania. Tento poskytovateľ stravy je povinný dodržiavať len tie záväzky, ktoré sú písomne potvrdené pri podpise zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Upozorňujeme, že podľa §139 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) školské stravovanie zabezpečujú zariadenia školského stravovania. Vaša školská jedáleň je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR , zriadená na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v škole. Tým, že je zriadená a zaradená v sieti je školskou jedálňou a podľa vyššie citovaného zákona je povinná dodržiavať všetky všeobecne záväzné prepisy platné v školskom stravovaní.

Pokiaľ sa v školskej jedálni nepripravuje strava, je potrebné urobiť zmenu v sieti škôl a zaradiť ju ako výdajnú školskú jedáleň.

Jednoznačne však , podľa školského zákona (§141), či už do školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, sa jedlá a nápoje majú dodávať zo školskej jedálne.

T.z. z jedálne ( aj súkromného zriaďovateľa), ktorý je zaradený v sieti škôl a školských zariadení SR a je povinný dodržiavať všetky „pravidlá“ školského stravovania.

Zobraziť celú diskusiu

Zatvorena skolska jedalen (2x)

Jedálne.sk napísal/a 06 feb 2024

Poskytovanie dotácii na stravu upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách (§4). Základnou podmienkou poskytnutia dotácie v zmysle zákona o dotáciách je prítomnosť žiaka na vyučovaní v škole a odobratie obeda.

Pokiaľ školská jedáleň z prevádzkových dôvodov nemôže zabezpečiť prípravu stravu a zriaďovateľ školy nezabezpečil stravovanie žiakov iným spôsobom, nemôže čerpať dotáciu na stravu podľa zákona o dotáciách. Dotáciu na stravu je možné vyplatiť len žiakom s diétnym stravovaním.

Nevyčerpanú dotáciu na stravu je zriaďovateľ povinný vrátiť poskytovateľovi dotácie.

Zobraziť celú diskusiu

Pozícia kuchár- iba vyučený v odbore? (4x)

Jedálne.sk napísal/a 06 feb 2024

Certifikát z kurzu pre kuchárky a kuchárov, ktoré organizuje portál Jedálne.sk, slúži ako osvedčenie o účasti. Kurz má priniesť inšpiráciu, ukázať moderné trendy a motivovať ku kreativite.
Nenahrádza certifikované vzdelanie kuchárky, na to slúžia rekvalifikačné kurzy.

Zobraziť celú diskusiu

Na čo sa môžu využívať réžie v školskej jedálni (10x)

Jedálne.sk napísal/a 06 feb 2024

Zjednodušene povedané, príspevky na čiastočnú alebo úplnú úhradu režijných nákladov na prípravu stravy v zariadení školského stravovania určuje zriaďovateľ školského zariadenia (VÚC, Obec) všeobecne záväzným nariadením, a tieto sa stávajú jeho rozpočtovými príjmami. O účele použitia akýchkoľvek vlastných príjmov rozhoduje zriaďovateľ školy a školského zariadenia.

Zobraziť celú diskusiu

Odporúčané počty zamestnancov (62x)

Jedálne.sk napísal/a 31 jan 2024

Podľa vyhlášky 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sa určuje počet zamestnancov podľa počtu stravníkov prihlásených na stravovanie.

Keďže vo Vašom prípade sa jedná o dve zariadenia (čo ste v prechádzajúcej otázke neuviedli )- školskú jedáleň a výdajnú školskú jedáleň, počtyzamestnancov sa určujú samostatne:

Prepočet pre školskú jedáleň a pre výdajnú školskú jedáleň pri MŠ ( modrou)

Zobraziť celú diskusiu

Financovanie školských stravovacích zariadení od 1.1.2025 (2x)

Jedálne.sk napísal/a 31 jan 2024

Uvedená informácia je prezentovaná hlavne médiách. Ministerstvo školstva sa k uvedenej informácii zatiaľ nevyjadruje. Už niekoľko rokov sa hovorí o presune financovania školských zariadení z originálnych kompetencií obcí na kompetencie prenesené financované prostredníctvom ministerstva školstva.

Keďže sa vraví „ na každom šplechu je pravdy trochu“ tak, ak dôjde k nejakej zmene, bude sa týkať len materských škôl, ktoré zabezpečujú povinné predprimárne vzdelávanie

Zobraziť celú diskusiu

Jedáleň v škôlke (6x)

Jedálne.sk napísal/a 31 jan 2024

 

Podľa prílohy č. 1 vyhlášky č.330/2009 Z.z. sa určí počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov na stravovanie. V tomto prípade sa jedná o výdajnú školskú jedáleň s čiastočnou prípravou (doplnkové stravovanie) , kde na počet prijatých stravníkov sa odporúča úväzok kuchárky na 1,1 ( t.j plný úväzok) tak, aby dokázala zabezpečiť plynulú prípravu doplnkových jedál a nápojov, výdaj hlavných jedál, sanitáciu kuchynského riadu, sanitáciu a dezinfekciu prevádzkových priestorov, uloženie vzoriek pokrmov, monitorig a evidencie teploty pokrmov a chladiacich zariadení v súlade so správnou výrobnou praxou v zmysle HACCP.

Podľa Zákonníka práce (§ 42) sa pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Podľa §43 zákonníka práce Vaša pracovná zmluva musí obsahovať identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, kde je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky.

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene (§54). Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi.

Pri akejkoľvek zmene druhu práce, pracovného úväzku, miesta výkonu práce a mzdových podmienok, musia so zmenou súhlasiť obidve strany a táto zmena musí byť vyhotovená v listinnej podobe pracovnej zmluvy.

Zobraziť celú diskusiu

Pomocná sila v kuchyni (3x)

Simona napísal/a 28 jan 2024

Mám záujem o pomocnú silu do kuchyne
Zobraziť celú diskusiu

Zemiaky (2x)

Jedálne.sk napísal/a 23 jan 2024

Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov zariadení školského stravovania sú ustanovené v prílohe č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, kde podľa ods. 4. písm. d) sa zemiaky pri jednozmennej prevádzke počas piatich stravovacích dní podávajú dva až trikrát týždenne. T.z. , že zemiaky by mali byť podané 2-3 krát, či už ako príloha, hlavné jedlo alebo ako hlavná zložka v polievke.

Zobraziť celú diskusiu

Prax v odbore (4x)

Jedálne.sk napísal/a 23 jan 2024

Kuchári a pomocní kuchári, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme.

Podľa vzdelania – úplné stredné ( bez špecifikácie odboru) môže byť zamestnanec zaradený aj do 3. platovej triedy, ak vykonáva pracovné činnosti 3. PT uvedené v katalógu pracovných činností.

Ak vykonáva najnáročnejšiu činnosť z 2. PT, aj pri dosiahnutí vyššieho stupňa vzdelania zaradí sa do 2. platovej triedy.

Zobraziť celú diskusiu
čipy
Meno:
E-mail:
Téma diskusie:
Správa:
Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov a pravidlami diskusie.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok