DO POZORNOSTI: NOVÁ POVINNOSŤ PRE ZŠS

shutterstock_1198525687

DO POZORNOSTI: NOVÁ POVINNOSŤ PRE ZŠS

2093
01 okt 2019

Aj zariadenia školského stravovania budú povinne informovať o pôvode mäsa. Od 14.decembra 2019.

Od 14. decembra 2019 pribudne v reštauráciách a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania nová povinnosť - informovať svojich spotrebiteľov o krajine pôvodu mäsa, z ktorého uvarili pokrmy.

 

Vyplýva to z vládnej novely zo dňa 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

      § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zariadenie spoločného stravovania9abca) je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa povinné zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Údaj o krajine pôvodu mäsa podľa prvej vety je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. Povinnosť podľa tohto odseku sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Povinnosť podľa tohto odseku nevzniká pri polotovaroch. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“

 

Aj zariadenie školského stravovania (ZŠS) bude povinné pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa zabezpečiť pre stravníkov v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Môže to byť na jedálnom lístku, na baneri, tabuli alebo inom oznámení.

 

Údaj o krajine pôvodu mäsa (bravčové, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny) získa ZŠS od dodávateľa a v rovnakom rozsahu túto informáciu poskytne spotrebiteľovi. Táto povinnosť sa nebude týkať polotovarov.

Za porušenie povinnosti neposkytnutia informácie o krajine pôvodu mäsa možno zariadeniu spoločného stravovania uložiť pokutu podľa závažnosti a okolností spáchania správneho deliktu.

PODROBNOSTI O OZNAČOVANÍ HOTOVÝCH POKRMOV USTANOVÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝ PRÁVNY PREDPIS MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA, O KTOROM VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAŤ.

Prijatým opatrením dosiahneme cieľ, zvýšenie podielu slovenského mäsa v školských jedálňach?


Ako túto povinnosť aplikovať v praxi?

Riešením by z nášho pohľadu bolo, keby postačovalo mať tieto údaje zverejnené na webovej stránke školy. Detto v dnešnej modernej dobe, kedy sa stáva našou povinnosťou (v záujme ochrany prírody) minimalizovať množstvo odpadu - i toho papierového.

Diskusia (40x)

Eva Matyiová napísal/a 25 sep 2023

Dobrý deň Som Vedúca ŠJ pri ZŠ s VJS a mám 480 zapísaných stravníkov. Pripravujeme obed pre 480stravníkov a desiatu a olovrant pre 80stravníkov Prenos stravy zabezpečuje mesto: Pre MŠ - 80stravníkov /desiata, obed, olovrant/ Pre MŠ - 10 stravníkov / len obed/ Pre ZŠ s VJM - 120stravníkov /obed/ Zvyšných 270obedov sa vydáva na mieste . Koľko kuchárok by som potrebovala. Mám 7kuchárok. Jedna je celý čas v MŠ kde je 80 stravujúcich. Takže všetko pripravujú šiesti/ desiatu , obed, olovrant/ O 11,00 mi odchádza druhá do výdajne so 120stravnikmi. /ZŠ s VJM / Od 11,00 ostalo mi už iba 5 kuchárok. Prosím o radu, nakoľko moje kuchárky doslova nestíhajú a kde je ešte upratovanie a prevzatie tovaru.

Jedálne.sk napísal/a 28 sep 2023

Viac informácií nájdete v článku  Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne.

napísal/a 06 okt 2021

Dobrý deň. Poprosím o uvedenie presného číselného označenia z Katalógu pracovných činností pre kuchárku a prevádzkového zemestnanca v školskej jedálni. Aktualizujem pracovné náplne a neviem či sa so zmenou platových tried menilo aj číselné označenie. Ďakujem

napísal/a 07 okt 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Kuchárky školských jedální, pomocné kuchárky a hlavné kuchárky sa zaraďujú do 1. až 3. platovej triedy podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej prác, pracovné činnosti z okruhu stravovania, ustanoveným nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z. Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti kuchárky školskej jedálne nie je právnym predpisom stanovený. 
Pracovníčka v prevádzke , ktorá získala základné vzdelanie sa zaradí do 1. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.01. ..
     
    01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
    02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
    03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.
    04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
08 Obsluha stravníkov v jedálni.


Kuchárka, ktorá získala stredné vzdelanie sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.02. ..
     
-    02 Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke (napr. v nemocnici, v domove mládeže, v internáte, v zariadení sociálnych služieb) vrátane ich výdaja.
-    03 Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.
-    04 Výroba a výdaj technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných receptúr a kalkulácií vrátane kontroly hotových výrobkov.
    Kuchárka, ktorá získala stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie sa zaradí do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.03. .. 
 
-    05  Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

napísal/a 20 sep 2021

Dobrý deň, prosím Vás koľko chladničiek musí byť v školskej jedálni? Máme jednu na vajíčka, druhú na zeleninu a tretiu na mliečne výrobky. Je to v poriadku? Môžeme obsah niektorých dvoch zlúčiť s tým, že rozličné potraviny budú v osobitných poličkách? Ďakujem za radu.

napísal/a 20 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Množstvo a kapacitu skladov určuje veľkosť stravovacieho zariadenia. Vo všeobecnosti sa udáva, že potraviny  je potrebné skladovať v chladiacom zariadení tak, aby sa zmyslovo  neovplyvňovali. Napr.: Vajcia, ktoré uložíte do umývateľnej nádoby, môžete skladovať spolu s balenými mliečnymi výrobkami apod. Vami uvedené rozdelenie chladničiek je v poriadku, nesmiete však zabudnúť na vyhradenie chladiaceho priestoru v chladničke na pomalé rozmrazovanie mäsa  (hydina, ryby) tak, aby sa predišlo kontaminácii ostatných skladovaných komodít

napísal/a 20 sep 2021

Dobrý deň, je možné odobrať iba desiatu bez obeda počas adaptácie dieťaťa do MŠ, alebo obed ako hlavné jedlo je povinné ?

napísal/a 20 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §8 ods.2 písm. b) vyhlášky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,  ak je dieťa prítomné  v zariadení v dopoludňajších hodinách prevádzkovateľ  mu musí zabezpečiť  podávanie desiatej, ak je prítomné aj v čase obeda, musí zabezpečiť aj obed.

napísal/a 04 aug 2021

Zriaďujeme ZŠ, v ktorej sa prvý rok budú vyučovať len žiaci dvoch tried 1.ročníka. (30 žiakov) V škole sú pripravené priestory pre jedáleň a výdajňu jedál. Ako máme postupovať pri zabezpečení stravy? Môžeme dovážať stravu z MŠ, ktorá je v našej obci? (MŠ nepatrí pod ZŠ.) Alebo musíme zabezpečiť stravu z niektorej zo ZŠ z blízkeho mesta. Čo všetko treba organizačne, legislatívne zabezpečiť a dodržať?

napísal/a 06 aug 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Prípravu stravy na prevoz do výdajnej školskej jedálne môže zabezpečovať školská jedáleň, ktorá je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR. Nie je rozhodujúce , či je táto školská jedáleň pri MŠ alebo ZŠ. Výhodou je, ak je v zriaďovateľskej pôsobnosti jedného zriaďovateľa.

Novozriadená výdajná školská jedáleň, ktorá  chce mať oprávnenie na vykonávanie svojej činnosti požiada o zaradenie do siete škôl a školských zariadení podľa §15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre podrobnejšie informácie k zaraďovaniu do siete sa obráťte na svoju metodičku pri OÚ.

napísal/a 23 jún 2021

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či od 1. 9. 2021 vstupujú do platnosti nové finančné pásma pre školské stravovanie, alebo zostávajú v platnosti tie súčasné? Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 23 jún 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa získaných informácií z ministerstva školstva, finančné pásma sa s účinnosťou  od 1.9.2021 budú meniť, rozširovať sa bude rozpätie jednotlivých stupňov od 1. do 5.
Informácia bude potvrdená, zverejnením finančných pásiem na webovom sídle ministerstva školstva.

Dušan napísal/a 02 aug 2021

Finančné pásma mali byť už dávno zverejnené. Stravníci si už v auguste platia platby na mesiac september. Predsa niekde majú dovolenky a treba to nastaviť. Novým stravníkom sa už posielali inštrukcie k novému šk. roku 2021/2022. Už v včera bolo neskoro. Viac pružnosti by k tomu bola treba, ale keby si to niekto vyskúšal v praxi tak by to až potom pochopil o čom to je.

napísal/a 03 aug 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa najnovšej získanej informácie z ministerstva školstva, finančné pásma na nákup potravín sa od 1.9.2021 meniť nebudú, zostávajú v platnosti finančné pásma s účinnosťou od 1.9.2019.

Iveta Košická napísal/a 12 jún 2021

Dobrý deň, sme zs s MŠ, kde v MŠ je 51 stravníkov a ZŠ 154 stravníkov. Varíme všetkým spolu a tak by som sa chcela opýtať, koľko zamestnancov by nás malo byť a ako sa do toho počíta upratovačka.Dakujem

napísal/a 14 jún 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni  podľa počtu prijatých stravníkov je uvedený v Prílohe č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z.z..
 
Vzor výpočtu:  
Hlavné jedlo         51+154= 205 / 4 zam.
Doplnkové                            102 /0,5 zam.
Z poskytnutých údajov nie je zrejmé, či je v počte stravníkov zahrnutý aj počet stravujúcich sa zamestnancov.
Práca upratovačky sa nepočíta do činností v okruhu stravovania. 

Zuzana napísal/a 29 sep 2021

Dobrý deň, sme MŠ s výdajnou školskou jedálňou pre ZŠ. V MŠ je 88 stravníkov a zo ZŠ chodí 141 stravníkov dospelých stravníkov je 21. Chcem sa spýtať koľko by sme mali mať zamestnancov. Keď sú v MŠ zamestnané upratovačky je ich povinnosť umývať jedáleň? Ďakujem

napísal/a 06 okt 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Príloha č. 2 k vyhláke č.330/2009Z.z. o zariadení školského stravovania  stanovuje odporúčané počty zamestnancov na počet prijatých stravníkov . Podľa počtu , ktorý uvádzate je odporúčaný počet zamestnancov nasledovný: 

250 stravníkov -3,5 zam.;

176 stravníkov ( 88x2)  na doplnkové stravovanie – 0,5 zam.. 

Ak sa výdajná školská jedáleň pri ZŠ nachádza na inej adrese a zabezpečuje sa prenos stravy a výdaj stravy pre  141 stravníkov - 0,5 zam..
 

Mária napísal/a 11 okt 2021

Dobrý deň, ak je v septembri počet stravníkov v jedálni iný ako v októbri, musí sa zmeniť aj počet zamestnancov? Momentálne sa počet mení, lebo rodičia svoje deti odlasujú, niektorý zasa prihlasujú. Koľko by malo byť zamestnancov ak je počet: Materská škola-je v inej časti areálu, kde sa jedlo preváža-počet detí 58+5učiteliek, celodenných detí-olovranty 40. Základná škola-počet detí 145, 29učiteľov a 14 externých stravníkov-dôchodcov-odoberajú obed do jednorázových plastových obalov. Koľko by mal byť počet zamestnancov. Ďakujem

napísal/a 14 okt 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pri prepočte zamestnancov v školskej jedálni sa berie do úvahy počet prijatých stravníkov ( zápisný lístok+ rozhodnutie o prijatí stravníka).

Prepočítaný počet kuchárov a prev. zamestnancov podľa prílohy č. 2 k vyhláške 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

Obedy 58+145+48= 251=4,5 zam.

Doplnky 58+40=98= 0,25 zam.

Prenos stravy do výdajne 58+5= 0,6 zam.

Školské mlieko a školské ovocie =0,75 zam.

napísal/a 08 jún 2021

Dobrý večer, poprosila by som o info aké práva a povinnosti vyplývajú z "funkcie" hlavnej kuchárky v školskej jedálni voči pomocným kuchárkam a pomocným silám. Ďakujem

napísal/a 09 jún 2021

Odpoveď Jedálne.sk
Každý zamestnanec zariadenia školského stravovania podľa pracovného zaradenia vykonáva samostatne pracovné činnosti,  ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy a  z pracovnej náplne. Činnosti stravovacej prevádzky a organizáciu odborných prác zamestnancov koordinuje vedúci zamestnanec školskej jedálne. 

napísal/a 24 máj 2021

Dobrý deň, som vedúca ŠJ pri MŠ, ktorá bude mať navýšený počet detí z dôvodu povinnej predškolskej dochádzky. Výchovo vzdelávacia činnosť týchto detí bude prebiehať v dočasných priestoroch, v ktorých potrebujeme zriadiť výdajnú školsku jedáleň. Chcem sa opýtať, či mi viete poradiť ako postupovať v tomto prípade a čo je potrebné v tejto jedálni, v ktorej sa budú vydávať desiaty, obedy, olovranty, prípadne, aký inventár a zariadenie musí byť v tomto priestore. Ďakujem

napísal/a 24 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Novozriadenú výdajnú školskú jedáleň je zriaďovateľ povinný zaradiť do siete škôl a školských zariadení.  Pri predkladaní žiadosti postupuje v zmysle §16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odporúčané materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania je uvedené  v prílohe č. 5 k vyhláške č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 
Podobne, ako školská jedáleň, aj výdajná školská jedáleň musí spĺňať  základné hygienické požiadavky na priestorové usporiadanie, technologické vybavenie (ohrevné a chladiace zariadenie) a vnútorné členenie prevádzky podľa vyhlášky č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

napísal/a 20 máj 2021

 

Dobrý deň, chcem sa spýtať, koľko je odporúčaný počet stravnikov na jednu kuchárku v kuchyni na základnej škole.

napísal/a 20 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni na počet prijatých stravníkov je uvedený v prílohe č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z.z.  o zariadení školského stravovania.
 

napísal/a 26 apr 2021

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, či môže funkciu vedúcej školskej jedálne v ZŠ s MŠ vykonávať riaditeľka školy, alebo zástupkyňa riaditeľky školy. Vopred ďakujem za odpoveď.

napísal/a 26 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

V súlade s ustanovením Zákonníka práce (§223-225) „Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov)“.
Aj v tomto prípade musí zamestnanec preukazovať zdravotnú a odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. T.z. musí mať platný zdravotný preukaz a príslušný doklad o získaní vzdelania (príloha č.6 k zákonu č. 585/2008Z.z.) alebo osvedčenie vydané príslušným regionálnym úradom.

napísal/a 16 apr 2021

Dobrý deň, prosím kde nájdem zadefinované, že dieťa v MŠ je povinné odoberať mi. dva krát za deň stravu. Napr. si odhlási len desiatu a dieťa bude mať obed a olovrant alebo si odhlási olovrant a dieťa bude mať desiatu a obed. Rodičia ma požiadali o vyhlášku. Ďakujem Soňa

napísal/a 16 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Režim stravovania a pitný režim detí v zariadení pre deti a mládež  ustanovuje §8 ods.2 vyhláška MZ č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť  stravu pre dieťa, ak je prítomné v predškolskom zariadení. 
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom zariadení je aj výchova k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. Len u detí, ktoré dochádzajú do zariadenia na dopoludňajšie hodiny (vydané rozhodnutie riaditeľa MŠ, že dieťa je prijaté na poldennú výchovu a vzdelávanie ) je možná kombinácia desiata alebo desiata+ obed.  Ak je dieťa prítomné v čase konzumácie pokrmov, nemôže byť vyčlenené z kolektívu detí. Individuálne donesenú stravu, môžu mať len deti, u ktorých na základe potvrdenia  ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

napísal/a 07 apr 2021

Dobrý deň, prosím vás práve som prebrala miesto vedúcej šk. jedálne na stred. škole. Ale chcem sa vyvarovať, že mi stiahnu a zosobnia napr. mäso ako mojej predchodkyni. Rozumiem že program mi vynormuje počet presný surovín na váru ale ako je to pri mäse keď vynormuje napr. 5kg mäsa, ok a na druhý deň mäso sa dá rozmraziť, voda zleje a už tam tým pádom nie je 5 ale len 4,5 alebo 4kg. Treba to doložiť do tej váhy 5kg? A ak áno ako sa to zapisuje do normy lebo pred. vedúca mala kôli tomuto veľké manká :(

napísal/a 07 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podmienkou prípravy kvalitných pokrmov v školskom stravovaní , okrem iných čerstvých surovín , je aj  používanie čerstvého chladeného mäsa. Podmienky  sú ustanovené v Aplikácii princípov k MSN, ktoré sú záväzné a sú súčasťou MSN. Metodika nepovoľuje používať mrazené mäso, okrem rýb a hydiny.
„Požiadavky na bravčové a hovädzie mäso: 
- nakupovať čerstvé chladené mäso, nie zmrazené, hlbokozmrazené ani rozmrazované mäso, (chladené mäso, ktoré vplyvom chladiaceho procesu nestuhlo - nebalené voľne uložené, alebo balené v ochrannej atmosfére plynu, balené alebo vákuovo balené).“

Ingrid napísal/a 31 máj 2021

Prepáčte, ale odpoveď na otázku nie je úplná, môžete ju doplniť? Mňa to tiež zaujíma a z uvedeného vyplýva, že ryby a hydina sa môžu používať mrazené. Ako je to teda potom s váhou? Najmä ryby (filé) sú problematické, ak sa má dodržať norma a nedať stravníkovi na tanier dve sústa.

napísal/a 02 jún 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Minimálne požiadavky na kvalitu potravín používaných v školskom stravovaní sú ustanovené v Aplikácii princípov k materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie.
Požiadavky na hydinové mäso:
uprednostňovať čerstvé, chladené mäso, nezamieňať mäso za mäsové prípravky (výrobky bez prívlastkov krehčené, šťavnaté, solené, do ktorých sú pridávané ďalšie ingrediencie)
Požiadavky na rybacie mäso:
-      preferovať morské ryby - čerstvé chladené, mrazené, hlbokozmrazené;
-      uprednostňovať 100% rybacie mäso bez pridanej vody a aditívnych látok;
-      pri zmrazených rybách sledovať percentuálny podiel glazúry v tolerancii najviac do 15%;
-      v označení glazúrovaných produktov rybolovu sa uvádza netto hmotnosť produktu rybolovu v zmrazenom stave bez glazúry a bez obalového materiálu.
V časti Úprava hmotnosti potravinových komodít  sú v % uvedené straty, ktoré vzniknú rozmrazením,  o ktoré je potrebné  hrubú hmotnosť mrazeného mäsa  pri normovaní navýšiť.

napísal/a 25 mar 2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať, som nová vedúca jedálne v MŠ, máme ešte ZŠ s výdajňou, kde sa obedy dovážajú z MŠ. Kto nesie zodpovednosť za výdaj obedov v ZŠ? Ja mám na starosti ich agendu, ale fyzicky som v MŠ, a nemám čas chodiť ešte aj do ZŠ. Každá škola má svoju riaditeľku, ja spadám pod riaditeľku v MŠ. Takže podľa mňa by zodpovednosť mala patriť vydávajúcemu pracovníkovi a riaditeľke v ZŠ. Je to tak? Na pracovnej zmluve to nemám napísané. Ďakujem

napísal/a 26 mar 2021

Odpoveď Jedálne.sk

1.Pracovná zmluva (podľa  § 43 ods. 1 Zákonníka práce ) musí obsahovať minimálne štyri podstatné náležitosti, ktoré musia byť je  bezpodmienečne predmetom dohody zamestnávateľa so zamestnancom: druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika; miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto); deň nástupu do práce; a mzdové podmienky.

Ak je podľa pracovnej zmluvy miestom výkonu práce školská jedáleň pri MŠ, a výdajná školská jedáleň pri ZŠ je samostatné pracovisko iného zamestnávateľa, VŠJ pri ZŠ nie je miestom vášho výkonu práce.

2. Poskytovanie stravovania medzi dvomi samostatnými subjektmi ( MŠ a ZŠ, aj keď u jedného zriaďovateľa) sa uskutočňuje na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania.

Zmluvné podmienky dodávky stravy, cena obeda (potraviny+režijné náklady), preprava obeda  a jeho výdaj, spôsob fakturácie a iné  musia byť dohodnuté vopred, so súhlasom oboch zmluvných strán. Z podmienok dohodnutých v zmluve musí byť jasné, kto zodpovedá za  výdaj stravy vo výdajnej školskej jedálni, kto zodpovedá za vedenie dokumentácie výdajnej školskej jedálne (prinajmenšom dokumentácie HACCP, prevádzkový poriadok, evidenciu stravníkov a pod.).

Možnosti:

1.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu stravy až po jej odobratie odberateľom ( t.j. po dvere kuchyne, kedy sa režijné náklady na jeden obed  znížia cca o 20% na výdaj).Stravu vydáva zamestnanec výdajnej školskej jedálne, ktorá je v tomto prípade súčasťou ZŠ, za organizáciu prevádzky zodpovedá riaditeľ ZŠ.

2.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu, výdaj, prípadne aj prepravu stravy ( odberateľ hradí plnú výšku režijných nákladov zvýšenú o prepravné náklady), stravu vydáva zamestnanec MŠ, ktorý má miesto výkonu práce  aj v ZŠ, prepravu zabezpečuje MŠ, za organizáciu prevádzky  výdajne zodpovedá riaditeľ ZŠ.

3.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu a prepravu stravy ( t.j. po dvere výdajne odberateľa).

 

Poznámka: pri vstupe zamestnanca na pracovisko iného zamestnávateľa je dôležité písomne potvrdené miesto výkonu práce, z dôvodu prijatej  zodpovednosti za zverený úsek a z dôvodu prechodu z jedného pracoviska na pracovisko druhé a výkon práce z hľadiska  BOZP a prípadného úrazu.
 

napísal/a 12 mar 2021

Dobrý deň, chcela by som si dať do poriadku archív. Prosím Vás, poraďte mi, aké dokumenty sa archivujú a aká je doba archivácie. Či je na všetko 10 rokov alebo aké je delenie dokumentov, ktoré sa koľko archivujú. Tiež sa chcem opýtať čo robíte s dokumentami po skončení archivácie. Existuje nejaký zákon na dobu a určenie toho čo sa má archivovať v školskej jedálni? Ďakujem.

napísal/a 15 mar 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Registratúrny poriadok je interný predpis, ktorým si organizácia stanovuje pravidlá, ako sa manipuluje s dokumentmi vzniknutými z jeho činnosti, teda akým spôsobom sa prijímajú, tvoria, evidujú, vybavujú, označujú, ukladajú, využívajú a vyraďujú v čase, keď ich už pôvodca nebude z prevádzkových dôvodov potrebovať.
 
Školské jedálne, ktoré sú súčasťou školy (právny subjekt), školského zariadenia alebo sú zariadením zriaďovateľa školy (neprávny subjekt) nevydávajú samostatný registratúrny poriadok. Manipulácia s ich registratúrnymi záznamami (dokumentmi) má byť upravená v registratúrnom poriadku školy alebo zriaďovateľa. Súčasťou samotnej registratúry spisov je aj registratúrny plán - dĺžka lehôt uloženia jednotlivých druhov dokumentov. Školám, zriaďovateľom vzniká povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a plán a predložiť ich na schválenie príslušnému štátnemu archívu.
 
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení  zabezpečujú informovanosť a vedenie dokumentácie od škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a vyžadujú 
zavedenie registratúrneho poriadku  a registratúrneho plánu do praxe. 
Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/ 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška MV SR č. 628/ 2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
Ako pomôcka Vám poslúži Smernica č. 17/2005-R na webovej stránke ministerstva školstva. 
https://www.minedu.sk/smernica-c-172005-r-zo-16-novembra-2005-ktorou-sa-urcuje-postup-implementacie-vzoroveho-registraturneho-poriadku-a-registraturneho-planu-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Viera Slováková napísal/a 17 apr 2020

Prosím mohol by niekto poskytnúť vzor sanitačného programu pre školské jedálne ideálne vo wordovom súbore ďakujem

napísal/a 13 máj 2020

Vypracovaný sanitačný program pre zariadenia školského stravovania je súčasťou príručky Zásady správnej výrobnej praxe E-model HACCP, ktorú v roku 2013 vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.
Celú príručku si môžete stiahnuť zo stránky https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/.
 

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok