+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Školské obedy pri mimoriadnom prerušení školského vyučovania

577 29.10.2020

Tiež neviete, či po mimoriadnom prerušení školského vyučovania môžete deťom variť? Vydávať obedy v jedálni, alebo do jednorazových nádob? Ako učitelia a cudzí stravníci?

kuchyně_hygiena

Zoznámte sa s odpoveďami na vaše otázky k tejto problematike.

Podľa Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020

sa od 26. októbra 2020 až do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,

c) stredných školách,

d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

e) jazykových školách,

f) základných umeleckých školách,

riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

Školské jedálne nie sú uvedeným rozhodnutím uzatvorené a môžu školské stravovanie naďalej poskytovať za podmienok uvedených v manuáloch pre jednotlivé školy, z ktorých sme pre vás urobili výber:

Plné znenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stravovanie detí, žiakov a zamestnancov

Do doby odvolania platnosti opatrení platia pre školské stravovanie nasledovné odporúčania:

Stravovanie v materských školách

 • Podľa miestnych podmienok, množstva detí a personálu je možné zvažovať jednu z nasledujúcich možností stravovania:

štandardným spôsobom v jedálni, pri zaistení nižšie uvedených pravidiel,

- urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi,

- zamedziť premiešavaniu sa detí z rôznych tried,

- nepremiešavať deti s cudzími stravníkmi.

v priestoroch tried, v ktorých sa deti zdržiavajú počas dňa.

 • Obmedzenia času pri vydávaní stravy, ktoré sú platné v bežnej prevádzke nie je potrebné dodržiavať vzhľadom na komplikovanejší výdaj stravy počas tohto režimu.
 • Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov.
 • Deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní je potrebné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá. Zamestnanci jedálne nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami, rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave a výdaji jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď..
 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

Stravovanie v základných školách

- pre žiakov v prvom až štvrtom ročníku,

- v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prvom až štvrtom ročníku

- pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov.

 • Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu odporúčame stravovanie obvyklým spôsobom v jedálni, najlepšie tak, aby sa triedy nepremiešavali,

- urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi,

- obmedziť stravovanie len na žiakov, zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov,

- v prípade cudzích stravníkov zriadiť výdajné okienko (vyhradené miesto výdaja jednorazových prepravných nádob), aby neprišlo k premiešavaniu so žiakmi a zamestnancami školy.

 • Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov.
 • Žiaci si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá. Zamestnanci jedálne nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami, rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave a výdaji jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď..
 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

Stravovanie v stredných školách

 • Podľa miestnych podmienok, množstva zamestnancov a personálu odporúčame stravovanie obvyklým spôsobom,

- urobiť zonáciu priestorov jedálne.

- obmedziť stravovanie len na zamestnancov školy (prítomných na pracovisku).

- v prípade cudzích stravníkov zriadiť výdajné okienko (vyhradené miesto výdaja jednorazových prepravných nádob), aby neprišlo k premiešavaniu so zamestnancami školy.

 • Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov.
 • Zamestnanci si jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá. Zamestnanci jedálne nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami, rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave a výdaji jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď..
 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.
 • Školské internáty - poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch sa mimoriadne podľa rozhodnutia ministra číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020 prerušuje pre žiakov stredných škôl a stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami s výnimkou žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky.
 • Stravovanie ubytovaných žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa odporúča zabezpečiť po skupinách, zabezpečiť nepremiešavanie skupín v jedálni, nepremiešavanie s ostatnými ubytovanými osobami.
 • https://www.minedu.sk/data/att/17698.pdf

Majú žiaci pri distančnom vzdelávaní nárok na školský obed?

 • Konzumácia a výdaj jedál sa neumožňuje pre žiakov v

- základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

- základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku.

 • Konzumácia a výdaj jedál sa neumožňuje pre žiakov

- v stredných školách,

- stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V súlade s rozhodnutím vlády, ktoré sa týka zákazu vychádzania, sa neumožňuje pre žiakov ani výdaj jedál do prepravných nádob.

Čo s potravinami v skladoch?

Školské jedálne sa dostali do zložitej situácie, aj keď ich prevádzka nie je prerušená, došlo k veľkému poklesu počtu pripravovaných obedov.

Po minulých skúsenostiach pri mimoriadnom prerušení činnosti zariadení školského stravovania v súvislosti s ochorením COVID-19 sa odporúča nevytvárať nadbytočné skladové zásoby maximálne 10 dňové. To znamená, evidovať zásoby potravín v najviac do výšky 10 dňových normovaných nákladov.

Dôležité je pri príjme potravín sledovať ich minimálnu dobu trvanlivosti a nevytvárať väčšie zásoby potravín s krátkou dobou spotreby (maslo, mlieko, vajcia, mäso a mäsové výrobky, zelenina a pod.).

Zmätok v informáciách

Školy a školské zariadenia zažívajú veľmi komplikovanú dobu, kedy musia prijímať okamžité rozhodnutia, bez existujúcich jasných pravidiel. Za ich rozhodnutiami stoja tisícky detí, žiakov, študentov a ich zákonných zástupcov, ktorých sa bezprostredne dotýkajú, či už ide o čiastočné alebo úplné prerušenie vyučovania spojené s poskytovaním stravovania.

K celému zmätku prispieva nekvalitná školská legislatíva, oneskorene vydávané usmernenia, miestami formulované neodborne, ktoré musia byť neustále doplňované nezáväznými odporúčaniami a pokynmi a prinášajú len ďalšie nejasnosti.

V situácii, ktorá nastane po celoplošnonom testovaní na ochorenie COVID-19, možno už vopred predpokladať, že v školských jedálňach bude nedostatok zamestnancov, ktorí sa preukážu pri nástupe do zamestnania negatívnym výsledkom testu a školské jedálne nebudú schopné zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov prítomných na vyučovaní.

Zostáva nám len čakať na nové opatrenia, usmernenia, či rozhodnutia a hlavne veriť, že budú jednoznačné a vydané včas.

Naši partneri