+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Školské mlieko a školské ovocie - odpovede na najčastejšie otázky

587 2.10.2020

Prinášame odpovede Ministerstva pôdohospodárstva na často kladené otázky týkajúce sa školského programu k problematike zabezpečenia doplatku rodičov na výrobky školského programu.

otázka

Vážení zástupcovia školských jedální, škôl, zriaďovateľov škôl a všetci, komu záleží na tom, aby naše deti a žiaci boli vedené/-í k zdravému stravovaniu aj prostredníctvom školského programu, vzhľadom na množstvo diskusií, ktoré sa v súčasnosti vedú v súvislosti so školským programom, sme sa pokúsili najčastejšie otázky zodpovedať najmä s cieľom zabrániť dezinformáciám, pretože veríme, že benefity plynúce pre deti a žiakov zo školského programu je potrebné zachovať. Otázky a odpovede budeme podľa vašich požiadaviek, resp. podľa prípadných zmien pravidiel školského programu aktualizovať.

Dátum uverejnenia/poslednej aktualizácie: 30.9.2020

Pozn.: V záujme zjednodušenia sa v ďalšom texte pod pojmom „deti“ myslia deti materských škôl, žiaci základných škôl alebo deti alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách zriadených v SR. Ďalej pod pojmom „škola“ sa myslia všetky uvedené školy.

1. Možno doplatok rodiča na školské výrobky hradiť zo sumy stravnej jednotky?

Nie. Škola musí vedieť preukázať, že výrobky školského programu sa nepoužili
na zabezpečenie obeda, či iného jedla v rámci stravnej jednotky. Výrobky školského programu sú príspevkom k zdravej strave dieťaťa navyše k stravnej jednotke. Namieste nie sú ani obavy z nadmerného príjmu kalórií dieťaťom v škole. Pri vhodne zvolenom výrobku zo širokého sortimentu ponúkaných výrobkov dieťa nemusí nutne konzumovať výrobok školského programu v škole, môže si ho zobrať domov.

2. Možno vydávať výrobky školského programu spoločne s obedom v školskej jedálni?

Áno. Výrobky školského programu môžu byť podávané dieťaťu na samostatnom výdajnom mieste v školskej jedálni alebo „na tácke“ spoločne s obedom. Výrobky školského programu však musia byť zreteľne identifikované v jedálnom lístku a na výdajnom mieste musí byť umiestnený plagát školského programu.

3. Chceme výrobky školského programu poskytovať všetkým deťom, nielen tým, ktoré sa stravujú v školskej jedálni.

Samozrejme, prístup k výrobkom školského programu by mali mať všetky deti, ktoré školu navštevujú. Zvážte možnosť samostatnej evidencie detí prihlásených na školský program a výdaj výrobkov školského programu na základe preukázania nároku na výrobok. Záleží na špecifikách a možnostiach jednotlivých škôl, či systém zabezpečia elektronicky, formou lístkov alebo iným spôsobom.

4. Možno úhradu rodiča za školský program vyberať súčasne s úhradou za školský obed?

Áno. Rodič môže vykonať jednu platbu s určenou frekvenciou na určený účet, ktorá bude zahŕňať poplatok za obed aj za školský program. Škola však musí vedieť preukázať, aká hodnota, resp. podiel z tejto sumy bol uhradený za výrobky školského programu.

5. Rodičia sú už teraz zaťažení poplatkami za rôzne položky v priebehu školského roka a nebudú chcieť platiť navyše aj za školský program.

Tu je priestor na propagáciu a uplatnenie edukačného rozmeru školského programu smerom k rodičom, ktorí by si mali uvedomovať význam školského programu pri výchove ich detí k zdravým stravovacím návykom. V komunikácii s rodičmi zdôraznite prosím, že väčšinu čerstvých a neochutených výrobkov majú prostredníctvom školského programu k dispozícii za zlomok ceny v porovnaní s cenami v obchodoch a že samotná škola prijíma túto záťaž navyše, aby zapojením sa do školského programu mohla spolupracovať s rodičmi na naplnení spoločného záujmu, ktorým je zdravie ich detí.

Veríme, že pri správnej komunikácii nebude doplatok za školský program predstavovať tak vysokú sumu, aby popri iných platbách, ktoré škola vyžaduje, pôsobil na rodičov demotivujúco.

6. Ako nastaviť výšku doplatku rodiča na výrobky školského programu?

Najvyššia možná výška doplatku rodiča za školské výrobky v aktuálnom školskom roku je stanovená v prílohách č. 1 a č. 2 nariadenia vlády SR https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/200/20200801. Sumy za jednotlivé výrobky sa aktualizujú na každý školský rok.

7. Je možné zabezpečiť, aby samotný rodič nemusel platiť za výrobky školského programu žiadny doplatok?

Áno. Vždy je však potrebné, aby dodávateľ školského ovocia a zeleniny či školského mlieka a mliečnych výrobkov do školy vedel predložiť dôkaz o úhrade od školy. Možnosti financovania sme uviedli tu: http://www.skolskeovocie.sk/?pl=18&article=76.

Pravidlá školského programu však nemôžu stanoviť podrobne tento postup. Každá škola má svoje špecifiká vyplývajúce z rôznych podmienok a rôznych možností, preto odporúčame obrátiť sa v tejto veci na zriaďovateľa.

8. So školským programom sú pre školu a vedúce školských jedální spojené len povinnosti navyše. Ako inak môže škola využiť školský program?

Súčasťou školského programu sú aj sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré v spolupráci s dodávateľmi výrobkov školského programu možno využiť napr. na zriadenie školskej záhradky a na jej údržbu, zabezpečenie školských výletov na konci alebo v priebehu školského roka, či iného programu vo voľnom čase detí ale aj počas vyučovania v podobe súťaží a kvízov. Sme presvedčení o tom, že aj v období opatrení v dôsledku nákazy COVID-19 možno pri vôli všetkých zúčastnených strán vymyslieť vhodný typ sprievodných opatrení, napr. dištančným spôsobom (videoprenosy z fariem a pod.)

9. Čo robia kompetentní, aby nám uľahčili administratívnu, finančnú a personálnu záťaž pri zabezpečovaní školského programu?

O vašich problémoch sme informovaní a snažíme sa ich vyriešiť. Momentálne zvažujeme možnosť upustenia od nutnosti úhrady DPH pri školských výrobkoch, čo by s výnimkou ochutených výrobkov umožnilo ich dodávanie do škôl bez doplatku rodiča. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky však túto možnosť môže len navrhnúť, rozhodnúť o nej však musí Európska komisia, Rada Európskej únie a v prípade ich kladného rozhodnutia aj vláda Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky.

10. Kam sa možno obrátiť, ak potrebujeme ďalšie informácie?

Využite prosím najmä elektronickú adresu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky skolskyprogram@land.gov.sk, na ktorej sa budeme snažiť odpovedať na všetky vaše otázky.

Ďalšie otázky a odpovede možno nájsť tu:

https://www.apa.sk/organizacia-trhu-2

Naši partneri