+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Chcete zlepšiť vybavenie Vašej školskej jedálne?

514 23.10.2020

Výzva na predkladanie žiadostí na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách

kuchyňa

Oznamujeme Vám, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na vybavenie školských jedální TU.

Minister školstva Branislav Gröhling minulý týždeň prostredníctvom médií oznámil, že ministerstvo školstva z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

O dotáciu môže požiadať:

1. Obec, ako zriaďovateľ školskej jedálne pri základnej škole, pri základnej škole s materskou školou a spojenej škole.

2. Samosprávny kraj, ako zriaďovateľ školskej jedálne pri strednej alebo spojenej škole.

Cieľom dotácie je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou nákupu (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.).

Dotácia nie je určená na vybavenie výdajných školských jedální.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 03. 11. 2020.

Ďakujeme ministerstvu školstva za podporu školského stravovania a veríme, že pán minister naplní aj zámer finančného ohodnotenia samotných zamestnancov zariadení školského stravovania.

 

Najčastejšie kladené otázky – FAQ

1. Môže jeden zriaďovateľ (napr. VÚC) žiadať dotáciu na viac jedálni vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti?
Áno, môže.

2. V prípade, že zriaďovateľ – žiadateľ chce požiadať o dotáciu na viacero svojich ŠJ, musí za každú jedáleň posielať žiadosť?
Áno, za každú jedáleň musí byť vyplnená žiadosť samostatne. Žiadateľ môže poslať všetky žiadosti poštou v jednej obálke.

 

3. Ak jeden zriaďovateľ žiada o dotáciu na viacero školských jedálni, musí ku každej žiadosti prikladať prílohy – čestné prehlásenie a potvrdenie z Inšpektorátu práce?
Nie, nemusí. Za jedného zriaďovateľa stačí priložiť prílohu č. 1 a 2 len raz (originál).

 

4. Prečo sa nemôžu uchádzať o dotáciu aj ŠJ pri súkromné či cirkevné školy? Prečo sa nemôžu uchádzať o dotáciu aj materské školy?
Vzhľadom k tomu, že na dotácie je vyčlenených 750 000 Eur, z tejto sumy vie ministerstvo podporiť cca 150 – 200 ŠJ dotáciou do 5000 Eur. Celkovo je na Slovensku viac ako 4400 ŠJ, preto ministerstvo rozhodlo, že v tomto kole budú podporené ŠJ pri verejných školách, ktoré sú zastúpené najviac. Ministerstvo sa bude snažiť získať ďalšie finančné prostriedky, aby vedelo prípadne podporiť aj ďalších záujemcov zo ŠJ pri MŠ, cirkevných školách súkromných školách.

 

5. Môže si o dotáciu žiadať aj materská škola, do ktorej sa chodia stravovať aj žiaci zo základnej školy?
Nie, v rámci tejto dotácie to nie je možné. Dotácie sú určené pre ŠJ, ktoré sú presne definované v oznámení.

6. Je možné požadovať dotáciu aj na vybavenie výdajnej školskej jedálne?
Nie, v rámci tejto dotácie to nie je možné.

 

7. Potvrdenie od Inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa predkladá za zriaďovateľa alebo za školskú jedáleň?
Za žiadateľa - zriaďovateľa.

 

8. Je možná refundácia oprávnených nákladov, ktoré vznikli v priebehu roku 2020?
Nie, preplatené budú náklady, ktoré vznikli medzi podpisom zmluvy a termínom potreby vyčerpania dotácie t. j. 28. 2. 2021.


9. Je možné žiadať si dotáciu aj na stravovací čipový systém v školskej jedálni, ktorý je určený na evidenciu?

Nie, v rámci tejto dotácie to nie je možné. Tieto finančné prostriedky sú určené na zlepšenie vybavenia „kuchyne“ teda napr. na konvektomaty, umývačky riadu, profesionálne kuchynské roboty a pod.

Naši partneri