Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

Materiály Školské stravovanie dnes a zajtra II

Prezentácie lektorov:

Verejné obstarávanie potravín od 1.1.2019_Ing. Polónyi

VO metodické usmernenie 1

VO metodické usmernenie 2

VO metodické usmernenie 3

VO metodické usmernenie 4

Poskytovanie dotácií na stravu od 1.9.2019 - ÚPSVR

Odmenovanie zamestnancov ZŠS_Ing. Belešová

Dokumentácia AŠKOS:

Aplikácia dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. z. v školskom stravovaní

Bonusové prílohy: 

Komentár k vzorom 1 až 6

VZOR č. 1 Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ

VZOR č. 2 Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ

VZOR č. 3 - Všeobecne záväzné nariadenie

VZOR č. 4 Dôvodová správa k návrhu VZN

VZOR č. 5 Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

VZOR č. 6 Oznámenie mesta o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa škole/zariadeniu školského stravovania

Komentár k vzorom č. 7 až 10

VZORY 7 -10

VZOR č. 7 Evidencia čerpania dotácie pridelenej školám  január - august 2019

VZOR č. 8 Evidencia dochádzky dieťaťa a čerpanie dotácie za mesiac JANUÁR

VZOR č. 9 Evidencia neodhlásených detí zo stravy za Január - dotácia

VZOR č. 10 Výška pridelenej dotácie pre školy za obdobie od januára do augusta 2019

 

Doplňujúce materiály od Ing. Polónyi:

Finančné limity tabulka § 7 ods. 1 písm. b-e od 1.1.2019Metodické usmernenie nevyhotovenie referencií 2018metodicke-usmernenie-6967-5000-2017 cpv - spočítavanie

MU-8982_2016 Zadanie zákazky v spodnej hranici fin. limitu