Zaraďovanie zamestnancov zariadení školského stravovania do platových tried

shutterstock_227196415

Často sa nás pýtate na kvalifikačné predpoklady a požadované vzdelanie pre prácu v zariadení školského stravovania a ich vplyv na odmeňovanie.

Na odmeňovanie tejto skupiny zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Kvalifikačné predpoklady vo vzťahu ku stupňu požadovaného vzdelania pre jednotlivé pracovné činnosti vypracované v súlade s charakteristikami platových tried sú uvedené v katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme.

Katalógy pracovných činností sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“).

Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi vykonávať činnosti, na ktoré podľa nariadenia vlády nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania.

Vedúci zamestnanci zariadení školského stravovania

sa do platových tried zaraďujú podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády.

Pracovné činnosti vykonávané vedúcim zamestnancom zariadenia školského stravovania s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania:

05. PLATOVÁ TRIEDA Úplné stredné vzdelanie (bez špecifikácie odboru)

01 „Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení“ so zaradením do 5. platovej triedy prílohy č. 1 nariadenia vlády; alebo

06. PLATOVÁ TRIEDA Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
07 Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní so zaradením do 6. platovej triedy prílohy č. 1 nariadenia vlády;

Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania nie je právnym predpisom ustanovený.

Technicko-hospodársky zamestnanci

sa do platových tried zaraďujú podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády.

Pracovné činnosti vykonávané technicko-hospodárskym zamestnancom zariadenia školského stravovania s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania:

04. PLATOVÁ TRIEDA Úplné stredné vzdelanie

11 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce
(napr. na úseku ubytovania, stravovania, v stavebnej alebo špedičnej prevádzke) s plnou hmotnou zodpovednosťou.

Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti technicko-hospodárskeho zamestnanca zariadenia školského stravovania nie je právnym predpisom ustanovený.

Kuchári a pomocní kuchári,

t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády.

Pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce vykonávané zamestnancom zariadenia školského stravovania s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania:

01. PLATOVÁ TRIEDA Vzdelanie neustanovené

01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.
04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti kuchár v zariadení školského stravovania nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovený.

02. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie ( bez špecifikácie odboru)

Kuchár

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.
02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.
03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.
05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

03. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Hlavný kuchár

01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.
03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít na osobitné akcie prevažne podľa vlastných receptúr a kalkulácií s použitím rôznej technológie, prípadná účasť na výrobe.
05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

Osobitná podmienka na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadení školského stravovania

Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností zamestnancov v zariadení školského stravovania podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je požadovaná zdravotná a odborná spôsobilosť (§22).

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré na základe lekárskej prehliadky vydá lekár.

Odbornú spôsobilosť preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:

1. diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, alebo
2. osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, ktoré vydáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva po absolvovaní skúšky.

Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa prílohy č.6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z.

1. lekárska fakulta
2. farmaceutická fakulta
3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
5. veterinárna fakulta
6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie
7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
9. stredná zdravotnícka škola
10. stredná hotelová škola
1 stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve
12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby
13. stredné odborné učilište vodohospodárske
14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo
15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
16. stredná veterinárna škola.
 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok