+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Webová aplikácia na spracovanie výkazu o zariadení školského stravovania SPUSTENÁ.

413 14.1.2020

Začiatkom kalendárneho roka Zariadenia školského stravovania – školské jedálne a výdajné školské jedálne každoročne vypĺňajú a odosielajú Výkaz o zariadení školského stravovania Škol (MŠVVŠ SR) 17-01. Jeho vypĺňanie, hlavne niektorých jeho položiek, býva zdrojom nejasností a otázok.

Webová aplikácia na spracovanie elektronického podania výkazu bola spustená od 8. januára 2020 do 20. januára 2020. Po uvedenom termíne bude spracovanie výkazov v aplikácii uzatvorené.

2760

Výkaz nájdete na stránke: CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR záložka ZBER ÚDAJOV, Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) , Školské výkazy, Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 (link)

Základné pravidlá

Výkaz vypĺňajú všetky stravovacie zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR.

Pri vypĺňaní výkazu môže samozrejme nastať mnoho nejasností, preto odporúčame pred samotným vyplnením pozorne preštudovať Metodický pokyn pre vyplňovanie štatistického výkazu o zariadení školského stravovania SMER17.DOC.

Zariadenia školského stravovania vyplnia údaje za sledovaný rok od 1.1.2019 do 31.12.2019 prostredníctvom WEB aplikácie, kde je viditeľný údaj o stave jeho spracovania - nevyplnený, čakajúci, schválený. Je dobré vyplniť a zaslať výkaz na schválenie zadaných pred požadovaným termínom a tak predísť stresovým situáciám.

Identifikačná časť

Po výbere školského zariadenia, ktoré výkaz zostavuje, sa identifikačné údaje dotiahnu automaticky z registra škôl a školských zariadení.

Typ zariadenia školského stravovania

Školská jedáleň, zabezpečuje prípravu a výdaj pokrmov-vyznačí 1;

Výdajná školská jedáleň, zabezpečuje len výdaj pokrmov-vyznačí 0.

 

Ak sa činnosť zariadenia školského stravovania v priebehu roka zmení ( školská jedáleň sa zmení na výdajnú školskú jedáleň alebo naopak), je povinnosťou zriaďovateľa školského zariadenia v súlade s § 15 zákona č. 596/2003 Z, z, o štátnej správe a školskej samospráve a ozmene a doplnení niektorých zákonov, vykonať zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR.

 

Ekonomický prenájom

Ak stravovacie služby poskytuje nájomca, ktorý má prenajaté priestory zariadenia, vyplní A = áno. V prípade, že stravovacie služby poskytuje vlastný zriaďovateľ zariadenia, vyplní N = nie.

Stanovené finančné pásmo

Uvádza sa číselný kód od 1 do 3. Číselné kódy 1 až 3 určujú finančné pásma v súlade s § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinné od 1.9.2019.

Do výkazu sa uvedie aktuálne finančné pásmo platné k 31.12.2019.

Oddiel I. Počet stravníkov

 • V jednotlivých riadkoch stĺpca 2 sa uvádzajú priemerné počty stravníkov za príslušný rok podľa vekových kategórií alebo pracovného zaradenia. Priemerný počet = súčet stravníkov v príslušnej vekovej kategórii za všetky mesiace vydeliť počtom mesiacov, za ktoré sa stravovanie poskytovalo.
 • Zariadenie školského stravovania, ktoré poskytuje stravovanie detí a žiakov v špeciálnych školách resp. v špeciálnych triedach uvádza priemerné počty aj v stĺpci 3.

Oddiel II. Výkony a kapacita

 • Plánovaná kapacita kuchyne sa rovná dennému počtu pripravovaných obedov- údaj zo schváleného stavebného projektu. Údaj musí byť vyplnený vždy, keď má ŠJ aj vlastnú kuchyňu.
 • Celkový počet miest pri stoloch – údaj uvádza zariadenie pri základnej alebo strednej škole. Údaj nevypĺňajú ŠJ pri MŠ, ak nemajú stravníkov zo ZŠ alebo SŠ.
 • Celkový počet vydaných obedov za rok - údaj sa uvádza v kusoch vrátane diétnych obedov a obedov na výber. Údaj o obedoch nevypĺňa ŠJ pri MŠ s poldennou starostlivosťou, ktorá pripravuje len desiaty.
 • Ak sa jedlá pripravujú v školskej jedálni a vydávajú sa vo výdajnej školskej jedálni, vykazuje ich výdajná školská jedáleň. Obidve zariadenia by si mali skontrolovať vykazované údaje.

Platí všeobecný princíp, že stravníci, jedlo aj príjmy za stravné môžu byť započítané vo výkaze len jedenkrát.

 • Alternatívne stravovanie - stravovanie bez použitia červeného mäsa (bravčové, hovädzie atď.) alebo vegetariánska, laktovegetariánska, semivegetariánska strava. Zariadenia školského stravovania v súlade so všeobecne záväznými prepismi platnými pre školské stravovanie neposkytujú alternatívne stravovanie.
 • Diétne stravovanie za rok v kusoch – vypĺňa školská jedáleň, ktorá diétne jedlá pripravuje.
 • Jedlá na výber za rok v kusoch - jedlá pripravované odlišnou technológiou ako jedlá pripravované pre základné stravovanie.
 • Doplnkové stravovanie - počet vydaných doplnkových jedál – súčet desiat, olovrantov a druhých večerí za rok v kusoch.
 • CPPZ - celospoločenské programy podpory zdravia - „Školský mliečny program“ a „Ovocie a zelenina do škôl“ . Uvádza odpoveď „Áno/Nie“ podľa toho, či je škola zapojená do programu. Rovnako sa uvádza aj poskytovanie mlieka resp. ovocia a zeleniny z automatu.
 • Počet vydaných večerí za rok v kusoch, uvádzajú internátne zariadenia a zariadenia s nepretržitou prevádzkou.

Oddiel III. Dopĺňajúce ukazovatele

 • Počet bufetov pri škole a školskom zariadení, údaj sa uvádza, ak je bufet v škole bez ohľadu na prevádzkovateľa bufetu.
 • Príjmy za stravné - v eurách (na 2 desatinné miesta - centy)

- od detí – príjmy od zákonných zástupov detí alebo žiakov (stravné + réžia) a dotácia na stravu z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny za deti a žiakov, z dôvodu hmotnej núdze alebo sociálnej výpomoci.

POZOR Neuvádza sa dotácia na stravné v hodnote 1,20 € - „obedy zadarmo“.

- od dospelých stravníkov – súčet príjmov od zamestnancov a cudzích stravníkov. Hodnota jedla pre dospelého stravníka sa skladá z limitu za nákup potravín a režijných nákladov t.j. celkové náklady na prípravu jedného jedla.

- z toho - od cudzích stravníkov (dôchodci a iné fyzické osoby).

 

 • Počet detí, ktoré majú zľavu na príspevku na stravnom - priemerný počet detí a žiakov

- deti MŠ (2-5 ročné) z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

- deti a žiaci, u ktorých zriaďovateľ alebo škola rozhodla o znížení alebo odpustení úhrady za stravné (finančný limit + čiastočná réžia) z dôvodu, že žijú v sociálne znevýhodnenom prostredí (sociálna výpomoc), t.j. úhrada za stravné je vyššia ako dotácia 1,20 €.

Počet žiakov sa vypočíta ako priemerný počet za rok (rovnakým postupom ako v oddiele I). Tento údaj nevypĺňajú ŠJ pri školských internátoch.

 • Priemerný príjem za str. lístky za rok v € - výsledok je doplnený automaticky priemerom z celkového súčtu príjmov za stravné.

 

Oddiel IV. Evidenčný počet zamestnancov

-  v stĺpci 2 - uvediete počet fyzických osôb

- v stĺpci 3 - uvediete prepočítaný pracovný úväzok na dve desatinné miesta

 

Napríklad:

 • vedúci ŠJ pracuje na polovičný úväzok (3,75 hod.)

- fyzická osoba = 1 - prepočítaný počet = 0.5

 • prvý kuchár pracuje na celý úväzok (7,5 hod.)

druhý kuchár pracuje na polovičný úväzok (3,75 hod.)

tretí kuchár pracuje na čiastočný úväzok (2,5 hod.)

- počet kuchárov vo fyzických osobách = 3

- prepočítaný počet = 1 + 0.5 + 0.3 = 1,8.

 

Zaslanie výkazu

Elektronický výkaz obsahuje väzby, ktorými zadané údaje kontroluje. V prípade chybových hlásení alebo pri samotnom zadávaní výkazu je možné konzultovať so zamestnancom odboru školstva OÚ v sídle kraja, ktorý zodpovedá za spracovanie výkazov, samozrejme s dostatočným predstihom, teda nie až v deň jeho odovzdania.

Nezabudnite, po schválení je potrebné vytlačený výkaz z číslom protokolu doručiť na OÚ v sídle kraja, odbor školstva. Požadovaný dátum na zaslanie je do 20.januára 2020.

 

zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business photo created by katemangostar - www.freepik.com</a>

diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku
Naši partneri