+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

VÝDAJ POKRMOV DO OBEDÁROV

3312 24.9.2019

Môže či nemôže sa v školskej jedálni vydávať obed do obedárov? Má rodič, keď dieťa neodhlási zo stravy nárok prísť si po obed? Za akých podmienok sa môžu stravovať v jedálni cudzí stravníci?

Obedáre shutterstock_375288673

 

Výdaj hotových pokrmov do prepravných nádob musí byť zabezpečený a vykonávaný hygienicky vyhovujúcim spôsobom tak, aby nedošlo k narušeniu kvality a zdravotnej bezpečnosti pokrmov, v súlade s §5 vyhlášky č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

 

Zariadenie školského stravovania (ďalej len ZŠS) musí mať vo svojom Prevádzkovom poriadku ako prílohu vypracovaný SYSTÉM ZABEZPEČENIA VÝDAJA POKRMOV DO PREPRAVNÝCH NÁDOB. Prevádzkový poriadok, vrátane jeho príloh, schvaľuje príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva so zreteľom na výdaj do prepravných nádob len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

ČO MÁ OBSAHOVAŤ UVEDENÁ PRÍLOHA?

1. KO
MU JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ POKRM DO PREPRAVNÝCH NÁDOB

Výdaj pokrmov do prepravných nádob sa poskytuje:

 • Deťom a žiakom (ďalej len žiak) - prvý deň choroby, keď sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacích aktivít a neodhlásili sa zo stravovania. Rodičia uhradia príspevok na stravovanie v plnej výške.
 • Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu v rámci pracovnej zmeny na svojom obvyklom pracovisku a zo závažných dôvodov nemôžu si odobrať obed v školskej jedálni. Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať stravovanie svojím zamestnancov a pokiaľ má svoju jedáleň tak poskytuje stravovanie v danej jedálni. Zamestnávateľ predpokladá, že zamestnanci obed skonzumujú v školskej jedálni, alebo v časti jedálne, určenej pre stravovanie zamestnancov.
 • Iným fyzickým osobám - cudzím stravníkom.

Výdaj pokrmov do prepravných nádob sa neposkytuje:
       · Žiakom, ktorí sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacích aktivít v škole.
       · Žiakom, ktorí nie sú stravníkmi školskej jedálne.

Stravníkom ZŠS je žiak, ktorého na stravu rodič prihlási Zápisným lístkom stravníka a stravuje sa v školskej jedálni.

2. AKO POSKYTNÚŤ POKRM DO PREPRAVNÝCH NÁDOB
Podmienky individuálneho výdaja pokrmov do prepravných nádob:

 1. Výdaj pokrmov do prepravných nádob v školskej jedálni je priestorovo aj časovo oddelený od stravovania detí a žiakov.     
 2. Prepravné nádoby si zabezpečí stravník, ktorý zodpovedá aj za ich hygienickú bezpečnosť - čistotu. Nádoby musia byť zo zdravotne neškodného materiálu, umývateľné a uzatvárateľné.
 3. Na príjem a výdaj prepravných nádob je učený vyhradený priestor.
 4. Na naberanie pokrmov do prepravných nádob je vyhradený vyhradený samostatný pracovný priestor alebo vyhradený pracovný stôl.
 5. Časový harmonogram výdaja obedov do prepravných nádob je určený podľa podmienok zariadenia a zverejnený na nástenke v jedálni alebo na inom prístupnom mieste, napr. :
       a) od 11 hod – do 11,30 hod. – žiaci 
       b) od 13,30 hod.-14,00 hod.- zamestnanci a cudzí stravníci.
 6. Prepravné nádoby je potrebné prevziať v stanovenom čase výdaja, po uvedenom čase školská jedáleň nemôže zodpovedať za zdravotnú bezpečnosť pripravovaných pokrmov.
 7. Po prevzatí pokrmu v prepravnej nádobe stravník / zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odobratým pokrmom (prenos, skladovanie a ohrev).
 8. Stravníci sú povinní dodržiavať zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných a skladovacích priestorov.


Každý výdaj pokrmov do prepravných nádob je legislatívne, prakticky aj ľudsky náročný a nesmie nahrádzať klasický výdaj v školskej jedálni. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Priama konzumáciia jedál v školskej jedálni žiakov vychováva k spoločenskému správaniu, hygiene a kultúrnemu stolovaniu.

diskusia k článku
Škola
monika 14.10.2020

dobrý deň ak matka nedá dite na obedy škole je možné aby riditelka školy poskytla dieťa do družiny je na to nejaký zákon???ďakujem za odpoveď na email lebo mu to nechuti tak nám to oznámila riditelka školy dakujem

Re: Škola
19.10.2020

Odpoveď Jedalne.sk

Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje povinnosť žiaka odoberať stravu v čase jeho prítomnosti na vyučovaní v škole, alebo na výchovnom procese v školskom klube.
 

Obedy zadarmo
Maria 3.3.2020
Dobry deň, je možné že by som odoberala obedy zadarmo do obedarov v dni kedy je moje dieťa v škole ale je mu trápne, dlhy rad, atd ísť na obed. Je žiakom druhého ročníka. Dakujem
Re: Obedy zadarmo
13.3.2020

Podľa ustanovenia §140 zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je školská jedáleň zriadená nielen na prípravu a výdaj jedál ale aj na konzumáciu jedál  a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole.
Výdaj obeda do prepravných nádob je možné akceptovať v prípade ochorenia dieťaťa, ak nie je prítomné na vyučovaní. Aj tento výdaj  pokrmov do prepravných nádob ( spôsob a čas  výdaja)  určuje prevádzkovateľ  v prevádzkovom poriadku školského zariadenia.

Vlastný príbor
Andrea 20.12.2019
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či si žiaci môžu nosiť na obed vlastný príbor. Ďakujem
Obedáre v školskej jedálni, Vlastný príbor
Jedálne 20.12.2019
Odpoveď: Aj keď vo vašej otázke neuvádzate dôvod pre používanie vlastného príbora v školskej jedálni, žiadny všeobecne záväzný predpis to nezakazuje.
Odhlásenie dieťaťa z obeda
Oľga 17.12.2019
Dobrý deň, riešime problém v našej jedálni. Dieťa, ktoré ochorie cez víkend, sa nedá odhlásiť. V jedálni je také nariadenie, že deň vopred sa môže od 12:00 do 14:00 odhlásiť dieťa. Ako v tomto prípade máme konať? Ja moje dieťa v nedeľu neviem odhlásiť a som nútená zaplatiť cenu obeda... Ako to určuje zákon? Lebo som nikde nenašla. Ďakujem za odpoveď. Oľga
Obedáre v školskej jedálni, Odhlásenie dieťaťa
Jedálne.sk 17.12.2019

Odpoveď jedálne: V súlade s ustanovením vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež v §8 prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa do školského stravovacieho zariadenia žiakom a deťom individuálne nedonášala strava okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.

Akutne ochorenie dietata
Olga 24.2.2020
Dobry den, moja otázka nebola zodpovedana. Co mam robit v tom pripade, ak mi dieta akutne ochorie cez vikend a nemozem ho odhlasit, pretoze podla VZN prevadzkovatela jedalne mozem dieta odhlasit v prac. dnoch od 12:00-14:00. Zakon mi kaze odhlasit dieta v pripade absencie, VZN jedalne mi to neumozni. Ako postupovat v takom pripade?
Re: Akutne ochorenie dietata
13.3.2020

Podmienky prihlasovania resp. odhlasovania  z obeda v čase neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní  určuje zriaďovateľ školského zariadenia všeobecne záväzným nariadením. Podobne určí  aj podmienky odobratia obeda v prvý deň ochorenia dieťaťa. Vo všeobecnosti platí, ak dieťa nie je prítomné na vyučovaní, nemá nárok na dotáciu na obed a zákonný zástupca nemohol odhlásiť dieťa z obeda,  v prvý deň ochorenia dieťaťa mu umožní prevziať obed do prepravnej nádoby spôsobom určeným vo VZN alebo interným usmernením školskej jedálne.  

Otázka
Simona 11.9.2019
rada by som sa opýtala, či je možnosť aby si dieťa do jedálne nosilo svoj obed v obedári aj napriek tomu, že nemá papier od doktora, že si vyžaduje špeciálnu stravu ( celiakia, diabetes..). Maminka len nechce aby jej dieťa odoberalo stravu zo školskej jedálni ale dieťa zostáva v ŠKD, takže na obed príde s ostatnými deťmi. Má svoj obedár aj príbor. Nestretla som sa ešte s takýmto prípadom, preto neviem ako postupovať:-) Ďakujem za odpoveď.
Odpoved JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 11.9.2019

Podľa ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach na zariadenia pre deti a mládež v § 8 ods. 3 písm. b) v zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ (riaditeľ školy) zabezpečiť, aby do školského stravovacieho zariadenia sa žiakom a deťom individuálne nedonášala strava okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.

obedár
elenka 7.5.2019
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: som zamestnancom školy, obed by som si chcela brať domov, no vedúca jedálne to nechce dovoliť. Môžem si brať obed so sebou?
obedar
silvia tokarova 7.5.2019
Vážená pani kuchárka, podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať stravovanie svojím zamestnancov a pokiaľ má svoju jedáleň tak poskytuje stravovanie v danej jedálni. Vychádzajúc z informácie, že Ste kuchárka je možné predpokladať, že Vás zamestnávateľ Vám poskytuje stravovanie v školskej jedálni a od Vás sa aj z hľadiska etického predpokladá, že stravu skonzumujete na pracovisku v školskej jedálni, alebo v časti jedálne, určenej pre stravovanie zamestnancov školskej jedálne.
Strava
Božena 9.12.2018
Mám takýto problém ,vydávam stravu smš .rodičia keď sa včas neodhlásia ,chcú ,aby som im stravu zabalila domov je desiata obed olovrant ,je prípustné. Ďakujem
Strava
Sisa 9.12.2018
Dobrý deň,mala som podobný problém. Rodičia sa dožadovali aj desiaty a olovrantu. Vyriešila som to tak, že ak prídu v čase výdaja obeda, dostanú do obedára obed a ak je na desiatu a olovrant chlieb s nátierkou, tak dostávajú chlieb natretý s maslom. Je to z dôvodu dodržiavania zásad HCCP. Nátierky musia byť vydané bezprostredne po dokončení a nie je možné ich hotové skladovať v chladničke. Takže v čase obeda "desiatová" nátierka je už zlikvidovaná a "olovrantová" nátierka ešte nie je urobená.Jediná komodita, ktorú môžem použiť je čisté maslo. Pokiaľ je napr. na olovrant banán alebo jogurt tak samozrejme dostanú ten. Alebo som rodičom ponúkla aj druhú možnú variantu, a to prísť si pre jednotlivé jedlá v čase ich výdaja (tzn. desiata o 8:30, obed 12:00 a olovrant o 13:30) - toto však žiaden rodič "nevyužil".
Obedáre v školskej jedálni a učitelia
Mária 11.10.2018
Dobrý deň,riešim problém, pretože chcem urobiť trošku poriadok v jedálni s učiteľmi,chodili si na obedy ako chceli, Polievka teraz, druhé potom o hodinu atd. Zrušila som to a povedala kto chce obed príde do jedálne naloží sa mu na tácku celý obed a odchádza od okienka preč. Ak niekto nechcel jesť v škole brali si do obedárov. Máme aj 3 cudzích stravníkov ktorým nakladajú do obedárov kuchárky obed .No zamestnanci školy si dávajú do obedára sami.Bolo mi povedané že kuchárka nesmie brať od učiteľa obedár ale naloží obed na tácku a on si ho zoberie a či už ho zje alebo dá do obedára to už je jeho vec. Mojou povinnosťou bolo dať obed, ktorý dostal. Alebo ako to mám správne praktizovať aby som bola chránená aj ja a moje kuchárky, pretože vznikajú otázky prečo czudí stravník áno a prečo zamestnanci nie, ked cena obeda je v podstate tá ista.Len cudzí stravník hradí všetko zo svojho a zamestnanec má hradené časť zamestnávateľom a zo sociálneho fondu.Ďakujem
Výdaj jedla do vlastných prepravných nádob
Ľubena 11.10.2018
Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania Žiadny platný právny predpis nezakazuje používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania. Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania musia dodržiavať požiadavky ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vo vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v platnom znení (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z.“), ktorá ustanovuje podrobnosti o hygienických požiadavkách na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku zariadení spoločného stravovania, ako aj požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. Podľa § 26 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania“), sú povinné zabezpečiť pri výrobe pokrmov ich zdravotnú neškodnosť a zachovanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty a vylúčenie nežiaducich vplyvov z technologického postupu prípravy pokrmov a postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavať pracovné postupy, miesta alebo operácie technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti pokrmov a nápojov, a dodržiavať požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov. Podľa § 5 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. ak sa vydávajú hotové pokrmy do prepravných nádob, musí byť táto činnosť zabezpečená a vykonávaná hygienicky vyhovujúcim spôsobom tak, aby nedošlo k narušeniu kvality a zdravotnej neškodnosti hotových pokrmov. Na umývanie prepravných nádob, ich skladovanie a na vydávanie pokrmov v prepravných nádobách sa vyčleňujú samostatné priestory. Priestor na umývanie prepravných nádob musí byť stavebne oddelený alebo prevádzkovo oddelený od priestoru na umývanie kuchynského riadu a musí byť vybavený zariadením s prívodom teplej vody s teplotou najmenej 45°C a s prívodom studenej pitnej vody z verejného vodovodu alebo vlastného zdroja. V praxi to teda znamená, že používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania môže poskytovať len také zariadenie spoločného stravovania, ktoré má vytvorené podmienky pre príjem, umývanie prepravných nádob a výdaj pokrmov do prepravných nádob. Ak v zariadení spoločného stravovania nie sú na to vytvorené podmienky, vydá sa pokrm zákazníkovi na tanier, zákazník si ho sám môže preložiť do vlastného obalu. V prípade porušenia vyššie uvedených požiadaviek a následnej zdravotnej škodlivosti hotových pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania je zodpovedný prevádzkovateľ tohto zariadenia spoločného stravovania. Pri používaní vlastných obalov zákazníkov je nemožné jednoznačne preukázať zdroj kontaminácie pokrmu a zodpovednosti, za ohrozenie, resp. poškodenie zdravia pri vzniku ochorenia konzumenta takéhoto pokrmu. Na základe vyššie uvedeného, ak sa prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania rozhodne podávať hotové jedlá do vlastných obalov zákazníkov, musí mať vytvorené hygienické podmienky tak, ako je uvedené vyššie. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že je na rozhodnutí zodpovedného prevádzkovateľa, či povolí používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadení spoločného stravovania, nakoľko pri takomto spôsobe predaja pokrmov alebo nápojov do vlastných obalov prinesených zákazníkom nemá prevádzkovateľ možnosť ovplyvniť hygienický stav obalov prinesených zákazníkmi, ani ich vhodnosť na styk s potravinami, alebo ich vhodnosť z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov určitej potraviny, pokrmu alebo nápoja. V prípade hotových pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania sa vlastné obaly zákazníka môžu použiť len v prípade, ak sa jedná o obaly určené na styk s potravinami a určené na opakované používanie a zároveň zariadenie spoločného stravovania má na to vytvorené podmienky (v tom prípade sa môže nakladať pokrm priamo do prineseného obalu zákazníka). Zamestnanec zariadenia spoločného stravovania má právo odmietnuť znečistený alebo inak nevyhovujúci obal zákazníka. Vlastné obaly zákazníka musia spĺňať požiadavky platnej legislatívy týkajúcej sa materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. V prípade plastových nádob na opakované použitie sú to najmä požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v platnom znení. Legislatívne požiadavky na nasledujúce materiály a predmety určené na styk s potravinami: keramika, kovy a zliatiny, sklo sú ustanovené vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov. Ako jeden z možných spôsobov manipulácie s prineseným obalom (nádobou) zákazníka v praxi sa javí napr. používanie tzv. „táckovej metódy“, kedy zákazník položí svoj vlastný obal na tácku zariadenia spoločného stravovania, ktorá je prostriedkom na presun nádoby na určené výdajné miesto, naloženie pokrmu do nádoby a jej podanie zákazníkovi späť, bez zbytočnej manipulácie rukami zamestnancov kuchyne s obalom (nádobou) v priestoroch kuchyne. Po použití zákazník odloží tácku na určené miesto pre špinavý riad. Aj každý iný použitý spôsob musí rovnako rešpektovať požiadavku vylúčenia možnosti vzniku sekundárnej kontaminácie z prineseného obalu (nádoby) zákazníka do priestorov kuchyne. Ak zariadenie spoločného stravovania nakladá pokrm do vlastných obalov zákazníkov, musí to mať spracované v dokumentácii HACCP. Zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí mať spracované trvalé postupy na báze systému kritických bodov (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. Tzn., že zodpovedný prevádzkovateľ musí mať urobenú vlastnú analýzu rizík, navrhnuté opatrenia a z toho vyplývajúce bezpečné nastavenie podmienok zabezpečenia výdaja pokrmov do prineseného obalu zákazníka tak, aby nemohlo dôjsť k sekundárnemu zavlečeniu kontaminácie do kuchyne zvonka prostredníctvom prinesených obalov cez pracovné a manipulačné plochy a miesta. Pripravil: Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, ÚVZ SR
Pridať komentár k článku
Naši partneri