Nechcem sa stravovať v školskej jedálni, môžem dostať stravné lístky?

nechutná mi

Môžu dostávať zamestnanci školy stravné lístky, keď sa nechcú stravovať v jedálni, pričom nemajú zdravotné problémy, len sa im strava nepáči?

Máme pre Vás aktualizované informácie.

Otázka, ktorú často dostávame na adresu redakcie Jedálne.sk. V článku vám prinášame odpovede na otázky, ktoré sa týkajú stravovania školských zamestnancov.

Stravovanie zamestnancov škôl, školských zariadení je zabezpečované väčšinou prostredníctvom školských jedální. Problematika stravovania zamestnancov škôl predstavuje pre zamestnávateľov, riaditeľov škôl často nekončiaci boj. Zamestnanci sa dožadujú stravných lístkov z rôznych dôvodov, ak im školská strava nechutí alebo sa im strava v školskej jedálni nepáči, majú malé porcie, prípadne nemajú čas na konzumáciu obeda.

Podmienky stravovania zamestnancov v § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Kto má nárok na stravovanie?

 • Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny, t.j. zamestnanec s kratším úväzkom ako štyri hodiny, alebo na PN, či na „materskej“, samozrejme nárok na príspevok na stravu zo zákona nemá.
 • Nárok na stravovanie má každý zamestnanec, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy, a to bez ohľadu na to, či pracuje na riadny alebo kratší pracovný úväzok, na jednu alebo viac zmien.

Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania

 • Zabezpečovať zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Zákonník práce nedefinuje aká má byť optimálna vzdialenosť miesta, na ktorom zamestnávateľ zabezpečuje svojim zamestnancom stravovanie od miesta výkonu ich práce. V tomto prípade je smerodajné, aby miesto zabezpečenia stravovania zamestnancom bolo v takej vzdialenosti, aby zamestnanci vedeli realizovať stravovanie, vrátane cesty naň a späť počas 30 minútovej prestávky na jedlo a oddych.
 • Zamestnávateľ je povinný stravovanie iba zabezpečiť, a nie ho aj sám poskytovať. Zabezpečí jedno teplé hlavné jedlo a vhodný nápoj

- vo vlastnom stravovacom zariadení (obed vo vlastnej školskej jedálni),

- v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (obed v jedálni inej školy, reštaurácii) alebo

- ak zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na sprostredkovanie stravovacích služieb (zabezpečí dovoz stravy, prípadne poskytne stravné poukážky).

Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi na výber, či sa bude stravovať v jedálni zamestnávateľa alebo či si vyberie stravné lístky.

Príspevky zamestnávateľa na poskytnuté jedlo

Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie vo vlastnom zariadení (v školskej jedálni) určí cenu jedla, ktorá je vo výške nákladov na nákup potravín podľa finančných pásiem MŠVVaŠ SR a vypočítaných režijných nákladov na prípravu jedného jedla.  

Pri stravovaní v inom stravovacom zariadení je cena jedla stanovená uzatvorenou dohodou medzi dodávateľom a odberateľom (škola) stravy.

Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie v oboch prípadoch musí zodpovedať minimálne 55 % z ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Sumy stravného od 1. 10. 2023 sú ustanovené opatrením č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného pri tuzemských pracovných cestách:

a) pre časové pásmo 5 až 12 hodín - 7,80 €,

b) pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín – 11,60 €,

c) pre časové pásmo nad 18 hodín – 17,40 €.

Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55% z ceny jedla v školskej jedálni, môže však prispieť aj viac až do maximálnej výšky v sume 4,29 € (55 % z 7,80 €).

 

Príspevky zamestnávateľa na stravné lístky

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom tzv. stravné lístky, ak nemá vlastnú školskú jedáleň, v blízkom okolí sa nenachádza žiaden iný zamestnávateľ poskytujúci stravovacie služby, prípadne stravovanie pre zamestnancov nemožno zabezpečiť dovozom.

Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, cenou jedla sa rozumie stravovacia poukážka. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, musí byť minimálne v cene 5,85 €.

Príspevok (55%) zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je v sume 3,22 €.

Príspevky na stravovanie zo sociálneho fondu

Nad rámec príspevkov zamestnávateľa podľa Zákonníka práce môže prispievať zamestnávateľ na stravu zamestnancov aj zo sociálneho fondu, ktorého použitie upravuje zákon o sociálnom fonde. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, táto sa dohodne v kolektívnej zmluve a ak nie je uzavretá, o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhodne zamestnávateľ.

 

Stravovanie zamestnancov s potvrdením od špecializovaného lekára

Zamestnanec má nárok na stravné lístky alebo finančný príspevok, aj keď zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnej školskej jedálni len v tom prípade, ak nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom a tieto svoje zdravotné dôvody preukáže lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom (stravujúcich sa v školskej jedálni), najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ poskytne finančný príspevok v sume 55% z ceny jedla v školskej jedálni (tak ako iným zamestnancom), ale zároveň tento príspevok nemôže byť nižší ako 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky.

Ak je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 € (75 % stravného pri pracovnej ceste 5-12 hod.), príspevok zamestnávateľa bude 3,22 €.

Osobitné podmienky pri zabezpečovaní stravovania

 • Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie  alebo stravné lístky. 
 • Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.
 • Zamestnávateľ môže rozšíriť okruh osôb, ktorým bude stravovanie poskytovať. Ide napríklad o dôchodcov – bývalých zamestnancov, prípadne zamestnancov na dohody o vykonaní práce alebo zamestnancov, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom. Z toho vyplýva, že ak zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo so súhlasom zástupcov zamestnancov rozšíri okruh osôb, ktorým bude poskytovať stravovanie, ako aj podmienky poskytovania stravovania, bude povinný prispievať aj týmto osobám na stravovanie.
 • Ďalej treba pripomenúť, že aj v prípadoch, kedy je z rôznych dôvodov školská jedáleň uzatvorená, zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie zamestnancov.  V takomto prípade zamestnávateľ má na výber, či stravovanie zabezpečí napr.             v susednej škole, či v reštaurácii blízko školy, dovozom stravy priamo na pracovisko, prípadne stravnými lístkami. V prípade odstávky jedálne musí poskytnúť stravný lístok všetkým zamestnancom, aj tým, ktorí sa počas riadnej prevádzky v školskej jedálni nestravujú.

Príklad výpočtu:

 1. Cena jedla vykalkulovaná vo vlastnom stravovacom zariadení
  4,40 € (2,40 potraviny + 2,00 réžia), minimálny príspevok zamestnávateľa 2,42 € (55 %), maximálny príspevok 4,29 €.
   
 2. Cena jedla vykalkulovaná v inom stravovacom zariadení
  6,80 € (2,80 potraviny + 4,00 réžia), minimálny príspevok zamestnávateľa 3,74 € (55 %), maximálny príspevok 4,29 €.
   
 3. Stravná poukážka
  Minimálna hodnota stravnej poukážky 5,85 € (75% z 7,80 €), zamestnávateľ poskytne príspevok v sume ako iným zamestnancom, nemôže byť nižší ako 3,22 €.

Ak je hodnota stravnej poukážky napr. 6,67 €, zamestnávateľ poskytne príspevok v sume ako iným zamestnancom, ale nemôže byť nižší ako 3,67 € (55% z hodnoty poukážky).

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/woman'>Woman photo created by cookie_studio - www.freepik.com</a>

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok