+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

75 rokov v školskom stravovaní - ako to začalo? Zaujímavosti z organizácie školskej jedálne.

456 12.2.2020

Veci okolo nás vnímame často krát ako samozrejmosť – tak vnímame aj školské stravovanie... keby sme však žili pred 75 rokmi, bolo by všetko úplne inak.

historie

Pozornosť stravovaniu detí a mládeže v školách sa začala venovať až po druhej svetovej vojne. Stravovanie detí, aj to len v niektorých školách, zabezpečovali rôzne spoločenské a sociálne organizácie napr. pre žiakov základnej školy Kanadský červený kríž hradil výdavky na mlieko z ktorého riaditeľ školy varil kakao a matky žiakov k nemu piekli chlieb. V tom čase si deti jedlo nosili z domu a opatrovateľky mali za úlohu deti učiť piť mlieko po dúškoch.

Až od roku 1953 sa začala venovať odborná pozornosť stravovaniu detí v školských kuchyniach, vypracovali sa právne normy a predpisy týkajúce sa školského stravovania zamerané na „rozvoj starostlivosti o zdravie detí a mládeže “. Kým v roku 1953 sa stravovalo v školských jedálňach 360 000 detí, v r. 1963 sa stravovalo už 1 200 000 detí.
Pre porovnanie dnes je to 683 328 detí, žiakov a zamestnancov..

V dnešnom článku Vám prinášame výber z „brožúry“ Stravovanie v školských jedálňach z roku 1965, ktorá mala poradiť pracovníkom, ako predchádzať nedostatkom, ako správne konať pre zabezpečenie zdravého vývoja detí a mládeže.

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Dočasné zásady riadenia stravovania detí a mládeže boli vydané vo Vestníku Ministerstva školstva a kultúry v roku 1963 a stanovili typy jedální:

 • pre deti materských škôl
 • pre detské útulky
 • pre základné deväťročné školy
 • pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
 • pre všeobecnovzdelávacia a učňovské školy
 • pre zariadenia internátneho typu

Poplatky za stravovanie

Poplatky sa „vymeriavajú“ podľa čistého mesačného príjmu pripadajúceho na jedného člena rodiny. Denný poplatok rodiča na jedno dieťa v materských školách s dennou starostlivosťou sa stanovuje podľa výšky príjmu od 0,- do 4,- Kčs, u žiakov od 2,- do 3,20 Kčs.

Je zaujímavé, že na prípravu stravy pre deti boli už v tomto čase spracované záväzné materiálové spotrebné normy a podľa výživovej normy stanovené záväzné finančné limity- normy na nákup potravín .

Uvádzame výber finančných limitov:

Zápisný lístok predkladajú rodičia na začiatku školského roka.

Poplatky za stravovanie vypočítané podľa dní sa vyberajú dopredu. Ak sa poplatky už vybrali a dieťa bolo včas, t.j. aspoň 24 hodín predtým odhlásené, poplatok sa odpočíta pri platení na najbližší mesiac.

Zavedený bol zápisný lístok a povinnosť rodiča prihlásiť svoje dieťa na stravovanie.
24 hodinové odhlasovanie zo stravy bolo povinné a upravené smernicou.

Žiakom, ktorí sú neprítomní v škole pre chorobu, môžu rodičia obed odniesť domov. V iných prípadoch je odnášanie stravy zo školskej jedálne neprípustné.

Nariadenie platné aj dnes, školská jedáleň je zriadená nielen na prípravu ale aj konzumáciu jedál a nápojov.

Stravovanie dospelých osôb je povinné počas pracovnej doby pre pracovníkov:

 • vedúci školskej jedálne,
 • pracovníci jedální, zamestnanci pri výrobe a podávaní jedál, vrátane pomocných síl,
 • zamestnanci mš, ktorí pomáhajú pri rozdeľovaní jedál, alebo umývajú riady,
 • administratívni pracovníci jedální, riaditeľky, učiteľky vychovávateľky a detské sestry,
 • zamestnanci detských domovov a ubytovacích zariadení.

Povinne sa stravujú všetci zamestnanci, ktorí so stravou čo robiť mali.

Cena stravného lístka zamestnancov, ktorí sa povinne stravujú je 3,45 Kčs.

V súčasnosti podmienky stravovania zamestnancov, resp. povinnosť odoberať obed, hlavne u zamestnancov školskej jedálne, stanovuje zamestnávateľ v pracovnom poriadku.

 

POŽIADAVKY SPRÁVNEJ VÝŽIVY

V šesťdesiatych rokoch podstatne stúpla „akosť potravín a ich hygienická úroveň, kvantitatívne a i kvalitatívne sa zlepšila výživa detí a mládeže“. Začalo sa hovoriť o kalorickej potrebe dieťaťa, správnej výžive a biologickej hodnote potravín. Boli stanovené normy výživy pre dennú potrebu kalórií, živín a biologickej hodnoty pre deti a mládež podľa veku. Prepočty biologických hodnôt pokrmov sa vypočítavali matematicky (ručne) z hodnôt konkrétnych potravín - zemiaky, zelenina, strukoviny, mäso, hydina, mlieko, vajcia, tuky a pod..

Už teraz sa môžete tešiť na pokračovanie, kde sa pozrieme, ako to bolo so ZOSTAVOVANÍM JEDÁLNEHO „LÍSTKU“.

 

 

Naši partneri