+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odpoveď
Jedalne.sk 2.8.2019

Na zápisnom lístku stravníka nie je potrebné uvádzať súhlas so spracovaním osobných údajov.

„Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko- psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt) podľa osobitného zákona § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) - Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia.“

V prípade, že na zápisnom lístku vyžaduje zariadenie školského stravovania uvádzať osobné údaje nad rozsah údajov uvedených v školskom zákone (napr. číslo bankového účtu zákonného zástupcu), je potrebné vyžiadať písomný súhlas dotknutej osoby.

Vzor: Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov (v prípade vyžiadania čísla účtu)

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ/ZŠ, adresa zariadenia, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka v MŠ
Anna 1.8.2019
Je potrebné žiadať tento súhlas od rodiča aj v za jedáleň v MŠ, alebo stačí ten, ktorý žiadala riaditeľka MŠ. Ak áno, mohli by ste mi poslať vzor, ktorý by som mohla vypĺňať priamo na počítači? Ďakujem.
Naši partneri