+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Aby sme vám uľahčili prácu, pripravujeme pre vás praktické vydanie nových noriem.

Knihy sú už vo výrobe. Bojujeme s nedostatkom a cenou papiera na trhu, ale zvládneme to.
Už ste si objednali?

Ďalšie informácie >>

Stravovanie v školských jedálňach po 8.2.2021

Roznášanie tanierov
7.10.2021

Dobry deň, prosím o radu. Mám 160 stravníkov, 3 sily na plny úväzok. Riaditeľ školy vyžaduje od mojich kuchárov aby roznášali taniere, nalievali polievku, rozdávali príbory, nápoje a to nielen pre MŠ ale aj pre školu. Naši to nestíhajú a ,,pani” učiteľky stoja a stále tvrdia že to oni nemajú v naplni práce pomôcť im. Našla som usmernenie hlavného hygienika zo dňa 22.5.2020 kde sa píše že pedagogicky dozor má s týmto pomôcť. ako to vlastne je? Ďakujem

Re: Roznášanie tanierov
7.10.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pravdou je , že hlavný hygienik SR dňa 22.5.2020 vydal usmernenie SOPZŠČ 4317/94825/2020, kde v časti stravovanie detí ZŠ uvádza „ ...s dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom...“, avšak  Usmernením SOPZŠČ/4317/98672/2020 zo dňa 11.6.2020 sa prechádzajúce usmernenie zrušilo a bod o  výpomoci pedagógov pri obsluhe detí z usmernenia vypadol. Riaditeľ školy vyžaduje,  aby sa robila obsluha stravníkov v jedálni v súlade s platným usmernením (z 11.6.2021), ale pre plynulý chod školskej jedálne aj v čase sťažených podmienok by mala škola mať nastavený stravovací režim s určením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a obed zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov. 

Čas na jedlo
20.9.2021

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako vedúca ŠJ, či je niekde v zákone/vyhláške definované časové rozostupy medzi jedlami a tiež čas na jedlo. Napr. či školkari majú mať čas 20-30 min.Alebo menej/viac. Neviem to nikde nájsť. Ďakujem veľmi pekne.

Re: Čas na jedlo
20.9.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Režim stravovania a pitný režim je organizovaný vyhláškou č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, kde v  §8 ods. 2 písm.d) stanovuje časový odstup medzi jednotlivými jedlami najviac tri hodiny. Dĺžka času na konzumáciu jedla je individuálna, u každého dieťaťa môže byť iná. Čas na skonzumovanie jedla nie je možné stanoviť.

Platba za stravu
23.6.2021

 

Prosím vás chcem sa spýtať či musím zaplatiť stravu za dieťa, ktoré počas pandémie nenavstevovalo predškolské zariadenie

Re: Platba za stravu
23.6.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Z vašej otázky vyplýva jednoznačná odpoveď, ak dieťa nebolo prítomné v materskej škole, nemohlo odobrať stravu, nemáte dôvod platiť.


Na strane druhej sa natíska otázka prečo od Vás zariadenie žiada úhradu? Ak dieťa nebolo odhlásené zo stravy a v školskom poriadku je podmienka odhlasovania pri neprítomnosti dieťaťa ustanovená.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa tak, ako to určil zriaďovateľ školského zariadenia; za každé odobraté jedlo alebo paušálne jednotnou čiastkou za mesiac bez ohľadu na počet odobratých jedál. Ak zariadenie školského stravovania bolo v čase pandémie uzatvorené, zákonný zástupca nehradí ani príspevok na režijné náklady.

Odliepanie nálepiek z ovocia
30.4.2021

Chcem sa opýtať,keď majú žiaci k obedu ovocie napr. hrušky alebo jablká, ktoré majú nálepky musia ich zamestnanci odliepať pred tým než sa dostanú k stravníkom? Alebo len ovocie umyť pod tečúcou vodou aj s nálepkou a tak podať stravníkom ovocie. A musí sa ovocie baliť do servítky? Ďakujem

Re: Odliepanie nálepiek z ovocia
3.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov. Všetky pokrmy, vrátane ovocia musia byť upravené tak, aby boli vhodné na okamžitú konzumáciu v jedálni. Pred výdajom ovocia  je nevyhnutná jeho dôkladná mechanická očista pod prúdom tečúcej pitnej vody. Nálepka na ovocí a použité lepidlo sa z povrchu plodu dosť ťažko umývajú, ale len takto pripravené, umyté ovocie je vhodné pre okamžitú konzumáciu dieťaťom. Nálepka a  lepidlo (snáď) nie sú zdraviu škodlivé avšak estetický efekt po odtrhnutí nálepky a zbytočná chémia navyše sú skôr regresom ako lákadlom ku konzumácii. 

Vydávanie obedov pre ZŠ
26.4.2021

Vydávanie obedov v školskej jedálni pre deti zo ZŠ. Dobrý deň, prosím o usmernenie pri vydaji obedov pre deti v základnej škole. Kto roznáša taniere na stôl deťom zo základnej školy v jedálni? Kuchárky, ktoré sa majú chrániť pred vírusom (nepremiešavať bublinu) a do jedálne vstupovať až po odchode stravníkov alebo pedagogickí zamestnanci, prítomní pri deťoch ako dozor? Ďakujem za odpoveď.

Re: Vydávanie obedov pre ZŠ
26.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Výdaj pokrmov zabezpečujú zamestnanci zariadenia školského stravovania (s odbornou a zdravotnou spôsobilosťou), nejde len o roznášanie tanierov, ale aj nabratie polievky,  podanie chleba, podanie nápoja, ovocia ..... Pre zabezpečenie plynulého výdaja jedál pedagogický zamestnanec môže byť nápomocný pri výdaji príborov, či pri podaní taniera, nemanipuluje z hotovým pokrmom ( nemá zdravotnú a odbornú spôsobilosť). 

Nebolo vydané žiadne usmernenie pre zamestnancov , že majú vytvárať bublinu. Aj pre kuchárky platia všeobecne záväzné nariadenia a predpisy vydané  v čase mimoriadnej situácie na ochranu zdravia (ochrana dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a priestorov, používanie jednorazových rukavíc a pod.).
 

výdaj obedov pre zamestnancov mimo budovy školskej kuchyne
9.4.2021
Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako vydávať obedy-do akých obalov pre pedagogických zamestnancov školy, ak sa školská jedáleň nachádza v inom objekte ako školská kuchyňa. Ďakujem.

 

 

Re: výdaj obedov pre zamestnancov mimo budovy školskej kuchyne
9.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Obedy zo školskej jedálne do výdajnej školskej jedálne sa prepravujú v prenosných termonádobách (várniciach). Stravníci (deti, žiaci aj zamestnanci) tieto konzumujú vo výdajnej školskej jedálni ( stravovanie bežným spôsobom). Nie je dôvod baliť zamestnancom obedy do jednorazových nádob. Jednorazové nádoby sa používajú ( a nahrádzajú pôvodné obedáre) pri výdaji obedov pre cudzích stravníkov, prípadne pre rodičov detí na dištančnom vzdelávaní. Náklady na zakúpenie jednorazových obalov znáša stravník .

Výdaj obedov privezených z inej ŠJ
7.4.2021
Dobrý deň, na jeden mesiac nám vypadne v našej ŠJ kuchárka a preto nám obedy budú privážať z inej MŠ. Desiaty a olovrant bude však deťom zabezpečovať naša jedáleň. Chcem sa opýtať, ako v takomto prípade počítam deťom stravnú jednotku resp. či na jeden mesiac môžme stravnú jednotku zvýšiť? Naša stravná jednotka je totiž nižšia ako stravná jednotka škôlky, z ktorej budeme brať obed. Ako sa vysporiadať z touto otázkou, keď desiaty a olovranty budeme stále zabezpečovať my. Ako to bude s normou potravín na deň? Ďakujem
Re: Výdaj obedov privezených z inej ŠJ
9.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Poskytovanie stravovania u dvoch rozličných subjektov sa realizuje prostredníctvom Zmluvy o zabezpečení stravovania, kde je potrebné dohodnúť všetky podmienky súvisiace s prípravou a prepravou stravy a samozrejme aj cenu poskytovanej stravy. Vo vašom prípade sa jedná o obed. Cenu obeda si stanovuje dodávateľ, podľa finančného pásma, ktoré je platné u dodávateľskej školskej jedálne. Platba za dodané obedy sa realizuje faktúrou. Normujete len desiaty a olovranty. O zmene ceny obedov na prechodné obdobie informujete rodičov.

Vydávanie obedov v školskej jedálni pre deti z mš
31.3.2021
Dobrý deň, prosím o usmernenie pri vydaji obedov pre deti v materskej škole. Kto roznáša taniere na stôl deťom z materskej školy v jedálni? Kuchárky, ktoré sa majú chrániť pred vírusom (bez koronu nepremiešavať bublinu) a do jedálne vstupovať až po odchode stravníkov alebo pedagogickí zamestnanci, prítomní pri deťoch ako dozor? Ďakujem za odpoveď. Vedúca školskej jedálne
stravovanie MŠ v jedálni
Anna 19.5.2021
Dobrý deň, prosím o usmernenie o odovzdávaní špinavého riadu deti v materskej škole. Kto odnáša taniere detí po ukončení obeda na okienko pre použitý riad a taktiež po ukončení desiatej a olovrantu. Ďakujem za odpoveď
Re: stravovanie MŠ v jedálni
20.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Všetky tieto činnosti zabezpečujú zamestnanci školskej jedálne vrátane činností, ktoré s tým súvisia (pre dieťa v materskej škole servírovanie pokrmov na stôl a zber použitého stolového inventára). V rámci zdokonaľovania sebaobslužných činností môžu deti jeden rok pred plnením školskej dochádzky odnášať použitý stolový riad na vyhradené miesto. 
Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov je ustanovený v pracovných činnostiach prevádzkového zamestnanca v Prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.
KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME.

Re: Vydávanie obedov v školskej jedálni pre deti z mš
7.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa usmernenia hlavného hygienika  č.SOPZŠČ/4317/98672/2020
Stravovanie detí v MŠ -  je možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe za dodržania prísnych hygienických opatrení;
- výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti;
- stravu musí vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom, deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú a neberú si ani príbory;
- pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá.
 
Organizáciu prípravy a výdaja jedál v školskom stravovaní v čase mimoriadnej situácie musí upravovať dodatok k prevádzkovému poriadku ZŠS.
Hlavný hygienik v pokyne pre jeho vypracovanie odporučil zabezpečovať stravovanie detí MŠ v triedach , kde sa zdržiavajú počas dňa, pri výdaji jedál v školskej jedálni  odporučil nepremiešavať skupiny detí. Výdaj pokrmov zabezpečuje personál kuchyne (s odbornou spôsobilosťou), nejde len o roznášanie tanierov, ale aj nabratie polievky,  podanie chleba, podanie nápoja, ovocia ..... Pre zabezpečenie plynulého výdaja jedál pedagogický zamestnanec môže byť nápomocný pri výdaji príborov, či pri podaní taniera. 

Počet zamestnancov na počet stravníkov
31.3.2021

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako to je z kuchárkami a pomocnými kuchárkami. V septembri 2020 sme mali 153 stravníkov a preto ku mne hlavnej kuchárke a jeden pomocnej kuchárke zobrali druhú pomocnú kuchárku. Od polovice októbra nám nechodil do školy druhý stupeň a tak nám počet stravníkov klesol. A aj na prvom stupni aj v MŠ podľa nariadení RÚVZ a do teraz sme vždy mali menej ako 100 obedov denne a mali sme aj také týždne kedy sme mali len MŠ a cudzích stravníkov čo predstavovalo do cca 50 obedov a vždy sme tam boli 3 kuchárky a aj vedúca ŠJ. Zaujímalo by ma či to bolo v poriadku že sme tam boli všetky aj keď som upozornila vedúcu že by sme sa mali striedať alebo tam byť dve kuchárky alebo ja sama v závislosti od počtu obedov. Za odpoveď vám vopred ďakujem.

Re: Počet zamestnancov na počet stravníkov
7.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Na základe vývoja epidemiologickej situácie a vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce s cieľom znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií by mali chodiť  prezenčne do práce len ľudia, u ktorých je to nevyhnutné.
·        Zamestnávateľ (nie vedúca školskej jedálne) môže v aktuálnej situácii v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov znížiť počet  zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu na pracovisku,  podľa počtu prihlásených stravníkov na stravovanie. Zamestnávateľ zároveň vystaví potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. 
·        Ak zamestnávateľ nepridelí práce zamestnancovi na pracovisku s cieľom zníženia počtu zamestnancov v práci – napr. zvýšenie ochrany zamestnancov, ktorí dochádzajú z väčších vzdialeností a používajú hromadné dopravné prostriedky, ochrana zamestnancov, ktorí sa starajú o staršie osoby, pre zamestnancov na pracoviskách, kde je vyššia koncentrácia osôb na jednom pracovisku, a nemôže mu prikázať prácu z domu, lebo to povaha jeho práce neumožňuje, vzniknú  prekážky na strane zamestnávateľa. V tomto prípade patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce). 
·        Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť na pracovisku také podmienky, aby nedošlo k šíreniu nákazy a aby bolo chránené zdravie zamestnancov. Ak má zamestnanec pochybnosti o dostatočnosti opatrení zamestnávateľa, môže sa obrátiť na inšpektorát práce, prípadne na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

stravovanie pri prezenčnom vzdelávaní
15.3.2021
Dobrý deň, chcem sa opýtať ,od akého počtu žiakov 1.-4.ročníka pri prezenčnom vzdelávaní/od 15.3.2021/ je škola povinná zabezpečiť obedy,event.či malom počte žiakov môže zatvoriť školskú jedáleň. Ďakujem
Re: stravovanie pri prezenčnom vzdelávaní
16.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Povinnosť zabezpečovať stravovanie detí a žiakov má obec alebo vyšší územný celok vo všetkých školách , ktorých je zriaďovateľom. Táto povinnosť pre obce a samosprávne kraje vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Legislatívny predpis neustanovuje minimálny počet žiakov, pri ktorom vzniká pre obec zabezpečovať túto povinnosť. 

Minister školstva vydal rozhodnutie o otvorení škôl a školských zariadení, prevažne pre žiakov I. stupňa pracujúcich rodičov a umožnil výdaj stravy aj pre žiakov na dištančnom vzdelávaní. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o uzatvorení školskej jedálne z dôvodu karantény a pandemickej PN zamestnancov šj.
 

Pripravovanie ranajok v ms
12.3.2021
Dobry den, ucim v Ms sme zazmluvneny so skolskou jedalnou poberame od nich desiatu,obedy aj olovrant ...mi mame v MS vydajnu...teraz je pandemicka situacia u nas dost vazna a skola je zatvorena kde nam varia.zriadovatel by chcel aby MS bola otvorena do obeda, ale chce aj to aby nasa kucharka kde mame vydajnu pripravovala desiatu pre ziakov.napr. chleba a maslo.jogurty ...je taka vec mozna ze on nakupi a kucharka to vyda ??on sa chce najprv samozrejme poradit s Hygienou.MOZNO TAKTO POSTUPOVAT?
Re: Pripravovanie ranajok v ms
15.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Výdajná školská jedáleň môže zabezpečovať aj čiastočnú prípravu pokrmov ( desiata, olovrant) pre deti a žiakov čase ich pobytu v škole. Tento rozsah činnosti musí byť uvedený v prevádzkovom poriadku výdajnej školskej jedálne. V tejto mimoriadnej situácii je potrebné zmeny v režime konzultovať s príslušným regionálnym úradom a dodatočné zmeny upraviť v dodatku k prevádzkovému poriadku

Stravovanie zamestnancov
8.2.2021
V súvislosti s návratom žiakov a pedagógov do škôl v čase mimoriadnej pandemickej situácie od 8.2.2021: Smú konzumovať dospelí stravníci (učitelia a zamestnanci) stravu podávanú na pracovisku podľa § 152 Zákonníka práce v priestoroch školskej jedálne ? Samozrejme s predpokladom, že prešli antigénovým testovaním s negatívnym výsledkom. V zmysle dokumentu zverejneného na stráne Ministerstva školstva to nie je celkom jasné: "v prevádzke pre žiakov prezenčného vzdelávania, u ostatných cez výdajné okienko"
Re: Stravovanie zamestnancov
10.2.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pre žiakov a zamestnancov prítomných v škole sa výdaj jedla uskutočňuje podľa  vypracovaného dodatku k prevádzkovému poriadku a  harmonogramu výdaja pokrmov  v školskej jedálni. Výdaj stravy cez výdajné okienko- vyhradené výdajné miesto sa uskutočňuje pre „cudzích“ stravníkov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú na dištančnom vzdelávaní ( rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/10079:1-A1810) . Samozrejme títo sa musia pri vstupe aj do vonkajších priestorov školy  preukazovať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (VYHLÁŠKA 47  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). 

Naši partneri