+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Stravovanie v školských jedálňach po 1.6.2020

Jednorazové obaly
Nikola Mihalova 16.6.2020

Dobry deň, naďalej platí , že musíme stravu dávať seniorom do jednorazových nevratných obalov? Mám dilemu, mám do konca mesiaca nakúpené jednorazové obaly, či si mám kúpiť na ďalší mesiac ďalšie, alebo môžeme od nového mesiaca už dávať do obedárov. Vďaka

Re: Jednorazové obaly
26.6.2020

Jedálne.sk

Výdaj obedov pre seniorov do jednorazových prepravných obalov bol ustanovený opatrením hlavného hygienika. Pokiaľ toto opatrenie hlavný hygienik nezruší, stále platí.

Nové usmernenie
vedúca 12.6.2020

Dobrý deň, z usmernenia hlavného hygienika zo dňa 11.6.2020 nie je jasné, či deti v jedálni naďalej musia jesť pri stoloch tak, aby boli od seba vzdialené min. 1,5 m, či si môžu naberať samé polievku... Ďakujem za odpoveď.

Re: Nové usmernenie
12.6.2020

Jedálne.sk

Vzhľadom k tomu, že ani doteraz v žiadnom opatrení hlavného hygienika a ani usmerneni ÚVZ SR, nebolo ustanovené dodržiavanie vzdialenosti 1,5 metra  medzi stravníkmi v školskej jedálni, ani  od 15.6. 2020 nie je potrebné vytvárať odstupy medzi stravníkmi v jednej skupine- t.j. triede. Naďalej však platí, sedenie pri stoloch podľa skupín- tried. 

Podľa vydaného usmernenia stravu vydáva personál, to znamená, že  všetky pokrmy , vrátane polievky, naberá poverený zamestnanec (rúško, rukavice). Stravníci si sami neberú príbor zo spoločných nádob, ani si nenaberaju pokrmy.

Výdaj jedla do tried
9.6.2020

Dobrý deň, podľa usmernenia je možne zabezpečiť stravovanie detí aj v priamo v triedach. Na webinári, ak som dobre porozumela bolo povedané, že výdaj má byť zabezpečený podľa harmonogramu len v jedálni. Tak ako to vlastne je, môžu deti jesť v triede? Ďakujem.

Re: Výdaj jedla do tried
9.6.2020

Jedálne.sk

Správnu odpoveď nájdete v Usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR
SOPZŠČ/4317/94825/2020.

Stravovanie detí a žiakov prítomných na vyučovaní v škole, zabezpečiť bežným spôsobom - deťom MŠ v triedach (alebo v jedálni, ak ju MŠ má), žiakom ZŠ v jedálni podľa harmonogramu, aby sa skupiny detí a žiakov jednotlivých tried nemiešali.

Pri získavaní rôznych informácií a usmernení je potrebné vždy zvážiť, kto Vám tieto infomácie poskytuje.

Prevoz stravy do zariadenia
9.6.2020

V ŠJ pri ZŠ,stravujeme i deti z MŠ. Do MŠ sme doteraz vozili stravu na otvorenom vozíku v termo nádobách. Kto je zodpovedný za prevoz stravy, zriaďovateľ, riaditeľ školy, alebo vedúca jedálne? Lebo prevážať stravu v dnešnej dobe na otvorenom vozíku je veľmi rizikové. Nikde sa neuvádza, či je to vôbec možné. Prosím o urgentnú odpoveď. Neviem, či to mám ako vedúca jedálne riešiť, alebo to nechať na kompetentných.

Re: Prevoz stravy do zariadenia
9.6.2020

Jedálne.sk

Žiadny legislatívny predpis neudáva, akým dopravným prostriedkom má byť vykonaný prevoz stravy.
Podstatné sú funkčné termonádoby, dodržaný 3 hodinový čas od prípravy pokrmov a zabezpečený teplotný reťazec pri výdaji. Vo vašom prípade je rozhodujúca vzdialenosť do MŠ a rentabilita prevozu stravy autom. To je na rozhodnutí zriadovateľa a posúdení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 

Režijné poplatky
9.6.2020

Dobrý deň, prosím Vás, v našej škole nám poslali oznam, že rodič je povinný uhradiť režijný poplatok za obdobie apríl a máj 2020, aj napriek tomu, že školy a školské jedálne boli zatvorené pre korona krízu. Má školská jedáleň základnej školy právo žiadať takýto poplatok? Dakujem

Re: Režijné poplatky
9.6.2020

Jedálne.sk

Podľa §140 ods. 10 zákona č.245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) "Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obecalebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením."

Odporúčame pozrieť podmienky úhrady stanovené zriaďovateľom všeobecne záväzným nariadením. Podľa školského zákona, školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a režijné náklady ak tak určí zriaďvateľ. V čase mimoriadneho uzatvorenia škôl, školská jedáleň neposkytovala stravovanie. Režijný poplatok je príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov pri príprave jedného obeda ( nie je to udržiavací poplatok ).

 

Strava do obedára pre zamestnanca
Viera Bíliková 2.6.2020
Pracujem v škole ako upratovačka prečo si nemôžem obed zobrať do obedára ak som zamestnanec na stravné lístky nemám nárok ďakujem za odpoveď
Re: Strava do obedára pre zamestnanca
9.6.2020

Jedálne.sk

V čase mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie COVID19 vydal hlavný hygienik opatrenie, ktoré nepovoľuje kontakt zamestnancov s prepravnými nádobami donesenými z domáceho prostredia. Výdaj obedov je povolený len na tanier, alebo do jednorazovej prepravnej nádoby.

 

Aj mimo mimoriadnej situácie je výdaj do obedárov obmedzený a to vo vyhradenom čase a vo vyhradenom priestore tak, aby zamestnanec neprišiel v čase výdaja obedov na tanier pre žiakov a zamestnancov do kontaktu s obedárom.

Nevratné obaly pre cudzích stravníkov v MŠ
26.5.2020
Dobrý deň, chcem sa spýtať na spôsob účtovania nevratných obalov, do ktorých sa na základe usmernenia musia baliť obedy pre cudzích stravníkov. Pre cudzích stravníkov máme stravnú jednotku 2,74 €. Máme k tejto sume pripočítať aj sumu za zakúpené a vydané nevratné obaly, alebo suma 2,74 € bude už sumou vrátane obalov? Ďakujem.
Re: Nevratné obaly pre cudzích stravníkov v MŠ
29.5.2020

Jedálne.sk
Stanovená stravná jednotka 2,74€ nezahŕňa cenu obalového materiálu. O zmene stravnej jednotky, o zvýšení ceny obeda pre cudzích stravníkov  o cenu obalu, rozhoduje zriaďovateľ školy a školského zariadenia. V tomto prípade si obal uhradí stravník. Ak zriaďovateľ rozhodne, že náklady za obstaranie obalov bude znášať zriaďovateľ, nie je potrebné zvyšovať stravnú jednotku. 

Odoberanie stravy od 1.6.2020
26.5.2020

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na odoberanie stravy u žiakov , ktorí budú chodiť do školy od júna 2020.V opatrení od Úradu verejného zdravotníctva SR je uvedené,že stravu môže prebrať len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa.Znamená to teda, že deti nebudú môcť zjesť svoj obed v škole? V rozhodnutí Ministerstva školstva nieje nič spomenuté. Ďakujem

Re: Odoberanie stravy od 1.6.2020
29.5.2020

Jedálne.sk
Opatrenie ÚVZSR OLP/4204/2020 od 1.6.2020 povoľuje  činnosť zariadení školského stravovania a zároveň vypúšťa platiace podmienky  za účelom prípravy stravy pre deti seniorov dané opatrením OLP/3991/2020.
Stravovanie detí a žiakov od 1.6.2020 upravuje Usmernenie hlavného hygienika SR číslo SOPZŠČ/4317/94825/2020, podľa ktorého sa stravovanie detí a žiakov prítomných na vyučovaní v škole zabezpečuje bežným spôsobom za dodržania sprísnených hygienických požiadaviek. Stravovanie žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne (doma) , ak tak rozhodne zriaďovateľ, zabezpečí školská jedáleň výdaj obedov v jednorázových obaloch prostredníctvom zákonného zastupcu dieťaťa alebo poverenej osoby.

Naši partneri