+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DISKUSIA PRE RODIČOV

Prvý deň choroby dieťaťa
Juri 22.11.2019
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať s čipom do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod....znamená to, že v tento deň bude odobratá strava s dotáciou, alebo za plnú sumu?
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 22.11.2019

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa ustanovenia §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

To znamená, že jednou z podmienok pre použitie dotácie je prítomnosť dieťaťa na vyučovaní. V prípade ochorenia dieťaťa táto podmienka nie je splnená a zákonný zástupca dieťa je povinný oznámiť neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní v škole a zároveň ho zo stravy odhlásiť. Ak tak nemohol a neurobil, z akýchkoľvek dôvodov, uhradí stravné v plnej výške stravnej jednotky. V prvý deň choroby dieťaťa si zákonný zástupca môže obed prevziať do obedára ( podmienky, čas a spôsob prevzatia si určí školská jedáleň). Povinnosti pri odhlasovaní alebo prihlasovaní dieťaťa na stravu si upravuje zriaďovateľ školy (napr. vydaním VZN) alebo priamo škola v rámci svojich interných predpisov.

Nárok na dotáciu pri domácom vzdelávaní
Elena 18.11.2019
Dobrý deň prajem, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Som mamička druháka, ktorý je na domácom vzdelávaní. Chcela by som sa opýtať, či si môžem nejako uplatniť dotáciu na tzv. obedy zadarmo. Myslím si, že aj moje dieťa má v zmysle Ústavy SR nárok na takúto dotáciu. Aj ono sa poctivo vzdeláva, má nadpriemerné výsledky. Aj ono potrebuje na obed jesť, ako hociktoré iné dieťa. Aj nás jeho obed stojí peniažky, a to oveľa viac, ako deti v základných školách, ktoré sú dotované štátom. Avšak nikde som nenašla, akým spôsobom si môžeme tento nárok uplatniť. Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 18.11.2019

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej  škole a odobralo stravu.

 

Cieľom zákona bolo podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto jednou z podmienok poskytnutia dotácie je samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné rozumieť konzumáciu obeda dieťaťom v zariadení školského stravovania.

 

Podkladom pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie je účasť dieťaťa na vyučovaní zaznamenaná v triednej knihe a záznam o odobratí stravy v zariadení školského stravovania.

 

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia zákona, dotáciu na stravovanie môže zriaďovateľ školy vyplatiť rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti iba v tom prípade, ak dieťa vyžaduje podľa posúdenia lekára osobitné stravovanie a škola ( zriaďovateľ ) nezabezpečuje diétne jedlo podľa osobitného predpisu.

 

 

Obedy predskolaci
Anna 11.10.2019
Dobry den syn je predskolak a plati za obedy viac ako seddyrin syn piatak?
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 13.11.2019

Dieťa - predškolák materskej školy  celodennou výchovou  odoberie denne tri jedlá - desiatu, obed a olovrant , na ktoré mu je poskytnutá dotácia na stravovanie vo výške 1,20€. Zákonný zástupca dieťaťa  uhradí rozdiel do výšky finančného limitu na tri jedlá, ktorý vznikne po odrátaní poskytnutej dotácie.

Žiak základnej školy odoberie denne jedno jedlo- obed, na ktorý dostane dotáciu na stravovanie taktiež vo výške 1,20€. Ak poskytnutá dotácia nepokryje výšku finančného limitu na obed, rozdiel uhradí zákonný zástupca dieťaťa.

8ročné gymnázia
Slavka 29.9.2019
Chcem sa opýtať, prečo žiaci 8ročného gymnázia si musia platiť stravu. Mám dvojčatá v sekunde-12ročné a stravu platîm. Zato, že sú múdrejšie ale stále školopovinné, tak si musíme platiť?
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 13.11.2019

Vzhľadom k tomu, že osemročné gymnáziá sú zaradené do sústavy stredných škôl a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na obed a iné jedlo deťom materskej školy a žiakom základnej školy, žiaci osemročných gymnázií podľa zákona č. 544/2010Z.z. o dotáciách nemajú nárok na dotáciu  na stravovanie .

Naši partneri