+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

EXKLUZÍVNE: POLOŽTE OTÁZKU EXPERTKE NA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

suchá strava v MŠ
26.3.2021
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže školská jedáleň v materskej škole vydať na obed deťom suchú stravu (chlieb so šunkou) ?

 

 

Re: suchá strava v MŠ
30.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Predpokladáme, že ide o výnimočný prípad,  kedy sa suchá strava pre deti a žiakov podáva ako hlavné jedlo počas prechodného obdobia,  a to v čase havarijných situácií, prerušenia dodávky energií alebo výpadku zamestnancov. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať energetickým a biologickým hodnotám podľa § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Zaradenie
24.3.2021
Dobrý deň chcela by som sa informovať o zaradení som vedúca školskej jedálne MŠ máme 146 deti a 30 zamestnancov ,druhú škôlku máme 42 deti a 6 zamestnancov varíme desiata obed olovrant ,a tretiu škôlku máme iba obed pre nich varíme 38 deti a 8 zamestnancov bola som zaradená do 5 triedy a 2 stupňa bolo to správne zaradenie prosím vás? mám nastarosti celú agendu vedenia Školskej jedálne ďakujem

 

Re: Zaradenie
24.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Na odmeňovanie skupiny zamestnancov zariadení školského stravovania sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.  

Vedúci zamestnanci školských jedální sa do platových tried zaraďujú podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. 

Pracovné činnosti vykonávané vedúcou školskej jedálne sú charakterizované v príklade pracovnej činnosti 01.05.01 ako „ Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení“

so zaradením do 5. platovej triedy s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania - úplné stredné vzdelanie. 

Kuchári a pomocní kuchári, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 uvedeného nariadenia vlády.

Pomocný kuchár so základným vzdelaním sa zaradí do 1. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.01.04 „ Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám“.

Kuchár so stredným vzdelaním sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.02.03  „Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál“ alebo

do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.03.05 „Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu“.

 

Do platového stupňa zaraďuje zamestnávateľ zamestnancov podľa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený s ohľadom  na dĺžku jeho započítanej praxe.

Zamestnancom zariadení školského stravovania sa určuje plat  (základná mzda) podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. januára 2021 sa určuje podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. 

Súčasťou  každej pracovnej zmluvy zamestnanca je dohoda o mzde, ktorá obsahuje nasledujúce zložky mzdy zamestnanca:  

a) nárokovateľné: 

o   základná mzda, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, ak nie je mzda dohodnutá vrátane práce nadčas, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 

o   mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak je priznané, 

o   príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu, 

o   mzdové zvýhodnenie za obtiažnosť pracoviska, ak je priznané; 

b) nenárokovateľné,: 

o   osobné ohodnotenie, 

o   odmena.  

Každý zamestnávateľ je povinný  v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. vystaviť oznámenie o výške a zložení funkčného platu pri každej zmene, resp. úprave funkčného platu zamestnanca. Čistá mzda zamestnanca  je výsledkom tzv. hrubej mzdy zamestnanca  zníženej o povinné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a daň z príjmu zamestnanca.

Podľa vami uvedenej len jednej zložky platu, nie je možné vypočítať výšku čistého príjmu, odporúčame Vám obrátiť sa na svojho zamestnávateľa. 
 

vedúca ŠJ
krehotinka 12.3.2021
Chcem sa opýtať, je vedúca ŠJ povinná pri nedostatku pracovníkov pracovať v kuchyni. Zamestnávateľ tvrdí, že je to naša povinnosť
Re: vedúca ŠJ
16.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Vedúca školskej jedálne je riadiaci zamestnanec, ktorému vyplýva z pracovnej činnosti zabezpečiť plynulý chod stravovacej jednotky. Pri nedostatku zamestnancov kuchyne z dôvodu práceneschopnosti, zabezpečí zamestanca na zastupovanie alebo prispôsobí jedálny lístok a krátkodobo vypomôže pri prácach v kuchyni (bežná prax). 

Pri  dlhodobom nedostatku zamestnancov, z dôvodu rozhodnutia zamestnávateľa, podľa pracovnej zmluvy a náplne práce vedúceho stravovacej jednotky nevyplýva povinnosť vykonávať pomocné práce pri príprave pokrmov. 
 

Stravná jednotka, keď dieťa nepoberá obedy
12.3.2021
Dobrý deň, idem si k Vám po radu, nakoľko za krátky čas, ako robím vedúcu ŠJ, som sa s takýmto prípadom ešte nestretla...Od marca k nám do MŠ nastupuje dieťa, ktoré nebude poberať obed. Akú stravnú jednotku tomuto dieťaťu počítať, keď naša stravnú jednotka je 1,37€/deň? Je možné je započítať len desiatu a olovrant, t. j. 0,57 €? A ako sa potom mám vysporiadať s normou potravín na deň (normatívne náklady na potraviny)? Ďakujem
Re: Stravná jednotka, keď dieťa nepoberá obedy
15.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk


Podľa §8  ods.2 vyhlášky č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež musí pre deti predškolského veku prevádzkovateľ zabezpečiť pri celodennej výchove desiatu, obed a olovrant. T.z, že dieťa v čase prítomnosti v MŠ odoberie desiatu, obed olovrant.
Pre deti , ktoré sú v predškolskom zariadení v dopoludňajších hodinách zabezpečí podávanie desiatej, ak je prítomné v aj v čase obeda , dieťa odoberie aj obed.  
Kombinácia desiata a olovrant, je možná len v tom prípade, ak dieťa na základe posúdenia lekára vyžaduje osobitné stravovanie.

Likvidácia nevydaných obedov
Milan Rosa 20.2.2021
Dobrý deň,Chcem sa opýtať ako je to s likvidáciou nevydaných obedov.Myslim tak aby neboli použité na ďalšie obedy v nasledujúci deň.Bolo objavené obalené filé z predošlého dňa v rybacej polievke.Obedy ,resp.vecere sa vydávajú v noci od 22:00do 02:00 a v ten deň po nočných ďalší výdaj o 10:00hod
Re: Likvidácia nevydaných obedov
22.2.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa druhej časti otázky predpokladáme, že otázka sa netýka konkrétne výdaja jedál v školskej jedálni.  Odpovedáme na prvú časť otázky, ako je to s likvidáciou nevydaných obedov v školskej jedálni. Napriek tomu, že stravníci sú povinní sa na odobratie obeda prihlásiť, resp. z obeda odhlásiť, stáva sa, že zostávajú aj neodobraté obedy.  V takomto prípade, ak neprekročila doba výdaja pokrmov čas 3 hodín, je možné neodobratý obed vydať na tzv. dupľu žiakom alebo zamestnancom školy. Po uplynutí  3 hodín od uvarenia pokrmov, sú nevydané pokrmy za hranicou zdravotnej bezpečnosti a stávajú sa biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, s ktorým školská jedáleň nakladá podľa zákona o odpadoch.

Hlavnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovávať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín. V zmysle uvedeného školská jedáleň v technologickom postupe prípravy pokrmov nemá povolené ani len urobiť si predprípravu deň vopred ( napr. uvariť zemiaky v šupke a pod.). Použitím  zvyškov z predchádzajúceho dňa verejné stravovacie zariadenia porušujú zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov a riskujú zdravotnú bezpečnosť pripravovaných pokrmov. Pri takomto zistení majú stravníci právo, tak ako aj v inom verejnom stravovacom zariadení, poskytnuté jedlo reklamovať. Denne odoberané vzorky z pripravovaných pokrmov vedia preukázať z akých surovín bol pokrm pripravený a vedia preukázať aj ich zdravotnú bezpečnosť, či ich nutričné zloženie. 
 

 
Stravovanie
28.1.2021

Viete mi poradiť koľko stravníkov pripadá na jedného kuchára pri celodennom stravovaní ,ďakujem .

Zmena úvazku v skolskej jedálni
Henrieta 21.2.2021
Som vedúca v Šj máme 230 stravníkov.Teraz počas Covidu keď nechodí 2.stupeň mám okolo 115 stravníkov chcem sa opýtať či môže riaditeĺ školy preradiť pomocnú silu ns upratovačku lebo nemáme počet stravníkov na to aby mohli byť v kuchyni 4 zamestnanci.Ďakujem
Re: Zmena úvazku v skolskej jedálni
22.2.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Zamestnávateľ môže vyžadovať od zamestnanca, aby vykonával len takú prácu, na akej sa dohodli v pracovnej zmluve. Pracovnú zmluvu nemôže zamestnávateľ sám bez súhlasu zamestnanca zmeniť a rozhodnúť, že zamestnanec bude vykonávať inú prácu. Podmienky dojednané medzi zamestnávateľom a zamestnancom v pracovnej zmluve sú záväzné tak pre zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Žiadna zo zmluvných strán nemôže jednostranne vnútiť tej druhej také podmienky, s ktorými nesúhlasí.

Niekedy však môžu nastať situácie, keď zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu, ktorú má vykonávať v zmysle pracovnej zmluvy. Prípadne potrebuje, aby zamestnanec dočasne vykonával inú prácu. Alebo môžu nastať okolnosti na strane zamestnanca, pre ktoré je zamestnávateľ povinný určiť zamestnancovi inú prácu. 

Zamestnanca však nemôže zamestnávateľ preradiť na inú prácu hocikedy a bez splnenia ďalších podmienok. Zákonník práce v ustanovení § 55 výslovne upravuje podmienky a situácie, za ktorých zamestnávateľ môže, resp. niekedy dokonca musí zamestnanca preradiť.

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi preradením zamestnanca s jeho súhlasom a bez jeho súhlasu. Ak s preradením zamestnanec súhlasí, možno ho preradiť kedykoľvek a na hocijakú inú prácu. Avšak len na určitú dobu, po ktorej by sa zamestnanec mal vrátiť späť na pôvodnú prácu. Ak však zamestnanec s preradením nesúhlasí, situácia je komplikovanejšia. V takomto prípade je možné preradiť zamestnanca len ak je potrebné odvrátiť určitú mimoriadnu okolnosť alebo zmierniť následky takejto mimoriadnej udalosti. Aj tu platí, že preradenie zamestnanca pri odvracaní mimoriadnej udalosti však môže trvať len nevyhnutne potrebný čas. Po skončení mimoriadnej okolnosti alebo odstránení následkov takejto mimoriadnej okolnosti sa zamestnanec musí vrátiť vykonávať tú prácu, ktorú vykonával predtým. Zákon bližšie nedefinuje aké situácie spadajú pod mimoriadne udalosti. Je preto vhodné zaviesť ich definíciu, resp. bližšiu konkretizáciu v pracovnom poriadku alebo v pracovnej zmluve. 

Podľa nášho názoru upratovacie práce nemožno považovať za odvracanie mimoriadnej udalosti. 
 

Re: Stravovanie
28.1.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pri jednozmennej prevádzke ( MŠ- desiata-obed-olovrant) do 50 stravníkov je odporúčaný - 1 kuchár
Pri celodennej prevádzke (internátne zariadenia- raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) do 50 stravníkov sú odporúčaní - 2 kuchári.
Pri stanovení počtu zamestnancov je potrebné zohľadniť aj iné špeciálne požiadavky ako je prenos stravy na iné výdajné miesto, zabezpečovanie celospoločenských programov , príprava diétnych pokrmov, stravovanie športovcov a pod..
Odporúčané počty zamestnancov v školskej jedálni podľa počtu stravníkov sú uvedené v prílohe č. 2  k vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

odoberané vzorky jedál
14.1.2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je potrebné odoberať vzorku aj z pečiva. Alebo treba odložiť pečivo spolu s natretou nátierkou do jednej nádoby? Keďže sa píše, že vzorku odoberáme z hotových jedál vyhotovených v školskej jedálni.. Odoberáme vzorku len z nátierky (50g), pretože sa vyhotoví v zariadení školského stravovania. Pričom pečivo je z distribučnej siete. Stretla som sa s rôznymi postojmi, až som začala uvažovať či robíme chybu. Ďakujem za objasnenie. :)

Re: odoberané vzorky jedál
15.1.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Váš postup pri odoberaní vzorky pokrmu je správny. Odoberá sa len vzorka hotového pokrmu, vo vašom prípade vzorka pripravovanej nátierky. Vzorku podávaného pečiva alebo čistého masla, či medu nie je porebné uchovávať. Ak by ste však pripravovali medové maslo, zmiešaním masla a medu, vtedy je už potrebné odobrať vzorku ako u pripravovanej nátierky.

Platové náležitosti - úväzok
Saman 30.12.2020
Dobrý deň. Chcem sa informovať v súvislosti s pracovným úväzkom veducej školskej jedálne. Ak mam do 50 stravníkov MŠ, ZŠ a zamestnanci, cca 48, v zmysle vyhlášky mi pripadá 0,8 osoby teda úväzok 80%. Môže zamestnávateľ teda obec mi určit len 20% úväzok? aj po predloženej žiadosti o navýšenie? nieje to trocha proti vyhláške? Poradte mi prosim ako postupovať. Dakujem
Re: Platové náležitosti - úväzok
7.1.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov  v školskej jedálni v prílohe  č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z.z. stanovuje pri počte do 50 stravníkov v jednozmennej prevádzke  úväzok vedúceho zamestnanca 0,5. Odporúčané počty zamestnancov v jednotlivých pozíciách sú nastavené podľa počtu stravníkov tak, aby zariadenie školského stravovania spĺňalo všetky atribúty zdravotne bezpečnej prevádzky.  Jedná sa o minimálny počet zamestnancov, ktorí zabezpečia prípravu  energeticky a nutrične vyvážených jedál za dodržania hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe.
 

uvazok zamestnancov
Radovan 19.1.2021
Skor som mal namysli celodennu prevádzku...ale kazdopádne...moze obec určit na danu poziciu aj menší úväzok? ako sa mozem ako zamestnanec brániť? Robí prácú na 80% ale dostáva len 20%...poradite mi dalsi postup?
Technické požiadavky na zriadenie diétnej kuchyne
Veselá 11.12.2020
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o technické požiadavky na zriadenie diétnej kuchyne v rámci celkovej kuchyne a príslušenstva kuchyne a jedálne materskej školy. Akým spôsobom je nutné zabezpečiť ochranu pri krížovej kontaminácii medzi pracovnými operáciami alebo počas pracovných operácií s potravinami a pokrmami. Ďakujem
Re: Technické požiadavky na zriadenie diétnej kuchyne
15.12.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Riziko sekundárnej kontaminácie diétnych pokrmov pripravovaných v školskej jedálni  je závislé na znalosti princípov správnej výrobnej praxe zamestnancov školskej jedálne. Prevencia sekundárnej kontaminácie spočíva v dodržiavaní stanovených pravidiel a postupov HACCP, osobná a prevádzková hygiena (napr. umývanie rúk pri prechode prác, používanie vyhradených pracovných plôch a farebne odlíšených pomôcok,  dôkladné čistenie zariadení a pomôcok; skladovanie surovín a potravín v oddelených priestoroch alebo uzavretých nádobách; organizáciu pri výdaji pokrmov).

Prípravu diétnych jedál umožňuje

-       dostatočný počet zamestnancov, 

-       vyučená kuchárka  určená na prípravu diétnych jedál,

-       dostatočná kapacita školskej jedálne k počtu pripravovaných pokrmov, 

-       primeraná veľkosť varných zariadení, 

-       vyhradený kuchynský riad a náradie zo zdravotne bezpečného materiálu, určené len na prípravu diétnych pokrmov,

-       vyhradený stolový riad zo zdravotne bezpečného materiálu a so súvislým a s nepoškodeným povrchom,

-       označený pracovný stôl a pracovné plochy (dosky) odlíšené farebne, 

-       vyhradené skladové priestory na skladovanie suchých, chladených a mrazených potravín, 

-       dostatok chladničiek, aby bolo možné uskladniť potraviny podľa druhu (mäso, mlieko, mliečne výrobky, čerstvú zeleninu, čerstvé ovocie vajcia a pod.)
 

Ovocie a zelenina
Patricia 8.12.2020
Dobry den, chcela by som sa opytat ako je to s ovocim a zeleninou. Moje dieta dostava 1 jablko na mesiac co sa mi zda velmi malo a ziadnu zeleninu. Skolka nakupuje mlieko s prichutami a vselijake ine veci ale naozaj to ovocie a zelenina mi tam chyba. Dakujem
Re: Ovocie a zelenina
9.12.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa zásad na zostavu jedálnych lístkov pre školské stravovanie v prílohe  č.1 k vyhláške č.330/2009 Z.z. sa zelenina podáva denne (polievka alebo hlavné jedlo), z toho  vo forme šalátov 2x týždenne a 1x týždenne ako zeleninová obloha. Pri podávaní doplnkových jedál - desiata, olovrant sa podáva sezónna zelenina ku každej nátierke, tam kde je to vhodné. Ovocie sa zaraďuje do jedálneho lístka denne podľa finančného limitu. V materských školách sa odporúča zaraďovať ovocie denne v dopoludňajších hodinách aj v menších porciách alebo ako obloha k nátierke, ak je to vhodné. Čerstvé ovocie je možné zaraďovať do jedálneho lístka aj formou ovocného múčnika alebo ako ovocný šalát k pudingom, jogurtom a pod.

Čas obeda
Štefan 22.11.2020
Dobrý deň, o koľkej musia deti dostať školský obed, lebo u nás deti dostanú obed o 14:30. Ďakujem za váš odpoveď.
Re: Čas obeda
25.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Organizáciu režimu stravovania s dostatočnou prestávkou na jedlo a oddych  určuje riaditeľ školy v školskom poriadku tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov. Dôležité je brať na zreteľ epidemiologické hľadisko a dodržať podmienku výdaja pokrmov ihneď po dohotovení najneskôr však 3 hodiny po ukončení spracovania. Obed, ktorý sa začne vydávať o 14,30 hod. môže byť uvarený najskôr o 12,00 hod.

Veduca skolskej jedalne
5.11.2020

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Môžem byť poverená vedúcou školskej jedálne keď si dorábam maturitu? Mám 26 ročnú prax v školstve ako hl. kuchárka. Ďakujem

Re: Veduca skolskej jedalne
9.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania už pri nástupe do funkcie musí spĺňať predpoklady pre výkon riadiacej činnosti podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme § 3 ods.1:

Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) je bezúhonná, 

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady (podľa zákona č. 553/2003Z.z.)   a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis (zákon č. 585/2008 Z.z.;§22),

d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis (zákon č. 585/2008 Z.z.;§22), atď. ...

Predpoklady uvedené v odseku 1 musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme.

Kvalifikačné predpoklady podľa písm. c) a v súlade so zákonom č. 553/2003Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, §2 ods.3 písm. c) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
 

Skolska kuchyna
Zuzana 2.11.2020
Dobry den.Chcem sa opytat na aky pocet ziakov a zamestnancov mozu mat hlavna a pomocna kucharka naplny uvazok. Dakujem
Re: Skolska kuchyna
5.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

V zariadení školského stravovania sa určuje počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov, odporúčaný počet je uvedený v prílohe č.2 a 3 k vyhláške č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 

uvazok zamestnancov
Saman 24.11.2020
Dobrý deň. Ta uvedená vyhlaska s počtom zamestnancov je závezna ci su to minimálne počty...ci ako mame chapat slovo ODPORUCANY počet zamestncov. dakujem
Re: uvazok zamestnancov
25.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni stanovuje minimálny počet zamestnancov, ktorí podľa počtu prijatých stravníkov zabezpečia prípravu  energeticky a nutrične vyvážených jedál za dodržania hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe. 

úväzok zamestnancov
Lucia 14.1.2021
Dobrý deň slovo odporúčaný by malo byť nahradené záväzný, keď pýtam navýšenie sily, zriadovateľ aj riaditeľ sa ohradzuje slovom odporúčaný, ak by tam bolo záväzný tak by mi silu dali, ale tým, že kuchárok mám málo musím aj ja vo svojom pracovnom čase zbehnúť do kuchyne pomáhať aj keď to nemám v náplni a nemám to zaplatené, ale ako mi bolo povedané robím to v pracovnom čase, prosím o uverejnenie mojich slov ďakujem
Pracovná obuv pre kuchárky
Jana 8.10.2020
Dobrý deň, prosím Vás musia mať kuchárky v materskej škole obuv s oceľovou špičkou? Ďakujem, Jana
Re: Pracovná obuv pre kuchárky
14.10.2020

Odpoveď Jedalne.sk

Zamestnanci zariadení školského stravovania pri výkone svojej práce používajú obuv s protišmykovou podrážkou. Dôležité pri výbere vhodnej obuvi, je požadovať od svojho dodávateľa certifikát k  pracovnej obuvi s protišmykovou úpravou pre mokré a mastné povrchy.

Odporúčaný zoznam ochranných pracovných prostriedkov  nájdete v prílohe č.7 k vyhláške č.330/2009 Z.z o zariadení školského stravovania.

 

Vyúčtovanie odobratej stravy na konci šk. roka
Klara 28.9.2020
Je povinná vedúca šk. jedálne na konci roka poskytnúť rodičom vyúčtovanie odobratej stravy za školský rok? Môže si zamestnanec školy stravujúci sa v školskej jedálni nedojedený obed vziať domov v donesenej miske, prípadne si obed naložený na tanier preložiť do misky a vziať domov?
Re: Vyúčtovanie odobratej stravy na konci šk. roka
2.10.2020

Otázka č. 1 : Je povinná vedúca šk. jedálne na konci roka poskytnúť rodičom vyúčtovanie odobratej stravy za školský rok? 

Odpoveď Jedalne.sk

Ak zákonný zástupca uhrádza príspevok na stravovanie, alebo aspoň jeho časť, má právo žiadať informáciu o jeho čerpaní.

Otázka č. 2 : Môže si zamestnanec školy stravujúci sa v školskej jedálni nedojedený obed vziať domov v donesenej miske, prípadne si obed naložený na tanier preložiť do misky a vziať domov?

Odpoveď Jedalne.sk

Školská jedáleň podľa školského zákona sa  zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v  čase ich pobytu v škole. Stravníci, ktorí konzumujú jedlá v školskej jedálni sú deti, žiaci a zamestnanci školy. Vo výnimočných prípadoch si môže stravník prevziať jedlo do prepravných nádob ( teraz do jednorazových) a to vo vyhradenom čase ( mimo času výdaja obeda v jedálni) a vyhradenom priestore ( mimo výdajného okienka v jedálni). Výnimočným prípadom u detí a žiakov je prvý deň ochorenia, u zamestnancov sú to časové dôvody.

Povinnosťou zamestnancov školskej jedálne je naservírovať stravníkovi objednaný obed na tanier. Pedagogický zamestnanec má aj v čase konzumácie jedál výchovne pôsobiť na svojich žiakov, byť príkladom. Ako vedúci zamestnanec školskej jedálne odnášaniu neviete zabrániť, zobrať si svoj zaplatený obed môže. Naozaj záleží od kultúry každého jedinca.

Problém nastane, ak si svoje zvyšky obeda začnú odnášať aj žiaci. 
 

Obedáre v školskej jedálni a učitelia
23.9.2020

Dobrý deň, som upratovačka v základnej škole, začíname o 13hod. Chceli by sme brať si obedy do svojich obedárov, ale vedúca nám nechce dovoliť, že sa máme najesť v jedálni.

 
Re: Obedáre v školskej jedálni a učitelia
23.9.2020

Odpoveď Jedalne.sk

Podľa  § 140 školského zákona ( č.245/2008 Z.z.) zariadenie školského stravovania sa zriaďuje na prípravu, výdaj  a konzumáciu jedál pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

Obedy do obedárov (predovšetkým pre cudzích stravníkov) je možné vydávať len vo vyhradenom čase a vyhradenom mieste, mimo  výdajného okienka na riadny výdaj stravy.


Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú  situáciu v súvislosti s obmedzeniami ochorenia COVID 19, je zakázané vydávať pokrmy do obedárov. 
 

Upratovanie v školskej jedálni
16.9.2020

Prosím o odborné stanovisko, vedenie školy ZŠ trvá, aby kuchárky počas výdaja obedov upratovali jedáleň, ak žiak niečo rozleje alebo rozbije. Ďakujem za odpoveď.

Re: Upratovanie v školskej jedálni
23.9.2020

Odpoveď Jedalne.sk

Zamestnanci školskej  jedálne v zmysle správnej výrobnej praxe pre zabezpečenie bezpečnej prípravy a výdaja pokrmov  sú povinní pri sanitácii použiť vyhradený odev, aby nedochádzalo ku kontaminácii pokrmov odevom. 

Odporúčame vám konštruktívne  komunikovať s vedením  školy a argumentovať nedostatočným časovým priestorom pri výdaji stravy a dodržiavaním hygienických požiadaviek na ochranu proti krížtovej kontaminácii medzi pracovnými operáciami- výdaj stravy- upratovanie podlahy. 
 

Vracanie preplatkov na konci škol. roka
12.8.2020

Chcem sa Vás opýtať, či na konci škol. roka máme vracať preplatky rodičom žiakov automaticky, alebo si majú rodičia žiadať o vrátenie preplatkov vzhľadom na to, že v smernici máme uvedené, že preplatky sa presúvajú do bud. škol. roka. Ako je to, prosím Vás, so zábezpekou na bezplatné stravovanie? Keďže od 1.1.2020 sa bezplatné stravovanie skončí, môžeme vrátiť rodičom zábezpeku už teraz, alebo je to potrebné až na konci kalend. roka 2020? Môžeme vrátiť tzv. zábezpeku spolu s preplatkami? Ďakujem

Re: Vracanie preplatkov na konci škol. roka
12.8.2020

redakcia Jedálne.sk

Preplatky za neodobraté jedlá sa po zúčtovaní vracajú zákonným zástupcom detí a žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku. Tieto preplatky je potrebné vrátiť bezodkladne bez toho, aby o to zákonný zástupca dieťaťa žiadal. Preplatky na stravnom, za deti a žiakov, ktorí pokračujú v školskej dochádzke a budú sa stravovať v zariadení školského stravovania sa automaticky presúvajú do ďalšieho školského roka.
S tzv. „zábezpekou“ – zálohou za neodhlásené obedy sa nakladá podobne, ako s preplatkami na stravnom. Buď ju po skončení školskej dochádzky vrátite stravníkovi, alebo ju presúvate do ďalšieho školského roka.  Odporúčame Vám,  pokiaľ nebude legislatívne upravené – resp. zrušené poskytovanie dotácie na obedy “zadarmo“, nemožno hovoriť o vracaní zábezpeky alebo podmienkach, ktoré budú platiť v školskom stravovaní. 

Hygienické minimum
16.6.2020

Dobrý deň. Od 1.6 pracujem ako vedúca školskej jedálne, mám školu kuchárka-servírka obsluha. Takže nepotrebujem hygienické minimum? A aké iné školenia by som mala absolvovať? ďakujem

Re: Hygienické minimum
26.6.2020

Jedálne.sk

Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania musí spĺňať kvalifikačné požiadavky - stredné vzdelanie ukončené maturitným vysvedčením a požiadavky na odbornú spôsobilosť na prácu s potravinami. Ukončením vzdelania v odbore kuchár získavate odbornú spôsobilosť zo vzdelania, nepotrebujete absolvovať žiadne iné špeciálne školenia. 

Môže variť reštaurácia pre súkromnú skôlku?
10.6.2020

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc s poskytnutím informácií.  Sme súkromná škola a jasle - prosím viete nám poradiť, čo musí, alebo ako musí postupovať reštaurácia, ktorá je ochotná nám variť stravu pre deti, aby bola hygienou akceptovateľná, ako detská strava. Nám sa nič nepodarilo nájsť na internete , preto Vás prosíme o pomoc a radu. Ďakujeme

Re: Môže variť reštaurácia pre súkromnú skôlku?
10.6.2020

Jedálne.sk

Ak zriaďovateľ súkromnej materskej školy nepožiadal MŠVVaŠ SR o jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR, jej činnosť nepodlieha všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré platia pre školy a školské zariadenia v sieti. Strava poskytovaná deťom predškolského veku v zariadení pre deti a mládež musí spĺňať odporúčané výživové dávky, ktoré vytvárajú základný predpoklad na zabezpečenie zdravej výživy pre jednotlivé fyziologické skupiny obyvateľstva. Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9.revízia) boli zverejnené vo vestníku MZ SR ročník 63, čiastka 4-5 19.júna 2015

súkromná výdajňa školskej jedálne_copy
Ailina Hanková 13.11.2020
Dobrý deň, sme súkromná základná škola, ktorá aktuálne potrebuje zmeniť dodávateľa školskej stravy z dôvodu, že pôvodný dodávateľ od zmluvy odstúpil. Vykonali sme kroky zamerané na podporu toho, aby došlo k zmene súkromnej výdajnej školskej jedálne, resp. aby došlo k tomu, že nová súkromná výdajná školská jedálneň mohla byť zaradená do siete zariadení školského stravovania. Žiadosť formálne musí predkladať pôvodný zriaďovateľ, tak aj urobil, všetky dokumenty boli predložené, okrem jedného. Ministerstvo školstva SR požaduje, aby bolo predložené, z akej školskej jedálne bude dodávaná strava do tejto novej súkromnej výdajnej školskej jedálne. Problém je, že žiadna školská jedáleň nie je ochotná dodávať, z dôvodu obmedzených kapacitných možností. Nový zriaďovateľ súkromnej výdajnej školskej jedálne bude stravu odoberať z vlastného reštauračného zariadenia, ktoré prevádzkuje ako súkromná reštaurácia a teda nemá status školskej jedálne. Je toto dôvod na to, aby MŠ SR zamietlo žiadosť o zmenu zriaďovateľa súkromnej výdajnej školskej jedálne a nezaradilo tohto súkromného dodávateľa do siete a nepriradilo mu status súkromnej výdajnej školskej jedálne? alebo inak: ak subjekt chce byť zaradený v sieti školských zariadení ako súkromná výdajná školská jedáleň - musí stravu odoberať len a len zo školskej jedálne? alebo je možné stravu odoberať aj zo súkromnej reštaurácie? ďakujeme za pomoc
súkromná výdajňa školskej jedálne_copy
Ailina Hanková 13.11.2020
Dobrý deň, sme súkromná základná škola, ktorá aktuálne potrebuje zmeniť dodávateľa školskej stravy z dôvodu, že pôvodný dodávateľ od zmluvy odstúpil. Vykonali sme kroky zamerané na podporu toho, aby došlo k zmene súkromnej výdajnej školskej jedálne, resp. aby došlo k tomu, že nová súkromná výdajná školská jedálneň mohla byť zaradená do siete zariadení školského stravovania. Žiadosť formálne musí predkladať pôvodný zriaďovateľ, tak aj urobil, všetky dokumenty boli predložené, okrem jedného. Ministerstvo školstva SR požaduje, aby bolo predložené, z akej školskej jedálne bude dodávaná strava do tejto novej súkromnej výdajnej školskej jedálne. Problém je, že žiadna školská jedáleň nie je ochotná dodávať, z dôvodu obmedzených kapacitných možností. Nový zriaďovateľ súkromnej výdajnej školskej jedálne bude stravu odoberať z vlastného reštauračného zariadenia, ktoré prevádzkuje ako súkromná reštaurácia a teda nemá status školskej jedálne. Je toto dôvod na to, aby MŠ SR zamietlo žiadosť o zmenu zriaďovateľa súkromnej výdajnej školskej jedálne a nezaradilo tohto súkromného dodávateľa do siete a nepriradilo mu status súkromnej výdajnej školskej jedálne? alebo inak: ak subjekt chce byť zaradený v sieti školských zariadení ako súkromná výdajná školská jedáleň - musí stravu odoberať len a len zo školskej jedálne? alebo je možné stravu odoberať aj zo súkromnej reštaurácie? ďakujeme za pomoc
súkromná výdajňa školskej jedálne
Ailina Hanková 12.11.2020
Dobrý deň, sme súkromná základná škola, ktorá aktuálne potrebuje zmeniť dodávateľa školskej stravy z dôvodu, že pôvodný dodávateľ od zmluvy odstúpil. Vykonali sme kroky zamerané na podporu toho, aby došlo k zmene súkromnej výdajnej školskej jedálne, resp. aby došlo k tomu, že nová súkromná výdajná školská jedálneň mohla byť zaradená do siete zariadení školského stravovania. Žiadosť formálne musí predkladať pôvodný zriaďovateľ, tak aj urobil, všetky dokumenty boli predložené, okrem jedného. Ministerstvo školstva SR požaduje, aby bolo predložené, z akej školskej jedálne bude dodávaná strava do tejto novej súkromnej výdajnej školskej jedálne. Problém je, že žiadna školská jedáleň nie je ochotná dodávať, z dôvodu obmedzených kapacitných možností. Nový zriaďovateľ súkromnej výdajnej školskej jedálne bude stravu odoberať z vlastného reštauračného zariadenia, ktoré prevádzkuje ako súkromná reštaurácia a teda nemá status školskej jedálne. Je toto dôvod na to, aby MŠ SR zamietlo žiadosť o zmenu zriaďovateľa súkromnej výdajnej školskej jedálne a nezaradilo tohto súkromného dodávateľa do siete a nepriradilo mu status súkromnej výdajnej školskej jedálne? alebo inak: ak subjekt chce byť zaradený v sieti školských zariadení ako súkromná výdajná školská jedáleň - musí stravu odoberať len a len zo školskej jedálne? alebo je možné stravu odoberať aj zo súkromnej reštaurácie? ďakujeme za pomoc
Re: súkromná výdajňa školskej jedálne
13.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Na účely školského stravovania sa uplatňujú ustanovenia §139 až §141 zákona č. 245/2008 Z.z. a určujú zariadenia školského stravovania, ktoré zabezpečujú  stravovanie detí , žiakov a iných osôb - školská jedáleň a výdajná školská jedáleň.

V prvej vete ods.1 §141 zákona č. 245/2008 Z.z. je uvedené, že výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj , konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Druhá veta bezprostredne nadväzuje na prvú vetu a vymedzuje činnosti, ktoré výdajná školská jedáleň zabezpečuje pri dodávke stravy so špecifikáciou, že jedlá a nápoje  sú do výdajnej školskej jedálne dodávané zo školskej jedálne. Jedná sa o školskú jedáleň zaradenú v sieti škôl a školských zariadení.

Ak by bolo možné do výdajnej školskej jedálne dodávať stravu pre účely stravovania detí a žiakov aj z iných zariadení (reštauračných) poskytujúcich stravovanie, potom by sa špecifikácia uvedená v závere druhej vety neuvádzala.

Podľa §16 ods.7 písm. b) ministerstvo školstva pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl, školských zariadení, t.j. aj formu organizácie dodávania stravy do výdajnej školskej jedálne. 

 
 

Vrátenie preplatku končiacim žiakom
5.5.2020

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, aký je postup pri vrátení preplatku končiacim maturantom? Vracia sa celá suma, alebo suma bez réžie? Ďakujem

 

Re: Vrátenie preplatku končiacim žiakom
13.5.2020

Pri cene  stravného lístka je potrebné vychádzať z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín, z príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov (ďalej réžia) a z dotácie na obedy "zadarmo" (u predškolákov MŠ a žiakov ZŠ). V prípade vrátenia preplatkov stravníkom, ktorí ukončili stravovanie v zariadení,  je školská jedáleň povinná vrátiť príspevok rodiča na nákup potravín za neodobraté jedlá.U réžie  je potrebné najprv rozlíšiť  spôsob úhrady  podľa rozhodnutia zriaďovateľa resp. riaditeľa školy. Réžia môže byť stanovená na deň na jedno odobraté jedlo (napr. 0,20€ ) alebo paušálne na jeden stravný mesiac alebo rok (napr. 2 €) bez  ohľadu na počet odobratých jedál.  Školská jedáleň vráti stravníkovi réžiu, ktorá je stanovená za deň podľa počtu  neodobratých jedál. Pri paušálnej úhrade sa réžia stravníkovi nevracia. 

Koronavírus
7.4.2020

Prosím o odpoveď na otázku ku možnostiam otvorenia školských jedální na výdaj stravy pre žiakov a seniorov. V zmysle nariadení o dodržiavaní hygienických predpisov by bolo možné testovať prednostne na koronavírus - zamestnancov školských jedální, ktorí sa zúčastnia na príprave a výdaji stravy pre dôchodcov. Takto by sa predišlo rozširovanej nákaze, keď stačí aby jedna kuchárka (pozitívna na COVID19 a nevykazovala by žiadne príznaky) si utrela pri príprave stravy napríklad oči ... ďakujem

Re: Koronavírus
13.5.2020

Pre otvorenie školských jedální na výdaj stravy pre seniorov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo vydané opatrenie hlavného hygienika, ktoré nájdete v článku https://www.jedalne.sk/clanky/doc/priprava-a-vydaj-stravy-pre-seniorov-a-socialne-znevyhodnene-deti-242/doc-article.htm
 
O výbere testovaných skupín obyvateľstva na prítomnosť vírusu COVID 19 rozhoduje Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky.

Cena preplatkov za obedy
7.4.2020
Dobry den . Prosim Vas o informaciu kolko vlastne vracaju rodičom za obed ak su deti odhlasene z dovodu marodky....Chapem,ze ak za mesic platim.4 eur a maroduje 10 dni tak...zrejme sa vratia 2 eura kedze za obed rodica doplacaju 0.20 cento....ale poznam pripady ,ze v systeme na odhlas a prihlas.obedov maju vysoky preplatko akokeby im za pdhalseny obed rato 1.20 eur a nie 0.20 Dakujem
Re: Cena preplatkov za obedy
13.5.2020

Pri cene  stravného lístka je potrebné vychádzať z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín, z príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov (ďalej réžia) a z dotácie na obedy "zadarmo" (u predškolákov MŠ a žiakov ZŠ). V prípade vrátenia preplatkov stravníkom, ktorí ukončili stravovanie v zariadení,  je školská jedáleň povinná vrátiť príspevok rodiča na nákup potravín za neodobraté jedlá.U réžie  je potrebné najprv rozlíšiť  spôsob úhrady  podľa rozhodnutia zriaďovateľa resp. riaditeľa školy. Réžia môže byť stanovená na deň na jedno odobraté jedlo (napr. 0,20€ ) alebo paušálne na jeden stravný mesiac alebo rok (napr. 2 €) bez  ohľadu na počet odobratých jedál.  Školská jedáleň vráti stravníkovi réžiu, ktorá je stanovená za deň podľa počtu  neodobratých jedál. Pri paušálnej úhrade sa réžia stravníkovi nevracia. 

Zalohova platba
Beata 26.10.2019
Dobry den,chcela by som sa iňformovat.na ktorom ucte ma byt zalohova platba 20€.Mne kontrolorka povedala,ze tie peniaze mam odosla na ucet skolay a mesacne od nich ziadat peniaze na stravu pte deti ktote neboli v skole a meodhlasili sa z obeda.Dakujem
Účasť na vyučovaní
Lena 1.10.2019
Dobrý deň, má žiak nárok na dotovaný obed, keď sa zúčastní vyučovania len jednu hodinu ?
Podlimitná zákazka
Dana 23.9.2019
Dobrý deň, sme malá jedáleň, obstarávame potraviny za cca 21 000,- eur ročne. Urobili sme výberové konanie na dodávateľa potravín. Z prihlásených troch, aj ten najlacnejší má niektoré potraviny dosť drahé. Je možné, aby sme napríklad mäso a mäsové výrobky nakupovali u iného - ladnejšieho dodávateľa ? Alebo musíme všetky potraviny /pečivo, mäso, zeleninu/ brať iba od jedného dodávateľa? Urobili sme si prieskum a vedeli by sme brať ladnejšie pečivo od jedného dodávateľa, mäso od druhého dodávateľa. Je to možné? Ak áno, je predpísaný nejaký postup, ako sa postupuje ? Ďakujem Šmajdová D.
obed zadarmo - totálna hlúposť
evulas 19.9.2019
navrhujem systém, že na zápisnom lístku rodičia uvedú výšku svojho príjmu - ako sa to robilo v minulosti - a podľa výšky platu sa určil poplatok za obed a hotovo. nebolo by s tým toľko papierovačiek a prepočtov , lebo ten, čo zaplatí menej, je v podstate dotovaný. A kto nechce chodiť na školský obed, nech teda nechodí - ani mojim deťom to nechutilo, tak som ich nenútila, vždy sme mali navarené doma.
technické vybavenie školskej jedálne
Ladislav 20.8.2019
Dobrý deň. Na koho sa mám obrátiť na získanie dotácie na technické vybavenie školskej kuchyne.
Odoberanie stravy do obedarov
Iveta Juskova 15.7.2019
Prosim váš nazor na vydavanie stravy do obedarov ďakujem.
Dozor v jedálni
Ľudovít 12.7.2019
Dobrý deň prajem Chcem sa opýtať na situáciu ohľadom dozorov v jedálni. V našej jedálni stravujeme dve ZŠ mesta, našu a inú. My si dokážeme zabezpečiť dozor nad našimi deťmi, ale druhá škola, ktorá chodí na obedy po nás, nesúhlasí s ich dozorom v našej jedálni. Teda chcú, aby sme my mali dozor nad ich deťmi, ktoré ani nepoznáme. Musia alebo nemusia mať dozor v jedálni nad svojimi žiakmi učitelia školy, ktorej jedáleň nepatri??? ĎAKUJEM
Kompenzacia preplatkov a nedoplatkov - dotacia na obedy
veduca SJ 17.6.2019
Dobry den, podobna otazka tu uz bola polozena ale bez odpovede. Poprosim Vas o vyjadrenie: ak na 1.stupni 2pasmo stoji obed 1,15€ (s dotaciou vznika 0,05€ preplatok) a na 2.stupni 2pasmo stoji 1,23€ (s dotaciou nedoplatok 0,03€). Je mozne aby si skola vykompenzovala preplatok s nedoplatkom a teda nemusela by ziadat od rodicov doplatky 0,03€ na obed? Dakujem za odpoved
Dietne stravovanie
Zuzana 16.6.2019
Synovi zistili alergiu na mlieko. Stačí potvrdenie od detského lekára pre jedáleň materskej školy k tomu, aby sme mu obedy mohli nosiť my. Ďakujem.
prijate deti na 1 mesiac dotacia
Vedúca ŠJ 13.6.2019
prosím ake podmienky su pre deti napríklad na mesiac august, sa prihlasuju deti z iných obci a z Českej republiky. Zahrnieme ich do dotacie našho zariadenia? ďakuejm
dochádzka - obedy zadarmo
veducasj 23.5.2019
Dobrý deň, som nova vedúca šj na strednej škole, stravujú sa u nás deti z inej zš. Akým spôsobom si mám od septembra ja overovať dochádzku, či a koľko detí bolo na vyučovaní, Alebo mňa zaujíma len koľko detí sa odpípne? Kto vlastne musí požiadať o dotáciu? predpokladám, že zriadovaťeľ tej danej základnej školy, nie my ako školská jedáleň. Ďakujem
dochádzka-obedy zadarmo
silvia tokarova 23.5.2019
Vážená pani vedúca, odporúčam Vám účasť na odborných seminároch, ktoré sa uskutočnia od 27. 05. 2019 až do 05. 06. 2019 vo všetkých krajských mestách s účasťou zástupcov Ústredia práce, ktorí Vám ochotne v tejto veci poradia. Pozrite si stránku www. jedálne, Prihlasovanie na odborné semináre, ak Ste členkou I. AŠKOS máte účasť zdarma.
projekt
Maja 22.5.2019
Rada by som sa opytala,ako sa dostanem do projektu na školske jedalne,ak tam chcem pracovať,su nejake podmienky pre nezamestnaneho alebo školy?
projekt
silvia tokárová 22.5.2019
Odporúčam Vám požiadať o informáciu na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Vašom meste.
diétne stravovanie
Mihaľová 7.5.2019
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či už vieme, kedy bude preplácané diétne stravovanie: či len pri 3 diétach, ktoré pozná školské stravovanie alebo pri každej diéte, ktorú potvrdí odborný lekár. Ďakujem.
diétne stravovanie
silvia tokarova 7.5.2019
Podľa stanoviska MPSVaR SR budú zriaďovatelia preplácať všetky druhy diét zákonným zástupcom po splnení podmienok uvedených v zákone č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR , ak školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie.
Žiadosť o financie
Tóthová 1.4.2019
Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, komu a dokedy máme posláť požiadavky na zabezpečenie technického vybavenia jedálne a doplnenie chýbajúcej pracovnej sily, nakoľko sa od septembra zvýši u nás počet stravníkov o 100. Ďakujem
Nové finančné limity
vedúca 18.3.2019
Prajem pekný deň, chcela by som sa informovať, kedy vstúpia do platnosti nové finančné limity, Nakoľko je to dlhý proces cez obce a mestá/ cez zastupiteľstvá/. Naposledy keď sme chceli zvýšiť z 3. fin. limitu na 4., trvalo to veľmi, veľmi dlho, skoro 4 mesiace. Návrh išiel v januári, ktorý sa musel pripraviť podrobne. Potom to išlo cez návrhovú komisiu, potom cez školskú. V každej komisii to trvalo viac ako 15 dní, nakoľko to muselo nadobudnúť platnosť. A až tak to bolo predložené odborom školstva na mestské zastupiteľstvo. Nakoľko v tej dobe zastupiteľstvo nezasadalo, čakalo sa do ďalšieho mesiaca. Áno schválili poslanci a znova sme potrebovali čas nadobudnutia a tak sa schválilo k máju 2018. Čo znamená , že viac ako tri mesiace. A ak chceme pripraviť VZN včas, bolo by potrebné fin. limity poznať už najpozdejšie v mesiaci apríl., aby sme mohli rodičovskú verejnosť informovať včas. Hlavne aby bol návrh na zvýšenie stravy, a s tým spojené ostatné body ako je zápisný lístok, zálohové platby - kaucie, vyhlasovanie včas!!! Ďakujem.
FP
silvia tokárová 18.3.2019
Finančné pásma s účinnosťou od 01. 09. 2019 sú zverejnené na web stránke www. minedu.sk v časti regionálne školstvo - školské stravovanie.
Finančné pásma
veduca ZŠ 18.3.2019
na podnet zriaďovateľa sme sa ako vedúce ŠJ cez pánov riaditeľov vyjadrili aké pásmo v rámci mesta by sme navrhovali pre MŠ a ZŠ. Zriaďovateľ to predložil školskej komisii, ktorá žiada riaditeľov MŠ / s pásmom pre ZŠ súhlasili/, aby zvolali rodičovské a rodičia sa vyjadrili, že aké zvýšenie si prajú. Ja sa pýtam - má rodič takúto právomoc?
Dotácia na obedy HN
Elen/Králiková 6.3.2019
Dobrý deň Chcela by som sa spýtať ako mám postupovať, keď sa nebude zhodovať výkaz triedny s výkazom stravovacím pri stravníkov HN. Mám 13 žiakov HN keď som zisťovala či výkazy súhlasia, tak som zistila že nesúhlasia. Rodičia žiakov HN neodhlasujú a stáva sa, že žiak do školy nejde ale na obed príde. Jedno rázový príspevok nezaplatia. Keď som sa informovala na Úrade práce soc.vecí a rodiny v Zlatých Moravciach bolo mi ústne povedané, že žiadnom zákone nie je napísané, že žiaka mám vylúčiť so stravovania. Preto Vás prosím o písomné stanovisko ako mám postupovať. Ďakujem
obedy v HN
silvia tokarova 6.3.2019
V tejto téme riešime len problematiku "dotácií" a nie hmotnú núdzu. Odporúčame Vám, aby Ste sa zúčastnili plánovaných seminárov v jednotlivých krajských mestách a využili prítomnosť zástupcov ústredia práce, ktorí Vám poskytnú odborné stanovisko vo veci hmotnej núdzi.
dotácie na obedy
silvia tokárová 6.3.2019
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR zostali všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť školského stravovania nedotknuté. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ máte vo VZN, v prevádzkovom poriadku školy schválenú organizáciu režimu stravovania s povinnosťou odhlasovania a prihlasovania na stravovanie a tiež máte podpisom odsúhlasené podmienky stravovania v zápisnom lístku stravníka zákonným zástupcom tak je Vašou povinnosťou a zároveň povinnosťou zákonného zástupcu tieto podmienky dodržiavať. A tieto podmienky a povinnosti stravníkmi nie sú dodržiavané t.j. sú porušované , tak nie je možné zabezpečovať stravovanie takýchto stravníkov.
Nižšie FP
Anna Piataková 5.3.2019
Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom vyúčtovania. Pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi je poskytovaná dotácia vo výške 1,20€, kedže sme v nižšom finančnom pásme z hodnoty poskytnutej dotácie nám ostáva 0,19€. Máme tento rozdiel použiť alebo sa pri vyúčtovaní vráti úradu práce? Vopred ďakujem za odpoveď.
HN
silvia tokarova 5.3.2019
V tejto téme riešime len problematiku "dotácií" a nie hmotnú núdzu. Odporúčame Vám, aby Ste sa zúčastnili plánovaných seminárov v jednotlivých krajských mestách a využili prítomnosť zástupcov ústredia práce, ktorí Vám poskytnú odborné stanovisko vo veci hmotnej núdzi.
Nižšie FP
Silvia Tokárová 5.3.2019
Zúčtovanie dotácií, ktoré sa týkajú HM usmerňuje príslušný Úrad práce a rodiny vo Vašom meste.
Obedy zadarmo
Ing. Eva Vargová 1.3.2019
Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadne obedov zadarmo: Pre predškolákov a deti HN dostávame dotáciu 1,20 €, kedže sme v 2. finančnom pásme, z uvedenej sumy sa nám ostávajú nejaké centy, podľa vekových kategórií je to rôzne. Čiastočná úhrada od rodičov činí 0,05 € na 1 obed, podľa platného VZN. Chcem sa opýtať: môžeme 0,05 € vyberať aj naďalej od rodičov detí, na ktoré príde dotácia 1,20 € ? Uvediem príklad: podľa fin.pásma majú predškoláci a deti HN v materskej škole platiť 1,12 € za potraviny a 0,05 € za čiastočnú úhradu režijných nákladov. Dotácia je 1,20 €. Môžeme vyberať naďalej vyberať 0,05 € v zmysle platného VZN) od rodičov pre skupinu detí na ktoré dostávame dotáciu 1,20 € alebo nie? E.Vargová
obedy zadarmo
silvia tokárová 1.3.2019
VZN prijaté mestom /obcou by malo byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po nadobudnutí platnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR je výška dotácie 1,20 EUR na stravovanie. Pokiaľ si zachováte pôvodné FP je doplatok od rodičov nadbytočný a to z dôvodu, že zostatok , ktorý Vám zostáva po odpočítaní nákladov na potraviny je možné použiť aj na režijné náklady,ale len na školskú jedáleň. Pokiaľ sa zriaďovateľ rozhodne, že bude aj naďalej vyberať od rodičov doplatok na prevádzku školskej jedálne, tak je tento postup podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oprávnený.
obedy zadarmo
vedca SJ 1.3.2019
Dobrý deň. Vo VZN máme schválené 5 finančné pásmo a vzniknuté finančné rozdiely (pri dotácii 1,2€) na nákup potravín v školských jedálňach uhrádza zriaďovateľ z rozpočtu mesta. Ako to máme účtovať? a) z 1 stupňa (stravná jednotka -1,16 €) nám ostane do réž. nákladov 0,04 € a z 2 stupňa (stravná jednotka-1,22 €) nám bude chýbať 0,02 €, ktoré vyfaktúrujeme zriadevateľovi? alebo b) z 1 stupňa (stravná jednotka -1,16 €) nám ostane 0,04 € a z 2 stupňa (stravná jednotka-1,22 €) nám bude chýbať 0,02 €. Vyúčtujeme zostatok -1 stupňa 0,04 € odrátame nedoplatok z 2 stupňa 0,02 € a preplatok 0,02 € si dáme do réž. nákladov a ak náhodou vznikne nedoplatok - tak ten vyfaktúrujeme zriadevateľovi? Ďakujem za odpoveď či je správne a), alebo b)
Obedy ani zadarmo
Filipova 27.2.2019
Dobrý deň pani Ing.Tokárová, dozvedela som sa, že sú rodičia, ktorí nechcú ani " zadarmo" obedy .Zatiaľ viem o prípade , keď dieťa navštevuje ZŠ. Ako postupovať, ak v zozname dochádzky školy bude, ale na obedy nechce chodiť.Ďakujem za odpoveď .Filipova
Obedy ani zadarmo
silvia Tokárová 27.2.2019
Žiak školy, ktorý bude prítomný na výchovno-vzdelávacom procese ale nebude prihlásený a prijatý na stravovanie nespĺňa podmienku podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR a tým nemá nárok na dotáciu na stravovanie. V sumárnom výkaze počtu žiakov na ktorých sa žiada dotácia nebude figurovať.
donáška stravy pri diétnom stravovaní a dotácia
Anka Borošková/ Anka 25.2.2019
Dobrý deň pani Tokárová, chcem si potvrdiť či som dobre pochopila k diétnemu stravovaniu keď ŠJ nepripravuje diétnu stravu - dotácia sa vypláca na účet len tomu zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré doloží potvrdenie o diéte ktoré pozná školské stravovanie t.j. šetriaca, diabetická a bezlepková. Pre iný druh diét dotácia neprináleží? A druhý dotaz: ak si dieťa nosí stravu na základe posúdenia odborného lekára - špecialistu, ale nemá ani jednu z 3 diét ktoré pozná školské stravovanie (má napr. anitihistamínovú détu, alebo intoleranciu na niektoré potraviny, alebo fenylketonúriu). Stravu si môže nosiť, ale predškolákovi dotácia nepatrí, keďže má iný druh diéty ako pozná šk. stravovanie?? A ktoré diéty považujete za šetriace diéty??? Vopred ďakujem Anka
Donáška stravy pri diétnom stravovaní a dotácia
Silvia Tokárová 25.2.2019
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR všeobecne záväzné právne predpisy platné pre oblasť školského stravovania zostávajú nedotknuté. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ zriaďovateľ nezabezpečuje diétne stravovanie pre deti a žiakov v zariadení školského stravovania a to diéty podľa Metodiky princípov aplikácií k MSN a receptúram pre školské stravovanie t.j. pre celiatikov, diabetikov a šetriacu diétu, tak zákonnému zástupcovi dieťaťa prepláca dotáciu po preukázaní sa stanoviskom od odborného lekára. Ďalšie podmienky pre iné varianty diétneho systému stravovania okrem vyššie uvedených napr. formou donášky diétneho jedla zákonným zástupcom do zariadenia školského stravovania budú predmetom operatívnej konzultácií so zástupcami MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorú I.AŠKOS iniciovala. Šetriaca diéta je určená pre chorých pri rôznych poruchách tráviaceho traktu, funkčných poruchách žalúdka, pri chronických ochoreniach žlčníka a pankreasu. Je ľahko stráviteľná, energeticky a biologicky hodnotná, výber potravy a technológia prípravy má šetriaci charakter. Odporúčaná technologická úprava pokrmov varenie, dusenie. Všetky pripravené jedlá musia mať mäkkú konzistenciu. Odporúča sa úprava jedál mletím a pasírovaním.
Dotácia na diétne stravovanie
Mihaľová 25.2.2019
Dobrý deň, mohli by ste, prosím, konzultovať s pracovníkmi MPSVaR aj možnosť poskytnutia dotácie formou fin. príspevku rodičom aj pre iné druhy diétneho stravovania potvrdeného odborným lekárom, než sú tie 3 uvedené diéty? Mohlo by stačiť len potvrdenie odborným lekárom? Ak budeme vymenúvať konkrétne diéty, tak riskujeme, že "nezachytíme" všetko. Vopred ďakujem za odpoveď.
Dotácia na diétne stravovanie
Silvia Tokárová 25.2.2019
Zástupcovia I. AŠKOS pripravujú rokovanie s MPSVa R SR v najbližších dňoch, jednou z tém bude aj rozšírenie dotácie pre ďalšie druhy diét, ktoré sa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a ÚVZ SR budú môcť zákonným zástupcom preplácať v prípade, ak zriaďovateľ takýto druh diéty v školskom stravovaní nezabezpečí. O výsledkoch rokovania budete informované/í na stránke I. AŠKOS a www.jedalne.sk.
Žiadanie zálohy od rodičov
Mihaľová 25.2.2019
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď ohľadom zálohy od rodičov (na OS odznela rada pýtať si zálohu o výške približne 20 eur). Môže byť táto záloha ako povinná súčasť zápisného lístka? To znamená, že ak rodič vyplní a podpíše zápisný lístok, ale zálohu neuhradí, bude tento neplatný. Ide o to, že problémoví rodičia na TA veľakrát nechodia. Informácie môžu byť poslané aj domov po dieťati, ale možno to ten rodič len mechanicky podpíše. Zápisný lístok vyplní, podpíše, ale 20 eur neuhradí a nebude uhrádzať ani neodhlásené a neprevzaté obedy. Ak bude záloha povinnou súčasťou zápisného lístka, mohlo by to odfiltrovať časť neserióznych záujemcov. V prípade ŠJ s nedostatkom priestorov je žiadúce riešiť zápisný lístok + zálohu už v tomto šk. roku, aby zisťovanie záujemcov o stravovanie bolo záväzné, nielen orientačné. Bude to takto v poriadku? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom M. Mihaľová
Zálohy od rodičov
Silvia Tokárová 25.2.2019
Podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov spôsob úhrady a výšku príspevku na stravovanie určí zriaďovateľ VZN. Následne sa tieto podmienky uvedú v zápisnom lístku stravníka príslušného zariadenia školského stravovania vrátane tzv. vratnej zálohovej platby zákonného zástupcu za stravovanie. Termín informovania zákonných zástupcov o podmienkach stravovania explicitne všeobecne záväzné právne predpisy neupravujú a môže si ich upraviť riaditeľ školy podľa vlastných podmienok v prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania podľa § 3 ods.5 písm. a) vyhlášky č. 330/2009 z. z. o zariadení školského stravovania.
Naši partneri