+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

NOVÉ FINANČNÉ PÁSMA PRE ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady - riaditeľ školy či zriaďovateľ. Analógiu nie je možné použiť pretože zá
Martin Ďurišin 29.8.2021
§ 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. nepamätá na súkromné školské jedálne a súkromné výdajné školské jedálne. Kto má v tomto prípade určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady - riaditeľ školy či zriaďovateľ. Analógiu nie je možné použiť pretože zákon inak pristupuje k školám, kde je zriaďovateľom orgán miestnej štátnej správy a inak k školám kde je zriaďovateľom orgán samosprávy. Ďakujem
Re: Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady - riaditeľ školy či zriaďovateľ. Analógiu nie je možné použiť pretože zá
10.9.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §160 zákona č.245/2009 Z.z. zákona o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov sa na súkromné školy a súkromné školské zariadenia vzťahujú ustanovenia tohto zákona  okrem ustanovení §29 ods.7, §53 ods.9, §130-137 sa vzťahujú primerane.
Cirkevná alebo súkromná školská jedáleň poskytuje  stravovanie  deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa finančného pásma určujúceho rozpätie nákladov na jedno jedlo určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia.

Finančné pásma
24.5.2021

 

Dobrý deň, prosím o info, keďže som fin.pásma ešte nerobila. Sme MŠ pri ZŠ. Môže byť MŠ napr. v 3.fin.pásme a ZŠ v 1.fin.pásme, alebo musia byť v rovnakom?

Re: Finančné pásma
24.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

V zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo pri spojenej škole môže byť určené finančné pásmo pre deti materskej školy o jeden stupeň vyššie ako pre žiakov základnej školy.

zmena finančneho pasma počas roka
terezia 14.2.2020
Dobrý deň.Chcem sa spýtať,či je možné zmeniť finančné pásmo aj počas školského roka.Ďakujem
Re: zmena finančneho pasma počas roka
Jedálne.sk 17.2.2020

Pri zabezpečovaní výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania  s  plnením odporúčaných výživových dávok je dôležité optimálne stanoviť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo -  t.j. finančné pásmo.

Stanovenie výšky finančného pásma  na nákup potravín podmieňujú ceny potravinových komodít v danom regióne a následne  jeho vyrovnané čerpanie na konci mesiaca ( plus, mínus 10% normovaných nákladov na deň).

 

Ak  je finančný limit na konci mesiaca v priebehu školského roka dlhodobo nepostačujúci (školská jedáleň je viac mesiacov v mínuse, resp. v pluse), je potrebné zmeniť výšku príspevku na nákup potravín - finančný limit.  

 

Výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni v súlade s  vydanými  finančnými pásmami, podľa §140 ods. 8 a ods.10 zákona č.245/2008 Z.z., určujú  riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy (okresný úrad) a zriaďovatelia (obec, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením.

Financne pasmo
Jarmila 11.2.2020
Chcem sa spytat,ci je mozne v priebehu roka menit fin.pasma.
Re: Financne pasmo
Jedálne.sk 17.2.2020

Pri zabezpečovaní výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania  s  plnením odporúčaných výživových dávok je dôležité optimálne stanoviť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo -  t.j. finančné pásmo.

Stanovenie výšky finančného pásma  na nákup potravín podmieňujú ceny potravinových komodít v danom regióne a následne  jeho vyrovnané čerpanie na konci mesiaca ( plus, mínus 10% normovaných nákladov na deň).

 

Ak  je finančný limit na konci mesiaca v priebehu školského roka dlhodobo nepostačujúci (školská jedáleň je viac mesiacov v mínuse, resp. v pluse), je potrebné zmeniť výšku príspevku na nákup potravín - finančný limit.  

Výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni v súlade s  vydanými  finančnými pásmami, podľa §140 ods. 8 a ods.10 zákona č.245/2008 Z.z., určujú  riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy (okresný úrad) a zriaďovatelia (obec, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením.

Rozdielne finančné pásma v ZŠ s MŠ
Alena 7.6.2019
Dobrý deň, správne to chápem, že v ZŠ s MŠ môže byť napr. pre MŠ 2. pásmo a pre ZŠ 1.? Je to potom v rozpore s informáciou na www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/, ktorá hovorí, že sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov okrem diétnych a žiakov športových škôl. Ak áno, potom ale nemôže nastať opačná situácia, že MŠ bude v 1. pásme a ZŠ v 2.? Ďakujem za odpoveď.
NOVÉ FINANČNÉ PÁSMA
Vedúca ŠJ 10.4.2019
Dobrý deň. Keď porovnám finančné pásmo 5. Základné školy s novým finančným pásmom 2. Tak mi vychádza že stravníci 6-11 rokov majú podlľa nového o 0,01 € stravu lacnejšiu (pásmo 5.- 1,16 € - pásmo 2. - 1,15 €) a stravníci 11-15 rokov o 0,01 € stravu drahšiu (pásmo 5.- 1,22 € - pásmo 2. - 1,23 €) a stravníci 15-19 rokov nemajú zmenu (pásmo 5.- 1,33 € - pásmo 2. - 1,33 €). Podľa akých výpočtov má prvému stupňu zlacnieť strava o jeden cent a druhému zdražieť o jeden cent? Ďakujem za vysvetlenie, nakoľko sa rodičia isto na túto zmenu budú pýtať a aby som im to vedela vysvetliť.
Nové FP
Silvia Tokárová 10.4.2019
Vážená pani vedúca, nové finančné pásma nie je možné porovnávať. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR nastáva komplexná zmena financovania nákladov na potraviny na výrobu jedného jedla v školskom stravovaní. Pri výpočtoch bola zohľadnená najmä dotačná finančná schéma príspevku zo štátneho rozpočtu na každé dieťa a žiaka školy v sume 1,20 EUR a zároveň predpokladaný nárast stravníkov v jednotlivých vekových kategóriách. Na finálnu sumu mali vplyv taktiež objektívne vplyvy aplikačnej praxe počas účinnosti citovaného zákona od 01. 01. 2019 a cieľom bolo dotovanú sumu zo štátneho rozpočtu v plnom rozsahu využiť na skvalitnenie stravovania detí a žiakov počas ich pobytu v škole a nie na bežné výdavky, ktoré sú zohľadnené vo financovaní z podielových daní.
Naši partneri