+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
Máte otázky? Prinesieme Vám odpovede priamo z praxe.

Problematika školskej jedálne je veľmi obsiahla a navyše sa nám v nej stále niečo mení. Ako si s tým poradiť v praxi?
Pripravujeme pre vás odpovede na najčastejšie otázky a situácie, na ktoré v praxi narážate.

Máte otázky ku: navýšeniu porcií mäsa pre dospelých, verejnému obstarávaniu na potraviny alebo na technologické vybavenie jedálne, hygienickým požiadavkám na školskú jedáleň alebo inej oblasti školského stravovania?

Napíšte nám, s čím si nie ste istí, čo Vám nie je jasné, čo Vás trápi a my sa Vám pokúsime priniesť odpovede, a to ako formou workshopov na pripravovaných marcových konferenciách, tak formou online webinárov.

Poslať otázku

Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) nájdete TU (zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/25175.pdf)

Legislatíva v školskom stravovaní

Školská jedáleň
Veronika 20.1.2023
Dobrý deň prajem, prosím Vás o radu, veľkosť školskej jedálne (resp. stoličková kapacita) závisí od počtu stravníkov? V ktorom zákone, vyhláške nájdem k uvedenej problematike oporu? ďakujem.
Re: Školská jedáleň
Jedálne.sk 24.1.2023

Údaje o kapacite školskej jedálne a počte miest pri stoloch sa uvádzajú pri štatistickom zisťovaní vo Výkaze o zariadení školského stravovania Škol (MŠVVŠ SR) 17-01.

V pokynoch pre vyplnenie výkazu je uvedené:

„Plánovaná kapacita = projektovaný denný počet výroby obedov v školskej jedálni k poslednému dňu sledovaného obdobia (resp. počet schválený regionálnym hygienikom)“

Plánovaná kapacita kuchyne je údaj, ktorý uvádza projektová dokumentácia pri výstavbe alebo rekonštrukcii školskej jedálne. Tento údaj z dokumentácie však už nemusí byť aktuálny, nakoľko v súčasnosti nezodpovedá technologickému vybaveniu školskej jedálne. V tejto časti je potrebné uviesť najvyšší denný počet obedov, ktoré je schopná školská kuchyňa vyrobiť. Poznámka: Kapacitu školskej jedálne ani počet miest pri stoloch neschvaľuje regionálny hygienik.

Celkový počet miest pri stoloch 2/ Nevypĺňajú ZŠS pre deti predškolského veku, ak v I. oddiele riadok 0104+0105 stĺpec 2 = riadok 0103 stĺpec 2.

Počet miest pri stoloch je údaj, ktorý uvádza zariadenie školského stravovania podľa skutočného počtu stoličiek v jedálni. Údaj umožňuje štatisticky zistiť, koľko stravníkov sa zmestí do školskej jedálne na jeden výdaj obeda. Počet miest uvádzajú všetky zariadenia školského stravovania okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovanie len deťom predškolského veku.

Katalóg pracovných činností.
6.10.2021

Dobrý deň. Poprosím o uvedenie presného číselného označenia z Katalógu pracovných činností pre kuchárku a prevádzkového zemestnanca v školskej jedálni. Aktualizujem pracovné náplne a neviem či sa so zmenou platových tried menilo aj číselné označenie. Ďakujem

Re: Katalóg pracovných činností.
7.10.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Kuchárky školských jedální, pomocné kuchárky a hlavné kuchárky sa zaraďujú do 1. až 3. platovej triedy podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej prác, pracovné činnosti z okruhu stravovania, ustanoveným nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z. Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti kuchárky školskej jedálne nie je právnym predpisom stanovený. 
Pracovníčka v prevádzke , ktorá získala základné vzdelanie sa zaradí do 1. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.01. ..
     
    01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
    02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
    03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.
    04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
08 Obsluha stravníkov v jedálni.


Kuchárka, ktorá získala stredné vzdelanie sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.02. ..
     
-    02 Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke (napr. v nemocnici, v domove mládeže, v internáte, v zariadení sociálnych služieb) vrátane ich výdaja.
-    03 Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.
-    04 Výroba a výdaj technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných receptúr a kalkulácií vrátane kontroly hotových výrobkov.
    Kuchárka, ktorá získala stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie sa zaradí do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.03. .. 
 
-    05  Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

vybavenie školskej jedálne
20.9.2021

Dobrý deň, prosím Vás koľko chladničiek musí byť v školskej jedálni? Máme jednu na vajíčka, druhú na zeleninu a tretiu na mliečne výrobky. Je to v poriadku? Môžeme obsah niektorých dvoch zlúčiť s tým, že rozličné potraviny budú v osobitných poličkách? Ďakujem za radu.

Re: vybavenie školskej jedálne
20.9.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Množstvo a kapacitu skladov určuje veľkosť stravovacieho zariadenia. Vo všeobecnosti sa udáva, že potraviny  je potrebné skladovať v chladiacom zariadení tak, aby sa zmyslovo  neovplyvňovali. Napr.: Vajcia, ktoré uložíte do umývateľnej nádoby, môžete skladovať spolu s balenými mliečnymi výrobkami apod. Vami uvedené rozdelenie chladničiek je v poriadku, nesmiete však zabudnúť na vyhradenie chladiaceho priestoru v chladničke na pomalé rozmrazovanie mäsa  (hydina, ryby) tak, aby sa predišlo kontaminácii ostatných skladovaných komodít

obedy MŠ počas adaptácie dieťaťa
20.9.2021

Dobrý deň, je možné odobrať iba desiatu bez obeda počas adaptácie dieťaťa do MŠ, alebo obed ako hlavné jedlo je povinné ?

Re: obedy MŠ počas adaptácie dieťaťa
20.9.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §8 ods.2 písm. b) vyhlášky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,  ak je dieťa prítomné  v zariadení v dopoludňajších hodinách prevádzkovateľ  mu musí zabezpečiť  podávanie desiatej, ak je prítomné aj v čase obeda, musí zabezpečiť aj obed.

výdajňa jedál v neplnoorganizovanej ZŠ
4.8.2021
Zriaďujeme ZŠ, v ktorej sa prvý rok budú vyučovať len žiaci dvoch tried 1.ročníka. (30 žiakov) V škole sú pripravené priestory pre jedáleň a výdajňu jedál. Ako máme postupovať pri zabezpečení stravy? Môžeme dovážať stravu z MŠ, ktorá je v našej obci? (MŠ nepatrí pod ZŠ.) Alebo musíme zabezpečiť stravu z niektorej zo ZŠ z blízkeho mesta. Čo všetko treba organizačne, legislatívne zabezpečiť a dodržať?
Re: výdajňa jedál v neplnoorganizovanej ZŠ
6.8.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Prípravu stravy na prevoz do výdajnej školskej jedálne môže zabezpečovať školská jedáleň, ktorá je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR. Nie je rozhodujúce , či je táto školská jedáleň pri MŠ alebo ZŠ. Výhodou je, ak je v zriaďovateľskej pôsobnosti jedného zriaďovateľa.

Novozriadená výdajná školská jedáleň, ktorá  chce mať oprávnenie na vykonávanie svojej činnosti požiada o zaradenie do siete škôl a školských zariadení podľa §15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre podrobnejšie informácie k zaraďovaniu do siete sa obráťte na svoju metodičku pri OÚ.

Nové finančné pásma od 1. 9. 2021?
23.6.2021

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či od 1. 9. 2021 vstupujú do platnosti nové finančné pásma pre školské stravovanie, alebo zostávajú v platnosti tie súčasné? Ďakujem za odpoveď.

finančné pásma
Dušan 2.8.2021

Finančné pásma mali byť už dávno zverejnené. Stravníci si už v auguste platia platby na mesiac september. Predsa niekde majú dovolenky a treba to nastaviť. Novým stravníkom sa už posielali inštrukcie k novému šk. roku 2021/2022. Už v včera bolo neskoro. Viac pružnosti by k tomu bola treba, ale keby si to niekto vyskúšal v praxi tak by to až potom pochopil o čom to je.

Re: finančné pásma
3.8.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa najnovšej získanej informácie z ministerstva školstva, finančné pásma na nákup potravín sa od 1.9.2021 meniť nebudú, zostávajú v platnosti finančné pásma s účinnosťou od 1.9.2019.

Re: Nové finančné pásma od 1. 9. 2021?
23.6.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa získaných informácií z ministerstva školstva, finančné pásma sa s účinnosťou  od 1.9.2021 budú meniť, rozširovať sa bude rozpätie jednotlivých stupňov od 1. do 5.
Informácia bude potvrdená, zverejnením finančných pásiem na webovom sídle ministerstva školstva.

Počet zamestnancov
Iveta Košická 12.6.2021
Dobrý deň, sme zs s MŠ, kde v MŠ je 51 stravníkov a ZŠ 154 stravníkov. Varíme všetkým spolu a tak by som sa chcela opýtať, koľko zamestnancov by nás malo byť a ako sa do toho počíta upratovačka.Dakujem
Počet zamestnancov
Mária 11.10.2021
Dobrý deň, ak je v septembri počet stravníkov v jedálni iný ako v októbri, musí sa zmeniť aj počet zamestnancov? Momentálne sa počet mení, lebo rodičia svoje deti odlasujú, niektorý zasa prihlasujú. Koľko by malo byť zamestnancov ak je počet: Materská škola-je v inej časti areálu, kde sa jedlo preváža-počet detí 58+5učiteliek, celodenných detí-olovranty 40. Základná škola-počet detí 145, 29učiteľov a 14 externých stravníkov-dôchodcov-odoberajú obed do jednorázových plastových obalov. Koľko by mal byť počet zamestnancov. Ďakujem
Re: Počet zamestnancov
14.10.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pri prepočte zamestnancov v školskej jedálni sa berie do úvahy počet prijatých stravníkov ( zápisný lístok+ rozhodnutie o prijatí stravníka).

Prepočítaný počet kuchárov a prev. zamestnancov podľa prílohy č. 2 k vyhláške 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

Obedy 58+145+48= 251=4,5 zam.

Doplnky 58+40=98= 0,25 zam.

Prenos stravy do výdajne 58+5= 0,6 zam.

Školské mlieko a školské ovocie =0,75 zam.

Počet zamestnancov
Zuzana 29.9.2021
Dobrý deň, sme MŠ s výdajnou školskou jedálňou pre ZŠ. V MŠ je 88 stravníkov a zo ZŠ chodí 141 stravníkov dospelých stravníkov je 21. Chcem sa spýtať koľko by sme mali mať zamestnancov. Keď sú v MŠ zamestnané upratovačky je ich povinnosť umývať jedáleň? Ďakujem
Re: Počet zamestnancov
6.10.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Príloha č. 2 k vyhláke č.330/2009Z.z. o zariadení školského stravovania  stanovuje odporúčané počty zamestnancov na počet prijatých stravníkov . Podľa počtu , ktorý uvádzate je odporúčaný počet zamestnancov nasledovný: 

250 stravníkov -3,5 zam.;

176 stravníkov ( 88x2)  na doplnkové stravovanie – 0,5 zam.. 

Ak sa výdajná školská jedáleň pri ZŠ nachádza na inej adrese a zabezpečuje sa prenos stravy a výdaj stravy pre  141 stravníkov - 0,5 zam..
 

Re: Počet zamestnancov
14.6.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni  podľa počtu prijatých stravníkov je uvedený v Prílohe č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z.z..
 
Vzor výpočtu:  
Hlavné jedlo         51+154= 205 / 4 zam.
Doplnkové                            102 /0,5 zam.
Z poskytnutých údajov nie je zrejmé, či je v počte stravníkov zahrnutý aj počet stravujúcich sa zamestnancov.
Práca upratovačky sa nepočíta do činností v okruhu stravovania. 

Hl. Kuchárka
8.6.2021

Dobrý večer, poprosila by som o info aké práva a povinnosti vyplývajú z "funkcie" hlavnej kuchárky v školskej jedálni voči pomocným kuchárkam a pomocným silám. Ďakujem

Re: Hl. Kuchárka
9.6.2021

Odpoveď Jedálne.sk
Každý zamestnanec zariadenia školského stravovania podľa pracovného zaradenia vykonáva samostatne pracovné činnosti,  ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy a  z pracovnej náplne. Činnosti stravovacej prevádzky a organizáciu odborných prác zamestnancov koordinuje vedúci zamestnanec školskej jedálne. 

Zriadenie výdajnej školskej jedálne
24.5.2021
Dobrý deň, som vedúca ŠJ pri MŠ, ktorá bude mať navýšený počet detí z dôvodu povinnej predškolskej dochádzky. Výchovo vzdelávacia činnosť týchto detí bude prebiehať v dočasných priestoroch, v ktorých potrebujeme zriadiť výdajnú školsku jedáleň. Chcem sa opýtať, či mi viete poradiť ako postupovať v tomto prípade a čo je potrebné v tejto jedálni, v ktorej sa budú vydávať desiaty, obedy, olovranty, prípadne, aký inventár a zariadenie musí byť v tomto priestore. Ďakujem
Re: Zriadenie výdajnej školskej jedálne
24.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Novozriadenú výdajnú školskú jedáleň je zriaďovateľ povinný zaradiť do siete škôl a školských zariadení.  Pri predkladaní žiadosti postupuje v zmysle §16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odporúčané materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania je uvedené  v prílohe č. 5 k vyhláške č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 
Podobne, ako školská jedáleň, aj výdajná školská jedáleň musí spĺňať  základné hygienické požiadavky na priestorové usporiadanie, technologické vybavenie (ohrevné a chladiace zariadenie) a vnútorné členenie prevádzky podľa vyhlášky č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Odporúčaný počet stravnikov na jednu kuchárku v školskej jedani
20.5.2021

 

Dobrý deň, chcem sa spýtať, koľko je odporúčaný počet stravnikov na jednu kuchárku v kuchyni na základnej škole.

Re: Odporúčaný počet stravnikov na jednu kuchárku v školskej jedani
20.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni na počet prijatých stravníkov je uvedený v prílohe č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z.z.  o zariadení školského stravovania.
 

Vedúca školskej jedálne
26.4.2021

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, či môže funkciu vedúcej školskej jedálne v ZŠ s MŠ vykonávať riaditeľka školy, alebo zástupkyňa riaditeľky školy. Vopred ďakujem za odpoveď.

Re: Vedúca školskej jedálne
26.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

V súlade s ustanovením Zákonníka práce (§223-225) „Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov)“.
Aj v tomto prípade musí zamestnanec preukazovať zdravotnú a odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. T.z. musí mať platný zdravotný preukaz a príslušný doklad o získaní vzdelania (príloha č.6 k zákonu č. 585/2008Z.z.) alebo osvedčenie vydané príslušným regionálnym úradom.

Obedy v MŠ
16.4.2021
Dobrý deň, prosím kde nájdem zadefinované, že dieťa v MŠ je povinné odoberať mi. dva krát za deň stravu. Napr. si odhlási len desiatu a dieťa bude mať obed a olovrant alebo si odhlási olovrant a dieťa bude mať desiatu a obed. Rodičia ma požiadali o vyhlášku. Ďakujem Soňa
Re: Obedy v MŠ
16.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Režim stravovania a pitný režim detí v zariadení pre deti a mládež  ustanovuje §8 ods.2 vyhláška MZ č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť  stravu pre dieťa, ak je prítomné v predškolskom zariadení. 
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom zariadení je aj výchova k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. Len u detí, ktoré dochádzajú do zariadenia na dopoludňajšie hodiny (vydané rozhodnutie riaditeľa MŠ, že dieťa je prijaté na poldennú výchovu a vzdelávanie ) je možná kombinácia desiata alebo desiata+ obed.  Ak je dieťa prítomné v čase konzumácie pokrmov, nemôže byť vyčlenené z kolektívu detí. Individuálne donesenú stravu, môžu mať len deti, u ktorých na základe potvrdenia  ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

Norma
7.4.2021

Dobrý deň, prosím vás práve som prebrala miesto vedúcej šk. jedálne na stred. škole. Ale chcem sa vyvarovať, že mi stiahnu a zosobnia napr. mäso ako mojej predchodkyni. Rozumiem že program mi vynormuje počet presný surovín na váru ale ako je to pri mäse keď vynormuje napr. 5kg mäsa, ok a na druhý deň mäso sa dá rozmraziť, voda zleje a už tam tým pádom nie je 5 ale len 4,5 alebo 4kg. Treba to doložiť do tej váhy 5kg? A ak áno ako sa to zapisuje do normy lebo pred. vedúca mala kôli tomuto veľké manká :(

Re: Norma
7.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podmienkou prípravy kvalitných pokrmov v školskom stravovaní , okrem iných čerstvých surovín , je aj  používanie čerstvého chladeného mäsa. Podmienky  sú ustanovené v Aplikácii princípov k MSN, ktoré sú záväzné a sú súčasťou MSN. Metodika nepovoľuje používať mrazené mäso, okrem rýb a hydiny.
„Požiadavky na bravčové a hovädzie mäso: 
- nakupovať čerstvé chladené mäso, nie zmrazené, hlbokozmrazené ani rozmrazované mäso, (chladené mäso, ktoré vplyvom chladiaceho procesu nestuhlo - nebalené voľne uložené, alebo balené v ochrannej atmosfére plynu, balené alebo vákuovo balené).“

Norma
Ingrid 31.5.2021
Prepáčte, ale odpoveď na otázku nie je úplná, môžete ju doplniť? Mňa to tiež zaujíma a z uvedeného vyplýva, že ryby a hydina sa môžu používať mrazené. Ako je to teda potom s váhou? Najmä ryby (filé) sú problematické, ak sa má dodržať norma a nedať stravníkovi na tanier dve sústa.
Re: Norma
2.6.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Minimálne požiadavky na kvalitu potravín používaných v školskom stravovaní sú ustanovené v Aplikácii princípov k materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie.
Požiadavky na hydinové mäso:
uprednostňovať čerstvé, chladené mäso, nezamieňať mäso za mäsové prípravky (výrobky bez prívlastkov krehčené, šťavnaté, solené, do ktorých sú pridávané ďalšie ingrediencie)
Požiadavky na rybacie mäso:
-      preferovať morské ryby - čerstvé chladené, mrazené, hlbokozmrazené;
-      uprednostňovať 100% rybacie mäso bez pridanej vody a aditívnych látok;
-      pri zmrazených rybách sledovať percentuálny podiel glazúry v tolerancii najviac do 15%;
-      v označení glazúrovaných produktov rybolovu sa uvádza netto hmotnosť produktu rybolovu v zmrazenom stave bez glazúry a bez obalového materiálu.
V časti Úprava hmotnosti potravinových komodít  sú v % uvedené straty, ktoré vzniknú rozmrazením,  o ktoré je potrebné  hrubú hmotnosť mrazeného mäsa  pri normovaní navýšiť.

výdaj obedov
25.3.2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať, som nová vedúca jedálne v MŠ, máme ešte ZŠ s výdajňou, kde sa obedy dovážajú z MŠ. Kto nesie zodpovednosť za výdaj obedov v ZŠ? Ja mám na starosti ich agendu, ale fyzicky som v MŠ, a nemám čas chodiť ešte aj do ZŠ. Každá škola má svoju riaditeľku, ja spadám pod riaditeľku v MŠ. Takže podľa mňa by zodpovednosť mala patriť vydávajúcemu pracovníkovi a riaditeľke v ZŠ. Je to tak? Na pracovnej zmluve to nemám napísané. Ďakujem

Re: výdaj obedov
26.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

1.Pracovná zmluva (podľa  § 43 ods. 1 Zákonníka práce ) musí obsahovať minimálne štyri podstatné náležitosti, ktoré musia byť je  bezpodmienečne predmetom dohody zamestnávateľa so zamestnancom: druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika; miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto); deň nástupu do práce; a mzdové podmienky.

Ak je podľa pracovnej zmluvy miestom výkonu práce školská jedáleň pri MŠ, a výdajná školská jedáleň pri ZŠ je samostatné pracovisko iného zamestnávateľa, VŠJ pri ZŠ nie je miestom vášho výkonu práce.

2. Poskytovanie stravovania medzi dvomi samostatnými subjektmi ( MŠ a ZŠ, aj keď u jedného zriaďovateľa) sa uskutočňuje na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania.

Zmluvné podmienky dodávky stravy, cena obeda (potraviny+režijné náklady), preprava obeda  a jeho výdaj, spôsob fakturácie a iné  musia byť dohodnuté vopred, so súhlasom oboch zmluvných strán. Z podmienok dohodnutých v zmluve musí byť jasné, kto zodpovedá za  výdaj stravy vo výdajnej školskej jedálni, kto zodpovedá za vedenie dokumentácie výdajnej školskej jedálne (prinajmenšom dokumentácie HACCP, prevádzkový poriadok, evidenciu stravníkov a pod.).

Možnosti:

1.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu stravy až po jej odobratie odberateľom ( t.j. po dvere kuchyne, kedy sa režijné náklady na jeden obed  znížia cca o 20% na výdaj).Stravu vydáva zamestnanec výdajnej školskej jedálne, ktorá je v tomto prípade súčasťou ZŠ, za organizáciu prevádzky zodpovedá riaditeľ ZŠ.

2.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu, výdaj, prípadne aj prepravu stravy ( odberateľ hradí plnú výšku režijných nákladov zvýšenú o prepravné náklady), stravu vydáva zamestnanec MŠ, ktorý má miesto výkonu práce  aj v ZŠ, prepravu zabezpečuje MŠ, za organizáciu prevádzky  výdajne zodpovedá riaditeľ ZŠ.

3.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu a prepravu stravy ( t.j. po dvere výdajne odberateľa).

 

Poznámka: pri vstupe zamestnanca na pracovisko iného zamestnávateľa je dôležité písomne potvrdené miesto výkonu práce, z dôvodu prijatej  zodpovednosti za zverený úsek a z dôvodu prechodu z jedného pracoviska na pracovisko druhé a výkon práce z hľadiska  BOZP a prípadného úrazu.
 

Archivácia dokumentov ŠJ
12.3.2021

Dobrý deň, chcela by som si dať do poriadku archív. Prosím Vás, poraďte mi, aké dokumenty sa archivujú a aká je doba archivácie. Či je na všetko 10 rokov alebo aké je delenie dokumentov, ktoré sa koľko archivujú. Tiež sa chcem opýtať čo robíte s dokumentami po skončení archivácie. Existuje nejaký zákon na dobu a určenie toho čo sa má archivovať v školskej jedálni? Ďakujem.

Re: Archivácia dokumentov ŠJ
15.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Registratúrny poriadok je interný predpis, ktorým si organizácia stanovuje pravidlá, ako sa manipuluje s dokumentmi vzniknutými z jeho činnosti, teda akým spôsobom sa prijímajú, tvoria, evidujú, vybavujú, označujú, ukladajú, využívajú a vyraďujú v čase, keď ich už pôvodca nebude z prevádzkových dôvodov potrebovať.
 
Školské jedálne, ktoré sú súčasťou školy (právny subjekt), školského zariadenia alebo sú zariadením zriaďovateľa školy (neprávny subjekt) nevydávajú samostatný registratúrny poriadok. Manipulácia s ich registratúrnymi záznamami (dokumentmi) má byť upravená v registratúrnom poriadku školy alebo zriaďovateľa. Súčasťou samotnej registratúry spisov je aj registratúrny plán - dĺžka lehôt uloženia jednotlivých druhov dokumentov. Školám, zriaďovateľom vzniká povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a plán a predložiť ich na schválenie príslušnému štátnemu archívu.
 
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení  zabezpečujú informovanosť a vedenie dokumentácie od škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a vyžadujú 
zavedenie registratúrneho poriadku  a registratúrneho plánu do praxe. 
Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/ 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška MV SR č. 628/ 2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
Ako pomôcka Vám poslúži Smernica č. 17/2005-R na webovej stránke ministerstva školstva. 
https://www.minedu.sk/smernica-c-172005-r-zo-16-novembra-2005-ktorou-sa-urcuje-postup-implementacie-vzoroveho-registraturneho-poriadku-a-registraturneho-planu-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Sanitačný program pre školské jedálne
Viera Slováková 17.4.2020

Prosím mohol by niekto poskytnúť vzor sanitačného programu pre školské jedálne ideálne vo wordovom súbore ďakujem

Re: Sanitačný program pre školské jedálne
13.5.2020

Vypracovaný sanitačný program pre zariadenia školského stravovania je súčasťou príručky Zásady správnej výrobnej praxe E-model HACCP, ktorú v roku 2013 vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.
Celú príručku si môžete stiahnuť zo stránky https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/.
 

Naši partneri