+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Legislatíva v školskom stravovaní

Norma
7.4.2021

Dobrý deň, prosím vás práve som prebrala miesto vedúcej šk. jedálne na stred. škole. Ale chcem sa vyvarovať, že mi stiahnu a zosobnia napr. mäso ako mojej predchodkyni. Rozumiem že program mi vynormuje počet presný surovín na váru ale ako je to pri mäse keď vynormuje napr. 5kg mäsa, ok a na druhý deň mäso sa dá rozmraziť, voda zleje a už tam tým pádom nie je 5 ale len 4,5 alebo 4kg. Treba to doložiť do tej váhy 5kg? A ak áno ako sa to zapisuje do normy lebo pred. vedúca mala kôli tomuto veľké manká :(

Re: Norma
7.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podmienkou prípravy kvalitných pokrmov v školskom stravovaní , okrem iných čerstvých surovín , je aj  používanie čerstvého chladeného mäsa. Podmienky  sú ustanovené v Aplikácii princípov k MSN, ktoré sú záväzné a sú súčasťou MSN. Metodika nepovoľuje používať mrazené mäso, okrem rýb a hydiny.
„Požiadavky na bravčové a hovädzie mäso: 
- nakupovať čerstvé chladené mäso, nie zmrazené, hlbokozmrazené ani rozmrazované mäso, (chladené mäso, ktoré vplyvom chladiaceho procesu nestuhlo - nebalené voľne uložené, alebo balené v ochrannej atmosfére plynu, balené alebo vákuovo balené).“

výdaj obedov
25.3.2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať, som nová vedúca jedálne v MŠ, máme ešte ZŠ s výdajňou, kde sa obedy dovážajú z MŠ. Kto nesie zodpovednosť za výdaj obedov v ZŠ? Ja mám na starosti ich agendu, ale fyzicky som v MŠ, a nemám čas chodiť ešte aj do ZŠ. Každá škola má svoju riaditeľku, ja spadám pod riaditeľku v MŠ. Takže podľa mňa by zodpovednosť mala patriť vydávajúcemu pracovníkovi a riaditeľke v ZŠ. Je to tak? Na pracovnej zmluve to nemám napísané. Ďakujem

Re: výdaj obedov
26.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

1.Pracovná zmluva (podľa  § 43 ods. 1 Zákonníka práce ) musí obsahovať minimálne štyri podstatné náležitosti, ktoré musia byť je  bezpodmienečne predmetom dohody zamestnávateľa so zamestnancom: druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika; miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto); deň nástupu do práce; a mzdové podmienky.

Ak je podľa pracovnej zmluvy miestom výkonu práce školská jedáleň pri MŠ, a výdajná školská jedáleň pri ZŠ je samostatné pracovisko iného zamestnávateľa, VŠJ pri ZŠ nie je miestom vášho výkonu práce.

2. Poskytovanie stravovania medzi dvomi samostatnými subjektmi ( MŠ a ZŠ, aj keď u jedného zriaďovateľa) sa uskutočňuje na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania.

Zmluvné podmienky dodávky stravy, cena obeda (potraviny+režijné náklady), preprava obeda  a jeho výdaj, spôsob fakturácie a iné  musia byť dohodnuté vopred, so súhlasom oboch zmluvných strán. Z podmienok dohodnutých v zmluve musí byť jasné, kto zodpovedá za  výdaj stravy vo výdajnej školskej jedálni, kto zodpovedá za vedenie dokumentácie výdajnej školskej jedálne (prinajmenšom dokumentácie HACCP, prevádzkový poriadok, evidenciu stravníkov a pod.).

Možnosti:

1.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu stravy až po jej odobratie odberateľom ( t.j. po dvere kuchyne, kedy sa režijné náklady na jeden obed  znížia cca o 20% na výdaj).Stravu vydáva zamestnanec výdajnej školskej jedálne, ktorá je v tomto prípade súčasťou ZŠ, za organizáciu prevádzky zodpovedá riaditeľ ZŠ.

2.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu, výdaj, prípadne aj prepravu stravy ( odberateľ hradí plnú výšku režijných nákladov zvýšenú o prepravné náklady), stravu vydáva zamestnanec MŠ, ktorý má miesto výkonu práce  aj v ZŠ, prepravu zabezpečuje MŠ, za organizáciu prevádzky  výdajne zodpovedá riaditeľ ZŠ.

3.      Dodávateľ stravy zodpovedá za prípravu a prepravu stravy ( t.j. po dvere výdajne odberateľa).

 

Poznámka: pri vstupe zamestnanca na pracovisko iného zamestnávateľa je dôležité písomne potvrdené miesto výkonu práce, z dôvodu prijatej  zodpovednosti za zverený úsek a z dôvodu prechodu z jedného pracoviska na pracovisko druhé a výkon práce z hľadiska  BOZP a prípadného úrazu.
 

Archivácia dokumentov ŠJ
12.3.2021

Dobrý deň, chcela by som si dať do poriadku archív. Prosím Vás, poraďte mi, aké dokumenty sa archivujú a aká je doba archivácie. Či je na všetko 10 rokov alebo aké je delenie dokumentov, ktoré sa koľko archivujú. Tiež sa chcem opýtať čo robíte s dokumentami po skončení archivácie. Existuje nejaký zákon na dobu a určenie toho čo sa má archivovať v školskej jedálni? Ďakujem.

Re: Archivácia dokumentov ŠJ
15.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Registratúrny poriadok je interný predpis, ktorým si organizácia stanovuje pravidlá, ako sa manipuluje s dokumentmi vzniknutými z jeho činnosti, teda akým spôsobom sa prijímajú, tvoria, evidujú, vybavujú, označujú, ukladajú, využívajú a vyraďujú v čase, keď ich už pôvodca nebude z prevádzkových dôvodov potrebovať.
 
Školské jedálne, ktoré sú súčasťou školy (právny subjekt), školského zariadenia alebo sú zariadením zriaďovateľa školy (neprávny subjekt) nevydávajú samostatný registratúrny poriadok. Manipulácia s ich registratúrnymi záznamami (dokumentmi) má byť upravená v registratúrnom poriadku školy alebo zriaďovateľa. Súčasťou samotnej registratúry spisov je aj registratúrny plán - dĺžka lehôt uloženia jednotlivých druhov dokumentov. Školám, zriaďovateľom vzniká povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a plán a predložiť ich na schválenie príslušnému štátnemu archívu.
 
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení  zabezpečujú informovanosť a vedenie dokumentácie od škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a vyžadujú 
zavedenie registratúrneho poriadku  a registratúrneho plánu do praxe. 
Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/ 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška MV SR č. 628/ 2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
Ako pomôcka Vám poslúži Smernica č. 17/2005-R na webovej stránke ministerstva školstva. 
https://www.minedu.sk/smernica-c-172005-r-zo-16-novembra-2005-ktorou-sa-urcuje-postup-implementacie-vzoroveho-registraturneho-poriadku-a-registraturneho-planu-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Sanitačný program pre školské jedálne
Viera Slováková 17.4.2020

Prosím mohol by niekto poskytnúť vzor sanitačného programu pre školské jedálne ideálne vo wordovom súbore ďakujem

Re: Sanitačný program pre školské jedálne
13.5.2020

Vypracovaný sanitačný program pre zariadenia školského stravovania je súčasťou príručky Zásady správnej výrobnej praxe E-model HACCP, ktorú v roku 2013 vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.
Celú príručku si môžete stiahnuť zo stránky https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/.
 

Naši partneri