+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

OSOBITNÝ SPÔSOB STRAVOVANIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ

Vegetariánska strava v školskej jedálni
7.7.2021

Som vegetariánka a naša školská jedáleň ponúka väčšinou mäso. Nemali by mať aj učitelia - vegetariáni možnosť stravovať sa v školskej jedálni alebo dostať stravné lístky? Súčasný stav považujem za diskriminačný.

Re: Vegetariánska strava v školskej jedálni
7.7.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa zákonníka práce (§152) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancom, najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny, a to vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov poskytnutím finančného príspevku (stravného lístka). O spôsobe zabezpečenia stravovania rozhoduje zamestnávateľ. Ak sa zamestnanci školy rozhodnutím zamestnávateľa stravujú vo vlastnom stravovacom zariadení, teda v školskej jedálni,  musia akceptovať  spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania vrátane výroby jedál podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

Histamín
12.5.2021

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to so stravovaním v škôlke ak má môj syn potvrdenú histaminovu intoleranciu imunologičkou . Je možné nosiť vlastné jedlo do škôlky? Alebo nejaké produkty? Napríklad ak majú deti na olovrant čokoládový jogurt môžem doniesť vlastný alebo by mi mohli vyjsť v ústrety aspoň s tým,že môjmu dieťaťu dajú vanilkový? Existuje nejaký zákon, vyhláška čím sa môže rodič ohradiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Re: Histamín
14.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Histamínová intolerancia sa prejavuje u každého dieťaťa s touto diagnózou individuálne. Reakcie na druh a množstvo  potraviny,  ktoré dieťa nemôže konzumovať, sú veľmi rozdielne. Zariadenia školského stravovania histamínovú diétu nepripravujú práve z uvedeného dôvodu, každé dieťa má individuálny zoznam potravín  na vylúčenie z jedálneho lístka, ktoré sú súčasťou aj pripravovaných jedál. 

Pre deti a žiakov, u ktorých na základe lekárskeho potvrdenia je indikovaná histamínová intolerancia, odporúčame  v súlade s §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č.527/2007 Z.z.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež zabezpečiť individuálnu donášku stravy zákonným zástupcom dieťaťa. 
 

osobitné stravovanie
Marcela 30.4.2021
Prosím Vás, ak si dieťa, alebo aj zamestnanec /s diétou, ktorú mi neposkytujeme/ prinesie vlastnú stravu a nevyžaduje od nášho zariadenia nič iné, len ju chce skonzumovať v školskej jedálni spolu s ostatnými stravníkmi, môžeme mu to umožniť? My mu to nebudeme ani ohrievať, ani nijakým spôsobom neprídeme do styku s jeho nádobami. Ďakujem za odpoveď
Re: osobitné stravovanie
30.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

V tomto prípade žiak nie je stravníkom školskej jedálne a preto odporúčame  predložiť  Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa) v zmysle § 2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  s uvedením súhlasného stanoviska rodiča s podmienkami konzumácie vlastného obeda v školskej jedálni. V závere súhlasu je potrebné uviesť, že rodič plne zodpovedá za zdravotnú bezpečnosť donesenej stravy.

osobitné stravovanie
Marcela 30.4.2021
A čo v prípade zamestnanca školy, ktorý má diétu - môže skonzumovať svoj donesený obed v školskej jedálni?
Re: osobitné stravovanie
6.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Školská jedáleň je zriadená na konzumáciu jedál pre deti, žiakov a zamestnancov školy. Zamestnanec, ktorý si donesie vlastný obed, ho samozrejme môže skonzumovať v kultúrnom prostredí školskej jedálne. Na požiadanie, mu školská jedáleň môže poskytnúť aj stolový inventár. 

vydávanie stravy pre zamestnancov do obedárov
Eva 27.4.2021
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako to je s vydávaním stravy pre zamestnancov do obedárov. Ja a manžel pracujeme u rovnakého zamestnávateľa ja ako vychovávateľka a manžel ako dielenský učiteľ kt. vzhľadom k povahe svojho povolania pracuje v prašnom a pomerne špinavom prostredí - pracuje v monterkách. Vedenie školy vzdalo nariadenie zákazu výdaja stravy do obedárov. Môj manžel kebz chcel ísť na obed by musel ísť v zašpinených monterkách, alebo sa dva krát prezliekať, nakoľko jeho práca pokračuje i po obede. Nie je v právomoci zamestnávateľa vydať v tomto prípade výnimku, alebo je možné si vzdaný obed svojpomocne dať si obed v priestoroch školskej jedálne do obedára.
Re: vydávanie stravy pre zamestnancov do obedárov
28.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s ochorením COVID19, vydal hlavný hygienik usmernenie, v ktorom  stanovil  vykonávať balenie stravy len do jednorazových nevratných obalov, pre obmedzenie kontaktu zamestnancov  so zdrojmi vonkajšej kontaminácie (obedármi) . Povinnosťou zariadenia školského stravovania je vydať obed zamestnancom na tanier, prípadne v jednorazovom obale.  Zamestnanec po prebratí obeda na tanieri, si tento môže preložiť do vlastných prepravných nádob.

vydávanie stravy pre zamestnanca v školskej jedálni
Marta- vedúca 29.4.2021
A vtedy môže byť už prepravná nádoba / obedár/ v jedálni. Tak si učitelia zhŕňajú obedy v jedálni pri stole do obedárov. To je to isté. I p. uč. dielenský nie je 8 hod v montérkach , ale skôr v pracovnom plášti, ktorý si vie v čase obeda vyzliecť. Skôr ide o to, aby si mohli obedy brať domov..... program HCCP hovorí, že sa jedlo stoluje na tanier s komp. príborom
vydávanie stravy pre zamestnancov do obedárov
Meno 29.4.2021
Skôr je tam podľa mňa myslené, že obedár sa nesmie nachádzať v kuchyni kvôli kontaminácii, takto ale s obedárom bude narábať len stravník, čo by malo byť v poriadku.
Nosenie stravy v čase Covid krízy
Slavka Hosová 16.4.2021
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kde by som našla nejaké nariadenie k tomu, že v čase aktuálnej krízy nie je môžné dieťaťu s bezlepkovou diétou ohrievať stravu, ktorú si prinesie z domu. Dostala som informáciu, že to momentálne nie je možné, nakoľko momentálne majú zakázané skladovať donesené jedlo. Ďakujem za odpoveď.
Re: Nosenie stravy v čase Covid krízy
16.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Žiadny legislatívny predpis, ktorý bol vydaný v čase mimoriadnej situácie COVID 19, nezakazuje donášku diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania. Dieťaťu, ktoré je prítomné na prezenčnom vzdelávaní a spĺňa podmienky osobitného spôsobu stravovania, školská jedáleň zabezpečí výdaj individuálne donesenej stravy.
Každé zariadenie školského stravovania, ktoré zabezpečuje výdaj diétnych pokrmov musí mať  prílohou k prevádzkovému poriadku vypracované Podmienky výdaja individuálne donesených pokrmov do zariadenia školského stravovania. 
Podľa nariadenia hlavného hygienika, v čase mimoriadnej situácie COVID19, všetky zariadenia školského stravovania majú povinnosť vypracovať aj  Dodatok k prevádzkovému poriadku, v ktorom okrem podmienok pre výdaj pokrmov v školskej jedálni, je potrebné  zapracovať aj :
 
Príjem a výdaj individuálne donesených diétnych pokrmov:
individuálne donášať diétne pokrmy do zariadenia je možné len deťom a žiakom, ktorí už boli rozhodnutím riaditeľa prijatí na stravovanie a spĺňajú podmienky stravníka s diétou (potvrdenie od ošetrujúceho lekára, prihláška na diétne stravovanie a informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa);
zákonný zástupca dieťaťa s diétnym stravovaním prinesie do zariadenia školského stravovania hotový diétny pokrm v jednorazových prepravných nádobách alebo v umývateľných uzatvorených nádobách, ktoré je možné pred uskladnením vydezinfikovať;
zákonný zástupca dieťaťa dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných priestorov, používa prekrytie horných dýchacích ciest, rešpektuje minimálny kontakt, preukazuje negatívnym testom na COVID 19;
poverený zamestnanec preberie v jednorazových rukaviciach prepravnú nádobu, očistí ju dezinfekčným prostriedkom a uloží vo vyhradenej chladničke;
výdaj diétneho pokrmu sa ďalej zabezpečuje bežným spôsobom s dodržiavaním hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe. 

Bezlepková diéta
15.4.2021

Chcel by som sa informovať na možnosti stravovania v školskej jedálni pri bezlepkovej diéte: - je školská jedáleň, na základe potvrdenia od lekára POVINNÁ pripravovať diétnu stravu ?? čo to nariaďuje / umožňuje.. - v prípade že ŠJ nezabezpečuje bezlepkovú stravu - aké sú možnosti donášky, resp. zabezpečenia stravy pre dieťa s diétou.. napr. donáška stravy z domu, ohrev stravy... Ďakujem

Re: Bezlepková diéta
15.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §140 ods. 5 zákona č.245/2008Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. O tom, či školská jedáleň bude zabezpečovať diétne jedlá rozhoduje zriaďovateľ zariadenia na základe počtu prijatých žiadostí na konkrétny druh poskytovanej diéty, podľa materiálno-technických možností zariadenia, personálneho obsadenia  a pod..
Pokiaľ zriaďovateľ nerozhodne o príprave diétnej stravy v školskej jedálni, riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do zariadenia s individuálnou donáškou diétneho jedla zákonným zástupcom dieťaťa. Podrobnosti k donáške stravy do školskej jedálne nájdete v našom článku  OSOBITNÝ SPÔSOB STRAVOVANIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ z 2.10.2019.

Naši partneri