+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Kuchárky

Pomocná kuchárka z úradu práce
6.4.2020
Dobrý deň, prosím Vás vie mi niekto povedať, aký plat by mala mať pomocná kuchárka v šk jedálni?Zamestnali ma cez úrad práce ako projekt obedy zadarmo. Nástupný plat som mala 637 eur od 1.9.2019 v hrubom, trieda 2 a potom mi zdvihli od 1.1.2020 na 701 eur. Odmeny žiadne. A prosím Vás kolko kucháriek má pracovať pre 380 detí? Ďakujem pekne ak mi niekto odpovie
Re: Pomocná kuchárka z úradu práce
13.5.2020

Zamestnanci, ktorí boli prijatí cez projekt "Pracuj v školskej jedáni",  sú zamestnancami príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny a podmienky zamestnávania a platobné podmienky stanovuje samotný projekt. 
Odporúčané počty zamestnancov v školskej jedálni podľa počtu stravníkov ustanovuje príloha č. 1 k  vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 
 
 

Povinne stravovanie pracovnikov stravovacej prevadzky
Eva Hufkova 26.2.2020
Dobry den chcem sa opytat podla akeho zakona je povinne stravovanie resp.odoberanie obedov zamestnancami stravovacej prevadzky
Re: Povinne stravovanie pracovnikov stravovacej prevadzky
6.3.2020

Povinné stravovanie zamestnancov zariadení školského stravovania neustanovuje žiadny legislatívny predpis (zákon, vyhláška). 
Je však potrebné si uvedomiť, že konzumácia jedla  je neoddeliteľnou súčasťou výkonu práce pri príprave pokrmov, preto  túto povinnosť stanovuje zamestanávateľ v Pracovnom poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. 
"Zamestnanec je povinný počas výkonu práce v zariadení školského stravovania na plný pracovný úväzok odobrať jedno hlavné jedlo denne s výnimkou zamestnancov, ktorí na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôžu využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom."

vybavenie kuchyne
Lenka 14.5.2019
Chcela by som sa spýtať, či je nejaký zákon,ktorý by donútil zriaďovateľa dokúpiť do vybavenia kuchyne MŠ myčku na riad. Ďakujem
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 14.5.2019

O materiálno-technickom vybavení zariadenia školského stravovania rozhoduje jeho zriaďovateľ. V zariadení školského stravovania, kde nie je možné zabezpečiť samostatné drezy na oddelené umývanie kuchynského riadu od umývania stolového riadu, je vhodné zabezpečiť umývanie stolového riadu umývacím zariadením.

Legislatívne ustanovené je materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania v prílohe č.5 k Vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

Odpoveď
Jedálne.sk 8.11.2018

1. Zariadenie školského stravovania určuje počet prevádzkových zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov na odber hlavných jedál alebo doplnkových jedál pri jednozmennej prevádzke zariadenia školského stravovania alebo celodennej prevádzke zariadenia školského stravovania.

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni je uvedený v prílohe č. 2 a 3 a odporúčaný počet zamestnancov pre výdajnú školskú jedáleň je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške č. 330/2009 Z.z o zariadení školského stravovania.

 

2. Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov musia zamestnanci spĺňať odbornú a zdravotnú spôsobilosť.

Epidemiologicky závažná činnosť podľa § 22 vyhlášky č.585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

(1) Epidemiologicky závažnú činnosť môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá.

(2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne osobu poučí o jej právach a povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať.

(3) Pri každom lekárskom ošetrení je osoba, ktorá vykonáva epidemiologicky závažnú činnosť, povinná upozorniť lekára na druh vykonávanej epidemiologicky závažnej činnosti. Tieto skutočnosti zaznačí lekár do jej zdravotnej dokumentácie.

(4) Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností (zamestnanci v kuchyni) v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je požadovaná Odborná spôsobilosť(§15-§16).

 

Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:

1. diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, uvedené v prílohe č. 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z.

2. osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, ktoré vydáva príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva po absolvovaní skúšky.

 

Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

  1. lekárska fakulta
  2. farmaceutická fakulta
  3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
  4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
  5. veterinárna fakulta
  6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
  8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
  9. stredná zdravotnícka škola

10. stredná hotelová škola

11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve

12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby

13. stredné odborné učilište vodohospodárske

14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo

15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

16. stredná veterinárna škola.

Kuchárky
Marek 8.11.2018
Chceli by sme sa informovať aký počet kuchárok pripadá na aký počet detí. Ďalej by sme chceli vedieť, čo sa dá považovať za zdravotnú a odbornú spôsobilosť kuchárky./ resp. osoby, ktorá sa o túto prácu uchádza/ Snažíme sa dopredu pripraviť na prípadné obedy zadarmo pre všetkých žiakov. Ďakujeme.
Odporúčaný počet zamestnancov ŠJ
Alena 8.11.2018
Chcela by som sa spýtať, ako mám rozumieť odporúčanému počtu zamestnancov jedálne vo vyhláške 330/2009. Ak je MŠ zriadená ako MŠ s celodennou prevádzkou (6:00 - 17:00 s vydávaním desiatej, obeda a olovrantu), potom podľa §140 ods. 6 školského zákona aj jedáleň pri nej zriadená je jedálňou s celodennou prevádzkou (aj keď sa v nej pracuje na 1 zmenu). Aký je teda podľa vyhlášky odporúčaný počet zamestnancov - pre jednozmennú alebo pre celodennú prevádzku? Zákon a vyhláška sú v tomto "nekompatibilné".
Re: Odporúčaný počet zamestnancov ŠJ
Jedálne.sk 23.1.2020

Podľa vyhlášky o materskej škole, sú materské školy zriadené podľa organizácie výchovy  a vzdelávania – tj. materská škola s poldennou výchovou, materská škola s celodennou výchovou, s týždennou výchovou a nepretržitou výchovou.

Podľa školského zákona Školská jedáleň s jednozmennou prevádzkou poskytuje stravovanie v škole s poldennou a celodennou výchovou – v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni  v jednej zmene – môže poskytovať  desiatu, obed, olovrant alebo len desiatu, len obed alebo ich kombináciu.

Školská jedáleň s celodennou prevádzkou, poskytuje stravovanie v škole s celodennou výchovou a ubytovaním v rozsahu piatich pracovných dní v týždni v dvoch zmenách – poskytuje raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, prípadne aj druhú večeru.

Školská jedáleň s nepretržitou prevádzkou, poskytuje stravovanie v škole s celodennou výchovou a ubytovaním v rozsahu siedmych pracovných dní v týždni v dvoch zmenách nepretržite – poskytuje raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, prípadne aj druhú večeru.

Pre účely stanovenia počtu zamestnancov v školskej jedálni pri materskej škole  sa použije odporúčaný počet v jednozmennej prevádzke.

 

Naši partneri