+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Kuchárky

Kuchár
Marcela 14.7.2021
Dobrý deň praje, potrebujeme preobsadiť pracovné miesto kuchára, ale nakoľko s ukončeným vzdelaním – výučným listom v učebnom odbore kuchár je v dnešnej dobe ťažko nájsť vhodného uchádzača, máme možnosť zamestnať uchádzača s ukončeným SOU v inom odbore, ale s osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu – rekvalifikačný kurz kuchár, kuchárka. Osvedčenie o získanom vzdelaní má celoštátnu platnosť. Zároveň uchádzač disponuje s dostatočnou praxou t.j. od roku 2000 pracuje v gastre. Chceme Vás poprosiť o stanovisko k tejto otázke, či uvedené osvedčenie sa môže považovať za rovnocenné s výučným listom v odbore kuchár. Naša organizácia je zariadením sociálnych služieb zriadená samosprávnym krajom. Za Vaše vyjadrenie Vám vopred ďakujem.
Preplatenie nadčasov
Dana 20.6.2021
Dobrý deň, rada by som sa spýtala- aká odmena prináleží vedúcej škol.jedálne (kumulovaná funkcia- vedúca ŠJ, ktorá zároveň varí), v prípade jej neprítomnosti, keď ju zastupuje upratovačka, ale nevykonáva úkony vedúcej ŠJ (zostavovanie jed.lístkov, evidencia HACCP, výpočet str.listu a pod.), iba varí. V pracovnej zmluve to nie je stanovené.
Re: Preplatenie nadčasov
21.6.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Odpovedáme na základe predpokladu, že upratovačka spĺňa zdravotnú a odbornú spôsobilosť pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti.  Za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností ( iný druh práce) , ktoré vyplývajú z dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve zamestnanca musia byť platové podmienky a rozsah prác dohodnuté medzi zamestnancom a zamestnávateľov vopred, pred začatím prác. 
 
Príplatok za zastupovanie prislúcha zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca a vedúcemu zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí príplatok za zastupovanie v zmysle § 9 zákona č. 553/2003 Z.z.
 
alebo
 
Príplatok za prácu nadčas prislúcha zamestnancovi za prácu, ktorú vykonáva zamestnanec na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas. Vykonáva sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Jednoduchšie povedané, ide o predĺženie pracovnej doby vo vybraných pracovných dňoch. Bežný pracovný čas je 8 hodín denne, resp. 40 hodín týždenne. Maximálny týždenný pracovný čas (vrátane nadčasov) v priebehu 4 mesiacov nesmie prekročiť 48 hodín (8 hodín nadčasov týždenne). Rozsah a podmienky práce nadčas musia byť vopred dohodnuté medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas patrí zamestnancovi najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.
Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne.


alebo


Odmena za  prácu presahujúcej rámec pracovných činností. Podľa §20 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností, ktoré vyplývajú z dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve.
Zamestnancovi (vedúci zariadenia školského stravovania) v čase ospravedlnenej neprítomnosti (z dôvodu  PN - dodržiava liečebný režim, poberá nemocenské dávky alebo počas čerpania dovolenky, poberá dovolenkovú mzdu)  zamestnávateľ nemôže nariadiť výkon práce ani poskytnúť odmenu.

hlavná kuchárka
Černeková Katarína 31.5.2021
Dobrý deň, chcem sa opýtať ak záujemkyňa na pozíciu hlavnej kuchárky nieje vyučená v danom odbore aké školenia si musí dorobiť. Ďakujem za odpoveď
Re: hlavná kuchárka
2.6.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa platnej legislatívy podmienkou pre prijatie zamestnanca na pozíciu kuchár je stredné vzdelanie, nevyžaduje sa špecifikácia odboru. Výhodou je výučný list v odbore kuchár, cukrár, pekár a pod. a pracovná prax . Osobitnou povinnou požiadavkou je zdravotná spôsobilosť zamestnanca a jeho odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností ( bližšie v článku AKÉ SÚ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCOV ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA).

Kuchárka pomocna
Zobokova 19.5.2021
Dobrý deň, chcem sa spýtať aké doklady sú potrebný pri nástupe pomocnej kuchárky? Dakujem
Re: Kuchárka pomocna
20.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pre pracovné činnosti v okruhu stravovania s prevahou fyzickej práce vykonávané  prevádzkovým zamestnancom  sa kvalifikačné požiadavky neustanovujú ( nie je potrebné dokladovať ukončené vzdelanie). 
Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností zamestnancov v zariadení školského stravovania podľa  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je požadovaná zdravotná a odborná spôsobilosť (v §22).
 
Zdravotnú spôsobilosť preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár ( zdravotný preukaz).
 
Odbornú spôsobilosť preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:
1. diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, uvedené  v zozname v prílohe č. 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z. alebo
2.  osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, ktoré vydáva príslušný  Regionálny úrad verejného zdravotníctva po absolvovaní skúšky. 

Povinné stravovanie zamestnancov školskej jedálne
Martina 4.5.2021
Dobrý deň,som nová vedúca školskej jedálne... chcem sa opýtať,ako vedúca ŠJ na 80% - musím každý deň odobrať jeden obed? Ako je to v prípade hlavnej kuchárky,ktorá má zdravotný problém a nemôže všetko konzumovať,kto má ochutnať jedlo,ktoré pripravuje? Musí odoberať aj ona povinne každý deň stravu a tým pádom aj pomocná kuchárka,na aký úväzok musí byť zamestnanec ,ktorý má odobrať jeden obed? Je to niekde legislatívne ošetrené - kde by som sa mohla obrátiť a argumentovať tým- ďakujem
Re: Povinné stravovanie zamestnancov školskej jedálne
6.5.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Žiadny legislatívny predpis neustanovuje, že zamestnanec MUSÍ odobrať obed. Podmienky stravovania zamestnancov školských jedální upravuje interným predpisom zriaďovateľ (obec) alebo zamestnávateľ ( škola).  Pravidlom je, že zamestnanci, ktorí sa podieľajú na výrobe jedál a manipulujú s potravinami, odoberú v rámci pracovnej zmeny jedno hlavné jedlo. Tu je potrebné poukázať aj na etické  hľadisko voči ostatným zamestnancom školy. Počas práce v kuchyni zamestnanci nič neskonzumujú?

Ak sa  hlavná kuchárka preukazuje dokladom od lekára špecialistu, že jej zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, má nárok na stravné lístky a nemôže odoberať obed.  Za kvalitu vydávaných jedál a posúdenie ich chuti  plne zodpovedá vedúci zamestnanec školskej jedálne. 
 

Pracovná náplň
Silvia 8.4.2021
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má hlavná kuchárka v MŠ robiť objednávky a objednávať potraviny. Ďakujem za odpoveď.
Re: Pracovná náplň
15.4.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §26 ods. 4  písm. m) zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov vypracovať prevádzkový poriadok (vrátane dodatkov) a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva  je povinný prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania.

Platy
Karol 25.3.2021

Som kuchár na ZŠ mám 4 roky praxe. Som zaradený do 2 triedy a stupeň 3 mám určený základný plat 623 Eur a k tomu nemám žiadne prídavky určené od zamestnávateľa. Mám na Vás dotaz či je táto suma správna od 1.1.2021? Zamestnávateľ nereaguje na moje dotazy. Ďakujem za odpoveď. 

Re: Platy
30.3.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Od 1. januára 2021 nedošlo k valorizácii platov a ani k novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu sa zamestnancom, ktorým sa určuje plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, od 1. januára 2021 určuje plat naďalej podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. 

Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou na kalendárny rok 2021 je určená na 623 eur. Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy a dosiahnutým funkčným platom. 

Vo vašom  prípade je váš  funkčný plat (tarifný plat  596 eur + príplatky 0 eur) nižší, ako je minimálna mzda, a zamestnávateľ vám poskytol doplatok do minimálnej mzdy. Doplatok k minimálnej mzde zamestnávateľ uvádza zamestnancovi, ktorého funkčný plat je nižší, ako je minimálna mzda, v oznámení o výške a zložení funkčného platu.

 
 

Platy
Karol 23.3.2021
Dobry den, chcem sa pytat,ked mam tr 03 st 02 ako kuchar skoly kolko plat musim dostat cistom 2021?Dakujem
Re: Platy
24.3.2021

Na odmeňovanie skupiny zamestnancov zariadení školského stravovania sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.  

Kuchári a pomocní kuchári, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 uvedeného nariadenia vlády.

Pomocný kuchár so základným vzdelaním sa zaradí do 1. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.01.04 „ Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám“.

Kuchár so stredným vzdelaním sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.02.03  „Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál“ alebo

do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.03.05 „Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu“.

 

Do platového stupňa zaraďuje zamestnávateľ zamestnancov podľa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený s ohľadom  na dĺžku jeho započítanej praxe.

 

Zamestnancom zariadení školského stravovania sa určuje plat  (základná mzda) podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. januára 2021 sa určuje podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. 

Súčasťou  každej pracovnej zmluvy zamestnanca je dohoda o mzde, ktorá obsahuje nasledujúce zložky mzdy zamestnanca:  

a) nárokovateľné: 

o   základná mzda, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, ak nie je mzda dohodnutá vrátane práce nadčas, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 

o   mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak je priznané, 

o   príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu, 

o   mzdové zvýhodnenie za obtiažnosť pracoviska, ak je priznané; 

b) nenárokovateľné,: 

o   osobné ohodnotenie, 

o   odmena.  

Každý zamestnávateľ je povinný  v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. vystaviť oznámenie o výške a zložení funkčného platu pri každej zmene, resp. úprave funkčného platu zamestnanca. Čistá mzda zamestnanca  je výsledkom tzv. hrubej mzdy zamestnanca  zníženej o povinné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a daň z príjmu zamestnanca.

Podľa vami uvedenej len jednej zložky platu, nie je možné vypočítať výšku čistého príjmu, odporúčame Vám obrátiť sa na svojho zamestnávateľa. 
 

Kucharky
1.2.2021

Chcem sa spytat ci ma narok na nahradne volno hl. kucharka ak jej vypadla pomocna kucharka cc na 3 tyzdne a pracuje iba s pomocnou silou kuchyne ? K tomu ma povedane od riaditela skoly ze je tam veduca sk, jedalne na pomoc ale veduca tam neni 8 hodin v tej kuchyni , dakujem za odpoved

Platy
Karol 19.3.2021
Dobry den, chcem sa pytat,ked mam tr 03 st 02 ako kuchar skoly kolko plat musim dostat cistom 2021?Dakujem
Re: Platy
24.3.2021

Na odmeňovanie skupiny zamestnancov zariadení školského stravovania sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.  

Kuchári a pomocní kuchári, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 uvedeného nariadenia vlády.

Pomocný kuchár so základným vzdelaním sa zaradí do 1. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.01.04 „ Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám“.

Kuchár so stredným vzdelaním sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.02.03  „Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál“ alebo do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania 01.03.05 „Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu“.

Do platového stupňa zaraďuje zamestnávateľ zamestnancov podľa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený s ohľadom  na dĺžku jeho započítanej praxe.

Zamestnancom zariadení školského stravovania sa určuje plat  (základná mzda) podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. januára 2021 sa určuje podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. 

Súčasťou  každej pracovnej zmluvy zamestnanca je dohoda o mzde, ktorá obsahuje nasledujúce zložky mzdy zamestnanca:  

a) nárokovateľné: 

o   základná mzda, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, ak nie je mzda dohodnutá vrátane práce nadčas, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 

o   mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, 

o   mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak je priznané, 

o   príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu, 

o   mzdové zvýhodnenie za obtiažnosť pracoviska, ak je priznané; 

b) nenárokovateľné,: 

o   osobné ohodnotenie, 

o   odmena.  

Každý zamestnávateľ je povinný  v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. vystaviť oznámenie o výške a zložení funkčného platu pri každej zmene, resp. úprave funkčného platu zamestnanca. Čistá mzda zamestnanca  je výsledkom tzv. hrubej mzdy zamestnanca  zníženej o povinné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a daň z príjmu zamestnanca.

Podľa vami uvedenej len jednej zložky platu, nie je možné vypočítať výšku čistého príjmu, odporúčame Vám obrátiť sa na svojho zamestnávateľa. 
 

Re: Kucharky
4.2.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa Zákonníka práce práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Ak zamestnanec odpracuje na príkaz riaditeľa alebo so súhlasom riaditeľa prácu nadčas, tak v súlade s 19 zákona č. 553/2003 Z. z. má nárok na preplatenie odpracovaných nadčasových hodín alebo mu zamestnávateľ poskytne náhradné voľno. To znamená, že náhradné voľno za prácu nadčas je možné čerpať iba na základe (obojstrannej) dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ak nedôjde k takej dohode, zamestnancovi sa za prácu nadčas poskytne príplatok (tzv. "zvýšenie funkčného platu").

V prípade zastupovania pri práci v kuchyni si zamestnanec vykazuje  za prácu nadčas, ide o prácu, ktorú vykonáva nad základný úväzok. Práca nadčas nesmie presiahnuť u zamestnanca v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich.

Podľa § 19 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30%.Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa prvej vety zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety tohto odstavca.

Pomocná sila
9.12.2020

Dobrý deň, zaujíma ma, či pomocná sila môže zastúpiť hl. kuchárku ak hl. kuchárka chýba - či je to možné keď sa to týka 1 až 2 dní. ďakujem

Re: Pomocná sila
9.12.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa KATALÓGU PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. je zamestnanec zaradený do 1.platovej triedy  ak vykonáva:
01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.
04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
Podľa zaradenia v 04 môže zabezpečovať výrobu jednoduchých druhov jedál, polievok atď.... Vzájomné zastupovanie zamestnancov v školskej jedálni by malo byť ošetrené v pracovnej náplni.

Pracovné oblečenie
9.12.2020
Dobrý deň, pracujem ako hl. kuchárka v ms, chcem sa opýtať - musím mať biele oblečenie keď v dnešnej dobe sú na trhu aj farebné oblečenia pre kuchárov? ďakujem
Re: Pracovné oblečenie
9.12.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Zamestnanci na pracovisko vstupujú len v čistom a vo vhodnom pracovnom odeve...§12 vyhláška č.533/2007 Z.z., neurčuje farbu odevu.
Zoznam ochranných pracovných odevov, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ, je uvedený v prílohe č.7, vyhlášky č. 330/2007 Z.z., neurčuje bližší popis oblečenia- farbu, materiál a pod..

FAJCENIE na pracovisku
9.12.2020

Dobrý deň, moja otázka: môže vám zamestnávateľ určiť koľko krát za pracovný čas si môžete ísť zapáliť, príklad 2 ,3 krát...ďakujem

Re: FAJCENIE na pracovisku
9.12.2020

Odpoveď Jedálne.sk

V zmysle zákona o ochrane nefajčiarov je  v objekte školy (budova a dvor) fajčenie zakázané. Podľa  § 91  Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, táto prestávka musí byť presne stanovená v rozpise pracovnej doby.  V rámci tejto prestávky môže zamestnanec školskej jedálne opustiť pracovisko, nie v pracovnom odeve, a túto prestávku môže zamestnanec fajčiar  využiť aj na fajčenie. Opustenie pracoviska je potrebné zaznamenať v evidencii dochádzky. 

prevadzkova pracovnička
alena 15.11.2020

Dobrý deň, pracujem ako hlavná kuchárka v zš+mš na prevádzke sme dve, poprosím odpoveď na otázky. 1.môže samostatne prevadzková sila bez praxe v kuchyni a zatiaľ bez spôsobilosti vykonávať práce, podľa jej zaradenia pl.tr.01 a stup.15 (asi 10r. prax) ja mám 38 rokov prax v ŠJ som 2tr.st.13. ? Je toto zaradenie správne? Ďakujem

Re: prevadzkova pracovnička
24.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Podmienky odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje zákon č. 553/2003 Z. z.. Tento zákon vymedzuje záväzné kvalifikačné predpoklady, plat zamestnanca a jeho zložky (tarifný plat a jednotlivé príplatky vrátane ich výpočtu), platové triedy a platové stupne, zaraďovanie zamestnancov do platových tried. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady  a popis pracovných činností je uvedený v katalógoch pracovných činností. Tieto katalógy sú ustanovené nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Zamestnanci zariadení školského stravovania sa zaraďujú  podľa náročnosti vykonávanej činnosti  a kvalifikácie do platových tried – prevádzkový zamestnanec -  PT 01, kuchár – PT 02, hlavný kuchár –PT 03. Platový stupeň zamestnanca určuje počet rokov praxe. Najvyšší platový stupeň je 14 pri dosiahnutí 40 rokov praxe, v tomto prípade nemôže byť zaradená do platového stupňa 15 . 

Dôležité je tu podotknúť, že žiadny zamestnanec nemôže byť prijatý do zariadenia školského stravovania  BEZ ODBORNEJ SPOSOBILOSTI.

 
 

hlavna kucharka
eva 11.11.2020

Je mozne aby pomocna kucharka robila robotu hlavnej kucharky za pritomnosti hlavnej kucharky aj ked ona ma v pracovnej zmluve ze je zodpovedna za jedlo ktore sa navari v jedalni? Ak sa nieco stane kto bude zodpovedny za nasledky a koho budu postihovat ci pomocnu kucharku alebo hlavnu kucharku, podotykam takto bolo rozhodnute veducou skolskej jedalne. Velmi pekne dakujem za odpoved.

Re: hlavna kucharka
13.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

V zmysle nariadenia vlády č.  341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, prevádzkový zamestnanec  zaradený do 1.platovej triedy vykonáva činnosti ustanovené v prílohe č. 2 v časti 01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI,

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.

04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

Za koordinovanie a organizovanie odborných prác v  stravovacej prevádzke v plnej miere zodpovedá vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania. Zabezpečuje výrobu jedál a nápojov v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov platných pre zariadenia školského stravovania. 
 

Pomocná kuchárka ŠJ
Gabriela 13.9.2020
Dobrý deň,chcem sa opýtať koľko zamestnancov je pre 330 detí.
Re: Pomocná kuchárka ŠJ
23.9.2020

Odpoveď Jedalne.sk

Počty zamestnancov sú ustanovené v prílohe č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. Podľa vami uvedeného počtu prijatých všetkých stravníkov (vrátane dospelých) vyhláška odporúča 5 zamestnancov na prípravu pokrmov a 1 vedúci zamestnanec zariadenia.

Pomocná kuchárka z úradu práce
6.4.2020
Dobrý deň, prosím Vás vie mi niekto povedať, aký plat by mala mať pomocná kuchárka v šk jedálni?Zamestnali ma cez úrad práce ako projekt obedy zadarmo. Nástupný plat som mala 637 eur od 1.9.2019 v hrubom, trieda 2 a potom mi zdvihli od 1.1.2020 na 701 eur. Odmeny žiadne. A prosím Vás kolko kucháriek má pracovať pre 380 detí? Ďakujem pekne ak mi niekto odpovie
Re: Pomocná kuchárka z úradu práce
13.5.2020

Zamestnanci, ktorí boli prijatí cez projekt "Pracuj v školskej jedáni",  sú zamestnancami príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny a podmienky zamestnávania a platobné podmienky stanovuje samotný projekt. 
Odporúčané počty zamestnancov v školskej jedálni podľa počtu stravníkov ustanovuje príloha č. 1 k  vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 
 
 

Povinne stravovanie pracovnikov stravovacej prevadzky
Eva Hufkova 26.2.2020
Dobry den chcem sa opytat podla akeho zakona je povinne stravovanie resp.odoberanie obedov zamestnancami stravovacej prevadzky
Re: Povinne stravovanie pracovnikov stravovacej prevadzky
6.3.2020

Povinné stravovanie zamestnancov zariadení školského stravovania neustanovuje žiadny legislatívny predpis (zákon, vyhláška). 
Je však potrebné si uvedomiť, že konzumácia jedla  je neoddeliteľnou súčasťou výkonu práce pri príprave pokrmov, preto  túto povinnosť stanovuje zamestanávateľ v Pracovnom poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. 
"Zamestnanec je povinný počas výkonu práce v zariadení školského stravovania na plný pracovný úväzok odobrať jedno hlavné jedlo denne s výnimkou zamestnancov, ktorí na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôžu využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom."

vybavenie kuchyne
Lenka 14.5.2019
Chcela by som sa spýtať, či je nejaký zákon,ktorý by donútil zriaďovateľa dokúpiť do vybavenia kuchyne MŠ myčku na riad. Ďakujem
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 14.5.2019

O materiálno-technickom vybavení zariadenia školského stravovania rozhoduje jeho zriaďovateľ. V zariadení školského stravovania, kde nie je možné zabezpečiť samostatné drezy na oddelené umývanie kuchynského riadu od umývania stolového riadu, je vhodné zabezpečiť umývanie stolového riadu umývacím zariadením.

Legislatívne ustanovené je materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania v prílohe č.5 k Vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

Odpoveď
Jedálne.sk 8.11.2018

1. Zariadenie školského stravovania určuje počet prevádzkových zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov na odber hlavných jedál alebo doplnkových jedál pri jednozmennej prevádzke zariadenia školského stravovania alebo celodennej prevádzke zariadenia školského stravovania.

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni je uvedený v prílohe č. 2 a 3 a odporúčaný počet zamestnancov pre výdajnú školskú jedáleň je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške č. 330/2009 Z.z o zariadení školského stravovania.

 

2. Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov musia zamestnanci spĺňať odbornú a zdravotnú spôsobilosť.

Epidemiologicky závažná činnosť podľa § 22 vyhlášky č.585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

(1) Epidemiologicky závažnú činnosť môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá.

(2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne osobu poučí o jej právach a povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať.

(3) Pri každom lekárskom ošetrení je osoba, ktorá vykonáva epidemiologicky závažnú činnosť, povinná upozorniť lekára na druh vykonávanej epidemiologicky závažnej činnosti. Tieto skutočnosti zaznačí lekár do jej zdravotnej dokumentácie.

(4) Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností (zamestnanci v kuchyni) v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je požadovaná Odborná spôsobilosť(§15-§16).

 

Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:

1. diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, uvedené v prílohe č. 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z.

2. osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, ktoré vydáva príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva po absolvovaní skúšky.

 

Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

  1. lekárska fakulta
  2. farmaceutická fakulta
  3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
  4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
  5. veterinárna fakulta
  6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
  8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
  9. stredná zdravotnícka škola

10. stredná hotelová škola

11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve

12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby

13. stredné odborné učilište vodohospodárske

14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo

15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

16. stredná veterinárna škola.

Kuchárky
Marek 8.11.2018
Chceli by sme sa informovať aký počet kuchárok pripadá na aký počet detí. Ďalej by sme chceli vedieť, čo sa dá považovať za zdravotnú a odbornú spôsobilosť kuchárky./ resp. osoby, ktorá sa o túto prácu uchádza/ Snažíme sa dopredu pripraviť na prípadné obedy zadarmo pre všetkých žiakov. Ďakujeme.
Odporúčaný počet zamestnancov ŠJ
Alena 8.11.2018
Chcela by som sa spýtať, ako mám rozumieť odporúčanému počtu zamestnancov jedálne vo vyhláške 330/2009. Ak je MŠ zriadená ako MŠ s celodennou prevádzkou (6:00 - 17:00 s vydávaním desiatej, obeda a olovrantu), potom podľa §140 ods. 6 školského zákona aj jedáleň pri nej zriadená je jedálňou s celodennou prevádzkou (aj keď sa v nej pracuje na 1 zmenu). Aký je teda podľa vyhlášky odporúčaný počet zamestnancov - pre jednozmennú alebo pre celodennú prevádzku? Zákon a vyhláška sú v tomto "nekompatibilné".
Re: Odporúčaný počet zamestnancov ŠJ
Jedálne.sk 23.1.2020

Podľa vyhlášky o materskej škole, sú materské školy zriadené podľa organizácie výchovy  a vzdelávania – tj. materská škola s poldennou výchovou, materská škola s celodennou výchovou, s týždennou výchovou a nepretržitou výchovou.

Podľa školského zákona Školská jedáleň s jednozmennou prevádzkou poskytuje stravovanie v škole s poldennou a celodennou výchovou – v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni  v jednej zmene – môže poskytovať  desiatu, obed, olovrant alebo len desiatu, len obed alebo ich kombináciu.

Školská jedáleň s celodennou prevádzkou, poskytuje stravovanie v škole s celodennou výchovou a ubytovaním v rozsahu piatich pracovných dní v týždni v dvoch zmenách – poskytuje raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, prípadne aj druhú večeru.

Školská jedáleň s nepretržitou prevádzkou, poskytuje stravovanie v škole s celodennou výchovou a ubytovaním v rozsahu siedmych pracovných dní v týždni v dvoch zmenách nepretržite – poskytuje raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, prípadne aj druhú večeru.

Pre účely stanovenia počtu zamestnancov v školskej jedálni pri materskej škole  sa použije odporúčaný počet v jednozmennej prevádzke.

 

Naši partneri