+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Re: Financne pasmo

Pri zabezpečovaní výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania  s  plnením odporúčaných výživových dávok je dôležité optimálne stanoviť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo -  t.j. finančné pásmo.

Stanovenie výšky finančného pásma  na nákup potravín podmieňujú ceny potravinových komodít v danom regióne a následne  jeho vyrovnané čerpanie na konci mesiaca ( plus, mínus 10% normovaných nákladov na deň).

 

Ak  je finančný limit na konci mesiaca v priebehu školského roka dlhodobo nepostačujúci (školská jedáleň je viac mesiacov v mínuse, resp. v pluse), je potrebné zmeniť výšku príspevku na nákup potravín - finančný limit.  

Výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni v súlade s  vydanými  finančnými pásmami, podľa §140 ods. 8 a ods.10 zákona č.245/2008 Z.z., určujú  riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy (okresný úrad) a zriaďovatelia (obec, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením.

Re: suchá strava v MŠ

Odpoveď Jedálne.sk

Predpokladáme, že ide o výnimočný prípad,  kedy sa suchá strava pre deti a žiakov podáva ako hlavné jedlo počas prechodného obdobia,  a to v čase havarijných situácií, prerušenia dodávky energií alebo výpadku zamestnancov. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať energetickým a biologickým hodnotám podľa § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
MSN
Vážená pani vedúca, po každom vzdelávaní si myslím, že už viac nevieme vysvetliť. Ale po Vašom stanovisku vidím, že ešte stále máme čo robiť. Rada Vám aj osobne pomôžem s aplikáciou MSN, len sa mi musíte prihlásiť. Zaškolenie Vám zdarma zabezpečíme. Prosím prihláste na seminári, ktorý organizujeme v súvislosti s obedmi zadarmo.
VZN - obedy zadarmo
Dobrý deň, chcela by som sa informovať : 1., či bude treba spraviť dodatok k VZN z dôvodu obedov zadarmo? 2. Štát nám bude poskytovať 1,20 € na stravníka, máme stravnú jednotku v 3. finančnom pásme, čo znamená finančné náklady na nákup potravín 1,19 € a 0,10 € máme schválené VZN na režijné náklady na výrobu a výdaj jedál. Ak nám ÚPSV a R poskytne 1,20 € z tejto sumy sa môžu uhradiť aj náklady na prevádzku ? V našom prípade 0,01 € za režijné náklady. Ak áno tak potom si 0,09/odobratá strava môžeme žiadať od rodičov, resp. ak nie tak 0,10 €/odobratá strava ? Ďakujem za radu
Pracovná sila
Váríme pre viac detí,žiadnu novú pracovnú silu sme nedostali,okrem toho nám dve pracovné sily omaródili.Nikto neriešil,že môže nastať aj takáto situácia,takže sa bez nároku na nejaký príplatok naháňame za tie dve prac.sily.Okrem toho varíme aj pre škôlku,ktorá nemá jedáleň.Pozdravujem toho múdreho,ktorý toto vymyslel,behať s tými ťažkými nádobami po triedach v škôlke,mal by si to prísť vyskúšať.
Re: Zakázané šírenie

Materiálno-spotrebné normy  a receptúry pre školské stravovanie sú voľne dostupné na stiahnutie na stránke ministertva školstva, tak ako uvádzate. 

Re: NEDOSTATOK KUCHÁROK

Áno, je problém zohnať vyučenú kuchárku. Pomocná kuchárka, ktorá má ukončené len základné vzdelanie (základnú školu), môže byť zaradená podľa katalógu len do 2 PT, kde sa vzdelanie nevyžaduje. Ak by ste ju chceli zaradiť do 3 PT - musí mať ukončené stredné vzdelanie, teda výučný list (nemusí byť v príslušnom odbore, ale potom musí mať aj odbornú spôsobilosť, ktorú si môže urobiť na príslušnom RÚVZ), resp. môže si doplniť vzdelanie na niektorej strednej škole (výučný list kuchár - v súčasnej dobe to je možné urobiť za 2 šk. roky). Ďalšia alternatíva je rekvalifikačný kurz,ktoré sa realizujú prostredníctvom Úradov práce, mali by byť akreditované.

V dotaze nie je jednoznačné uvedené či má alebo nemá vzdelanie, je uvedené len „ nemá dané vzdelanie“ . Aké nemá? Výučný list kuchár? Ak má ukončené stredné vzdelanie a prax v stravovacom zariadení, môže byť zaradená do 3 PT ako kuchárka, lebo podľa katalógu v 3PT sa vyžaduje kvalifikačné vzdelanie: stredné vzdelanie, nie je špecifikované aké.

  • Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti kuchárky školskej jedálne nie je právnym predpisom stanovený.
  • Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností (zamestnanci zariadení školského stravovania) je požadovaná Odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§15-§16).
  • Dosiahnutý stupeň vzdelania a vykonávaná činnosť majú vplyv na zaradenie do platovej triedy.

Zamestnanci školských jedální (hlavné kuchárky, kuchárky a pracovníčky v prevádzke) sa zaraďujú do 2. až 5. platovej triedy podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce, pracovné činnosti z okruhu stravovania, ustanoveným nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z.

 

Re: výška stravného pri diéte

Odpoveď Jedálne.sk

Ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume najmenej 55% ceny jedla (cena jedla - príspevok na nákup potravín a režijné náklady), najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. 

To znamená, že zamestnávateľ bude postupovať v prípade všetkých zamestnancov rovnako, a teda, uplatní ten istý základ pre výpočet príspevku (v našom prípade - cenu jedla v školskej jedálni).
 

Naši partneri