VÝKAZ O ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

classmates-working-together

VÝKAZ O ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

3392 10 jan 2024

Po náročnom ukončení kalendárneho roka, šťastnom prežití vianočných sviatkov a návrate do tvrdej reality pracovných dní, prichádzajúci nový rok so sebou prináša staro-nové povinnosti, ktoré začínajú spracovaním štatistického výkazu O ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA.

Kto je povinný vyplniť výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 17-01

Všetky zariadenia školského stravovania, ktoré a zabezpečujú stravovanie detí MŠ, žiakov ZŠ a SŠ, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných stravníkov. Školská jedáleň (ŠJ), výdajná školská jedáleň (VŠJ) zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR.

 

Kde nájdem výkaz

Vykazujúce jednotky - zariadenia školského stravovania - vyplnia údaje za sledovaný rok 2023 (od 1.1. do 31.12.) prostredníctvom WEB aplikácie: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr/skolmsvvs-sr-17-01.html?page_id=10004

Údaje sa vykazujú za tú časť roka, počas ktorej bolo zariadenie v prevádzke. V prípade, že došlo od 1.9. 2023 k zmene v sieti škôl, napr. zlúčeniu ZŠ s MŠ, spracovateľ vyplní údaje za ŠJ pri MŠ do 31.8.2023 a od 1.9.2023 za ŠJ pri ZŠ s MŠ.

 

POZOR!

Otvorenie výkazu je podmienené zadaním mena a hesla, ktoré boli zaslané mailovou poštou zriaďovateľom školských zariadení.

V prípade, že spracovateľ výkazu nemá meno a heslo k otvoreniu výkazu, vyžiada si ich od príslušného regionálneho úradu školskej správy.

 

Ako vyplniť výkaz za zariadenie školského stravovania

Vypĺňanie identifikačnej časti je popísané vo Všeobecných pokynoch, vrátane číselníkov - pre územie, druh a prevádzkara zariadenia. Po výbere svojho zariadenia sa identifikačné údaje dotiahnu automaticky z registra škôl a školských zariadení.

 

  • Typ zariadenia školského stravovania

0 Výdajná školská jedáleň (bez kuchyne)

1 Školská jedáleň ( s kuchyňou)

  • Ekonomický prenájom

A = áno, ak je zariadenie prenajaté a stravovacie služby poskytuje nájomca.

N = nie, ak stravovacie služby poskytuje vlastný zriaďovateľ zariadenia.

 

Stanovené finančné pásmo – vyplní sa číselný kód od 1 do 5. Číselné kódy 1 až 5 určujú finančné pásma v súlade s § 140 ods. 13 a § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo pri spojenej škole môže byť určené finančné pásmo pre deti materskej školy o jeden stupeň vyššie ako pre žiakov základnej školy. Spracovateľ uvedie číslo finančného pásma s vyšším počtom stravníkov.

 

  • Oddiel I. Počet stravníkov

Priemerný počet stravníkov, ktorí sa skutočne stravovali v ZŠS v roku 2023.

stĺpec 2 priemerný počet stravníkov spolu

stĺpec 3 z toho v špeciálnych školách resp. v špeciálnych triedach pri bežných školách.

Výpočet : súčet stravníkov za jednotlivé mesiace, vydeliť počtom mesiacov.

Príklad: január 50 detí, február 45 detí, marec 55 detí

50 + 45 + 55 = 150

150 : 3 mesiace = 50 to je priemerný počet detí v riadku 0103 stĺpec 2

riadok 0101 - počet dospelých osôb spolu, vrátane vysokoškolákov

riadok 0112 - počet dospelých osôb - iných stravníkov - sú to stravníci, ktorí nie sú zamestnancami v školstve.

 

  • Oddiel II. Výkony a kapacita

riadok 0201 - plánovaná kapacita ŠJ s kuchyňou, vychádza z projektovaného denného počtu výroby obedov (resp. počtu schválenému regionálnym hygienikom); výdajná ŠJ bez kuchyne a jedlo sa dováža - riadok 0201 = 0.

riadok 0202 - celkový počet miest pri stoloch.

Údaj nevypĺňajú ŠJ pri MŠ (pre deti predškolského veku), ak nemajú stravníkov zo ZŠ alebo SŠ.

riadok 0203 - celkový počet vydaných obedov za rok v kusoch vrátane „suchých balených obedov“ a diétneho stravovania.

riadok 0204 - počet vydaných suchých obedov (suché obedy balené), ktoré boli podávané vo výnimočných prípadoch v čase havarijných situácií, počas školských výletov, súťaží a pod.

riadok 0205 - počet vydaných obedov v diétnom stravovaní za rok v kusoch SPOLU vrátane donesej diétnej stravy do ZŠS. Je to strava poskytovaná deťom na základe odporúčania odborného lekára zo zdravotných dôvodov.

riadok 0206, riadok 0211, riadok 0212 – počet jedál podľa diéty - bezlepková, šetriaca, diabetická

riadok 0213 – počet individuálne donesených diétnych jedál do ZŠS, ktoré vo svojich priestoroch iba vydá.

riadok 0207 – súčet vydaných doplnkových jedál (desiaty, olovranty, druhá večera a pod.) v kusoch.

Riadok musí byť vyplnený vždy v jedálňach, ktoré stravujú deti materských škôl.

POZOR - v tomto riadku sa neuvádzajú podané porcie v rámci celospoločenského programu podpory zdravia - „Školský mliečny program“ a „Ovocie a zelenina do škôl“, ale len klasické desiaty, olovranty a pod.

riadok 0208 a 0209 - „Áno/Nie“ ak ZŠS poskytuje/ neposkytuje celospoločenské programy podpory zdravia - „Školský mliečny program“ a „Ovocie a zelenina do škôl“. Súčasťou programu je aj mliečna desiata pozostávajúca len z mliečneho nápoja (napr. 2 dcl mlieka). Rovnako sa uvádza aj poskytovanie mlieka resp. ovocia a zeleniny z automatu.

riadok 0210 - počet vydaných večerí za rok v kusoch.

 

  • Oddiel III. Dopĺňajúce ukazovatele

riadok 0301 - počet bufetov v škole a školskom zariadení bez ohľadu na prevádzkovateľa bufetu

riadok 0302 - celkové príjmy v eurách (na 2 desatinné miesta - centy) za stravné detí a žiakov

riadok 0303 - príjmy v eurách (na 2 desatinné miesta - centy) za stravné detí a žiakov, ktoré zaplatí zákonný zástupca dieťaťa, žiaka vrátane režijných nákladov, ak tak určil zriaďovateľ alebo riaditeľ školy

riadok 0304 - čerpanie dotácie zo ŠR v eurách (na 2 desatinné miesta – centy) za deti materskej školy podľa osobitného predpisu (zákona č. 544/2010 Z. z.) – deti v poslednom ročníku MŠ alebo deti žijúce v domácnostiach, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

riadok 0305 - čerpanie dotácie zo ŠR v eurách (na 2 desatinné miesta – centy) za žiakov základnej školy podľa osobitného predpisu (zákona č. 544/2010 Z. z.)

riadok 0306 - iné príjmy za stravné (napr. od obce, VÚC, občianskeho združenia, športového klubu a pod.), ktoré platia stravné za deti a žiakov, napr. v rámci tzv. sociálnej výpomoci nad rámec osobitného predpisu alebo v rámci sponzorských darov

riadok 0307 - príjmy v eurách (na 2 desatinné miesta - centy) od dospelých stravníkov (zamestnanci, dôchodcovia, iní stravníci a pod.)- úhrada za potraviny a režijné náklady t.j. celkové náklady na jedno jedlo

riadok 0308 - príjmy v eurách (na 2 desatinné miesta - centy) za stravné cudzích stravníkov

riadok 0309 – priemerný počet stravníkov za rok, ktorí sú evidovaní ako deti/žiaci v hmotnej núdzi.

Neuvádzajte všetkých stravníkov, ktorí čerpajú dotáciu zo ŠR.

 

  • Oddiel IV. Evidenčný počet zamestnancov

stĺpec 2 - počet fyzických osôb

stĺpec 3 - prepočítaný počet úväzkov

Príklad:

Vedúci ŠJ pracuje na polovičný úväzok

- počet vedúcich vo fyzických osobách = 1

- prepočítaný počet = 0.5

Prvý kuchár pracuje na celý úväzok, druhý kuchár pracuje na polovičný úväzok, tretí kuchár pracuje na trojštvrtinový úväzok

- počet kuchárov vo fyzických osobách = 3

- prepočítaný počet = 1 + 0.5 + 0.75 = 2.25.

 

Po vyplnení výkazu, spracovateľ v aplikácii potvrdí uloženie a odoslanie výkazu. Po schválení výkazu, je potrebné vytlačený protokol doručiť 1-x príslušnému RÚŠS v termíne do 20.01.2024.

Vzor výkazu TU.

 

Zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photo/classmates-working-together_863223.htm#from_view=detail_author">Image by pressfoto</a> on Freepik

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok