Sú školské jedálne v ohrození?

hands-holding-exclamation-point-symbol

Sú školské jedálne v ohrození?

7859
05 feb 2021

Dnes vám prinášame článok, ktorý je plný otázok o tom, kam smeruje školské stravovanie.

Otázky, na ktoré vám nevieme dať odpoveď.

V tejto mimoriadnej a neprehľadnej situácii plnej rozporuplných rozhodnutí a chaosu z dôvodu ochorenia COVID19 predložila vláda SR na medzirezortné pripomienkovanie zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Jedným z „niektorých zákonov“ je aj zákon č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sa doplnila nová kompetencia riaditeľa školy v§5 ods.17 v nasledovnom znení:

(17) Riaditeľ môže zabezpečiť stravovanie detí a žiakov so súhlasom zriaďovateľa prostredníctvom zmluvy, podľa ktorej je protiplnením za poskytované služby právo poskytovateľa služieb na využívanie poskytovaných služieb na dohodnutý čas alebo peňažné plnenie.
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-562

Keďže tento bod je celkom nenápadný a nie celkom jasný, pátrali sme. V dôvodovej správe k navrhovanej zmene je uvedený dôvod, ktorý je jasný všetkým, ktorí majú so školským stravovaním čo robiť.

„Navrhovaná úprava rozširuje právomoc riaditeľa školy v oblasti zabezpečovania stravovania žiakov s cieľom umožniť na základe zmluvného vzťahu aj novým subjektom zabezpečovať kvalitné školské stravovanie s ponechaním možnosti pre školu zasahovať do hodnotenia kvality poskytovaných služieb“.
 

A tu sú otázky, na ktoré si dnes musíte odpovedať sami

O ktoré nové subjekty sa jedná?

Tieto nové subjekty nemusia byť akreditované ministerstvom školstva – zaradené v sieti škôl a školských zaradení?

Kto bude kontrolovať kvalitu poskytovanej stravy? Riaditeľ školy, ktorý školské stravovanie vo svojej škole s novým subjektom zazmluvnil?

Budú tieto nové subjekty zabezpečovať stravovanie žiakov bez vidiny zisku?

Aká bude cena obedov?

Aký dosah bude mať ministerstvo školstva a úrad verejného zdravotníctva na dodržiavanie legislatívnych predpisov pri poskytovaní stravovania ako služby od nových subjektov nezaradených v sieti škôl?

Ako sa zachovajú hlavné princípy zdravej výživy pre deti a žiakov, ako čerstvosť, najvyššia kvalita, vysledovateľnosť pôvodu potravín tam, kde pri ich nákupe bude rozhodovať najnižšia cena?

Budú pri poskytovaní tejto služby dodržané odporúčané výživové dávky pre deti a žiakov, zásady jedálnych lístkov či veľkosť porcií?

Nie je potrebné pri obstarávaní stravovacej služby postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní?

Roky počúvame, že školská jedáleň je pre školu finančnou záťažou.

JA, ako riaditeľ školy si splním svoju povinnosť a zabezpečím stravovanie žiakov.

V zmysle navrhovanej zmeny zákona ho zabezpečím prostredníctvom nového subjektu, ja rozhodnem, ktorý subjekt si vyberiem a zároveň sa zbavím bremena v podobe školskej jedálne. Našli ste v tom nejakú nevýhodu? Snáď len, že ľudia, ktorí pracujú v školskom stravovaní roky prídu o svoju prácu? Dôsledok? Každá "inovácia" prináša obete.

Zhrnutie:

Najprv zrušíme v školských jedálňach dotácie na „obedy zadarmo“, potom im ponúkneme dotácie na zlepšenie vybavenia školských jedální a potom umožníme vstup do školského stravovania novým subjektom. Pekne vymyslené. Čo za tým bude sa dozvieme v ďalšej časti?

A rodičia? Nech sa páči, môžu začať pripomienkovať jedálne lístky. „Prečo je podaná na desiatu k nátierke paradajka, keď je na obed paradajková polievka?“ Alebo?... Za cenu obeda (mimochodom cenu dohodnutú v zmluve), ktorú si zaplatia, budú konečne spokojní. A aby sme NEZABUDLI, čo s deťmi, ktoré na to nebudú mať?


Tak ako ? Poznáte už odpovede?

Keďže práve prebieha pripominkovanie k pripravovaným zmenám návrhu zákona do 8.2.2021, je len na vás zamestnancoch školských jedální aby ste sa ako verejnosť zapojili a zaslali pripomienku. „Navrhujeme bod 17 odstrániť, pre zachovanie školského stravovania v zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR“.

Nečakajte na lavínu, ktorá sa spustí po prijatí zákona. Nezabúdajte, že za každou školskou jedálňou už čaká nový subjekt.

https://www.slov-lex.sk/pripomienkovanie-verejnostou

Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov verejnosťou

Táto služba poskytuje používateľom (verejnosti) prístup k pripravovaným legislatívnym zmenám navrhovaným legislatívcom.

Používateľ z radov verejnosti majú k dispozícii funkcie na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a vyjadrenie svojho pohľadu na opodstatnenosť zavedenia novej legislatívnej zmeny.

Systém zároveň prostredníctvom prezentačného rozhrania umožňuje predkladateľovi návrhov právnych predpisov prezerať zadané pripomienky, vyhodnocovať a vyjadrovať sa k nim, pričom sú používateľom po vyhodnotení pripomienkového konania k dispozícii tlačové zostavy s informáciami o priebehu pripomienkového konania.

Služba vytvára priestor na posilnenie inštitútu priamej demokracie v Slovenskej republike.

Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov verejnosťou zabezpečuje používateľom možnosť pripomienkovať pripravovaný predbežný návrh právneho predpisu v štádiu medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Služba pripomienkovania je prístupná pre pri hláseného používateľa po predchádzajúcej registrácii vyplnením registračného formulára alebo použitím občianskeho preukazu s čipom (eID).

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/background'>Background photo created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>

Diskusia (0x)

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok