Sú školské jedálne v ohrození?

hands-holding-exclamation-point-symbol

Sú školské jedálne v ohrození?

7722
05 feb 2021

Dnes vám prinášame článok, ktorý je plný otázok o tom, kam smeruje školské stravovanie.

Otázky, na ktoré vám nevieme dať odpoveď.

V tejto mimoriadnej a neprehľadnej situácii plnej rozporuplných rozhodnutí a chaosu z dôvodu ochorenia COVID19 predložila vláda SR na medzirezortné pripomienkovanie zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Jedným z „niektorých zákonov“ je aj zákon č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sa doplnila nová kompetencia riaditeľa školy v§5 ods.17 v nasledovnom znení:

(17) Riaditeľ môže zabezpečiť stravovanie detí a žiakov so súhlasom zriaďovateľa prostredníctvom zmluvy, podľa ktorej je protiplnením za poskytované služby právo poskytovateľa služieb na využívanie poskytovaných služieb na dohodnutý čas alebo peňažné plnenie.
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-562

Keďže tento bod je celkom nenápadný a nie celkom jasný, pátrali sme. V dôvodovej správe k navrhovanej zmene je uvedený dôvod, ktorý je jasný všetkým, ktorí majú so školským stravovaním čo robiť.

„Navrhovaná úprava rozširuje právomoc riaditeľa školy v oblasti zabezpečovania stravovania žiakov s cieľom umožniť na základe zmluvného vzťahu aj novým subjektom zabezpečovať kvalitné školské stravovanie s ponechaním možnosti pre školu zasahovať do hodnotenia kvality poskytovaných služieb“.
 

A tu sú otázky, na ktoré si dnes musíte odpovedať sami

O ktoré nové subjekty sa jedná?

Tieto nové subjekty nemusia byť akreditované ministerstvom školstva – zaradené v sieti škôl a školských zaradení?

Kto bude kontrolovať kvalitu poskytovanej stravy? Riaditeľ školy, ktorý školské stravovanie vo svojej škole s novým subjektom zazmluvnil?

Budú tieto nové subjekty zabezpečovať stravovanie žiakov bez vidiny zisku?

Aká bude cena obedov?

Aký dosah bude mať ministerstvo školstva a úrad verejného zdravotníctva na dodržiavanie legislatívnych predpisov pri poskytovaní stravovania ako služby od nových subjektov nezaradených v sieti škôl?

Ako sa zachovajú hlavné princípy zdravej výživy pre deti a žiakov, ako čerstvosť, najvyššia kvalita, vysledovateľnosť pôvodu potravín tam, kde pri ich nákupe bude rozhodovať najnižšia cena?

Budú pri poskytovaní tejto služby dodržané odporúčané výživové dávky pre deti a žiakov, zásady jedálnych lístkov či veľkosť porcií?

Nie je potrebné pri obstarávaní stravovacej služby postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní?

Roky počúvame, že školská jedáleň je pre školu finančnou záťažou.

JA, ako riaditeľ školy si splním svoju povinnosť a zabezpečím stravovanie žiakov.

V zmysle navrhovanej zmeny zákona ho zabezpečím prostredníctvom nového subjektu, ja rozhodnem, ktorý subjekt si vyberiem a zároveň sa zbavím bremena v podobe školskej jedálne. Našli ste v tom nejakú nevýhodu? Snáď len, že ľudia, ktorí pracujú v školskom stravovaní roky prídu o svoju prácu? Dôsledok? Každá "inovácia" prináša obete.

Zhrnutie:

Najprv zrušíme v školských jedálňach dotácie na „obedy zadarmo“, potom im ponúkneme dotácie na zlepšenie vybavenia školských jedální a potom umožníme vstup do školského stravovania novým subjektom. Pekne vymyslené. Čo za tým bude sa dozvieme v ďalšej časti?

A rodičia? Nech sa páči, môžu začať pripomienkovať jedálne lístky. „Prečo je podaná na desiatu k nátierke paradajka, keď je na obed paradajková polievka?“ Alebo?... Za cenu obeda (mimochodom cenu dohodnutú v zmluve), ktorú si zaplatia, budú konečne spokojní. A aby sme NEZABUDLI, čo s deťmi, ktoré na to nebudú mať?


Tak ako ? Poznáte už odpovede?

Keďže práve prebieha pripominkovanie k pripravovaným zmenám návrhu zákona do 8.2.2021, je len na vás zamestnancoch školských jedální aby ste sa ako verejnosť zapojili a zaslali pripomienku. „Navrhujeme bod 17 odstrániť, pre zachovanie školského stravovania v zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR“.

Nečakajte na lavínu, ktorá sa spustí po prijatí zákona. Nezabúdajte, že za každou školskou jedálňou už čaká nový subjekt.

https://www.slov-lex.sk/pripomienkovanie-verejnostou

Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov verejnosťou

Táto služba poskytuje používateľom (verejnosti) prístup k pripravovaným legislatívnym zmenám navrhovaným legislatívcom.

Používateľ z radov verejnosti majú k dispozícii funkcie na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a vyjadrenie svojho pohľadu na opodstatnenosť zavedenia novej legislatívnej zmeny.

Systém zároveň prostredníctvom prezentačného rozhrania umožňuje predkladateľovi návrhov právnych predpisov prezerať zadané pripomienky, vyhodnocovať a vyjadrovať sa k nim, pričom sú používateľom po vyhodnotení pripomienkového konania k dispozícii tlačové zostavy s informáciami o priebehu pripomienkového konania.

Služba vytvára priestor na posilnenie inštitútu priamej demokracie v Slovenskej republike.

Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov verejnosťou zabezpečuje používateľom možnosť pripomienkovať pripravovaný predbežný návrh právneho predpisu v štádiu medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Služba pripomienkovania je prístupná pre pri hláseného používateľa po predchádzajúcej registrácii vyplnením registračného formulára alebo použitím občianskeho preukazu s čipom (eID).

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/background'>Background photo created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>

Diskusia (0x)

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok