Stravovanie iných fyzických osôb v školskej jedálni

DSC_0137

Stravovanie iných fyzických osôb v školskej jedálni

1828 27 nov 2020

Hygienické požiadavky.
Cena stravného lístka pre iné fyzické osoby.
Je stravovanie cudzích stravníkov podnikateľská činnosť?

Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby – výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov - pre deti žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby ( ďalej len „cudzí stravníci“).

Stravovaniu cudzích stravníkov v školskej jedálni musí predchádzať súhlas jej zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Za súhlasné stanovisko sa považuje vypracovaný a predložený prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania s uvedením stravovanej kategórie stravníkov:

  • Iné fyzické osoby (cudzí stravníci, dôchodcovia a pod.)

Legislatíva na úseku verejného zdravotníctva ani školstva nedefinuje pojem „iné fyzické osoby“ alebo „cudzí stravník“. Za iné fyzické osoby možno považovať – bývalých zamestnancov školy -dôchodcov, seniorov a zamestnancov iných organizácií (nie zamestnancov školy).

Prevádzkový poriadok upravuje organizáciu činnosti v školskej jedálni, ktorého súčasťou je aj spôsob a harmonogram výdaja jedál a nápojov pre cudzích stravníkov.

Poskytovanie stravovacích služieb verejnosti v školskej jedálni musí byť časovo alebo priestorovo oddelené od stravovania žiakov a detí. Rozsah poskytovaných služieb musí byť v súlade s priestorovou kapacitou a vybavením jedálne, nesmie ohrozovať zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a dodržiavanie zásad prevádzkovej a osobnej hygieny. Stravovanie cudzích stravníkov sa nevzťahuje na zariadenie školského stravovania v materskej škole, ak je možnosť zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.

Podmienky stravovania cudzích stravníkov

V bežnej situácii:

  • ak to priestorová kapacita školskej jedálne umožňuje, môže školská jedáleň vyhradiť oddelený priestor a určiť časový harmonogram výdaja a konzumácie jedál a nápojov priamo v školskej jedálni; alebo
  • zriadi výdajné okienko - vyhradený priestor (vchod do školskej jedálne) a určí časové rozpätie pre výdaj jedál a nápojov do prepravných nádob (obedárov), pri uvedenom spôsobe výdaja je potrebné vyhradiť pracovný stôl na príjem, výdaj a naberanie pokrmov do prepravných nádob, zamestnanci pri výdaji používajú vyhradený pracovný odev a jednorazové rukavice, vypracovaný systém výdaja pokrmov do prepravných nádob tvorí prílohu prevádzkového poriadku - VZOR TU

V mimoriadnej situácii:

  • zriadi výdajné okienko - vyhradený priestor (vchod do školskej jedálne) a určí časové rozpätie pre výdaj jedál a nápojov do prepravných jednorazových nádob, zamestnanci pri výdaji používajú vyhradený pracovný odev, ochranné rúško a jednorazové rukavice, systém výdaja pokrmov do prepravných nádob je vypracovaný v Dodatku k prevádzkovému poriadku po dobu trvania pandémie COVID-19 - VZOR TU
  • rozvoz do miesta bydliska - hotové pokrmy pre cudzích stravníkov - seniorov sú porciované a balené do prenosných jednorazových nádob (plastových obalov), pre zabezpečenie teplotného reťazca je potrebné na prevoz balených pokrmov použiť termo-izolačné obaly, prepravné vozidlo musí spĺňať hygienické požiadavky na prevoz pokrmov.

Cena stravného lístka

Cenu stravného lístka pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v školskej jedálni tvorí:

  • príspevok na úhradu potravín určený všeobecne záväzným nariadením obce v súlade s finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva pre stravníkov vo vekovej kategórii 15/1819 rokov;
  • príspevok na režijné náklady podľa skutočných ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných na prípravu jedného jedla. Režijné náklady na prípravu jedného jedla sa v školskej jedálni prepočítavajú každoročne po skončení účtovného roka na základe skutočných nákladov (mzdové náklady, náklady na energie a bežné výdavky) použitých pri výrobe jedál a nápojov (okrem nákladov na nákup potravín).

Cudzí stravníci hradia plnú výšku stravného lístka, ktorá bola dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom v zmluve o poskytovaní stravovania alebo na zápisnom lístku stravníka. Všetky ďalšie podmienky poskytovania stravovania sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach predmetnej zmluvy.

Podnikateľská činnosť v školských zariadeniach

Stravovanie iných fyzických osôb v zariadeniach školského stravovania nemožno považovať za podnikateľskú činnosť, keďže pri tvorbe ceny stravného lístka sa prihliada na finančný príspevok na nákup potravín, ktorý je účelovo určený na nákup potravín s vyčerpaným nulovým zostatkom na konci kalendárneho roka a na skutočné režijné náklady na prípravu jedla, t.j. nie je stanovený zámer dosiahnutia zisku.

Ak pri poskytovaní stravovacích služieb iným fyzickým osobám dochádza k rozdielnej cenotvorbe s komerčným zámerom a s preukázateľným ziskom, ide jednoznačne o podnikateľskú činnosť, na ktorú sa vyžaduje príslušné živnostenské oprávnenie.

Stravovanie týchto stravníkov v zariadeniach školského stravovania môže byť zabezpečované formou podnikateľskej činnosti, ak tak určí zriaďovateľ. Podnikateľskú činnosť môžu vykonávať školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v súlade s §28 ods.1 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní. Pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Metodický pokyn č.12/2009-R, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-122009-r-z-27-augusta-2009-ktorym-sa-urcuje-postup-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-vykonavani-podnikatelskej-cinnosti/

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok