Stravovanie iných fyzických osôb v školskej jedálni

DSC_0137

Stravovanie iných fyzických osôb v školskej jedálni

1424 27 nov 2020

Hygienické požiadavky.
Cena stravného lístka pre iné fyzické osoby.
Je stravovanie cudzích stravníkov podnikateľská činnosť?

Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby – výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov - pre deti žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby ( ďalej len „cudzí stravníci“).

Stravovaniu cudzích stravníkov v školskej jedálni musí predchádzať súhlas jej zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Za súhlasné stanovisko sa považuje vypracovaný a predložený prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania s uvedením stravovanej kategórie stravníkov:

  • Iné fyzické osoby (cudzí stravníci, dôchodcovia a pod.)

Legislatíva na úseku verejného zdravotníctva ani školstva nedefinuje pojem „iné fyzické osoby“ alebo „cudzí stravník“. Za iné fyzické osoby možno považovať – bývalých zamestnancov školy -dôchodcov, seniorov a zamestnancov iných organizácií (nie zamestnancov školy).

Prevádzkový poriadok upravuje organizáciu činnosti v školskej jedálni, ktorého súčasťou je aj spôsob a harmonogram výdaja jedál a nápojov pre cudzích stravníkov.

Poskytovanie stravovacích služieb verejnosti v školskej jedálni musí byť časovo alebo priestorovo oddelené od stravovania žiakov a detí. Rozsah poskytovaných služieb musí byť v súlade s priestorovou kapacitou a vybavením jedálne, nesmie ohrozovať zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a dodržiavanie zásad prevádzkovej a osobnej hygieny. Stravovanie cudzích stravníkov sa nevzťahuje na zariadenie školského stravovania v materskej škole, ak je možnosť zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.

Podmienky stravovania cudzích stravníkov

V bežnej situácii:

  • ak to priestorová kapacita školskej jedálne umožňuje, môže školská jedáleň vyhradiť oddelený priestor a určiť časový harmonogram výdaja a konzumácie jedál a nápojov priamo v školskej jedálni; alebo
  • zriadi výdajné okienko - vyhradený priestor (vchod do školskej jedálne) a určí časové rozpätie pre výdaj jedál a nápojov do prepravných nádob (obedárov), pri uvedenom spôsobe výdaja je potrebné vyhradiť pracovný stôl na príjem, výdaj a naberanie pokrmov do prepravných nádob, zamestnanci pri výdaji používajú vyhradený pracovný odev a jednorazové rukavice, vypracovaný systém výdaja pokrmov do prepravných nádob tvorí prílohu prevádzkového poriadku - VZOR TU

V mimoriadnej situácii:

  • zriadi výdajné okienko - vyhradený priestor (vchod do školskej jedálne) a určí časové rozpätie pre výdaj jedál a nápojov do prepravných jednorazových nádob, zamestnanci pri výdaji používajú vyhradený pracovný odev, ochranné rúško a jednorazové rukavice, systém výdaja pokrmov do prepravných nádob je vypracovaný v Dodatku k prevádzkovému poriadku po dobu trvania pandémie COVID-19 - VZOR TU
  • rozvoz do miesta bydliska - hotové pokrmy pre cudzích stravníkov - seniorov sú porciované a balené do prenosných jednorazových nádob (plastových obalov), pre zabezpečenie teplotného reťazca je potrebné na prevoz balených pokrmov použiť termo-izolačné obaly, prepravné vozidlo musí spĺňať hygienické požiadavky na prevoz pokrmov.

Cena stravného lístka

Cenu stravného lístka pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v školskej jedálni tvorí:

  • príspevok na úhradu potravín určený všeobecne záväzným nariadením obce v súlade s finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva pre stravníkov vo vekovej kategórii 15/1819 rokov;
  • príspevok na režijné náklady podľa skutočných ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných na prípravu jedného jedla. Režijné náklady na prípravu jedného jedla sa v školskej jedálni prepočítavajú každoročne po skončení účtovného roka na základe skutočných nákladov (mzdové náklady, náklady na energie a bežné výdavky) použitých pri výrobe jedál a nápojov (okrem nákladov na nákup potravín).

Cudzí stravníci hradia plnú výšku stravného lístka, ktorá bola dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom v zmluve o poskytovaní stravovania alebo na zápisnom lístku stravníka. Všetky ďalšie podmienky poskytovania stravovania sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach predmetnej zmluvy.

Podnikateľská činnosť v školských zariadeniach

Stravovanie iných fyzických osôb v zariadeniach školského stravovania nemožno považovať za podnikateľskú činnosť, keďže pri tvorbe ceny stravného lístka sa prihliada na finančný príspevok na nákup potravín, ktorý je účelovo určený na nákup potravín s vyčerpaným nulovým zostatkom na konci kalendárneho roka a na skutočné režijné náklady na prípravu jedla, t.j. nie je stanovený zámer dosiahnutia zisku.

Ak pri poskytovaní stravovacích služieb iným fyzickým osobám dochádza k rozdielnej cenotvorbe s komerčným zámerom a s preukázateľným ziskom, ide jednoznačne o podnikateľskú činnosť, na ktorú sa vyžaduje príslušné živnostenské oprávnenie.

Stravovanie týchto stravníkov v zariadeniach školského stravovania môže byť zabezpečované formou podnikateľskej činnosti, ak tak určí zriaďovateľ. Podnikateľskú činnosť môžu vykonávať školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v súlade s §28 ods.1 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní. Pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Metodický pokyn č.12/2009-R, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-122009-r-z-27-augusta-2009-ktorym-sa-urcuje-postup-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-vykonavani-podnikatelskej-cinnosti/

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok