Príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

balená strava

Príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

3143 24 apr 2020

Ako vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku pri poskytovaní stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti v zariadeniach školského stravovania?

Čo je potrebné uvádzať v Krízovom pláne zariadenia školského stravovania?

Potrebujem vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku, keď už mám schválené v prevádzkovom poriadku stravovanie dôchodcov?

Vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ) pri ohrození verejného zdravia zo dňa 3. apríla 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19:

 • zakazuje prevádzku zariadení pre deti a mládež, vrátane zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku;
 • povoľuje prevádzku zariadení školského stravovania na prípravu a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti, ak tak rozhodne zriaďovateľ zariadenia.

Potreba vyňať zariadenia školského stravovania zo zákazu prevádzky vybraných zariadení vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek vedenia samospráv v Slovenskej republike o umožnenie poskytovania stravovania seniorom a sociálne znevýhodneným deťom jednotlivých obcí v tejto zložitej epidemiologickej situácii.

V súvislosti so zabezpečovaním stravy pre vybrané skupiny obyvateľov (seniori a sociálne znevýhodnené deti) možno toto opatrenie ÚVZ vnímať pozitívne. Problematické je však zacielenie opatrenia iba na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a nejednoznačný postup akým spôsobom sa má dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia identifikovať a preukazovať.

O ktoré deti sa jedná?

Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje žiak, ktorý má vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo dieťa a žiak ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi školy.

Ak sa samospráva obce rozhodne poskytovať stravovanie seniorom a sociálne znevýhodneným deťom prostredníctvom školského stravovacieho zariadenia, je potrebné túto skutočnosť vopred konzultovať s príslušným RÚVZ.

Zariadenia školského stravovania môžu pripravovať a vydávať stravu pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti za dodržania nasledovných podmienok:

I. Pre seniorov:

Hotové pokrmy možno poskytovať len za podmienky, že budú porciované a balené do prenosných jednorazových nádob (plastových obalov) so zabezpečením rozvozu do miesta bydliska. Na rozvoz balených pokrmov je potrebné použiť termo izolačné nádoby pre zabezpečenie teplotného reťazca.

S ohľadom na epidemiologickú situáciu nie je možné hotové pokrmy vydávať do vlastných prepravných nádob. Pre zabezpečenie obmedzenia pohybu osôb nie je prípustné vydávať stravu v zariadení resp. v priestore pred zariadením školského stravovania.

Prevádzkovateľ (zriaďovateľ) zariadenia školského stravovania

 • oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ), že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov;
 • určí spôsob prepravy stravy, zabezpečí dopravný prostriedok vyhradený len na prepravu stravy, jednorazový hygienicky bezpečný obalový materiál a termoporty;
 • zabezpečí ochranné hygienické prostriedky pre zamestnancov zariadenia školského stravovania - ochranné rúška, jednorazové rukavice, prostriedky na dezinfekciu rúk a dezinfekčné prostriedky;
 • pred zahájením tejto činnosti predloží príslušnému RÚVZ dodatok Prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19; súčasťou dodatku bude aj vypracovaný Krízový plán zariadenia školského stravovania.

Dodatok k prevádzkovému poriadku je potrebné vypracovať aj v prípade, ak už pôvodne schválený prevádzkový poriadok upravuje stravovanie dôchodcov.

Vedúca /riaditeľka zariadenia školského stravovania vypracuje dodatok k Prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania s nasledovnými kritériami:

1. Preventívne opatrenia pre zamestnancov:

Kontrola aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov: (opísať spôsob)

 • meranie teploty pri príchode na pracovisko bezkontaktným teplomerom alebo si zamestnanec zmeria teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nenastúpi do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára;
 • v prípade zdravotných ťažkostí kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha- zamestnanec nenastúpi do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára;
 • z prípravy stravy budú vylúčení zamestnanci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo boli s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi.

Preškolenie zamestnancov:
Zamestnanci boli preškolení so zameraním na zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov:

 • vyhýbať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi a akútnym respiračným ochorením;
 • skrátiť pobyt v priestoroch, s veľkým množstvom ľudí;
 • nosiť v priestoroch ochranné rúško;
 • často si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, používať dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;
 • povinné umývanie rúk zamestnancov pred odchodom z domu, po pri príchode do práce, po každom použití toalety, po prestávke a denných pracovných činnostiach, pred prípravou jedla a nápojov, pri prechode z nečistej prípravy pokrmov na čistú prípravu, pred a po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov;
 • nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby;
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;
 • pravidelne vetrať uzatvorené priestory.

Vedenie dokumentácie zo školenia zamestnancov o všetkých preventívnych opatreniach - evidencia HACCP F 15 (predložiť).

 

2. Preventívne opatrenia pre prípravu a výdaj stravy:

Úhrada za stravné lístky:

bezhotovostne na účet školskej jedálne, prípadne úhrada v hotovosti v papierovej obálke; úhrada v pokladni obecného úradu a pod..

Spôsob objednávania stravy:

cez internet, telefonicky na tel. číslo školskej jedálne.......................


Podmienky dodávania, príjmu a preberania tovaru:
Za preberanie tovaru zodpovedá vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania, v prípade neprítomnosti ho zastupuje.... - určiť osobu zodpovednú za preberanie tovaru;

Prijaté opatrenia pre zamedzenie prenosu ochorenia prostredníctvom kontaktu s obalom potravín:

 • obaly z potravín, ktoré je možné vybaliť, ihneď likvidovať do odpadu (krabice, fólie z veľkoobchodných balení);
 • chladený a mrazený tovar uskladniť do vyhradených chladiacich zariadení;
 • nenakupovať nebalené pečivo;
 • ovocie a zeleninu dôkladne umývať;
 • príjem potravín zaznamenať v evidencii HACCP F1

Zoznam dohodnutých dodávateľov, ktorí budú zabezpečovať dodávku potravín evidencia HACCP F17 (predložiť).


Príprava pokrmov:

 • prísne dodržiavanie zásad systému HACCP - dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, zabezpečený systém kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;
 • pri vstupe do priestoru na prípravu pokrmov (do kuchyne) je vytvorená pracovná plocha na vybaľovanie potravín vydaných zo skladu pre zabránenie krížovej kontaminácie pracovných plôch v prevádzke;
 • vedenie dokumentácie HACCP.


Výdaj stravy a povinnosti zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy:

 • spôsob balenia stravy pre rozvoz do jednorazových nevratných obalov a termopotrov;
 • spôsob prepravy stravy prepravným vozidlom určeným výhradne na prevoz stravy – (uviesť, kto prevádzkuje vozidlo- škola, zariadenie alebo obec);
 • kto zabezpečuje vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla;
 • vedenie evidencie HACCP F1B;

 

3. Preventívne hygienické opatrenia:

Sanitácia a dezinfekcia prevádzkových priestorov

 • denné vykonávanie sanitácie prevádzky podľa sanitačného programu systému HACCP;
 • zabezpečovanie dezinfekcie povrchov a pracovného náradia po každej vykonávanej činnosti;
 • druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, evidencia HACCP F11 (predložiť);
 • vedenie dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke.

Dodatok k prevádzkovému poriadku je potrebné vypracovať podľa podmienok zariadenia školského stravovania a podľa pokynov príslušného regionálneho úradu.

Súčasťou dodatku prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný Krízový plán zariadenia školského stravovania - viď vzor >>

 

II. Pre sociálne znevýhodnené deti:

Je možné pripravovať a podávať len suchú stravu formou napr. obložených bagiet. Podávanie suchej stravy sociálne znevýhodneným deťom sa zdôvodňuje z hľadiska epidemiologického rizika ako najmenej rizikové.

Pre prípravu a výdaj suchej stravy platí usmernenie uvedené v bode I. (pre seniorov) vrátane vypracovania prevádzkového poriadku a krízového plánu.

Otázna je opodstatnenosť obmedzenia vydávať deťom - na rozdiel od seniorov - iba suchú stravu. Suchá strava s vysokou pravdepodobnosťou nebude spĺňať požiadavky ohľadom nutričných hodnôt potrebných pre zdravý vývoj detí (obsah sodíka, tukov, vlákniny a i.).

Režijné náklady na prípravu a distribúciu suchej stravy pre vyššie uvedenú kategóriu detí, bude znášať zriaďovateľ. Opatrenie ÚVZ bližšie neuvádza, či potraviny použité na prípravu suchej stravy môžu byť hradené z dotácie na podporu stravovacích návykov detí a žiakov (dotácia 1,20€ na obedy zadarmo). Pre použitie dotácie nie je dodržaná zákonná podmienka- prítomnosť dieťaťa, žiaka na vyučovaní v škole.

Pýtali sme sa za VÁS na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR.

„V súvislosti s použitím dotácie na podporu stravovacích návykov detí v mimoriadnej krízovej situácii pripravuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny metodický pokyn s podmienkami použitia dotácie“.

Budeme vás ďalej informovať.

Ďakujeme, že nás sledujete a naďalej zasielate vaše otázky, ktoré aj nám pomáhajú, vieme čo vás zaujíma a my hľadáme odpovede.

zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/food">Food photo created by timolina - www.freepik.com</a>

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok