OSOBITNÝ SPÔSOB STRAVOVANIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ

shutterstock_1383752843

OSOBITNÝ SPÔSOB STRAVOVANIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ

2959
02 okt 2019

Aké podmienky musia byť splnené pri donáške diétnych pokrmov do ZŠS? Ako postupovať pri intoleranciách a alergiách? Pripravili sme vzory potrebných dokumentov.

Deťom predškolského veku a žiakom je možné individuálne donášať stravu do zariadenia školského stravovania vtedy, ak posúdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo posúdenie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore dokladuje, že zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka vyžaduje osobitné stravovanie v súlade s §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

1. Donáška diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiakapísomne, podaním zápisného lístka stravníka na osobitné stravovanie (vzor č.1) požiada o zabezpečenie diétneho stravovania formou individuálnej donášky diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania.

K zápisnému lístku doloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa/žiaka vyžaduje osobitné stravovanie podľa stanovenej diagnózy. Zároveň písomne požiada o vyplatenie dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa podľa §4 ods.6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ktoré nemá vhodné pracovné podmienky pre prípravu diétnych jedál

 • umožní pre dieťa alebo žiaka individuálnu donášku diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania;
 • vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka do školského zariadenia s uvedením spôsobu poskytovania diétneho stravovania formou individuálnej donášky diétneho jedla zákonným zástupcom (vzor č.2).
 • pri individuálnej donáške diétneho jedla stanoví spôsob vyplatenia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania

 • vypracuje prevádzkový poriadok, v ktorom uvedie spôsob zabezpečenia diétneho stravovania,„diéta zabezpečená individuálnou donáškou zákonným zástupcom stravníka“;
 • vypracuje prílohu k prevádzkovému poriadku s popisom manipulácie s donesenými pokrmami (vzor č.3);
 • prevádzkový poriadok predloží na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva;
 • vyžiada od zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka Informovaný súhlas (vzor č.5), že zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť donesených pokrmov do školského zariadenia, za ich nutričnú a energetickú hodnotu;
 • písomne poverí a poučí zamestnanca zariadenia školského stravovania o manipulácii s donesenými pokrmami;
 • zodpovedá za dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe a systému HACCP.

Poverený zamestnanec zariadenia školského stravovania (vzor č.6)

 • pri skladovaní, zohrievaní a podávaní individuálne donesených diétnych pokrmov dodržiava zásady Správnej výrobnej praxe a systému HACCP pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti podávaných pokrmov,
 • vedie požadovanú evidenciu príručky HACCP v prílohe č.1 F8A a doplnenú evidenciu F7C (vzor č. 4)

2. Vylúčenie intolerantných potravinových komodít zo stravovania

Ak zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom odbore vylučuje konzumáciu určených potravín (intolerancia, alergia) vyžaduje dieťa osobitný spôsob stravovania.

2.1 Vylúčenie mlieka a mliečnych výrobkov

Zákonný zástupca dieťaťa /žiakaprostredníctvom zápisného lístka na osobitné stravovanie uvedie, že zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka vyžaduje osobitné stravovanie. K zápisnému lístku doloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa/žiaka vyžaduje osobitné stravovanie podľa stanovenej diagnózy.

Pri indikovanej laktózovej intolerancii – neznášanlivosť laktózy (mliečny cukor), je dôležité vedieť koľko mlieka a mliečnych výrobkov dieťa toleruje. Tolerancia množstva mlieka a mliečnych výrobkov je individuálna. Syry, maslo, jogurty, smotana, ktoré sú dennou súčasťou prípravy pokrmov, sú zvyčajne tolerované dobre. Ak sa intolerancia týka len mlieka na pitie, je možné poskytovať dieťaťu na pitie bezlaktózové mlieko alebo iný vhodný nápoj s Informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Pri alergii na mlieko - neznášanlivosť bielkoviny kravského mlieka, dieťa nemôže konzumovať kravské mlieko v akejkoľvek forme (ani v jedle). Neodporúča sa pripravovať pokrmy v zariadení školského stravovania bez použitia mlieka a mliečnych výrobkov. Pri alergii na mlieko a mliečne výrobky sa odporúča vydať rozhodnutie o individuálnej donáške stravy do zariadenia školského stravovania.

2.2 Vylúčenie ostatných potravinových alergénov

Pri potravinovej alergii je potrebné nežiaduci alergén vylúčiť z jedálneho lístka. V spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa je možné dieťaťu poskytovať kombinované stravovanie podľa vopred dohodnutých podmienok (informovaný súhlas). V stravnom dni, keď nie je možné potravinový alergén vylúčiť z pripravovaného pokrmu v školskej jedálni, zákonný zástupca zabezpečí stravovanie dieťaťu individuálnou donáškou.

Pri diétnom a osobitnom spôsobe poskytovania stravovania je veľmi dôležitá vzájomná spolupráca zamestnancov zariadenia školského stravovania so zákonnými zástupcami detí a žiakov a pedagogickými zamestnancami!


Prinášame Vám vzory dokumentov. Upravte si ich na svoje potreby, prípadne skonzultujte s RÚVZ, zriaďovateľom, či príslušným okresným úradom (metodičkou pre školské stravovanie).

Vzor č. 1 Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie
Vzor č. 2 Rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka na stravovanie
Vzor č. 3 Systém zabezpečenia osobitného stravovania formou individuálnej donášky pokrmov
Vzor č. 4 Regenerácia a výdaj donesených pokrmov
Vzor č. 5 Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
Vzor č. 6 Určenie povinností a zodpovednosti zamestnancov školskej jedálne pri individuálnej donáške diétnych pokrmov

Diskusia (34x)

Anita napísal/a 04 júl 2023

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Dieťa má histamínovú intoleranciu. Mamička tvrdí, že iba slabú a málo toho nemôže konzumovať. Chcela by donášať stravu iba keď je v jedálničku také jedlo ktoré dieťa nemôže konzumovať. Tým myslím napríklad raz týždenne iba hlavné druhé jedlo by doniesla vlastné. Polievku by jedla našu. Potom napr ďalší týždeň 2x olovrant raz obed... Jedná sa o materskú škôlku. Je takéto stravovanie možné?Alebo má možnosť buď konzumovať iba stravu vydanú zo školskej jedálne alebo iba donášať vlastnú stravu na základe lekárskeho nálezu? Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

V zariadeniach školského stravovania sa bežne v praxi využíva tzv. kombinované stravovanie, ktoré si rodič uvedie v zápisnom lístku, doloží stanovenú diagnózu dieťaťa od lekára a následne riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí stravníka na kombinované stravovanie. V tomto prípade odporúčame vyžiadať od zákonného zástupcu dieťaťa Informovaný súhlas, kde budú uvedené podmienky tohto stravovania- napr. odhlásenie dieťaťa zo stravy na základe JL, vylúčenie potravín, ktoré spôsobujú intoleranciu a pod..

Kombinované stravovanie znamená odhlásenie dieťaťa z celého dňa, kedy je pre dieťa nevhodné zloženie stravy a rodič donesie vlastnú stravu (desiatu, obed, olovrant). Podmienky individuálnej donášky stravy je potrebné vypracovať ako prílohu k prevádzkovému poriadku.

Z dôvodu evidencie odobratej stravy, účtovania stravného a kontroly, čo dieťa v daný deň konzumuje, neodporúčame poskytovať Vami popísaný spôsob stravovania ( z ceny hlavného jedla, neviete určiť cenu polievky).

Michaela napísal/a 30 máj 2023

Dobrý deň,chcela by som sa spýtať vo škôlke máme dieťa pravdepodobne s alergiou na kravsku bielkovinu(s tým že rodič skúša čo dietatu nepasuje)raz doniesli papier od alergologicky to bolo asi 2 roky dozadu,ako často treba aby rodič dokladal papier o aktuálnosti alergie?predpokladáme že aspoň raz ročne či sa niečo nezmenilo?ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 05 jún 2023

Ak dieťa má ( pravdepodobne) alergiu na bielkovinu kravského mlieka a výrobky z neho, školská jedáleň nevie vylúčiť z prípravy jedál tieto mliečne zložky a zákonný zástupca dieťaťa si zabezpečuje stravovanie individuálnou donáškou pokrmov do zariadenia. Pokiaľ sa zdravotný stav dieťaťa sa nezmenil a spôsob stravovania donáškou sa nemení, nie je potrebné vyžadovať "aktualizovaný papier". Ak však zákonný zástupca žiada o vyplatenie dotácie na stravu, z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, túto žiadosť musí podložiť aktuálnym potvrdením.

I.Z. napísal/a 27 mar 2023

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu ohľadom stravovania sa v MŠ. Jedná sa o to, že rodič si chce donášať stravu pre dieťa s tvrdením, že má od psychológa papier poukázaním na zákon §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež. V tomto zákone však nie sú špecifikované presne, od ktorých lekárov sa môžu akceptovať potvrdenia pre donášanie stravy do MŠ. Poprosila by som o špecifikáciu lekárov. Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 19 apr 2023

Zrušením vyhlášky 527/2007 Z. z. nadobudla účinnosť 15. marca 2023 vyhláška č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti mládež, ktorá v §7 upravuje podmienky stravovania a pitný režim detí.

Podľa ustanovenia §7 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 75/2023 Z. z. „sa do zariadenia pre deti do šesť rokov veku a zariadenia školského stravovania, v ktorom sa stravujú deti a žiaci do 18 rokov veku, deťom a žiakom individuálne nedonášala strava; to neplatí, ak dieťaťu alebo žiakovi lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore určil diagnózu, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie,“

Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka predloží doklad lekára-pediatra alebo špecialistu s uvedením diagnózy, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie, a školská jedáleň nezabezpečuje požadovaný druh diéty, umožní sa dieťaťu alebo žiakovi osobitný spôsob stravovania formou individuálnej donášky stravy.

napísal/a 20 sep 2021

Dobry den, dakujem za odpoved. Specifikuje vyhlaska specializacie lekarov, ktori su taketo posudenia zdravotneho stavu dietata pre ucel donasky individualnej stravy opravneni vydavat? Dakujem,

napísal/a 21 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

§8 ods.2 písm. b) vyhlášky č.527/2007 Z.z. hovorí o posudku lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

napísal/a 20 sep 2021

Dobrý deň prajem chcela by som sa opýtať či je v nejakom zákone alebo vo vyhláške zakotvené, že desiata či už v Mš alebo na Zš musí byť mliečna desiata??? Dakujem za odpoved

napísal/a 21 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, ktorá ustanovuje zásady na zostavovanie jedálnych lístkov, doplnkové jedlá (desiata, olovrant) obsahujú potravinu okrem mlieka, ktorá je zdrojom bielkovín. Žiadny všeobecne záväzný predpis necharakterizuje „mliečnu desiatu“.

Kristína napísal/a 29 aug 2021

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, moja dcérka nastupuje do MŠ, z náboženských dôvodov nekonzumujeme bravčové mäso a ani výrobky z neho. Môže dieťa dostať naložené na tanier v MŠ v deň keď sa bude podávať bravčové mäso alebo výrobky z neho, iba prílohu (napr. iba ryžu alebo cestoviny, alebo chlieb s maslom)?Ak nemôže, upravuje nejaký všeobecný záväzný predpis takéto ustanovenie, ak je to na žiadosť rodičov?Ďakujem pekne za odpoveď.

napísal/a 10 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie ( vyhláška 330/2009Z.z.  o zariadení školského stravovania) sa v školskej jedálni  výroba jedál uskutočňuje okrem iného podľa:
- materiálno-spotrebných noriem, kde každá receptúra  uvádza hmotnosť porcie pokrmu podľa vekovej kategórie stravníka, ktorú má dostať;
- odporúčaných –výživových dávok podľa vekových kategórií, ktoré má stravník prijať;
- finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín, na ktoré má dieťa nárok.
Zariadenia školského stravovania zabezpečujú po stránke energetickej a výživovej vhodné stravovanie v súlade s výživovými požiadavkami na stravovanie jednotlivých vekových skupín detí a mládeže a plnia vo významnej miere úlohu výchovy detí k vytvoreniu si správnych stravovacích návykov. V zariadeniach školského stravovania sa zabezpečuje pre deti a žiakov v čase ich pobytu v škole zdravá výživa  pod dozorom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Školská jedáleň je povinná poskytnúť dieťaťu stravu, na ktorú má nárok, nemôže zabezpečovať stravovanie  na základe individuálnych požiadaviek zákonných zástupcov z iných, ako zdravotných dôvodov. 

Katarina napísal/a 24 aug 2021

Podla nasej pani veducej sk. jedalne, od septembra 2021, nie je mozne nosit dietatu vlastnu stravu. Ani v pripade, ak vseobecny lekar doporucuje domacu stravu. Vraj existuje nejaka nova vyhlaska, podla ktorej sa zakazuje aj vydavat vegetarianska strava v sk. jedalni. Narok na individualnu, vlastnu stravu ma dieta iba v pripade dvoch zdravotnych tazkosti, potvrdenych specialistom. Prosim Vas, je toto pravda, existuje takato diskriminacna vyhlaska? Je zriadovatel povinny nam vyhoviet v noseni vlastnej stravy, ak vseobecny lekar tuto doporucuje? Este upresnim, ze ide o matersku skolku. Dakujem.

napísal/a 10 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež musí zabezpečiť , aby sa do zriadenia deťom a žiakom individuálne nedonášala strava.

Ak zákonný zástupca predloží  posudok lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou, že dieťa alebo žiak vyžaduje osobitné stravovanie, zariadenie mu umožní na základe zápisného lístka individuálnu donášku pokrmov do zariadenia. 
 

 

Hela napísal/a 18 aug 2021

Dobrý deň. Chcem sa spýtať na pokyny školských zariadeniach od septembra, pretože sa o jedálňach nepíše napr. balenie príborov, či žiak si môže sám naberať polievku, nápoj šalát........ po skupinách chodiť do jedálne.... Ďakujem

napísal/a 20 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pre organizáciu prevádzky zariadení školského stravovania k dnešnému dňu stále platí Usmernenie hlavného hygienika zo dňa 11.6.2020  číslo SOPZŠČ/4317/98672/2020.
Výdaj príborov hygienickým spôsobom, bez dotyku ostatných stravníkov, výdaj pokrmov bez možnosti samoobsluhy,  zvýšená dezinfekcia, vypracovaný dodatok k prevádzkovému poriadku.

napísal/a 07 júl 2021

Som vegetariánka a naša školská jedáleň ponúka väčšinou mäso. Nemali by mať aj učitelia - vegetariáni možnosť stravovať sa v školskej jedálni alebo dostať stravné lístky? Súčasný stav považujem za diskriminačný.

napísal/a 07 júl 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa zákonníka práce (§152) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancom, najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny, a to vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov poskytnutím finančného príspevku (stravného lístka). O spôsobe zabezpečenia stravovania rozhoduje zamestnávateľ. Ak sa zamestnanci školy rozhodnutím zamestnávateľa stravujú vo vlastnom stravovacom zariadení, teda v školskej jedálni,  musia akceptovať  spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania vrátane výroby jedál podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

napísal/a 12 máj 2021

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to so stravovaním v škôlke ak má môj syn potvrdenú histaminovu intoleranciu imunologičkou . Je možné nosiť vlastné jedlo do škôlky? Alebo nejaké produkty? Napríklad ak majú deti na olovrant čokoládový jogurt môžem doniesť vlastný alebo by mi mohli vyjsť v ústrety aspoň s tým,že môjmu dieťaťu dajú vanilkový? Existuje nejaký zákon, vyhláška čím sa môže rodič ohradiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

napísal/a 14 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Histamínová intolerancia sa prejavuje u každého dieťaťa s touto diagnózou individuálne. Reakcie na druh a množstvo  potraviny,  ktoré dieťa nemôže konzumovať, sú veľmi rozdielne. Zariadenia školského stravovania histamínovú diétu nepripravujú práve z uvedeného dôvodu, každé dieťa má individuálny zoznam potravín  na vylúčenie z jedálneho lístka, ktoré sú súčasťou aj pripravovaných jedál. 

Pre deti a žiakov, u ktorých na základe lekárskeho potvrdenia je indikovaná histamínová intolerancia, odporúčame  v súlade s §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č.527/2007 Z.z.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež zabezpečiť individuálnu donášku stravy zákonným zástupcom dieťaťa. 
 

Monika napísal/a 22 sep 2021

Súhlasím ako ste písali, že HIT je u každého individuálne problémová záležitosť, ale doniesla som do škôlky lekárske potvrdenie kde je indikovaná histamínová intolerancia so zoznamom potravín, ktoré mu lekár vylúčil z jedálnička a na určité obdobie mu aj prikázali naozaj prísnu histaminovú dietu, lebo jedenie niektorých potravín ho dostalo na týždeň do nemocnice, no dnes som sa stretla s riaditeľkou v škôlke, ktorá tvrdí, že takéto diety nevedia zabezpečiť, z jedálnička mu tieto potraviny nedokážu, či teda nevedia vylúčiť z rôznych príčin a teda má dieťa zostať hladné a asi aj smädné, lebo citronády a nápoje s citrónom sú každodennou ich realitou. Dnešná skúsenosť, doniesla som mu vlastný obed, natretý rožok a informovala som ich, že môj syn nemôže ich obed ani olovrant konzumovať, lebo sa v každom jedle nachádzajú paradajky, ich odpoved bola, ma zostať hladný, lebo oni sa riadia hlavnym hygienikom, ktorý im nosenie vlastnej stravy zakazuje a oni sa boja pokút. Prosím o vyjadrenie, ako postupovať a umožniť dieťaťu sa najesť, kedže je predškolák a plní povinnú predškolskú dochádzku a teda nie je mu umožnené ani sa doma naobedovať!!! Čo môžem urobiť, načo sa odvolať, aby mu bolo umožnené priniesť si vlastnú stravu a v jedálni dostať aspoň niečo z jedálnička, napríklad suchý chleba bez tuniakovej, droždovej atd nátierky, aby nebol prípadne celý deň hladný.... Naozaj dnes okrem bezlepkovej a laktozovej intolerancii deti inými chorobami netrpia a teda nemajú právo sa v jedálni najesť?

napísal/a 22 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §8 ods.3 písm.b) musí prevádzkovateľ zariadenia zabezpečiť aby sa do školského stravovacieho zariadenia žiakom a deťom individuálne nedonášala strava okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.

V texte zdôrazňujeme slovo OKREM, čo znamená, že pokiaľ školská jedáleň nevie alebo nemôže zabezpečiť dieťaťu osobitné stravovanie, musí prevádzkovateľ umožniť individuálnu donášku stravy do zariadenia tak, aby dieťaťu bola táto strava podaná v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe - uskladnenie, ohriatie a servírovanie.

Ani protiepidemiologické opatrenia nebránia donáške  diétneho pokrmu pre dieťa, ktoré sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, samozrejme pri zabezpečení základných podmienok pre zabránenie kontaminácie. Určený zamestnanec prevezme zabalený pokrm, ktorý uskladní vo vyhradenej časti chladiaceho zariadenia, po každej manipulácii s obalom si dôkladne umyje a vydezinfikuje ruky a dotknutý priestor.  

 

Marcela napísal/a 30 apr 2021

Prosím Vás, ak si dieťa, alebo aj zamestnanec /s diétou, ktorú mi neposkytujeme/ prinesie vlastnú stravu a nevyžaduje od nášho zariadenia nič iné, len ju chce skonzumovať v školskej jedálni spolu s ostatnými stravníkmi, môžeme mu to umožniť? My mu to nebudeme ani ohrievať, ani nijakým spôsobom neprídeme do styku s jeho nádobami. Ďakujem za odpoveď

napísal/a 30 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

V tomto prípade žiak nie je stravníkom školskej jedálne a preto odporúčame  predložiť  Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa) v zmysle § 2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  s uvedením súhlasného stanoviska rodiča s podmienkami konzumácie vlastného obeda v školskej jedálni. V závere súhlasu je potrebné uviesť, že rodič plne zodpovedá za zdravotnú bezpečnosť donesenej stravy.

Marcela napísal/a 30 apr 2021

A čo v prípade zamestnanca školy, ktorý má diétu - môže skonzumovať svoj donesený obed v školskej jedálni?

napísal/a 06 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Školská jedáleň je zriadená na konzumáciu jedál pre deti, žiakov a zamestnancov školy. Zamestnanec, ktorý si donesie vlastný obed, ho samozrejme môže skonzumovať v kultúrnom prostredí školskej jedálne. Na požiadanie, mu školská jedáleň môže poskytnúť aj stolový inventár. 

Eva napísal/a 27 apr 2021

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako to je s vydávaním stravy pre zamestnancov do obedárov. Ja a manžel pracujeme u rovnakého zamestnávateľa ja ako vychovávateľka a manžel ako dielenský učiteľ kt. vzhľadom k povahe svojho povolania pracuje v prašnom a pomerne špinavom prostredí - pracuje v monterkách. Vedenie školy vzdalo nariadenie zákazu výdaja stravy do obedárov. Môj manžel kebz chcel ísť na obed by musel ísť v zašpinených monterkách, alebo sa dva krát prezliekať, nakoľko jeho práca pokračuje i po obede. Nie je v právomoci zamestnávateľa vydať v tomto prípade výnimku, alebo je možné si vzdaný obed svojpomocne dať si obed v priestoroch školskej jedálne do obedára.

napísal/a 28 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s ochorením COVID19, vydal hlavný hygienik usmernenie, v ktorom  stanovil  vykonávať balenie stravy len do jednorazových nevratných obalov, pre obmedzenie kontaktu zamestnancov  so zdrojmi vonkajšej kontaminácie (obedármi) . Povinnosťou zariadenia školského stravovania je vydať obed zamestnancom na tanier, prípadne v jednorazovom obale.  Zamestnanec po prebratí obeda na tanieri, si tento môže preložiť do vlastných prepravných nádob.

Marta- vedúca napísal/a 29 apr 2021

A vtedy môže byť už prepravná nádoba / obedár/ v jedálni. Tak si učitelia zhŕňajú obedy v jedálni pri stole do obedárov. To je to isté. I p. uč. dielenský nie je 8 hod v montérkach , ale skôr v pracovnom plášti, ktorý si vie v čase obeda vyzliecť. Skôr ide o to, aby si mohli obedy brať domov..... program HCCP hovorí, že sa jedlo stoluje na tanier s komp. príborom

Meno napísal/a 29 apr 2021

Skôr je tam podľa mňa myslené, že obedár sa nesmie nachádzať v kuchyni kvôli kontaminácii, takto ale s obedárom bude narábať len stravník, čo by malo byť v poriadku.

Slavka Hosová napísal/a 16 apr 2021

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kde by som našla nejaké nariadenie k tomu, že v čase aktuálnej krízy nie je môžné dieťaťu s bezlepkovou diétou ohrievať stravu, ktorú si prinesie z domu. Dostala som informáciu, že to momentálne nie je možné, nakoľko momentálne majú zakázané skladovať donesené jedlo. Ďakujem za odpoveď.

napísal/a 16 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Žiadny legislatívny predpis, ktorý bol vydaný v čase mimoriadnej situácie COVID 19, nezakazuje donášku diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania. Dieťaťu, ktoré je prítomné na prezenčnom vzdelávaní a spĺňa podmienky osobitného spôsobu stravovania, školská jedáleň zabezpečí výdaj individuálne donesenej stravy.
Každé zariadenie školského stravovania, ktoré zabezpečuje výdaj diétnych pokrmov musí mať  prílohou k prevádzkovému poriadku vypracované Podmienky výdaja individuálne donesených pokrmov do zariadenia školského stravovania. 
Podľa nariadenia hlavného hygienika, v čase mimoriadnej situácie COVID19, všetky zariadenia školského stravovania majú povinnosť vypracovať aj  Dodatok k prevádzkovému poriadku, v ktorom okrem podmienok pre výdaj pokrmov v školskej jedálni, je potrebné  zapracovať aj :
 
Príjem a výdaj individuálne donesených diétnych pokrmov:
individuálne donášať diétne pokrmy do zariadenia je možné len deťom a žiakom, ktorí už boli rozhodnutím riaditeľa prijatí na stravovanie a spĺňajú podmienky stravníka s diétou (potvrdenie od ošetrujúceho lekára, prihláška na diétne stravovanie a informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa);
zákonný zástupca dieťaťa s diétnym stravovaním prinesie do zariadenia školského stravovania hotový diétny pokrm v jednorazových prepravných nádobách alebo v umývateľných uzatvorených nádobách, ktoré je možné pred uskladnením vydezinfikovať;
zákonný zástupca dieťaťa dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných priestorov, používa prekrytie horných dýchacích ciest, rešpektuje minimálny kontakt, preukazuje negatívnym testom na COVID 19;
poverený zamestnanec preberie v jednorazových rukaviciach prepravnú nádobu, očistí ju dezinfekčným prostriedkom a uloží vo vyhradenej chladničke;
výdaj diétneho pokrmu sa ďalej zabezpečuje bežným spôsobom s dodržiavaním hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe. 

napísal/a 15 apr 2021

Chcel by som sa informovať na možnosti stravovania v školskej jedálni pri bezlepkovej diéte: - je školská jedáleň, na základe potvrdenia od lekára POVINNÁ pripravovať diétnu stravu ?? čo to nariaďuje / umožňuje.. - v prípade že ŠJ nezabezpečuje bezlepkovú stravu - aké sú možnosti donášky, resp. zabezpečenia stravy pre dieťa s diétou.. napr. donáška stravy z domu, ohrev stravy... Ďakujem

napísal/a 15 apr 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §140 ods. 5 zákona č.245/2008Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. O tom, či školská jedáleň bude zabezpečovať diétne jedlá rozhoduje zriaďovateľ zariadenia na základe počtu prijatých žiadostí na konkrétny druh poskytovanej diéty, podľa materiálno-technických možností zariadenia, personálneho obsadenia  a pod..
Pokiaľ zriaďovateľ nerozhodne o príprave diétnej stravy v školskej jedálni, riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do zariadenia s individuálnou donáškou diétneho jedla zákonným zástupcom dieťaťa. Podrobnosti k donáške stravy do školskej jedálne nájdete v našom článku  OSOBITNÝ SPÔSOB STRAVOVANIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ z 2.10.2019.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok