Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

odpady

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

1975 06 feb 2024

Buďte obozretní pri plnení termínu, aktuálny rok 2024 rok je prestupný a február má 29 dní, ale ohlásenie je potrebné podať do 28. februára.

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti vždy do 28. februára.

Buďte obozretní pri plnení termínu, aktuálny rok 2024 rok je prestupný a február má 29 dní, ale ohlásenie je potrebné podať do 28. februára.

Zariadenia školského stravovania patria medzi subjekty, ktoré nakladajú z biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukmi, preto sú povinné viesť Evidenciu odpadu a podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním bez ohľadu na ich množstvo.

Odpady, za ktoré sa podáva ohlásenie bez ohľadu na množstvo sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky na stiahnutie TU.

 

Kto podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za zariadenie školského stravovania?

Zariadenie školského stravovania, ktoré je súčasťou školy s právnou subjektivitou alebo má právnu subjektivitu je povinné viesť Evidenciu odpadu, Ohlásenie o vzniku odpadu podáva v mene školy, ktorá uzavrela Zmluvu s odberateľom/ prepravcom odpadu.

Túto ohlasovaciu povinnosť môže za školu prevziať aj odberateľ / prepravca odpadu, ak sa tak zmluvne dohodnú.

Zariadenie školského stravovania, ktoré nemá právnu subjektivitu, patrí priamo pod zriaďovateľa, je povinné viesť Evidenciu o množstvách odovzdaného odpadu, ktorú predkladá svojmu zriaďovateľovi (obci).

Obec, ktorá má ohlasovaciu povinnosť podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a za svoje organizácie.

Kde nájdete správne tlačivo?

Právne záväznú verziu tlačiva môžete nájsť v Zbierke zákonov, v prílohe č. 2 vyhlášky na stiahnutie TU.

Spôsob vypĺňania tlačiva

Do tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uvádzate sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktoré vediete priebežne v tlačive Evidenčný list odpadu za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Evidenčný list odpadu podľa vyhlášky (§ 2 ods. 3) vypĺňate priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchovávate ho v elektronickej alebo v listinnej podobe päť rokov. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške.

Stiahnuté tlačivo v znení účinnom od 1. 1. 2021 TU.

Teraz si prejdime jednotlivé kolónky.

Typ dokladu: P

Zadávate písmeno, ktoré zodpovedá vašej činnosti.

P | Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Za rok: 2023

Uvediete rok, za ktorý podávate ohlásenie.

List č.: 1

Počet listov: 1

___________________________________________________________________

VYPLNÍ ÚRAD

Evidenčné číslo - Toto číslo pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia - Uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil - Uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

___________________________________________________________________

ORGANIZÁCIA

IČO – uvediete identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava doplníte nuly na celkový počet ôsmich miest.

IČO - školy

Obchodné meno – uvediete obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Zariadenie školského stravovania, ktoré je súčasťou školy s právnou subjektivitou uvedie Názov školy.

Ulica, obec, PSČ – uvediete presnú a úplnú adresu sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvediete meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresu webového sídla, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe uvediete ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvediete dátum podpísania tlačiva.

PREÁDZKAREŇ

NázovZariadenie školského stravovania

Ulica, obec, PSČ - Uvediete presnú a úplnú adresu prevádzkarne.

Zodpovedná osoba - Uvediete poverenú osobu, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum - Uvediete dátum podpísania tlačiva.

___________________________________________________________________

SAMOTNÁ TABUĽKA

Prechádzame vypĺňať samotnú tabuľku. Zapisujeme do nej:

Por. číslo (stĺpec 1) - Uvediete poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (stĺpec 2)

Uvediete kód odpadu podľa aktuálneho Katalógu odpadov - výber TU.

 • 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad)
 • 20 01 25 (jedlé oleje a tuky)

 

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (stĺpec 3)

Uvediete názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • jedlé oleje a tuky

 

Kategória odpadu (stĺpec 4)

Uvediete kategóriu odpadu podľa Katalógu odpadov.

 • O
 • O

Y-kód (stĺpec 5) - neuvádzate - Y-kód sa uvádza pri nebezpečnom odpade

Hmotnosť odpadu (stĺpec 6) v tonách

Uvediete súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov podľa Evidenčného listu odpadu a dokladov o prevzatí /odovzdaní odpadu obchodníkovi /sprostredkovateľovi.

Množstvo jednotlivých druhov odpadov uvedených v Evidenčnom liste sa rovná množstvu odpadov uvedených na dokladoch o prevzatí odpadu.

Spôsob nakladania s odpadom

Kód

OO Odovzdanie obchodníkovi alebo

OS Odovzdanie sprostredkovateľovi

IČO, obchodné meno, sídlo, miesto podnikania - uvediete obchodníka/ sprostredkovateľa podľa zmluvy.

________________________________________________________________

Kam podať tlačivo

Ohlásenie podávate príslušnému okresnému úradu buď v listinnej podobe na klientskom centre, poštou alebo elektronicky cez portál https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda, kde si vyhľadáte príslušný okresný úrad.

Všetky spôsoby podania sú rovnocenné a považujú sa za doručené, ak disponujete potvrdením o podaní preukazujúcim splnenie termínu do 28. februára 2024.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumár povinností, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov kuchýň

 

Prevádzkovateľom kuchyne je osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Takýmto zariadením sú napr. školské jedálne, škôlky, reštaurácie, závodné kuchyne, jedálne, penzióny a hotely, ktoré majú reštaurácie a bufety.

Prevádzkovatelia kuchýň sú zodpovednými za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. To znamená, že ho musia zabezpečiť na vlastné náklady formou triedeného zberu (oddelene od iného odpadu). V praxi to znamená, že musia mať uzavretú zmluvu so subjektom, ktorý zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý v kuchyni vzniká (škola alebo obec).

Upozornenie: Tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady.

Zazmluvnený subjekt/prepravca musí byť oprávnený na nakladanie s týmto odpadom podľa zákona o odpadoch, pričom sa tiež vyžaduje, aby spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou; bližšie informácie na https://www.svssr.sk/zvp/VZP_info.asp

Zákon o odpadoch tiež nevylučuje, že by prevádzkovateľ kuchyne zabezpečoval zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu prostredníctvom registrovaného obchodníka či sprostredkovateľa.

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne materských, základných a stredných škôl v nadväznosti na povinnosť triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu:

 1. Uskladňovať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do oddelených nádob, ktoré budú ľahko čistiteľné, podľa potreby dezinfikovateľné (resp. používajú výmenné nádoby) a budú udržiavané v náležitom stave.
 2. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne (školy a škôlky).
 3. Frekvencia zberu musí byť zabezpečená minimálne jedenkrát týždenne (závisí od teploty prostredia v lete a v zime).
 4. Skladovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musí byť zabezpečené do doby odovzdania odpadu na jeho spracovanie tak, aby bol skladovaný v chladiacom zariadení a k obsahu v zbernej nádobe sa nedostali hlodavce, iné živočíchy ani verejnosť.
 5. Za nakladanie s týmto odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ školskej jedálne, ktorý hradí náklady spojené so zberom, prepravou, spracovaním tohto odpadu, náklady na zberné nádoby a iné obaly.
 6. Oznámiť mestu/obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
 7. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Je zakázané:

 1. Ukladať biologicky rozložiteľný a reštauračný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad.
 2. Kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

Ak je obec súčasne aj prevádzkovateľom školskej jedálne (nie len zriaďovateľom školy a materskej školy), je jej povinnosťou zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (katalógové číslo 20 01 08) a plniť ohlasovacie povinnosti.

¨

TIP: Prehľadná online evidencia odpadov, ktorá Vám ušetrí čas a námahu

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok