DOZOR V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Dozor v ŠJ shutterstock_76861693

DOZOR V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

1411 13 nov 2019

Medzi najčastejšie otázky patrí: Kto zabezpečuje poriadok v školskej jedálni počas konzumácie jedál detí a žiakov? Prinášame odpoveď aj odporúčania k zabezpečeniu dozoru nad žiakmi v zariadení školského stravovania.

Odpoveď

Pred vyučovaním, počas vyučovania, počas prestávok, v školskej jedálni, po vyučovaní, pri náhlej nevoľnosti alebo pri úraze, počas všetkých aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením vykonáva nad žiakmi dozor poverený pedagogický zamestnanec podľa pracovného poriadku, ktorý vydáva riaditeľ školy, alebo školského zariadenia. Schválený rozvrh dozorov zverejní riaditeľ v budove školy na viditeľnom mieste.

 

 

Podrobnosti o vykonávaní dozoru nad žiakmi pri výchove a vzdelávaní uvádzajúúvisiace predpisy:

 

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 282/2009 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov
 • Pedagogicko-organizačné pokyny pre príslušný školský rok
 • Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Školský poriadok školy

 

 

 

Odporúčania k zabezpečeniu dozoru nad žiakmi v zariadení školského stravovania

 

 

Dozor nad deťmi a žiakmi a kultúry stolovania v čase výdaja stravy v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

 

 • zabezpečuje pedagogický zamestnanec školy podľa stanoveného rozpisu na školský rok, ktorý schvaľuje riaditeľ školy;
 • spolupracuje s vedúcim zamestnancom zariadenia školského stravovania pre zabezpečenie plynulého chodu výdaja a konzumácie jedál a nápojov stravníkov s dostatočnou prestávkou na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov;
 • zabezpečuje dodržiavanie poriadku v priestoroch stravovacieho zariadenia;
 • vychováva k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov;
 • spolupracuje pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov;
 • zamedzuje vstupu nepovolaných osôb, zákonných zástupcov detí a žiakov, ktorí sa v zariadení nestravujú;
 • reguluje osvetlenie a vetranie v priestoroch zariadenia;
 • upozorňuje na situácie, ktoré by mohli viesť k úrazu detí, žiakov alebo zamestnancov.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok